វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Turkey
Turkey

try/usd

0.0304
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 July 2024
ពេលវេលា 14:08:50
0 (1.30%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (7.88%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (58.13%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

18 Karat Gold

1,874
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
17 (0.91%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 July 2024
ពេលវេលា 06:02:30
71 (3.94%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
422 (29.06%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
686 (57.74%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

BIST 50

7,704
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
19 December 2023
ពេលវេលា 16:53:17
44 (0.57%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
44 (0.57%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
7,704 (inf%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

بازار اوراق قرضه Turkey

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Turkey 3M 43.817 43.817 43.649 43.871 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 19:41
Turkey 6M 42.261 42.261 42.19 43.698 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Turkey 9M 45.643 45.643 45.596 45.739 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 21:13
Turkey 1Y 20.175 20.175 20.175 20.175 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Turkey 2Y 42.28 42.28 42.17 42.28 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 19:41
Turkey 3Y 31.71 31.71 31.65 31.71 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:34
Turkey 5Y 31.28 31.28 31.25 31.305 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:34
Turkey 10Y 28.145 28.145 28.13 28.155 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 19:41
  • -->
    101