វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Portugal
Portugal

PSI 20

4,510
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
17 June 2024
ពេលវេលា 22:57:48
307 (7.30%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
237 (4.99%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
117 (2.54%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

بازار اوراق قرضه Portugal

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Portugal 1Y 3.411 3.411 3.365 3.442 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 21:49
Portugal 2Y 2.87 2.87 2.87 2.87 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 21:56
Portugal 3M 3.569 3.569 3.547 3.569 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 21:49
Portugal 3Y 2.701 2.701 2.701 2.701 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 21:56
Portugal 4Y 2.601 2.601 2.601 2.601 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 21:56
Portugal 5Y 2.642 2.642 2.642 2.642 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 21:56
Portugal 6M 3.595 3.595 3.595 3.595 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 21:56
Portugal 6Y 2.695 2.695 2.695 2.695 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 21:56
Portugal 7Y 2.688 2.688 2.638 2.688 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 21:49
Portugal 8Y 2.768 2.768 2.768 2.768 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 21:56
Portugal 9Y 2.863 2.863 2.863 2.863 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 21:56
Portugal 10Y 3.068 3.068 3.068 3.068 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 21:56
Portugal 15Y 3.32 3.32 3.3 3.32 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 21:56
Portugal 20Y 3.409 3.409 3.409 3.409 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 21:56
Portugal 30Y 3.657 3.657 3.609 3.66 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 21:49
  • -->
    101