វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Canada
Canada

cad/usd

0.7272
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0.03%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 July 2024
ពេលវេលា 14:53:20
0 (0.66%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (2.06%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (7.61%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

S&P/TSX MidCap

1,292
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
18 June 2024
ពេលវេលា 20:58:50
26 (2.01%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
69 (5.60%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
106 (8.94%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

Canada

សូចនាករ តម្លៃ មូលនិធិ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Apple CDR 33.79 4.80T 33.79 33.79 33.88 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:16
Microsoft DRC 32.67 4.51T 32.67 32.67 32.67 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 0:18
NVIDIA DRC 27.8 3.97T 27.8 27.8 27.93 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:16
Alphabet DRC 30.62 3.07T 30.62 30.62 30.71 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:16
Amazon.com 22.55 2.68T 22.55 22.42 22.55 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:16
Facebook DRC 25.88 1.60T 25.88 25.88 25.91 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:16
Berkshire Hathaway DRC 33.79 1.32T 33.79 33.73 33.79 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:16
Eli Lilly DRC 34.05 1.12T 34.05 34.05 34.36 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:16
Tesla DRC 22.8 1.08T 22.8 22.78 22.8 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:16
Broadcom DRC 37.54 993.52B 37.54 37.54 37.75 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:16
JPMorgan Chase DRC 29.03 844.39B 29.03 28.99 29.03 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:16
Walmart DRC 31.11 781.81B 31.11 31.02 31.11 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:16
Visa DRC 25.98 746.59B 25.98 25.95 25.98 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:16
UnitedHealth DRC 27.47 721.78B 27.47 27.4 27.47 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:16
Exxon Mobil DRC 22.14 634.59B 22.14 22.14 22.16 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:16
Mastercard DRC 28.61 573.91B 28.61 28.38 28.61 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:16
Johnson Johnson DRC 20.9 515.61B 20.9 20.9 20.99 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:16
Costco Wholesale DRC 39.56 513.39B 39.56 39.52 39.56 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:16
Home Depot DRC 24.15 504.59B 24.15 24.15 24.24 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:16
Bank of America DRC 23.06 467.95B 23.06 23.06 23.07 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:16
Abbvie DRC 25.55 423.52B 25.55 25.47 25.55 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:16
Chevron DRC 21.68 406.65B 21.68 21.56 21.68 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:16
Netflix DRC 25.55 381.73B 25.55 25.5 25.55 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:16
Advanced Micro Devices DRC 30.53 352.49B 30.53 30.53 31.02 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:16
Adobe DRC 22.65 341.68B 22.65 22.6 22.65 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:16
Salesforce.Com DRC 20.13 333.09B 20.13 20.13 20.22 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:16
Thermo Fisher Scientific DRC 20.86 289.93B 20.86 20.86 20.86 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 0:18
Cisco Systems DRC 24.35 267.34B 24.35 24.24 24.35 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:16
McDonald's DRC 23.01 257.36B 23.01 22.95 23.01 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:16
Walt Disney DRC 11.37 242.77B 11.37 11.34 11.37 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:16
Verizon Communications DRC 18.51 242.11B 18.51 18.41 18.51 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:16
Caterpillar DRC 26.72 239.38B 26.72 26.67 26.72 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:16
IBM DRC 29.01 235.56B 29.01 28.92 29.01 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:16
Goldman Sachs 25.23 233.55B 25.23 25.15 25.23 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:16
Pfizer DRC 14.04 232.87B 14.04 14 14.04 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:16
Royal Bank of Canada Pref J 24.15 216.75B 24.15 24.15 24.2 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:16
Royal Bank of Canada 24.95 216.75B 24.95 24.95 25 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:16
Royal Bank Of Canada 153.3 216.75B 153.3 152.55 153.3 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:16
Royal Bank of Canada Pref M 23.85 216.75B 23.85 23.85 23.85 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 2:46
RBC Pref 24.5 216.75B 24.5 24.5 24.78 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:16
  • -->
    101