វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Romania
Romania

ron/usd

0.2154
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
1 June 2022
ពេលវេលា 23:08:12
0 (0.00%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (0.00%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (0.00%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

Bucharest BET-XT

18,021
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
19 June 2024
ពេលវេលា 09:48:55
1,788 (11.02%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
3,200 (21.59%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
5,745 (46.80%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

بازار اوراق قرضه Romania

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Romania 1Y 5.778 5.931 5.778 5.931 0.00 0.02% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:38
Romania 2Y 5.76 5.8 5.76 5.8 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:38
Romania 3Y 6.14 6.14 6.12 6.193 0.05 0.81% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Romania 4Y 5.91 5.9 5.9 5.925 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:38
Romania 5Y 6.18 6.15 6.15 6.18 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:38
Romania 6M 5.832 6.171 5.832 6.171 0.29 4.92% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:38
Romania 7Y 6.35 6.31 6.3 6.35 0.05 0.79% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
Romania 10Y 6.74 6.725 6.7 6.74 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:11
  • -->
    101