វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Switzerland
Switzerland

chf/usd

1.1212
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0.26%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 July 2024
ពេលវេលា 16:09:57
0 (2.24%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (2.34%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (3.72%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

18 Karat Gold

51
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
19 July 2024
ពេលវេលា 06:02:27
1 (2.00%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
9 (21.43%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
10 (24.39%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

Swiss All Share Cumulative Dividend

625
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
19 June 2024
ពេលវេលា 06:11:03
11 (1.78%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
46 (8.02%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
32 (5.45%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

بازار اوراق قرضه Switzerland

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Switzerland 1M 1.13 1.13 1.13 1.23 0.10 9.71% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:46
Switzerland 1W 1.03 1.04 1.03 1.13 0.02 1.94% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Switzerland 1Y 1.01 1.08 1 1.08 0.05 4.95% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:46
Switzerland 2M 1.17 1.17 1.13 1.17 0.17 17.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:18
Switzerland 2Y 0.68 0.694 0.68 0.707 0.08 12.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Switzerland 3M 1.01 1.01 1 1.13 0.01 1.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:12
Switzerland 3Y 0.628 0.634 0.628 0.659 0.07 10.83% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:18
Switzerland 4Y 0.623 0.628 0.623 0.659 0.06 10.11% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:46
Switzerland 5Y 0.601 0.605 0.601 0.636 0.06 10.48% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:46
Switzerland 6M 1 1.11 1 1.11 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:46
Switzerland 6Y 0.569 0.574 0.569 0.613 0.08 14.59% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:46
Switzerland 7Y 0.551 0.557 0.551 0.587 0.06 11.62% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:46
Switzerland 8Y 0.548 0.553 0.548 0.579 0.05 9.31% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:46
Switzerland 9Y 0.526 0.525 0.525 0.558 0.05 9.89% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:46
Switzerland 10Y 0.53 0.534 0.53 0.567 0.04 8.30% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:46
Switzerland 15Y 0.518 0.524 0.518 0.562 0.06 11.20% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:46
Switzerland 20Y 0.503 0.508 0.503 0.541 0.05 10.74% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:46
Switzerland 30Y 0.45 0.455 0.45 0.488 0.06 12.67% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:46
Switzerland 40Y 0.361 0.366 0.361 0.396 0.04 12.19% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:46
Switzerland Overnight 0.91 0.91 0.91 0.91 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 22:37
  • -->
    101