វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Egypt
Egypt

egp/usd

0.0207
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
20 July 2024
ពេលវេលា 00:40:46
0 (0.00%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (36.11%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (36.11%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

EGX 100

26,418
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
13 June 2024
ពេលវេលា 16:50:53
2,089 (7.33%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
2,025 (8.30%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
8,743 (49.47%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

Egypt

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Egyptian Exchange 30 31.88 31.97 31.85 31.99 0.34 1.08% 2024/07/21 ពេលវេលា 16:08
Egyptian Exchange 30 19.35 19.35 19.35 19.35 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:51
  • -->
    101