វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
United Arab Emirates
United Arab Emirates

aed/usd

0.2723
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
6 December 2023
ពេលវេលា 01:47:02
0 (0.00%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (0.00%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (0.00%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

18 Karat Gold

181
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
6 February 2024
ពេលវេលា 15:02:29
0 (0.00%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (0.00%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
9 (5.23%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

United Arab Emirates

សូចនាករ តម្លៃ មូលនិធិ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Agility Public Warehousing 3.65 8.74T 3.65 3.65 3.65 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:33
National Industries 4.54 6.53T 4.54 4.54 4.54 0.00 0.00% 2024/05/31 ពេលវេលា 12:36
Int Financial Advisors 4.116 1.02T 4.116 4.116 4.116 0.00 0.00% 2024/07/02 ពេលវេលា 15:01
International Holding Co 408.7 896.50B 408.7 408.7 408.7 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:33
Al-Mazaya Holding 1.71 420.13B 1.71 1.71 1.71 0.00 0.00% 2024/06/20 ពេលវេលា 23:00
Ad Natl Energy 2.8 314.82B 2.8 2.8 2.8 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:33
National Int Co Hld 1.549 268.81B 1.549 1.549 1.549 0.00 0.00% 2024/07/09 ពេលវេលា 13:54
ADNOC 3.2 245.60B 3.2 3.2 3.2 0.00 0.00% 2024/07/16 ពេលវេលា 18:57
Fujairah Cement Industries 0.59 195.38B 0.59 0.59 0.59 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 21:49
AAN Digital Services 1.073 168.23B 1.073 1.073 1.073 0.00 0.00% 2023/10/10 ពេលវេលា 9:21
Emirates Telec 16.18 140.71B 16.18 16.18 16.18 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 19:20
First Abu Dhabi Bank 12.56 138.68B 12.56 12.56 12.56 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 19:20
Dubai Electricity and Water 2.32 116.00B 2.32 2.32 2.32 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:33
Alpha Dubai Holding PJSC 11.26 112.60B 11.26 11.26 11.26 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:33
Emirates NBD PJSC 17.2 108.64B 17.2 17.2 17.2 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:33
Al-Salam Group 0.37 90.52B 0.37 0.347 0.37 0.00 0.00% 2022/01/18 ពេលវេលា 0:00
Al-Salam Group 0.37 89.40B 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 19:15
Al Madina Finance 0.218 78.87B 0.218 0.218 0.218 0.00 0.00% 2021/03/11 ពេលវេលា 0:00
ADNOC Drilling 4.4 74.27B 4.4 4.4 4.4 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:33
Ekttitab Holding 0.223 73.15B 0.223 0.223 0.223 0.00 0.00% 2024/05/03 ពេលវេលា 19:01
Emaar Properties 8.22 72.65B 8.22 8.22 8.22 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:33
Abu Dhabi Polymers Co Borouge LLC 2.36 70.94B 2.36 2.36 2.36 0.00 0.00% 2024/07/16 ពេលវេលា 18:57
Ad Commercial 8.27 60.52B 8.27 8.27 8.27 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:33
Aldar Properti 6.71 52.76B 6.71 6.71 6.71 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:33
Al Qudra 2.99 48.88B 2.99 2.99 2.99 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:33
Pure Health Holding PJSC 4.11 45.67B 4.11 4.11 4.11 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:33
Ad Islamic Bk 12.1 43.95B 12.1 12.1 12.1 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:33
National Oil 3.47 43.38B 3.47 3.47 3.47 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:33
Dubai Islamic Bank 5.88 42.50B 5.88 5.88 5.88 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:33
Mashreqbank PSC 209 41.93B 209 209 209 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 19:20
ADNOC Logistics Services 4.7 34.77B 4.7 4.7 4.7 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:33
Emaar Malls 2.6 33.84B 2.6 2.6 2.6 0.00 0.00% 2021/11/16 ពេលវេលា 0:00
Qatar Telecom 9.52 32.94B 9.52 9.52 9.52 0.00 0.00% 2024/07/04 ពេលវេលា 22:25
Emirates Islamic Bank PJSC 6.02 32.69B 6.02 6.02 6.02 0.00 0.00% 2024/07/02 ពេលវេលា 21:31
Emaar Develop 8.12 32.48B 8.12 8.12 8.12 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:33
MBME PJSC 10.78 29.65B 10.78 10.78 10.78 0.00 0.00% 2024/04/10 ពេលវេលា 2:40
Multiply PJSC 2.4 26.88B 2.4 2.4 2.4 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:33
Emirate Integrated Telecom 5.89 26.70B 5.89 5.89 5.89 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:33
Abu Dhabi Ports Co. 5.14 26.15B 5.14 5.14 5.14 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:33
Americana Restaurants 3.08 25.94B 3.08 3.08 3.08 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:33
  • -->
    101