វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Ireland
Ireland

FTSE Ireland

9,432
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
17 June 2024
ពេលវេលា 23:29:59
242 (2.50%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
861 (10.05%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
882 (10.31%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

Ireland

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
FinEx MSCI USA UCITS USD 83.4 83.4 83.4 83.4 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:53
FinEx MSCI USA Info Tech UCITS USD 155.04 155.04 155.04 155.04 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:53
FinEx MSCI USA UCITS USD 59.7 59.7 59.7 59.7 0.00 0.00% 2022/10/04 ពេលវេលា 13:19
FinEx MSCI USA Info Tech UCITS USD 10507 10507 10507 10507 0.00 0.00% 2022/10/04 ពេលវេលា 13:19
  • -->
    101