វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Spain
Spain

General Madrid

2,081
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
18 June 2024
ពេលវេលា 16:56:30
297 (12.48%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
385 (15.61%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
350 (14.38%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

Spain

សូចនាករ តម្លៃ មូលនិធិ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Airbus Group 132.9 105.40B 132.9 132.32 132.9 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:57
PETROBRAS PN 6.63 86.65B 6.63 6.63 6.63 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:38
PETROBRAS ON 7.15 86.65B 7.15 7.15 7.15 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:38
America Movil 0.8 51.96B 0.8 0.8 0.8 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 21:54
VALE ON 10.68 44.05B 10.68 10.68 10.68 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:38
Coca-Cola EU Partners 67.7 31.44B 67.7 67.5 68 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:57
Grupo Financiero Banorte 7.7 21.77B 7.7 7.7 7.7 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:38
BRADESCO PN EJ N1 2.14 21.68B 2.14 2.14 2.14 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:38
Naturgy Energy 21.82 20.97B 21.82 21.82 21.82 0.00 0.00% 2021/09/17 ពេលវេលា 0:59
ELETROBRAS PNB 7.25 14.64B 7.25 7.25 7.25 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:38
ELETROBRAS ON 6.55 14.64B 6.55 6.55 6.55 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:38
Puig Brands 25.68 13.48B 25.68 25.36 25.68 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:57
Grupo Elektra 54 12.02B 54 54 54 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:38
Acciona 181.4 9.88B 181.4 179.8 181.9 0.00 0.00% 2022/12/05 ពេលវេលា 22:54
GERDAU PN N1 3.22 6.39B 3.22 3.22 3.22 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:38
Grifols Pref 7.545 6.34B 7.545 7.43 7.545 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:57
Corporacion Acciona Energias Renovables 18.95 6.21B 18.95 18.95 19.01 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:57
CEMIG PN 1.88 5.72B 1.88 1.88 1.88 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:38
COPEL PNB 1.71 4.88B 1.71 1.71 1.71 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:38
Grupo Catalana Occidente 38.05 4.49B 38.05 37.8 38.05 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:57
Laborat.Rovi 86.5 4.48B 86.5 86 86.5 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:57
FCC 8.66 3.77B 8.66 8.66 8.75 0.00 0.00% 2022/12/06 ពេលវេលា 22:55
GGC 142 3.69B 142 141 142 0.00 0.00% 2024/05/09 ពេលវេលា 23:27
Zardoya Otis 7.03 3.32B 7.03 7.03 7.03 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 21:54
Inmobiliaria Colonial 6.13 3.27B 6.13 6.11 6.185 0.00 0.00% 2022/12/05 ពេលវេលា 22:54
Logista 23.38 3.08B 23.38 23.38 23.38 0.00 0.00% 2023/10/12 ពេលវេលា 17:08
Unicaja Banco 1.14 3.03B 1.14 1.14 1.14 0.00 0.00% 2023/10/12 ពេលវេលា 17:08
Cie Automotive 23.72 2.84B 23.72 23.72 23.86 0.00 0.00% 2022/12/06 ពេលវេលា 22:55
Alfa 0.58 2.77B 0.58 0.58 0.58 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:38
Fluidra 14.07 2.67B 14.07 14.07 14.07 0.00 0.00% 2023/10/12 ពេលវេលា 17:08
MFE MEDIAFOREUROPE A 3.53 2.64B 3.53 3.5 3.53 0.00 0.00% 2024/07/16 ពេលវេលា 21:58
Alba SA 44.4 2.59B 44.4 44.4 44.4 0.00 0.00% 2023/10/12 ពេលវេលា 17:08
BRASKEM PNA 3.3 2.53B 3.3 3.3 3.3 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:38
Unicaja Banco 0.944 2.51B 0.944 0.944 0.963 0.00 0.00% 2023/07/05 ពេលវេលា 22:10
Vidrala 77.7 2.40B 77.7 77.7 77.7 0.00 0.00% 2023/10/12 ពេលវេលា 17:08
Ebro Foods 15.26 2.35B 15.26 15.26 15.32 0.00 0.00% 2022/12/06 ពេលវេលា 22:55
Solaria 17.335 2.16B 17.335 16.935 17.36 0.00 0.00% 2022/12/05 ពេលវេលា 22:54
Frances 3.86 2.13B 3.86 3.86 3.86 0.00 0.00% 2024/05/19 ពេលវេលា 15:22
Gestamp Automocion 3.45 1.98B 3.45 3.45 3.45 0.00 0.00% 2023/10/12 ពេលវេលា 17:08
Euskaltel SA 10.94 1.95B 10.94 10.94 10.96 0.00 0.00% 2021/08/17 ពេលវេលា 0:00
  • -->
    101