វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Singapore
Singapore

sgd/usd

0.7434
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0.05%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 July 2024
ពេលវេលា 14:18:49
0 (1.20%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (0.31%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (0.60%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

18 Karat Gold

77
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
20 July 2024
ពេលវេលា 05:01:47
2 (2.67%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
13 (20.31%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
15 (24.19%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

MSCI Singapore

349
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
15 June 2024
ពេលវេលា 02:49:34
17 (5.02%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
21 (6.42%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
10 (2.81%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

بازار اوراق قرضه Singapore

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Singapore 1M 3.845 3.845 3.845 3.845 0.04 1.12% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:12
Singapore 1Y 3.561 3.561 3.53 3.561 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 13:29
Singapore 2Y 3.18 3.199 3.18 3.199 0.01 0.38% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:34
Singapore 3M 3.82 3.82 3.82 3.82 0.01 0.29% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:12
Singapore 5Y 3.067 3.067 3.058 3.088 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:12
Singapore 6M 3.638 3.638 3.638 3.638 0.01 0.22% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:12
Singapore 10Y 3.107 3.103 3.098 3.109 0.01 0.19% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:12
Singapore 15Y 3.14 3.133 3.119 3.155 0.02 0.51% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
Singapore 20Y 3.066 3.073 3.066 3.098 0.01 0.20% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:12
Singapore 30Y 2.978 2.982 2.952 3.041 0.05 1.71% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:12
Singapore 50Y 2.98 2.995 2.96 3 0.01 0.37% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:12
  • -->
    101