វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Euro Zone
Euro Zone

eur/usd

1.086
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0.25%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 July 2024
ពេលវេលា 15:41:44
0 (1.47%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (0.09%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (3.64%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

18 Karat Gold

52
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
20 July 2024
ពេលវេលា 06:02:28
0 (0.00%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
8 (18.18%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
10 (23.81%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

Euro Zone

សូចនាករ តម្លៃ មូលនិធិ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Novo Nordisk B 926.45 4.08T 926.45 919.2 926.45 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:57
AstraZeneca 1662.5 2.62T 1662.5 1662.5 1662.5 0.00 0.00% 2024/07/16 ពេលវេលា 21:58
ABB 572.4 1.06T 572.4 572.4 577.2 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:57
Tesla 632.06 942.26B 632.06 626.3 632.7 0.00 0.00% 2021/09/21 ពេលវេលា 23:45
Investor A 285.35 874.15B 285.35 285.35 285.35 0.00 0.00% 2024/07/09 ពេលវេលា 21:56
Investor B 297.5 874.15B 297.5 297.5 297.5 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:57
Statoil 294.75 817.77B 294.75 294.75 295 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:57
Atlas Copco A 184.85 777.71B 184.85 184.85 194.4 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:57
Atlas Copco B 173.75 777.71B 173.75 173.75 173.75 0.00 0.00% 2024/07/15 ពេលវេលា 18:33
Volvo B 284.9 559.40B 284.9 284.9 284.9 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:57
Volvo A 275.1 559.40B 275.1 275.1 275.5 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 21:49
Nordea Bank 121.73 427.76B 121.73 121.73 121.73 0.00 0.00% 2024/07/16 ពេលវេលា 0:45
Samsung Electronics Co Ltd DRC Pref 1234 415.48B 1234 1234 1234 0.00 0.00% 2024/07/16 ពេលវេលា 21:58
Samsung Electronics DRC 1560 415.48B 1560 1555 1567 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:57
Visa A 190.2 397.61B 190.2 190.2 190.2 0.00 0.00% 2021/09/21 ពេលវេលា 23:45
ASSA ABLOY B 316.1 350.67B 316.1 309.5 316.1 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:57
Louis Vuitton 690.8 345.84B 690.8 690.8 693.4 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:38
ASML Holding 863.95 340.90B 863.95 863.95 872.1 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:57
Nestle 76.34 318.21B 76.34 76.34 76.34 0.00 0.00% 2021/07/25 ពេលវេលា 0:00
DnB 217.95 317.65B 217.95 217.1 217.95 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:57
Hexagon B 116.85 313.67B 116.85 116.85 117.65 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:57
Nordea Bank 83.15 276.69B 83.15 83.15 83.15 0.00 0.00% 2024/06/28 ពេលវេលា 22:21
H&M B 170.45 274.44B 170.45 170.45 170.45 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:57
SEB A 161.25 272.76B 161.25 158.55 161.25 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:57
SEB C 133 272.76B 133 133 133 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 19:23
Sandvik AB 215.45 270.19B 215.45 215 215.45 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:57
Svenska Handelsbanken B 120.65 260.37B 120.65 120.65 120.65 0.00 0.00% 2024/05/31 ពេលវេលា 2:26
Svenska Handelsbanken A 109.75 260.37B 109.75 109.75 109.75 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 19:27
Epiroc A 211.85 259.87B 211.85 211.85 211.85 0.00 0.00% 2024/07/16 ពេលវេលា 16:37
Reliance Industries Ltd 76.05 256.57B 76.05 75.85 76.5 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:57
Nestle 94.46 248.24B 94.46 93.9 94.46 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:57
Swedbank A 219.3 247.12B 219.3 215.8 219.3 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:57
Evolution Gaming Group 1158.25 240.55B 1158.25 1158.25 1158.25 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 19:27
Roche Holding Participation 276.35 239.81B 276.35 274 276.35 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:57
DSV 1145.75 239.62B 1145.75 1145.75 1145.75 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 21:49
Roche Holding 300.4 239.33B 300.4 300 300.7 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:57
LM Ericsson B 71.92 239.15B 71.92 71.22 71.92 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:57
Epiroc B 193.4 234.99B 193.4 193.4 193.4 0.00 0.00% 2024/07/11 ពេលវេលា 22:03
Ericsson A 66 219.96B 66 66 66 0.00 0.00% 2024/06/28 ពេលវេលា 22:21
Ericsson A 71.7 219.96B 71.7 71.2 71.7 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
  • -->
    101