វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Qatar
Qatar

qar/usd

0.2746
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
30 April 2022
ពេលវេលា 14:32:13
0 (0.00%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (0.00%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (0.00%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

18 Karat Gold

207
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
2 (0.97%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 July 2024
ពេលវេលា 06:02:28
6 (2.99%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
32 (18.29%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
41 (24.70%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

FTSE NASDAQ Qatar 10

9,667
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
13 June 2024
ពេលវេលា 15:28:31
525 (5.15%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
181 (1.84%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
544 (5.33%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

Qatar

សូចនាករ តម្លៃ មូលនិធិ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
QNB 14.78 136.51B 14.78 14.76 14.78 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
Vodafone Qatar 1.71 89.31B 1.71 1.71 1.727 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
Industries Qatar 12.96 78.41B 12.96 12.93 12.96 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
Qatar Islamic Bank 19.15 45.25B 19.15 19.15 19.15 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:51
Qatar Telecom 10.21 32.70B 10.21 10.21 10.27 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
Gas Transport Co 4.562 25.27B 4.562 4.562 4.568 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
Masraf al rayan 2.32 21.58B 2.32 2.32 2.335 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
Mesaieed Petrochemical Holding 1.687 21.19B 1.687 1.683 1.687 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
Ezdan 0.794 21.06B 0.794 0.794 0.797 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
Dukhan Bank QPSC 3.76 19.69B 3.76 3.76 3.77 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
Electricity&Water 15.26 16.79B 15.26 15.26 15.35 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
Commercial Bank Qatar 4.065 16.45B 4.065 4.065 4.075 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
Int Islamic Bank 10.32 15.62B 10.32 10.32 10.32 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:51
Qatar Fuel 14.87 14.78B 14.87 14.87 14.87 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:51
Qatar Navigation 11.7 13.29B 11.7 11.62 11.7 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
Barwa 2.782 10.83B 2.782 2.772 2.782 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
Al Ahli Bank 3.7 9.44B 3.7 3.7 3.7 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 16:18
Qatar Aluminum 1.329 7.42B 1.329 1.329 1.333 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
Qatar Insurance Co 2.1 6.86B 2.1 2.1 2.1 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:51
Investment Holding 1.916 6.52B 1.916 1.915 1.916 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
Gulf International 3.43 6.37B 3.43 3.389 3.43 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
Aamal 0.8 5.04B 0.8 0.8 0.8 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
Doha Bank 1.513 4.69B 1.513 1.51 1.513 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
United Development Co 1.124 3.98B 1.124 1.123 1.124 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
Zad Holding Co 13.7 3.94B 13.7 13.7 13.78 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
Al Meera 14.38 2.96B 14.38 14.37 14.38 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
Baladna Food 1.34 2.57B 1.34 1.34 1.34 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:51
National Cement Co 3.69 2.41B 3.69 3.69 3.7 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
Meeza Qstp LLC 3.57 2.33B 3.57 3.55 3.57 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
Al-Khalij Holding 1.622 2.02B 1.622 1.62 1.622 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
Gulf warehousing Co 3.33 1.95B 3.33 3.31 3.33 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
Mannai Corp. 3.905 1.78B 3.905 3.901 3.905 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
Qatar First Bank 1.29 1.44B 1.29 1.279 1.29 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
Doha Insurance 2.438 1.22B 2.438 2.438 2.438 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:51
Medicare 4.288 1.21B 4.288 4.288 4.312 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
Islamic Insurance Co 8 1.20B 8 7.991 8 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
Industrial Manufacturing Co 2.505 1.19B 2.505 2.505 2.517 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
General Insurance&Re 0.915 800.69M 0.915 0.915 0.915 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 16:18
Salam International 0.689 787.63M 0.689 0.686 0.689 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
Damaan Islamic Insurance Co Beema 3.86 771.60M 3.86 3.73 3.86 0.00 0.00% 2024/07/16 ពេលវេលា 19:07
  • -->
    101