វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Egypt
Egypt

egp/usd

0.0209
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
12 July 2024
ពេលវេលា 23:48:40
0 (0.48%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (35.49%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (35.49%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

EGX 100

26,418
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
13 June 2024
ពេលវេលា 16:50:53
2,089 (7.33%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
2,025 (8.30%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
8,743 (49.47%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

Egypt

សូចនាករ តម្លៃ មូលនិធិ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Commercial Int Bank 79 240.41B 79 79 79.5 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:05
T M G Holding 61 125.88B 61 61 61.95 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:05
El Sewedy Electric 47.02 99.18B 47.02 47.02 48 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:05
Misr Fertilizers 41.9 87.12B 41.9 41.9 42.2 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:05
Alexandria Containers&goods 45.79 68.22B 45.79 45.79 46.26 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:05
Abou Kir Fertilizers 54 68.14B 54 54 55.3 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:05
E-finance 28.53 65.56B 28.53 28.53 28.99 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:05
Qatar Natl Bank 29.39 63.33B 29.39 29.39 29.99 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:05
Eastern Tobacco 18.47 55.41B 18.47 18.47 18.55 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:05
Telecom Egypt 30.46 52.00B 30.46 30.46 30.93 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:05
Ezz Steel 82.1 43.75B 82.1 82.1 83.9 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:05
Egypt Aluminum 105.8 43.64B 105.8 105.3 105.8 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:05
Egypt Kuwait Holding 29.5 38.82B 29.5 29.5 29.7 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:05
Hermes Holding Co 22.4 32.70B 22.4 22.23 22.4 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:05
Egyptian Iron&Steel 33.39 32.62B 33.39 33.39 33.39 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:05
Orascom Construction Ltd 263.69 30.26B 263.69 263.69 265.13 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:05
Emaar Misr for Development SAE 6.63 30.03B 6.63 6.63 6.63 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:05
Vodafone Egypt Telecom 122 29.28B 122 122 122 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 19:23
Abu Dhabi Islamic Bank 43.59 26.15B 43.59 43.59 43.9 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:05
Faisal Islamic Bank of Egypt 30.81 25.20B 30.81 30.81 30.9 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:05
Orange Egypt 10.51 24.82B 10.51 10.51 10.51 0.00 0.00% 2021/11/17 ពេលវេលា 0:00
EL Ezz Aldekhela Steel 1255 24.38B 1255 1255 1255 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:05
Housing&Develop Bank 45.75 24.31B 45.75 45.75 46 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:05
Credit Agricole Egypt 19.25 24.06B 19.25 19.25 19.4 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:05
Global Telecom 1.7 23.98B 1.7 1.7 1.7 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:05
Fawry Banking and Payment 6.76 23.03B 6.76 6.73 6.76 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:05
Edita Food 29 20.30B 29 29 29.37 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:05
Sidi Kerir 26.3 19.88B 26.3 26.3 26.8 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:05
Juhayna Food 20.44 19.24B 20.44 20.4 20.44 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:05
TAQA Arabia 13.3 17.99B 13.3 13.3 13.45 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:05
Belton Financial Hld 3.06 16.72B 3.06 2.98 3.06 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:05
SODIC 44.86 15.98B 44.86 44.86 45.45 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:05
Oriental Weavers 23.22 15.44B 23.22 23.15 23.22 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:05
GB AUTO 14.07 15.27B 14.07 14.07 14.2 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:05
EDBE 19.78 14.72B 19.78 19.78 20.23 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:05
Orascom Hotels 12.66 14.31B 12.66 12.66 12.95 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:05
Palm Hills Develop 4.57 13.44B 4.57 4.57 4.62 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:05
Heliopolis Housing 9.54 12.74B 9.54 9.54 9.66 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:05
Alexandria Mineral Oils 8.7 11.24B 8.7 8.7 8.95 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:05
Electro Cable 3.08 10.21B 3.08 3.08 3.14 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:05
  • -->
    101