វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Italy
Italy

FTSE IT Mid Cap

35,475
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
18 June 2024
ពេលវេលា 16:56:29
622 (1.72%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
3,182 (9.85%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
6,316 (21.66%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

Italy

សូចនាករ តម្លៃ មូលនិធិ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Apple 210.5 3.21T 210.5 209.4 211.35 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:02
Microsoft 407.8 3.01T 407.8 403.7 407.9 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:02
NVIDIA 110.9 2.65T 110.9 109.54 111.48 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:02
Alphabet C 167.58 2.05T 167.58 166.76 167.9 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:02
Alphabet A 166.48 2.05T 166.48 165.18 166.48 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:02
Amazon.com 173.24 1.79T 173.24 171.78 173.24 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:02
Facebook 426.3 1.07T 426.3 426.3 430 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:02
Berkshire Hathaway B 409.5 879.72B 409.5 405.35 409.5 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:02
Eli Lilly 832 745.58B 832 832 838.6 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:02
Tesla 230.4 724.90B 230.4 228.7 231.6 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:02
Broadcom 145.16 663.94B 145.16 145.16 146.72 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:02
JPMorgan 198.28 564.24B 198.28 197.54 198.28 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:45
Walmart 64.61 522.41B 64.61 64.61 64.61 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:17
Visa A 247.8 498.91B 247.8 247.8 247.8 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:17
UnitedHealth 518 482.52B 518 517.2 518 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:45
Exxon Mobil 106.96 424.06B 106.96 106.96 106.96 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:17
Mastercard 413.1 383.57B 413.1 409.95 414.4 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:02
Procter&Gamble 154.76 365.69B 154.76 154.76 154.76 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:17
Oracle 127.5 350.97B 127.5 127.5 128.02 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:02
Louis Vuitton 694.5 345.84B 694.5 693.4 699 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:02
J&J 143 344.54B 143 142.26 143.7 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:02
Costco 775.6 343.16B 775.6 775.6 775.6 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:17
ASML Holding 866.9 340.83B 866.9 865.1 875 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:02
Home Depot 339.15 337.18B 339.15 339.15 339.15 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:17
Bank of America 40.35 312.63B 40.35 40.35 40.4 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:02
AbbVie 162 283.00B 162 159.2 162 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:45
Chevron 147.82 271.74B 147.82 146.64 147.82 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:02
Coca-Cola 59.7 256.86B 59.7 59.3 59.7 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:45
Netflix 595.5 255.16B 595.5 590.3 595.5 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:02
AMD 148.88 235.66B 148.88 148.88 150.96 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:02
Adobe 514.1 228.36B 514.1 514.1 514.4 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:02
Salesforce Inc 232.3 222.64B 232.3 229.5 232.3 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:02
PepsiCo 153.4 213.40B 153.4 153.4 153.4 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:17
SAP 183.7 213.04B 183.7 183.62 183.7 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:17
L'Oreal 354.6 197.54B 354.6 354.6 354.6 0.00 0.00% 2023/10/02 ពេលវេលា 19:46
T-Mobile US 167.4 197.23B 167.4 167.4 167.4 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:17
Qualcomm 176 195.54B 176 176 180 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:02
Thermo Fisher Scientific 508.1 193.73B 508.1 508.1 508.1 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:17
Wells Fargo&Co 55.47 189.58B 55.47 55.47 55.47 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:17
Cisco 43.92 178.83B 43.92 43.92 43.92 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:17
  • -->
    101