វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Venezuela
Venezuela

ves/usd

0.0274
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
22 July 2024
ពេលវេលា 19:43:29
0 (0.72%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (1.08%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (23.03%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

بازار اوراق قرضه Venezuela

  • -->
    101