វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត

World ETFs

South Africa

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
UBS ABCPA 19347 19558 19347 19558 41.00 0.21% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
Satrix GOVI 7609 7611 7609 7611 52.00 0.69% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
Satrix Resi 6327 6294 6294 6327 48.00 0.76% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
1nvest TOP 40 7412 7383 7383 7412 64.00 0.86% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
FNB on MICROQ SEP25 2133 2132 2130 2133 6.00 0.28% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
ច្រើនទៀត

Germany

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
HSBC MSCI World UCITS 2799 2791.75 2788.65 2799 13.50 0.48% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
Amundi MSCI China UCITS 189.55 189 189 194.03 4.15 2.19% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:11
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS 53.22 53.16 53.16 53.22 0.01 0.02% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:11
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) D-EUR 50.5 50.5 50.5 50.5 0.09 0.18% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:11
Lyxor UCITS LevDAX 162.8 160.98 160.04 162.8 2.80 1.75% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:11
ច្រើនទៀត

USA

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Technology Select Sector SPDR 226.1 225.98 225.98 226.1 0.08 0.04% 2024/07/23 ពេលវេលា 4:27
Health Care Select Sector SPDR 148.72 148.71 148.71 148.72 0.03 0.02% 2024/07/23 ពេលវេលា 4:27
Vanguard Dividend Appreciation 188.61 188.6 188.6 188.61 0.03 0.02% 2024/07/23 ពេលវេលា 4:27
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares 52.93 52.85 52.85 52.93 0.17 0.32% 2024/07/23 ពេលវេលា 4:27
WBI Tactical LCV 29.38 29.38 29.38 29.38 0.37 1.28% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:02
ច្រើនទៀត

Austria

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Deka DAX UCITS 162.62 162.62 162.62 162.62 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR 34.83 34.83 34.83 34.83 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 52.86 52.86 52.86 52.86 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
x-trackers Swiss Large DR 1D 131.88 131.88 131.88 131.88 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 52.57 52.57 52.57 52.57 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
ច្រើនទៀត

Spain

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Lyxor Ibex 35 Doble Inverso Diario 1.003 1.016 1.003 1.016 0.00 0.40% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
Lyxor Ibex 35 Doble Apalancado Diario C-EUR 26.305 26.135 25.89 26.305 0.16 0.59% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
Accion IBEX 35 Cotizado Armonizado FI 11.45 11.4 11.39 11.45 0.03 0.26% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:40
BBVA Accion DJ Eurostoxx 50 50.26 50.08 50.08 50.26 0.17 0.34% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:11
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 115.16 115.16 114.5 115.24 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:08
ច្រើនទៀត

Australia

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Janus Henderson Net Zero Transition Resources Acti 28.15 28.15 28.15 28.15 0.02 0.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 10:59
JPMorgan Equity Premium Income Active (Managed Fun 52 52.06 52 52.06 0.16 0.31% 2024/07/23 ពេលវេលា 10:59
iShares MSCI EAFE 120.4 120.2 120.14 120.44 1.48 1.24% 2024/07/23 ពេលវេលា 10:59
ETFS Physical Platinum 132.61 132.95 132.47 132.95 1.39 1.05% 2024/07/23 ពេលវេលា 10:59
ETFS Physical Palladium ETC 125.28 126.89 125.1 126.89 1.73 1.38% 2024/07/23 ពេលវេលា 10:59
ច្រើនទៀត

Indonesia

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Sam Sri Kehati 760 760 760 760 1.00 0.13% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:39
Bahana Bisnis 27 608 606 606 608 3.00 0.50% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:39
Ashmore LQ45 ALPHA 989 989 989 989 2.00 0.20% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:39
Batavia Sri-Kehati 479 479 479 479 2.00 0.42% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:39
Reksa Dana Indeks KISI IDX Value30 544 544 544 544 2.00 0.37% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:39
ច្រើនទៀត

Italy

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
SPDR MSCI Europe UCITS 311.2 311.2 311.2 311.2 0.50 0.16% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:11
Ind. S&P US Sel Sector Source 629.81 625.24 625.24 629.81 5.42 0.87% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:11
Health Care S&P US Sector Source 659.62 658.42 658.42 659.62 1.38 0.21% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:11
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 477.84 476.52 476.52 477.84 6.05 1.28% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:11
WisdomTree Copper 1x Daily Short 15.21 15.21 15.21 15.21 0.03 0.20% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:11
ច្រើនទៀត

Ireland

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
FinEx MSCI USA UCITS USD 83.4 83.4 83.4 83.4 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:53
FinEx MSCI USA Info Tech UCITS USD 155.04 155.04 155.04 155.04 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:53
FinEx MSCI USA UCITS USD 59.7 59.7 59.7 59.7 0.00 0.00% 2022/10/04 ពេលវេលា 13:19
FinEx MSCI USA Info Tech UCITS USD 10507 10507 10507 10507 0.00 0.00% 2022/10/04 ពេលវេលា 13:19
ច្រើនទៀត

Iceland

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Landsbref LEQ 2251 2251 2251 2251 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 18:46
Landsbref LEQ 2211 2211 2211 2211 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
ច្រើនទៀត

Brazil

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE 86.36 86.36 86.36 86.36 0.64 0.75% 2024/07/23 ពេលវេលា 4:55
CAIXA Ibovespa 125.35 125.35 125.35 125.35 0.15 0.12% 2024/07/23 ពេលវេលា 4:55
Global X Cybersecurity BDR 54.44 54.44 54.44 54.44 0.11 0.20% 2024/07/23 ពេលវេលា 4:55
IT Now S&P Kensho Hydrogen 38.59 38.31 38.31 38.59 0.33 0.86% 2024/07/23 ពេលវេលា 4:55
Safra Mulheres na Lideranca 124.88 124.89 124.88 124.89 0.03 0.02% 2024/07/23 ពេលវេលា 4:55
ច្រើនទៀត

UK

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 4440.1 4440.1 4440.1 4440.1 14.80 0.33% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
iShares MSCI Japan UCITS Acc 202.66 202.66 202.66 202.66 0.61 0.30% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
iShares Edge MSCI Europe Min Vol 59.93 59.93 59.93 59.93 0.12 0.20% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short 521.64 521.64 521.64 521.64 4.28 0.82% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
iShares MSCI Japan SRI Acc Share Class 7.26 7.26 7.26 7.26 0.01 0.14% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
ច្រើនទៀត

Belgium

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Lyxor UCITS BEL 20 TR 60.55 60.23 60.23 60.55 0.08 0.13% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:09
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR 1.19 1.19 1.19 1.19 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 22:35
Lyxor UCITS BEL 20 TR 52.95 52.95 52.95 52.95 0.00 0.00% 2023/06/22 ពេលវេលា 10:21
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR 1.98 1.98 1.98 1.98 0.00 0.00% 2023/06/22 ពេលវេលា 10:21
ច្រើនទៀត

Bulgaria

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
EXPAT Bulgaria SOFIX 1.24 1.24 1.24 1.24 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 20:48
EXPAT Bulgaria SOFIX 0.991 0.991 0.991 0.991 0.00 0.00% 2023/06/22 ពេលវេលា 10:22
ច្រើនទៀត

Portugal

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Lyxor Nikkei 225 UCITS 24.18 24.18 24.18 24.18 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
Lyxor Core DAX (DR) UCITS 135.5 135.5 135.5 135.5 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS 71.03 71.03 71.03 71.03 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS 44.88 44.88 44.88 44.88 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS 333.05 333.05 333.05 333.05 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
ច្រើនទៀត

Peru

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
iShares MSCI Chile Capped 26.9 26.9 26.9 26.9 0.00 0.00% 2024/07/11 ពេលវេលា 4:30
SPDR S&P Emerging Asia Pacific 98.18 98.18 98.18 98.18 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:48
iShares MSCI Chile Capped 29.34 29.34 29.34 29.34 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
SPDR S&P Emerging Asia Pacific 102.62 102.62 102.62 102.62 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Horizons Marijuana Life Sciences 8.69 8.69 8.69 8.69 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
ច្រើនទៀត

Thailand

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
BCAP SET100 8.66 8.69 8.65 8.72 0.11 1.27% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
BCAP MSCI Thailand Fund 9.4 9.38 9.37 9.48 0.10 1.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
ThaiDEX SET High Dividend 9.75 9.75 9.74 9.77 0.04 0.41% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
ThaiDEX SET50 7.99 7.99 7.98 8.04 0.07 0.88% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:40
KTAM SET Energy Tracker 4.49 4.28 4.28 4.49 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:40
ច្រើនទៀត

Taiwan

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Shin Kong 15 Years USD Banking Bond 34.43 34.43 34.43 34.43 0.09 0.26% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
Yuanta China Treasury + Policy Bank 3-5 Year Bond 47.61 47.61 47.61 47.61 0.01 0.02% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
Yuanta US 15+ Year Emerging Markets Sovereign Bond 30.41 30.41 30.41 30.41 0.05 0.16% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
KGI 20+Years US Banking Bond 37.62 37.62 37.62 37.62 0.09 0.24% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
KGI 10+ Year USD Technology Bond 36.26 36.26 36.26 36.26 0.03 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
ច្រើនទៀត

Turkey

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
ABD US Treasury Dolar B Type 3109 3102 3102 3109 1.00 0.03% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
Ziraat Portfolio Gold Participation 261.4 259.6 259.2 261.4 2.80 1.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
Ziraat Portfolio Yldz Market Liquid Dividend Index 159.3 159.2 159 161.25 2.35 1.48% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
Finans Portfoy Silver 197.1 196.6 195.85 197.1 0.30 0.15% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
Ziraat Portfoy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Sene 176.3 176.4 176.1 176.4 4.25 2.41% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
ច្រើនទៀត

China

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
ICBCCS CSI 300 3.68 3.68 3.68 3.68 0.01 0.27% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:09
DaCheng 100 1.532 1.54 1.525 1.549 0.04 2.28% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:08
Southern SSE 380 Index 1.708 1.724 1.708 1.739 0.04 2.46% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:08
CCB Principal SSE Social Resp 2.213 2.228 2.213 2.23 0.02 0.81% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:08
Guotai ShunLi Trading Money Market 100.01 100.01 100 100.01 0.01 0.01% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:08
ច្រើនទៀត

Denmark

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Danske Invest Global 149.05 148.85 148.85 149.05 0.05 0.03% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:09
Sparinvest US Growth 175.3 174.75 174.6 175.3 0.15 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:09
Danske Invest Danmark 149.3 148.45 148.45 149.3 0.05 0.03% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:09
Sparinvest DJSI World 211.7 211.2 210.7 211.7 0.50 0.24% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:09
Xact Kapitalforvaltning 206.95 206.3 205.75 206.95 1.20 0.58% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:09
ច្រើនទៀត

Russia

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Otkrytie-Obligatsii RF BPIFRFI 86.4 86.4 86.4 86.4 0.30 0.35% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
AKGD Gold 155.96 156.86 155.96 156.86 0.54 0.35% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
SBDS dynamic smart 3.225 3.255 3.225 3.255 0.03 0.78% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
SBRS rational smart 10.98 10.94 10.94 10.985 0.07 0.60% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
SBWS weighted smart 3.57 3.57 3.555 3.58 0.01 0.14% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
ច្រើនទៀត

Romania

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
FDI ETF BET Tradeville 29.5 29.5 29.5 29.5 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:04
FDI ETF BET Tradeville 18.85 18.85 18.85 18.85 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
ច្រើនទៀត

Japan

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Nomura SSE50 40830 40830 40830 41090 170.00 0.42% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:00
DIAM JPX Nikkei 400 26220 26200 26180 26235 55.00 0.21% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:00
iFreeETF S&P500 (NON HEDGED) 16330 16335 16320 16380 30.00 0.18% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:00
NEXT NOTES KOSPI 200 Leverage 15150 15065 15065 15150 95.00 0.63% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:00
Listed Tracers US Government Bond 0-2years Ladder 5224 5232 5224 5237 24.00 0.46% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:00
ច្រើនទៀត

Singapore

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
SPDR Gold Shares 222.2 221.77 221 222.74 0.20 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:40
SPDR Gold Shares 299.2 297.66 297.63 299.2 0.60 0.20% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:40
iShares MSCI India SG 14.67 14.62 14.5 14.78 0.09 0.61% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:40
ABF Singapore Bond 1.051 1.05 1.047 1.051 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:40
Lion-Phillip S-REIT 0.832 0.828 0.826 0.832 0.00 0.24% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:40
ច្រើនទៀត

Sweden

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
XACT Bull 829 821.5 821.5 829 1.90 0.23% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
XACT OMXSB 652.7 649.8 649.7 652.7 1.10 0.17% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
XACT Bull 2 1845 1841 1821 1845 5.20 0.28% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
XACT Nordic 30 287.9 287.25 286 287.9 1.05 0.37% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
XACT Svenska Smabolag 276.75 276.3 275.45 276.95 0.15 0.05% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
ច្រើនទៀត

Switzerland

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
L&G Longer Dated All Commodities UCITS 19.81 19.81 19.81 19.81 0.02 0.10% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
db x-trackers SLI UCITS 208.85 208.85 208.85 208.85 0.05 0.02% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
UBS - MSCI Singapore UCITS 16.52 16.52 16.52 16.52 0.02 0.12% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
iShares Gold EUR Hedged EUR 124.66 124.66 124.66 124.66 3.28 2.63% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
Xtrackers Future Mobility UCITS 94.85 94.85 94.85 94.85 0.42 0.44% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
ច្រើនទៀត

Saudi Arabia

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Albilad Gold 12.86 12.84 12.82 12.86 0.01 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
Falcom Petrochemical 30.7 30.9 30.7 30.9 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
Albilad MSCI Saudi Growth 11.12 11.08 11.08 11.12 0.01 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
FALCOM Financial Services 50 50 50 50.3 0.05 0.10% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:40
Albilad Saudi Sovereign Sukuk 8.13 8.13 8.13 8.13 0.01 0.12% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:11
ច្រើនទៀត

France

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) D-EUR 50.5 50.5 50.5 50.5 0.09 0.18% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:11
Amundi MSCI World Low Carbon EU 477.05 475.65 475.65 477.05 2.20 0.46% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:10
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 22.17 22.13 22.07 22.17 0.03 0.14% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:10
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS 53.28 53.28 53.28 53.28 0.10 0.19% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:09
Amundi MSCI EMU UCITS 298.25 298.25 298.25 298.25 0.75 0.25% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:09
ច្រើនទៀត

Finland

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Seligson & Co OMX Helsinki 25 64.86 64.54 64.54 65.19 0.61 0.94% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:09
LahiTapiola Korko 100 12.88 12.88 12.88 12.88 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 22:35
LahiTapiola Osake 100 30.21 30.21 30.21 30.21 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 22:35
BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc 51.33 51.33 51.33 51.33 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 22:35
BetaBuilders US Equity UCITS USD Dist 47.7 47.7 47.7 47.7 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 22:35
ច្រើនទៀត

Canada

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
TD Active Global Income 20.37 20.37 20.37 20.37 0.08 0.39% 2024/07/23 ពេលវេលា 0:31
Fidelity U.S. Value Index 13.25 13.25 13.25 13.25 0.01 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 0:31
BMO S&P US Small Cap Index USD 40.59 40.59 40.59 40.59 1.01 2.55% 2024/07/23 ពេលវេលា 0:31
iShares Conservative Short Term Str 17.82 17.82 17.82 17.82 0.01 0.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 0:31
Purpose Duration Hedged Real Estate 19.48 19.48 19.48 19.48 1.23 6.74% 2024/07/23 ពេលវេលា 0:31
ច្រើនទៀត

South Korea

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
DB MIGHTY K100 29475 29640 29475 29640 95.00 0.32% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:40
Daishin DAISHIN 343 K200 38545 38545 38545 38545 135.00 0.35% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:40
Hyundai UNICORN R&D Active 12350 12365 12350 12405 35.00 0.28% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:40
Hanwha ARIRANG Mid Cap Low Vol 50 12440 12470 12440 12500 15.00 0.12% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:40
KB KBSTAR FKTB 5Y Duration Following 50435 50445 50435 50445 80.00 0.16% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:40
ច្រើនទៀត

Colombia

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
iShares COLCAP (Fondo Bursátil) 13757 13757 13737 13757 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 20:17
Horizons Fondo Bursatil Colombia Select de S&P 14693 14693 14693 14693 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 13:10
iShares COLCAP (Fondo Bursátil) 11890 11890 11890 11890 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:51
Horizons Fondo Bursatil Colombia Select de S&P 11700 11700 11700 11700 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:51
ច្រើនទៀត

Poland

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Lyxor DAX (DR) UCITS - Acc 730 727.5 727.5 730 5.20 0.72% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
BETA S&P 500 PLN-Hedged 96.65 96.36 96.36 96.65 0.49 0.51% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
Beta sWIG80TR Portfelowy FIZ 373.7 372.2 372.05 375.65 1.30 0.35% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ 45.55 45.59 45.4 45.76 0.50 1.10% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ 96.63 96.46 96.45 97.15 0.94 0.97% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
ច្រើនទៀត

Malaysia

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
CIMB China 50 1.22 1.22 1.22 1.22 0.04 3.39% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:40
TradePlus DWA Malaysia Momentum Tracker 1.3 1.3 1.3 1.3 0.03 2.36% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:11
MyETF Dow Jones Islamic Market U.S. Titans 50 2.81 2.81 2.81 2.81 0.04 1.26% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:10
TradePlus Shariah Gold 3.51 3.53 3.51 3.53 0.03 0.85% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:10
FTSE Bursa Malaysia KLCI KL 1.725 1.72 1.72 1.725 0.01 0.58% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:32
ច្រើនទៀត

Hungary

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
iShares Core DAX UCITS 59770 60240 59770 60240 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:10
iShares NASDAQ-100 UCITS 68200 68880 68200 68880 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:10
OTP CETOP Index Tracking UCITS 10.888 10.884 10.884 10.888 0.01 0.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:10
iShares Core S&P 500 UCITS 210580 210580 210580 210580 760.00 0.36% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:09
OTP Tozsden Kereskedett BUX Indexkoveto 2840 2840 2840 2840 5.00 0.18% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:09
ច្រើនទៀត

Egypt

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Egyptian Exchange 30 32.5 32.15 32.15 32.5 0.48 1.50% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:09
Egyptian Exchange 30 19.35 19.35 19.35 19.35 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:51
ច្រើនទៀត

Mexico

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
SPDR Gold Shares 3980.5 3980.5 3980.5 3980.5 11.50 0.29% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:02
Invesco NASDAQ 100 3562.27 3562.27 3562.27 3562.27 22.27 0.63% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:02
ProShares Short QQQ 722 722 722 722 19.70 2.73% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:02
iShares Russell 2000 3953.83 3953 3953 3953.83 3.83 0.10% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:02
iShares ESG Aware MSCI EM 607.58 607.58 607.58 607.58 1.60 0.26% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:02
ច្រើនទៀត

Euro Zone

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
iShares Core DAX UCITS 154.38 154.38 154.38 154.38 2.84 1.87% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:09
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 53.54 52.92 52.92 53.54 0.64 1.21% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:09
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) 795.8 795.8 795.8 795.8 2.95 0.37% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:38
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 34.35 34.33 34.33 34.35 0.09 0.26% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:09
iShares MSCI Poland UCITS 21.92 21.92 21.92 21.92 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 19:38
ច្រើនទៀត

Norway

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
DNB OBX 127.88 128.08 127.88 128.08 0.22 0.17% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
DNB OBX 105.7 105.7 105.7 105.7 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
XACT Derivative Bear 12.21 12.21 12.21 12.37 0.00 0.00% 2021/11/10 ពេលវេលា 19:08
XACT Derivative Bull 288 288 284.75 288 0.00 0.00% 2021/11/10 ពេលវេលា 19:08
XACT OBX NOK 103.8 103.8 103.7 104 0.00 0.00% 2021/11/10 ពេលវេលា 18:38
ច្រើនទៀត

Netherlands

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
WisdomTree Short JPY Long EUR 55.42 55.42 55.42 55.42 0.13 0.23% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
iShares MSCI Europe SRI UCITS USD (Acc) 131.44 131.44 131.44 131.44 0.26 0.20% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS EUR A-dis 124.4 124.4 124.4 124.4 0.52 0.42% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc 5 5 5 5 0.01 0.20% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
Amundi Index Solutions FTSE EPRA NAREIT Global DR 69.19 69.19 69.19 69.19 0.23 0.33% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
ច្រើនទៀត

India

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
IDFC Sensex 859.95 863.95 859.95 863.95 2.75 0.32% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:11
Baroda BNP Paribas Gold 69.5 69.5 69.5 69.5 3.25 4.68% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:11
Quantum 2635 2627 2609 2635 3.60 0.14% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:11
IDBI Gold 6640 6550 6532 6692 102.00 1.54% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:11
UTI Nifty 265.87 266 263.94 266 0.99 0.37% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:11
ច្រើនទៀត

Hong Kong

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Global X FinTech 38.42 38.42 38.4 38.58 0.18 0.47% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:10
iShares NASDAQ 100 47.98 47.98 47.96 48.12 0.06 0.13% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:10
Nikko AM Global Internet 17.37 17.39 17.37 17.43 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:10
CICC Carbon Futures (HKD) 54.22 53.68 53.66 54.28 0.44 0.81% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:10
CSOP US Dollar Money Market 113.45 113.5 113.45 113.5 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:10
ច្រើនទៀត

Vietnam

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
MAFM VN30 15350 15530 15350 15530 220.00 1.43% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:10
SSIAM VN30 16060 16150 16060 16260 110.00 0.68% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:10
SSIAM VNX50 19400 19600 19400 19660 200.00 1.03% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:10
VFMVN30 22430 22580 22430 23300 290.00 1.29% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:10
VFMVN Diamond 32450 32520 32450 32800 190.00 0.59% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:10
ច្រើនទៀត

Greece

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Equity UCITS 35.92 36 35.92 36 0.02 0.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:10
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Equity UCITS 31.32 31.32 31.32 31.32 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:53
ច្រើនទៀត
  • -->
    101