វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Malaysia
Malaysia

myr/usd

0.2142
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0.33%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 July 2024
ពេលវេលា 13:36:57
0 (2.29%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (1.18%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (0.42%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

18 Karat Gold

267
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
1 (0.37%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 July 2024
ពេលវេលា 06:02:30
3 (1.14%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
40 (17.62%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
54 (25.35%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

Malaysia ACE

1,606
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
18 June 2024
ពេលវេលា 13:29:54
68 (4.42%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
163 (11.32%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
210 (15.02%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

Malaysia

សូចនាករ តម្លៃ មូលនិធិ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Malayan Banking 10.1 121.88B 10.1 10.1 10.1 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:50
Tenaga Nasional 14.44 84.29B 14.44 14.44 14.44 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:50
Public Bank 4.25 82.50B 4.25 4.23 4.25 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:03
Bumiputra Commerce 7.15 76.39B 7.15 7.11 7.15 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:50
IHH Healthcare 6.34 55.92B 6.34 6.32 6.34 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:03
Petronas Chemicals 6.04 48.24B 6.04 6.04 6.04 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 14:19
Press Metal Bhd 5.5 45.40B 5.5 5.5 5.5 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:50
DiGi.Com 3.73 43.52B 3.73 3.73 3.74 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:50
YTL Corp 3.6 39.94B 3.6 3.6 3.61 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 19:29
YTL Power Int 4.8 39.06B 4.8 4.8 4.87 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:50
Hong Leong Bank 19 38.95B 19 19 19 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 14:18
MISC 8.62 38.39B 8.62 8.62 8.62 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:50
Petronas Gas 18.52 36.01B 18.52 18.22 18.52 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:50
Sime Darby Plantation 4.3 29.67B 4.3 4.3 4.32 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:50
Nestle 122 28.61B 122 122 122 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:50
Maxis 3.6 27.89B 3.6 3.6 3.6 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:50
Telekom Malaysia 7.12 27.25B 7.12 7.11 7.12 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:50
RHB Bank 5.7 24.72B 5.7 5.7 5.7 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:50
Axiata 2.59 23.78B 2.59 2.59 2.6 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:50
IOI Corp 3.83 23.70B 3.83 3.82 3.83 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:50
Sunway 2.72 23.37B 2.72 2.72 2.72 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:50
Sunway Bhd 3.77 23.37B 3.77 3.77 3.77 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 14:19
Gamuda 8.28 22.90B 8.28 8.28 8.38 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:50
Kuala Lumpur Kepong 20.9 22.50B 20.9 20.9 20.9 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:50
PPB 15 21.20B 15 15 15 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:50
Mr D I Y 2.14 20.23B 2.14 2.1 2.14 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:50
Sunway 4.09 20.05B 4.09 4.09 4.09 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:50
Hong Leong Financial 17.24 19.69B 17.24 17.24 17.34 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:50
Genting 4.8 18.44B 4.8 4.79 4.8 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:03
Sime Darby 2.68 18.27B 2.68 2.68 2.68 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 14:19
Petronas Dagangan 16.88 16.79B 16.88 16.86 17 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:03
Malaysia Airport 9.9 16.49B 9.9 9.9 9.9 0.00 0.00% 2024/07/14 ពេលវេលា 6:56
QL Resources 6.76 16.43B 6.76 6.75 6.76 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 19:29
Westports 4.58 15.62B 4.58 4.58 4.58 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:50
Inari Amertron 3.95 14.91B 3.95 3.95 3.95 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:08
Genting Malaysia 2.63 14.85B 2.63 2.63 2.63 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:50
KLCC Property 7.55 13.54B 7.55 7.55 7.55 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:50
Dialog 2.36 13.43B 2.36 2.36 2.4 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:03
IJM Corp 3.63 12.69B 3.63 3.63 3.65 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:50
IOI Properties 2.18 12.06B 2.18 2.18 2.18 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 16:17
  • -->
    101