វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
South Africa
South Africa

zar/usd

0.0544
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0.74%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 July 2024
ពេលវេលា 15:14:14
0 (4.02%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (3.62%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (17.70%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

18 Karat Gold

437
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 October 2023
ពេលវេលា 17:01:57
0 (0.00%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (0.00%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (0.00%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

FTSE South Africa

68,395
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
19 December 2023
ពេលវេលា 16:53:13
46 (0.07%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
46 (0.07%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
68,395 (inf%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

South Africa

សូចនាករ តម្លៃ មូលនិធិ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
BHP Billiton Ltd 50000 2.96T 50000 50000 50000 0.00 0.00% 2022/02/24 ពេលវេលា 17:41
BHP Billiton Ltd 51552 2.65T 51552 51552 52016 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:06
Anheuser Busch Inbev 112982 2.29T 112982 112263 112982 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:06
Richemont 280401 1.65T 280401 280160 281100 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:06
Prosus 65747 1.59T 65747 65540 65747 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:06
British American Tobacco 59576 1.32T 59576 59164 59576 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:06
Glencore 10675 1.30T 10675 10675 10871 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:06
Richemont DRC 20410 1.18T 20410 20410 20410 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 22:03
Compagnie Financiere Richemont 120 972.76B 120 120 120 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 22:03
Anglo American 53900 653.39B 53900 53900 54372 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:06
Naspers 354633 615.77B 354633 350638 354633 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:06
FirstRand Pref 8520 477.81B 8520 8520 8520 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 22:03
Firstrand 7763 434.71B 7763 7716 7770 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:06
Absa Bank 78999 351.92B 78999 78999 78999 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:54
Standard Bank Grp 20937 346.94B 20937 20937 21148 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:06
Standard Bank 6.5% 66 346.46B 66 66 66 0.00 0.00% 2024/06/12 ពេលវេលា 15:04
Standard Bank 8750 346.46B 8750 8750 8750 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:54
Capitec Bank Pref 10000 310.17B 10000 10000 10000 0.00 0.00% 2024/06/20 ពេលវេលា 17:39
Capitec Bank 267730 309.87B 267730 267730 271378 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:06
Steinhoff International 9734 300.53B 9734 9734 9734 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 16:21
Gold Fields 31298 280.02B 31298 30920 31416 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:06
Nampak 35101 222.69B 35101 35101 35101 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:06
AngloGold Ashanti ADR 53022 221.06B 53022 53022 53328 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:06
South32 Ltd 4250 192.57B 4250 4250 4317 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:06
Vodacom Group 9289 179.94B 9289 9210 9300 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:06
Mondi 37339 164.48B 37339 37281 37339 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:06
Sanlam Ltd 7983 164.25B 7983 7965 8029 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:06
Anglo American Platinum 62499 164.16B 62499 60043 62554 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:06
Shoprite Holdings 28549 155.06B 28549 28350 28579 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:06
Bid Corporation 43373 145.23B 43373 42899 43373 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:06
AngloGold Ashanti 33083 138.13B 33083 33083 39475 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 22:03
Kumba Iron Ore 42400 135.96B 42400 42400 42964 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:06
MTN Group 7400 133.95B 7400 7400 7595 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:06
Barclays Africa 15353 127.04B 15353 15193 15353 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:06
Harmony 19371 119.78B 19371 19330 19371 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:06
Nedbank Group 25586 118.46B 25586 25586 25815 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:06
Investec 14015 118.16B 14015 13984 14064 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:06
Investec Non Cum 12200 118.01B 12200 12200 12200 0.00 0.00% 2024/04/17 ពេលវេលា 1:22
Investec 8370 117.92B 8370 8370 8370 0.00 0.00% 2024/06/25 ពេលវេលា 17:40
Investec Pref 8685 116.80B 8685 8685 8700 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:06
  • -->
    101