វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Indonesia
Indonesia

idr/usd

0.0001
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 October 2023
ពេលវេលា 16:36:33
0 (0.00%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (0.00%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (0.00%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

18 Karat Gold

923,520
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
3,557 (0.39%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 July 2024
ពេលវេលា 06:02:29
25,262 (2.81%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
172,553 (22.98%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
237,083 (34.54%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

IDX Kompas 100

3,242
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
15 June 2024
ពេលវេលា 03:20:44
620 (16.05%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
331 (9.28%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
436 (11.85%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

Indonesia

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Sam Sri Kehati 760 760 760 760 1.00 0.13% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:39
Bahana Bisnis 27 608 606 606 608 3.00 0.50% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:39
Ashmore LQ45 ALPHA 989 989 989 989 2.00 0.20% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:39
Batavia Sri-Kehati 479 479 479 479 2.00 0.42% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:39
Reksa Dana Indeks KISI IDX Value30 544 544 544 544 2.00 0.37% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:39
Premier LQ 45 1080 1083 1080 1083 2.00 0.19% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:39
Premier ETF PEFINDO i-Grade 251 250 250 252 1.00 0.40% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:39
BNI AM MSCI ESG Leaders Indo 1033 1030 1030 1033 1.00 0.10% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:39
Premier ETF IDX High Dividend 20 670 675 670 675 1.00 0.15% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:39
Reksa Dana Indeks Kisi MSCI Indonesia 1286 1279 1279 1286 3.00 0.23% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:39
Premier SRI KEHATI 473 473 473 473 2.00 0.42% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:10
Premier Indonesia Financial 533 533 533 533 3.00 0.57% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:10
DIRE CIPTADANA PROPERTI PERHOTELAN PADJAJARAN 56 56 56 56 1.00 1.82% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:10
Premier IDX30 Open 549 550 544 550 1.00 0.18% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:09
Indeks Premier FTSE Indonesia ESG 115 115 115 115 2.00 1.74% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:09
BNI-AM Nusantara MSCI Indo Eqty Idx 1173 1173 1173 1173 11.00 0.95% 2024/07/23 ពេលវេលា 9:01
Insight FTSE Indo Low Vol Factor Idx 138 138 138 138 2.00 1.47% 2024/07/23 ពេលវេលា 9:01
Nusadana IDX Value30 165 165 165 165 2.00 1.21% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:56
Premier JII 599 607 599 607 5.00 0.83% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:19
Cipta Index LQ45 102 102 102 102 2.00 1.96% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:19
Batavia IDX30 539 539 539 539 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 13:55
Majoris Pefindo I Grade 242 242 242 242 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 13:55
Reksa Dana Indeks Capital IDX ESG Leaders 113 113 113 115 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 12:50
Premier Indonesia SMinfra18 369 369 369 369 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 11:05
Premier MSCI Indonesia Large Cap 294 294 294 294 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 6:57
Reksa Dana Indeks Premier Index IDX30 513 513 513 513 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 6:57
Reksa Dana Indeks BNP Paribas IDX Growth30 595 595 595 595 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 11:51
PINNACLE ENHANCED LIQUID 483 483 483 483 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 8:55
Premier Indonesia State Owned Comp 750 750 749 750 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 8:55
Simas IDX30 106 106 106 106 0.00 0.00% 2024/07/15 ពេលវេលា 11:46
Pinnacle Indonesia ESG 416 416 416 416 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 13:09
Premier Indonesia Consumer 996 996 996 996 0.00 0.00% 2024/07/09 ពេលវេលា 12:07
Panin IDX30 Dinamis 491 491 491 491 0.00 0.00% 2024/07/09 ពេលវេលា 9:36
Pinnacle FTSE Indonesia 623 623 623 623 0.00 0.00% 2024/07/09 ពេលវេលា 7:59
Pinnacle Core High Dividend 574 574 574 574 0.00 0.00% 2024/07/08 ពេលវេលា 13:08
Batavia Smart Liquid 495 495 495 495 0.00 0.00% 2024/07/08 ពេលវេលា 8:50
Danareksa Investment Management 454 454 454 454 0.00 0.00% 2024/06/20 ពេលវេលា 7:58
Dire Simas Plaza 824 824 824 824 0.00 0.00% 2024/05/16 ពេលវេលា 6:16
Avrist Fixed Rate Bond I 774 774 606 785 0.00 0.00% 2023/10/25 ពេលវេលា 12:59
Pinnacle Enhanced Sharia 400 400 400 400 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:45
PNM CORE LQ45 976 976 976 976 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:45
Pinnacle IDX30 510 510 510 510 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:45
ETF MNC36 LIKUID 490 490 490 490 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:45
Pinnacle Indonesia Large Cap 493 493 493 493 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:45
Syailendra MSCI Indo ESG Uni 170 170 170 170 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:45
Danareksa MSCI Indonesia ESG Screened 1389 1389 1389 1389 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:45
Batavia IDX30 550 550 550 550 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Ashmore LQ45 ALPHA 989 989 989 989 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Batavia Sri-Kehati 488 488 488 488 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Batavia Smart Liquid 526 526 526 526 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Pinnacle FTSE Indonesia 615 615 615 615 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Premier Indonesia Consumer 1035 1035 1035 1035 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Premier ETF PEFINDO i-Grade 218 218 218 218 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Premier Indonesia SMinfra18 362 362 362 362 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Reksa Dana Indeks Capital IDX ESG Leaders 101 101 101 101 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Avrist Fixed Rate Bond I 968 968 968 968 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Premier Indonesia Financial 532 532 532 532 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
BNI AM MSCI ESG Leaders Indo 1087 1087 1087 1087 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Syailendra MSCI Indo ESG Uni 162 162 162 162 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Premier MSCI Indonesia Large Cap 299 299 299 299 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Reksa Dana Indeks KISI IDX Value30 540 540 540 540 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
BNI-AM Nusantara MSCI Indo Eqty Idx 1207 1207 1207 1207 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Reksa Dana Indeks Premier Index IDX30 528 528 528 528 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Reksa Dana Indeks BNP Paribas IDX Growth30 590 590 590 590 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
DIRE CIPTADANA PROPERTI PERHOTELAN PADJAJARAN 61 61 61 61 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Premier JII 615 615 615 615 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Premier LQ 45 1072 1072 1072 1072 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Bahana Bisnis 27 602 602 602 602 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Premier SRI KEHATI 484 484 484 484 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Nusadana IDX Value30 165 165 165 165 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Pinnacle Enhanced Sharia 416 416 416 416 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Premier ETF IDX High Dividend 20 654 654 654 654 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Indeks Premier FTSE Indonesia ESG 116 116 116 116 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Premier Indonesia State Owned Comp 726 726 726 726 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Insight FTSE Indo Low Vol Factor Idx 139 139 139 139 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Premier IDX30 Open 560 560 560 560 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
PINNACLE ENHANCED LIQUID 490 490 490 490 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Reksa Dana Indeks Kisi MSCI Indonesia 1283 1283 1283 1283 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Sam Sri Kehati 792 792 792 792 0.00 0.00% 2023/05/23 ពេលវេលា 11:46
Cipta Index LQ45 105 105 105 105 0.00 0.00% 2023/05/23 ពេលវេលា 11:46
Pinnacle Indonesia ESG 414 414 414 414 0.00 0.00% 2023/05/23 ពេលវេលា 11:46
Majoris Pefindo I Grade 217 217 217 217 0.00 0.00% 2023/05/23 ពេលវេលា 11:46
Pinnacle Core High Dividend 573 573 573 573 0.00 0.00% 2023/05/23 ពេលវេលា 11:46
Simas IDX30 108 108 108 108 0.00 0.00% 2023/05/23 ពេលវេលា 11:46
Danareksa Investment Management 501 501 501 501 0.00 0.00% 2023/05/23 ពេលវេលា 11:46
Panin IDX30 Dinamis 511 511 511 511 0.00 0.00% 2023/05/14 ពេលវេលា 11:45
ETF MNC36 LIKUID 490 490 490 490 0.00 0.00% 2023/04/24 ពេលវេលា 13:48
Pinnacle Indonesia Large Cap 493 493 493 493 0.00 0.00% 2023/04/03 ពេលវេលា 16:19
PNM CORE LQ45 976 976 976 976 0.00 0.00% 2023/04/03 ពេលវេលា 16:19
Danareksa MSCI Indonesia ESG Screened 1389 1389 1389 1389 0.00 0.00% 2023/04/03 ពេលវេលា 16:19
Pinnacle IDX30 510 510 510 510 0.00 0.00% 2023/01/04 ពេលវេលា 10:05
Pinnacle FTSE Indonesia 592 592 592 592 0.00 0.00% 2022/11/05 ពេលវេលា 2:20
Dire Simas Plaza 750 750 750 750 0.00 0.00% 2022/10/04 ពេលវេលា 13:19
Phillip MSCI Indonesia Equity 1010 1010 1010 1010 0.00 0.00% 2022/10/04 ពេលវេលា 13:19
CSOP Huatai-PineBridge CSI Photovoltaic Industry 5.12 5.12 5.12 5.12 0.00 0.00% 2022/05/26 ពេលវេលា 12:42
Phillip MSCI Indonesia Equity 1010 1010 1010 1010 0.00 0.00% 2022/02/17 ពេលវេលា 6:38
  • -->
    101