វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Russia
Russia

rub/usd

0.0115
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0.88%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 July 2024
ពេលវេលា 13:36:54
0 (7.48%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (1.77%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (4.55%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

18 Karat Gold

4,999
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
24 (0.48%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 July 2024
ពេលវេលា 06:02:30
147 (2.86%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
777 (18.40%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
838 (20.14%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

RTS 2

5,912
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
14 June 2024
ពេលវេលា 20:27:36
572 (8.82%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
185 (3.22%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
740 (14.32%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

بازار اوراق قرضه Russia

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Russia 1M 11.48 11.48 11.48 11.48 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Russia 1W 9.07 9.07 9.07 9.07 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Russia 1Y 18.35 18.35 18.265 18.375 0.00 0.00% 2024/06/14 ពេលវេលា 19:19
Russia 2M 13.67 13.67 13.67 13.67 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Russia 2W 9.14 9.14 9.14 9.14 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Russia 2Y 18.09 18.09 18.08 18.34 0.00 0.00% 2024/06/14 ពេលវេលា 19:19
Russia 3M 15.89 15.89 15.89 15.89 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Russia 3Y 17.42 17.42 17.305 17.46 0.00 0.00% 2024/06/14 ពេលវេលា 19:19
Russia 5Y 15.915 15.915 15.825 15.925 0.00 0.00% 2024/06/14 ពេលវេលា 18:23
Russia 6M 17.92 17.92 17.92 17.92 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Russia 7Y 15.635 15.635 15.635 15.635 0.00 0.00% 2024/06/15 ពេលវេលា 0:21
Russia 10Y 15.115 15.115 15.07 15.13 0.00 0.00% 2024/06/14 ពេលវេលា 19:19
Russia 15Y 15.35 15.35 15.27 15.365 0.00 0.00% 2024/06/14 ពេលវេលា 19:19
Russia 20Y 14.915 14.915 14.88 14.915 0.00 0.00% 2024/06/14 ពេលវេលា 19:19
Russia Overnight 9.65 9.65 9.65 9.65 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
  • -->
    101