វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Japan
Japan

jpy/usd

0.6351
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
20 July 2024
ពេលវេលា 00:39:19
0 (1.81%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (5.91%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (26.63%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

18 Karat Gold

8,962
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
1 (0.01%)
ផ្លាស់ប្តូរ
21 July 2024
ពេលវេលា 06:02:36
184 (2.10%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
1,827 (25.61%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
2,354 (35.62%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

JASDAQ 20

160
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
27 September 2023
ពេលវេលា 20:55:41
0 (0.00%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (0.00%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
4 (2.47%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

Japan

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Nomura SSE50 41730 41730 41320 41730 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
DIAM JPX Nikkei 400 26470 26470 26430 26520 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
MAXIS JPX-Nikkei 400 27010 27010 26835 27010 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT NOTES HSI Short 9716 9716 9535 9729 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
iFreeETF S&P500 Inverse 7463 7463 7200 7463 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
One JPX-Nikkei Mid Small 19895 19895 19870 20000 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS TOPIX-17 Foods 39480 39480 39290 39480 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
iFreeETF S&P500 (NON HEDGED) 16485 16485 16395 16485 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
WisdomTree Industrial Metals 2362.5 2362.5 2350.5 2362.5 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS TOPIX-17 Machinery 61180 61180 61130 61640 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT NOTES F-KOSPI 200 Inverse 7339 7339 7339 7345 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
One High Dividend Japan Equity 32160 32160 31980 32160 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS TOPIX-17 Real Estate 41630 41630 41260 41730 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS TOPIX-17 Retail Trade 28710 28710 28655 28720 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Dbl Inv 633 633 621 636 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Leverage 34120 34120 33950 34280 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Daiwa MSCI Japan ESG Select Leaders 3669 3669 3669 3673 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Mitsubishi Japan Physical Palladium 43980 43980 43570 44390 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT and Services 35930 35930 35840 36050 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Inverse Gold 2674 2674 2662 2674 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS TOPIX-17 Auto & Transp Equip 33600 33600 33400 33680 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS TOPIX-17 Raw Mat & Chemicals 32440 32440 32360 32520 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
SMT Japan Equity Income Strategy Active 2068 2068 2060 2068 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS TOPIX-17 Construct & Material 31250 31250 31050 31300 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS TOPIX-17 ElecAppl & Precision 40050 40050 39940 40220 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS TOPIX-17 Steel and Nonferrous 26805 26805 26725 27000 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Global X Japan Mid & Small Cap Leaders ESG 2286 2286 2267 2286 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
MAXIS US Treasury Bond 7-10 Year (Unhedged) 8784 8784 8763 8784 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT NOTES Nifty Total Return Daily Inverse 3655 3655 3610 3655 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
iShares USD Emerging Markets Bond JPY Hedged 1752 1752 1751 1753 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
AMOne One JPX/S&P CAPEX & Human Capital Index 2960 2960 2944 2960 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
MAXIS US Treasury Bond 7-10 Year (JPY Hedged) 5555 5555 5551 5566 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
iShares MSCI Japan Minimum Volatility ex-REITs 2665 2665 2654 2668 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
iFreeETF US Treasury Bond 7-10 Year (JPY Hedged) 1952 1952 1950 1955 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Listed Index Fund Australian Government Bond (No C 5523 5523 5508 5523 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Listed Index Fund Emerging Bond (Barclays Local EM 50700 50700 50450 50700 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Listed Index Fund France Government Bond (No Curre 5598 5598 5596 5598 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
MAXIS Japan Equity High Dividend 70 Market Neutral 9425 9425 9397 9425 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
SPDR S&P 500 87450 87450 87150 87480 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
TOPIX Bear -1x 1262.5 1262.5 1260 1266.5 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
DIAM Nikkei 225 40160 40160 40000 40280 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
iShares US REIT 3320 3320 3315 3330 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NZAM ETF J-REIT 1765.5 1765.5 1762.5 1773 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
WisdomTree Corn 3015 3015 2999 3015 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
MAXIS Nikkei 225 41260 41260 41170 41420 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Simplex TSE REIT 1778.5 1778.5 1773.5 1783.5 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
SPDR Gold Shares 35340 35340 35320 35410 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
WisdomTree Wheat 3355 3355 3340 3360 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
iFreeChina STAR50 1635 1635 1592 1643 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
WisdomTree Copper 6077 6077 6031 6082 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
MAXIS NASDAQ100 ETF 22320 22320 22300 22385 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
WisdomTree Soybeans 4062 4062 4020 4064 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Nikko Australia REIT 2424 2424 2395.5 2424 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
WisdomTree Aluminium 489.8 489.8 488.2 489.8 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
China H-share Bull 2x 4328 4328 4253 4364 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS NASDAQ-100 31970 31970 31540 31970 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
SMDS SMDAM REIT Index 1780.5 1780.5 1779.5 1788.5 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
China H-share Bear -1x 12480 12480 12380 12570 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
iShares JPX-Nikkei 400 27055 27055 27020 27105 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
MAXIS S&P500 US Equity 25260 25260 25100 25260 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
iShares Core Nikkei 225 41900 41900 41630 41900 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Mukam Maxis J-REIT Core 1051.5 1051.5 1049.5 1055.5 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Nikko Nikkei 225 Listed 41470 41470 41150 41470 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Listed Index Fund J-REIT 1765 1765 1751.5 1765 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT NOTES HSI Leveraged 4575 4575 4525 4720 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Nomura Gold Price Linked 9355 9355 9332 9362 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Global X Logistics J-REIT 876 876 874 878 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS TOPIX-17 Banks 19545 19545 19370 19545 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Global X Japan Tech Top 20 1580 1580 1573 1584 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
iFreeETF NASDAQ100 Inverse 18840 18840 18735 18840 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Nomura TOPIX Core30 Listed 1508 1508 1506.5 1515 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
WisdomTree Physical Silver 4281 4281 4267 4301 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Daiwa ETF Nikkei 225 Listed 41230 41230 40960 41230 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Global X Residential J-REIT 981 981 977 982 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
MAXIS NASDAQ100 (JPY Hedged) 13355 13355 13085 13355 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
WisdomTree Physical Platinum 14030 14030 13980 14145 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Global X S&P 500 Covered Call 1110 1110 1104 1110 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
MUKAM MAXIS High Yield J-REIT 9877 9877 9877 9951 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Global X Hotel & Retail J-REIT 1008 1008 1006 1012 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
iFreeETF S&P500 Leveraged (2x) 81040 81040 80910 81040 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
MAXIS World Equity (MSCI ACWI) 21160 21160 21075 21160 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
iFreeETF NASDAQ100 (JPY HEDGED) 12325 12325 12305 12325 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
iFreeETF NASDAQ100 (NON HEDGED) 29690 29690 28800 29690 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
MAXIS NY Dow Industrial Average 715.5 715.5 712.8 715.5 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 26620 26620 26270 26620 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Global X Japan Games & Animation 3150 3150 3120 3160 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Global X Ultra Short-Term T-Bill 1078 1078 1076 1080 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
iFreeETF NASDAQ100 Leveraged(2x) 45490 45490 44230 45490 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Listed Index Fund JPX-Nikkei 400 2417 2417 2401 2419 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Mitsubishi Japan Physical Silver 13885 13885 13845 13925 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Global X MSCI SuperDividend Japan 2943 2943 2932 2960 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Daiwa TOPIX High Dividend Yield 40 2139 2139 2125 2141 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
iShares Core Japan Government Bond 2337 2337 2337 2341 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
MAXIS Global Equity (MSCI Kokusai) 5863 5863 5836 5863 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
MAXIS S&P500 US Equity (JPY Hedged) 12670 12670 12660 12670 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Simplex JPX Nikkei 400 Bear Dbl Inv 608.9 608.9 605 610 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Daiwa ETF Japan TOPIX Leveraged (2x) 41490 41490 40990 41650 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
iFreeETF S&P500 Double Inverse (-2x) 18985 18985 18980 19000 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Listed Index Fund US Equity (S&P500) 9565 9565 9524 9565 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Global X S&P 500 Dividend Aristocrats 1284 1284 1281 1287 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
iFreeETF Nikkei High Yield REIT Index 1515 1515 1512 1520 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Nomura NF Nomura Shareholder Yield 70 1767 1767 1759 1773 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
iFreeETF NASDAQ100 Double Inverse(-2x) 20400 20400 20330 20400 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI 2890 2890 2880 2911 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Leveraged Gold 61990 61990 61850 62840 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
iFreeETF-TOPIX(Quarterly Dividend Type) 2869 2869 2851 2874 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average 63100 63100 62870 63100 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
SMDAM Active Japan High Dividend Equity 590.4 590.4 587 593.4 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
AM-One One ETF Tokyo Stock Exchange REIT 1775 1775 1769.5 1784 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS TOPIX-17 Electric Power & Gas 9827 9827 9626 9827 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS TOPIX-17 Financials (ExBanks) 29610 29610 29350 29610 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS TOPIX-17 Tranport & Logistics 17965 17965 17825 17985 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Nikko Listed Index Fund Nikkei Leveraged 55340 55340 55100 55680 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Daiwa ETF Tokyo Stock Exchange REIT Index 1787 1787 1787 1801 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT NOTES Nifty Price Return 2x Leverage 36330 36330 36330 36850 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Strategic Shareholding Disposal Promotion 1268 1268 1260 1268 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Listed Index Fund US Bond (Currency Hedge) 13175 13175 13175 13205 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS EM J.P.Morgan EMBI Plus (Unhedged) 1105 1105 1102.5 1105 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Nikko Listed IDX Fund US Equity S&P500 Hedged 1713.5 1713.5 1713 1714 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS JPX-Nikkei 400 Double Inverse Index 249 249 249 253 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 39640 39640 39460 39670 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
iShares USD Investment Grade Corp Bond JPY Hedged 1826 1826 1826 1833 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Global X S&P 500 Dividend Aristocrats (JPY Hedged) 1136 1136 1124 1136 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Listed Index Fund International Developed Countrie 6021 6021 5997 6021 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Listed Index Fund J-REIT (Tokyo Stock Exchange REI 1869 1869 1865 1878 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Listed Index Fund S&P500 Futures Leveraged Two Tim 17775 17775 17450 17775 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Listed Index Fund US Equity (Dow Average) Currency 3090 3090 3087 3090 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Listed Index Fund US Equity (Dow Average) No Curre 2796 2796 2783.5 2796 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Listed Index Fund US Equity (NASDAQ100) No Currenc 5389 5389 5338 5389 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Listed Index Fund World Equity (MSCI ACWI) ex Japa 4887 4887 4850 4887 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS EURO STOXX 50 (Yen-Hedged) Exchange Tra 2566.5 2566.5 2559 2566.5 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS International Equity MSCI-KOKUSAI Yen-H 1616.5 1616.5 1616.5 1618 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS International REIT S&P Developed REIT I 1474.5 1474.5 1465 1474.5 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS JPX JGB Futures Double Inverse Index Ex 771.6 771.6 769.3 774.1 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS JPX Prime 150 Index Exchange Traded Fun 546 546 544.7 546.8 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT NOTES DJIA Price Return JPY Monthly Hedged Le 29850 29850 29820 29870 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT NOTES DJIA Total Return JPY Monthly Hedged In 2486 2486 2482 2488 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Simplex WTI 3470 3470 3450 3470 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
MAXIS J-REIT 1786 1786 1779 1792 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Global X India Top 10+ 1070 1070 1063 1070 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
iFreeETF JPX Prime 150 1123 1123 1117 1123 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
WisdomTree Natural Gas 1134 1134 1130 1139 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Global X US REIT Top 20 1135 1135 1129 1135 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
iShares Core Japan REIT 1810 1810 1793 1810 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
PBR Improvement over 1x 1250 1250 1245 1254 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Global X 25+ Year T-Bond 318.6 318.6 317.5 318.8 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Simplex TSE Mothers Core 2289 2289 2286 2319 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
iShares US Aggregate Bond 219.4 219.4 218.6 219.4 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS Ibovespa Linked 219.3 219.3 219 219.4 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Global X U.S. Preferred Security 1056 1056 1051 1056 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS Japan Bond NOMURA-BPI 905.1 905.1 903.2 906.1 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Daiwa ETF Japan Nikkei 225 Leveraged 46260 46260 45850 46350 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Inverse Crude Oil 889 889 889 893 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
iShares Germany Government Bond JPY Hedged 682.7 682.7 682.5 684.3 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS Nikkei-JPX Platinum Index Linked 251 251 250.4 251.1 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Listed Tracers US Government Bond 0-2years Ladder 5270 5270 5252 5270 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
MAXIS High Dividend Japan Equity Actively Managed 583.9 583.9 581.3 585.9 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS DJIA (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund 2148 2148 2146 2148.5 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Listed Index Fund US Equity (NASDAQ100) Currency H 3125 3125 3120 3125 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Governmen 783.4 783.4 782.9 783.7 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS International Equity MSCI-KOKUSAI Unhed 2594 2594 2581.5 2594 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS Japan Growth Equity Active Exchange Tra 2379 2379 2370 2387 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS Japan High Dividend Equity Active Excha 2387 2387 2376 2394 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fu 2520 2520 2492.5 2520 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
MAXIS TOPIX 2966.5 2966.5 2947.5 2966.5 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
TSE Mothers 529.2 529.2 528.6 537.9 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
TOPIX Bull 2x 532 532 528.3 534.8 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
TOPIX Bear -2x 347.6 347.6 347.2 351.7 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
iShares S&P 500 636.7 636.7 631.2 636.7 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
iShares Nifty 50 214.6 214.6 213.2 214.8 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Nikkei225 Bull 2x 320.5 320.5 317.7 321.2 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
iShares Core TOPIX 2957 2957 2949 2970 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Nikkei225 Bear -2x 330.5 330.5 329.9 333.5 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Nikko TOPIX Listed 2919 2919 2919 2940 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Nomura TOPIX Listed 2952 2952 2952 2968.5 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS REIT Index 1874.5 1874.5 1870 1882.5 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Daiwa ETF TOPIX Listed 3000 3000 2987.5 3008 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Global X Semiconductor 2062 2062 2052 2062 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Nomura TSE Bank Listed 366.4 366.4 363.5 366.4 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Global X US Tech Top 20 2233 2233 2226 2234 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Nomura Nikkei 225 Listed 41250 41250 41120 41320 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
iShares S&P 500 JPY Hedged 321.2 321.2 320.8 321.2 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
iShares US Dividend Growth 241.3 241.3 240.5 241.4 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS Nifty 50 Linked 401.5 401.5 400.7 402.7 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Simplex Nikkei 225 Bear -1x 1598 1598 1593 1602 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Rakuten Nikkei 225 Leveraged 35370 35370 35070 35410 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Daiwa Japan Nikkei225 Inverse 2575 2575 2570 2589 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Mitsubishi Japan Physical Gold 11595 11595 11575 11610 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
iShares MSCI Japan High Dividend 3860 3860 3835 3860 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
iShares 1-3 Year US Treasury Bond 357.3 357.3 356.3 357.4 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
iShares 20+ Year US Treasury Bond 222.5 222.5 221.8 223 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
iShares 0-3 Month US Treasury Bond 220.7 220.7 220 220.7 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS Nikkei 225 Leveraged Index 29895 29895 29700 30040 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Global X Morningstar US Small Mid Moat 1211 1211 1207 1211 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Daiwa ETF Japan Nikkei 225 Double Inverse 352 352 350 354 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Leveraged Crude Oil 2402 2402 2390 2409 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Listed Index Fund Nikkei Semiconductor Stock 178.4 178.4 177.3 178.4 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS NOMURA Crude Oil Long Index Linked 457 457 455.3 457 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 2426 2426 2415 2430 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT FUNDS Nikkei Semiconductor Stock Index Exchan 1939 1939 1933 1949 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
iShares Core MSCI Kokusai 5300 5300 5270 5300 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
NZAM NASDAQ100 (JPY Hedged) 2511.5 2511.5 2511.5 2511.5 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
Global X Japan Metal Business 1905 1905 1899 1914 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
Daiwa MSCI Japan Empowering Women 3403 3403 3390 3403 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
iShares MSCI Japan Climate Action 256 256 256 256.1 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
NEXT FUNDS TOPIX-17 Energy Resources 22695 22695 22680 23000 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
Listed Index Fund TOPIX Ex-Financials 2267 2267 2259 2267 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
Listed Index Fund China A Share CSI300 7920 7920 7731 7920 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
MUKAM MAXIS HuaAn China Equity SSE 180 13750 13750 13750 13750 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
Listed Index Fund S&P500 Futures Inverse 7248 7248 7244 7250 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
NEXT FUNDS TOPIX-17 Comm & Wholesale Trd 92910 92910 92350 92960 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
Daiwa Tokyo Stock Exchange REIT Core Index 1046 1046 1044 1051 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
Listed Index Fund US Bond (No Currency Hedge) 24435 24435 24385 24435 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
NEXT FUNDS S&P 500 ESG Index Exchange Traded Fund 4246 4246 4233 4304 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
Global X U.S. Preferred Security (Bi-monthly Divid 1084 1084 1076 1087 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
MAXIS JAPAN Proactive Investment in Physical and H 41980 41980 41950 41980 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
NEXT FUNDS Bloomberg Barclays US Intermediate Corp 801.3 801.3 801.3 802.1 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
DIAM TOPIX 2905 2905 2891.5 2905 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
WisdomTree Grains 547.3 547.3 545 549.2 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
WisdomTree Agriculture 909.9 909.9 902.4 909.9 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
Daiwa Japan TOPIX Inverse 3010 3010 3010 3030 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
Listed Index Fund Nikkei 225 (Mini) 3205 3205 3185 3205 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
NEXT NOTES Tokyo Stock Exchange Mothers 7115 7115 7115 7270 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
iShares USD Investment Grade Corporate Bond 220.2 220.2 219.4 220.2 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI-EM (Unhedge 1497 1497 1497 1530 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
iShares US High Dividend 239.8 239.8 239 239.8 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
Global X SuperDividend U.S. 1227 1227 1222 1227 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
Global X Nasdaq 100 Covered Call 1230 1230 1225 1230 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
iShares Core 7-10 US Treasury Bond 311.2 311.2 310.1 311.2 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
iShares USD High Yield Corporate Bond 221.1 221.1 220.5 221.1 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
iFreeETF-Nikkei225(Quarterly Dividend Type) 4020 4020 4005 4025 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
iShares 3-7 Year US Treasury Bond JPY Hedged 700.9 700.9 700.8 701.7 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
iShares USD High Yield Corporate Bond JPY Hedged 1858 1858 1855 1858 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
Global X Nikkei 225 Covered Call (option premium r 1244 1244 1243 1248 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Governmen 1144 1144 1140 1144 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (Yen-Hedged) Exchange Tra 2578 2578 2576 2578 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
Global X Japan Semiconductor 4530 4530 4520 4565 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
Rakuten Nikkei 225 Double Inverse 545 545 545 551 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
NEXT FUNDS Nikkei 225 Inverse Index 603 603 602 605 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
Daiwa ETF Japan TOPIX Double Inverse (-2x) 505 505 505 509 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded 405.4 405.4 403.8 405.4 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:23
AM-One ESG 22650 22650 22565 22700 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 9:51
NZAM S&P500 (JPY Hedged) 2411.5 2411.5 2411.5 2411.5 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 9:51
iFreeETF S&P500 (JPY HEDGED) 43620 43620 43620 43640 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 9:51
Nochu NZAM J-REIT Core Index 1046.5 1046.5 1046.5 1048.5 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 9:51
iShares JPX/S&P CAPEX & Human Capital 3000 3000 2998 3000 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 9:51
Global X Japan Leisure & Entertainment 2182 2182 2176 2182 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 9:51
One ETF Southern China A-Share CSI 500 1460.5 1460.5 1460.5 1460.5 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 9:51
Nochu NZAM Nikkei 225 40890 40890 40680 40920 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 9:51
MAXIS TOPIX Ex-Financials 2412 2412 2412 2412 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 9:51
Global X Digital Innovation Japan 2337 2337 2333 2345 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 9:51
NEXT FUNDS TOPIX-17 Pharmaceutical 29675 29675 29560 29675 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 9:51
NEXT FUNDS FTSE Bursa Malaysia KLCI 5350 5350 5350 5400 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 9:51
MAXIS US Treasury Bond 20+ Year (Unhedged) 540.2 540.2 539.8 540.8 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 9:51
Global X China Electric Vehicle and Battery 759 759 754 761 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 9:51
Global X Morningstar Japan High Dividend ESG 4350 4350 4340 4380 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 9:51
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select 1650 1650 1643 1651 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 9:51
NEXT NOTES S&P 500 Dividend Aristocrats Net Total 29955 29955 29820 29955 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 9:51
JASDAQ-Top20 5184 5184 5163 5184 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 9:51
Global X Logistics REIT 1489 1489 1471 1489 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 9:51
iShares Automation & Robot 5520 5520 5490 5520 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 9:51
Investor-Management Unite as One 1053 1053 1051 1060 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 9:51
SMDS SMDAM NIKKEI225 40520 40520 40400 40590 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 9:51
Global X Japan Robotics & AI 2074 2074 2073 2091 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 9:51
iFreeETF US Treasury Bond 7-10 Year (Non Hedged) 2142 2142 2141 2142 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 9:51
Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividen 3117 3117 3102 3121 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 9:51
MAXIS NY Dow Industrial Average (JPY Hedged) 570.5 570.5 570.4 570.8 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 9:51
Mitsubishi Japan Physical Platinum 4555 4555 4520 4555 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 9:51
Global X 25+ Year T-Bond (JPY Hedged) 300.9 300.9 300.8 301.7 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 9:51
iShares 20+ Year US Treasury Bond JPY Hedged 1236 1236 1235 1240 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 9:51
NEXT NOTES KOSPI 200 Leverage 15100 15100 15000 15605 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 9:17
Global X Japan Bio & Med Tech 1723 1723 1713 1729 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 9:17
Listed Index Fund Nikkei ESG REIT 972.6 972.6 972.4 979 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 9:17
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Inverse 2849 2849 2849 2852 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 9:17
iShares 7-10 Year France Government Bond JPY Hedge 198 198 197.9 198 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 9:17
WisdomTree WTI Crude Oil 1652.5 1652.5 1650 1656.5 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 9:17
iShares Core US Treasury Bond 7-10 Year JPY Hedged 1717 1717 1717 1720 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 9:17
NEXT FUNDS Nikkei 225 Double Inverse Index 135 135 135 137 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 9:17
TSE REIT Inverse 982 982 974 982 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 8:55
Global X Office J-REIT 937 937 937 942 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 8:55
SMT Carbon Efficient Index Japan Equity 37590 37590 37590 37730 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 8:55
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond JPY H 2070 2070 2070 2074 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 8:55
Listed Index Fund Japanese Economy Contributor Sto 3075 3075 2998 3075 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 8:55
Global X MSCI Governance-Quality Japan 3495 3495 3485 3515 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 8:55
iShares Ginnie Mae MBS JPY Hedged 624.6 624.6 624.6 627.2 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 8:55
iShares Japan Green REIT 171.2 171.2 171.2 172.3 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 8:55
Daiwa ETF TOPIX Ex-Financials 1945 1945 1945 1958 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 8:55
Listed Index Fund International Emerging Countries 2183 2183 2183 2195 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 8:55
Global X Japan Global Leaders ESG 3300 3300 3290 3310 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 8:55
WisdomTree Nickel 2354 2354 2352.5 2354 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 7:51
Daiwa FTSE Blossom Japan 2301 2301 2301 2301 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 7:51
NEXT FUNDS Thai Stock SET50 3290 3290 3275 3305 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 7:51
Global X E-Commerce Japan 1334 1334 1332 1336 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 7:51
Listed Index Fund Asian REIT 10325 10325 10320 10465 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 7:51
NEXT FUNDS Solactive Japan ESG Core Index Exchange 2881.5 2881.5 2858 2895 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 7:51
Global X Green J-REIT 885 885 885 892 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 7:51
MAXIS US Treasury Bond 1-3 Year (Unhedged) 515.7 515.7 515.2 515.7 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 6:48
iShares MSCI Japan SRI 287 287 287 287.5 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 6:48
NEXT FUNDS Bloomberg Germany Treasury Bond (7-10 y 770.4 770.4 770.4 771.2 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 6:48
NEXT FUNDS Bloomberg US Treasury Bond (7-10 year) 3721 3721 3721 3728 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 6:48
SMDAM TOPIX 2879 2879 2879 2892 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 6:48
Daiwa ETF JPX-Nikkei 400 26735 26735 26735 26735 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 6:19
iFreeETF 10-Year U.S. Treasury Note Futures Invers 1979 1979 1977 1979 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 6:19
Listed Index Fund Australian Government Bond (Curr 4088 4088 4088 4088 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 6:19
Listed Index Fund France Government Bond (Currency 4229 4229 4229 4229 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 6:19
Listed Index Fund International Bond (Citi WGBI) M 58010 58010 58010 58010 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 6:19
Global X Autonomous & EV 1226 1226 1226 1232 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 6:19
WisdomTree Energy 577.9 577.9 577.9 585.1 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 6:19
ABF Pan Asia Bond 16685 16685 16615 16685 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 5:18
Nikko MSCI JP Eq High Div Low Vol 2275 2275 2270 2275 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 5:18
Daiwa MSCI Japan Human and Physical Investment Ind 37080 37080 37080 37160 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 5:18
NEXT FUNDS Bloomberg US Treasury Bond (7-10 year) 5867 5867 5856 5867 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 5:18
Global X Japan Fintech 2478 2478 2478 2478 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 4:49
Global X MSCI Japan Climate Change 2184 2184 2184 2184 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 4:49
MAXIS Carbon Efficient Japan Equity 37900 37900 37900 37900 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 4:49
NEXT FUNDS German Equity DAX (Yen-Hedged) Exchange 2514.5 2514.5 2514.5 2514.5 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 4:49
iFreeETF China GBA100 2484 2484 2484 2484 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 4:49
Nochu NZAM JPX-Nikkei400 26720 26720 26720 26720 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 4:49
Simple-X NY Dow Jones Index 53580 53580 53580 53580 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 4:49
NEXT NOTES Nomura Japan Equity High 32760 32760 32760 32760 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 4:49
Global X Japan New Growth Infrastructure 1980 1980 1980 1980 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 4:49
Nochu NZAM TOPIX 2945 2945 2945 2945 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 4:49
Nomura Nikkei 300 Listed 483 483 483 483 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 4:49
Global X CleanTech ESG Japan 1751 1751 1750 1752 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 10:54
Listed Fund MSCI Japan Equity High Dividend Low Vo 7488 7488 7488 7488 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 10:54
NEXT NOTES S&P Singapore REIT Net Total Return 16830 16830 16830 16830 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 10:24
NEXT NOTES Stoxx Asean Five Select Dividend 50 Net 19665 19665 19665 19905 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 9:51
MAXIS US Treasury Bond 20+ Year (JPY Hedged) 528.5 528.5 528.5 528.5 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 8:55
NEXT FUNDS MSCI Japan Country ESG Leaders Index Ex 3030 3030 3025 3030 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 8:26
WisdomTree Gasoline 8706 8706 8706 8706 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 6:22
NZAM S&P/JPX Carbon Efficient Index 383 383 383 383 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 6:22
NEXT FUNDS Bloomberg France Treasury Bond (7-10 ye 769 769 769 769 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 6:22
NEXT NOTES Niche Top Mid Small Cap Japan Equity Ne 19725 19725 19725 19725 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 5:20
NEXT NOTES AI Companies 70 Net Total Return 20250 20250 20250 20250 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:49
WisdomTree Broad Commodities 1700 1700 1700 1700 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 4:49
NEXT FUNDS S&P US Equity and Bond Balance Conserva 1924.5 1924.5 1924.5 1924.5 0.00 0.00% 2024/07/12 ពេលវេលា 7:56
iShares Climate Risk-Adjusted Global ex Japan Gove 664.7 664.7 664.7 664.7 0.00 0.00% 2024/07/11 ពេលវេលា 6:26
NZAM France Government Bond 7-10Y (JPY Hedged) 4931 4931 4931 4931 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 4:58
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Inde 29200 29200 29025 29200 0.00 0.00% 2024/07/09 ពេលវេលា 8:30
NEXT NOTES Japan Equity High Beta Select 30 Net To 24855 24855 24855 24855 0.00 0.00% 2024/07/04 ពេលវេលា 5:01
NZAM US Treasury 7-10Y (JPY Hedged) 4958 4958 4958 4958 0.00 0.00% 2024/07/04 ពេលវេលា 5:01
NZAM DAX (JPY Hedged) 2240 2240 2240 2240 0.00 0.00% 2024/06/21 ពេលវេលា 5:28
NEXT NOTES Japan Equity Low Beta Select 50 Net Tot 17570 17570 17570 17570 0.00 0.00% 2024/06/14 ពេលវេលា 4:50
NZAM ETF TOPIX Ex-Financials 2338 2338 2338 2338 0.00 0.00% 2024/06/13 ពេលវេលា 4:42
NZAM NY Dow30 (JPY Hedged) 2151 2151 2151 2151 0.00 0.00% 2024/06/04 ពេលវេលា 4:47
NZAM German Government Bond 7-10Y (JPY Hedged) 4977 4977 4977 4977 0.00 0.00% 2024/05/22 ពេលវេលា 6:19
MAXIS JPX-Nikkei Mid and Small Cap 19590 19590 19590 19595 0.00 0.00% 2024/04/12 ពេលវេលា 10:04
SMDAM TOPIX 524.9 524.9 524.9 524.9 0.00 0.00% 2024/03/19 ពេលវេលា 17:02
KOKUSAI S&P500 VIX Short-Term Futures 389 389 389 390 0.00 0.00% 2024/02/07 ពេលវេលា 6:38
NEXT FUNDS Russia RTS Linked 88.6 88.6 88.6 88.6 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
Samsung KODEX200 3500 3500 3500 3500 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:54
Samsung KODEX Samsung Group 851 851 851 851 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:54
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS 15330 15330 15330 15330 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:54
NEXT FUNDS JPX-Nikkei 400 Inverse Index 3345 3345 3345 3345 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:54
UBS MSCI EMU UCITS 18035 18035 18035 18035 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:54
UBS MSCI World UCITS 34140 34140 34140 34140 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:54
UBS MSCI United Kingdom UCITS 2828 2828 2828 2828 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:54
UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS 5140 5140 5140 5140 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:54
Simplex JPX Nikkei 400 Bear Inverse 4807 4807 4807 4807 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:54
UBS FTSE 100 UCITS 10385 10385 10385 10385 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:54
UBS MSCI USA UCITS 48380 48380 48380 48380 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:54
UBS EURO STOXX 50 UCITS 5190 5190 5190 5190 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:54
Russell/Nomura Small Cap Core 19045 19045 19045 19045 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:54
UBS MSCI Switzerland 20 35 UCITS 2812 2812 2812 2812 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:54
ChinaAMC CSI 300 754.3 754.3 754.3 754.3 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:54
UBS MSCI Europe UCITS 9527 9527 9527 9527 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:54
Simplex JPX Nikkei 400 Bull Leverag 12835 12835 12835 12835 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:54
NEXT FUNDS FTSE/JSE Africa Top 40 Linked 500.5 500.5 500.5 500.5 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:54
Next Notes Nikkei 225 VI Futures 105 105 105 105 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:54
UBS MSCI World UCITS 40870 40870 40870 40870 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Daiwa MSCI Japan Human and Physical Investment Ind 29100 29100 29100 29100 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares Climate Risk-Adjusted Global ex Japan Gove 693.9 693.9 693.9 693.9 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Listed Index Fund France Government Bond (Currency 4368 4368 4368 4368 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS S&P US Equity and Bond Balance Conserva 1966.5 1966.5 1966.5 1966.5 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NZAM ETF TOPIX Ex-Financials 1948 1948 1948 1948 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Inverse 3795 3795 3795 3795 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Simplex JPX Nikkei 400 Bear Inverse 3350 3350 3350 3350 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Simplex JPX Nikkei 400 Bull Leverag 17915 17915 17915 17915 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT NOTES S&P Singapore REIT Net Total Return 16100 16100 16100 16100 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
MAXIS JAPAN Proactive Investment in Physical and H 36010 36010 36010 36010 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Daiwa ETF JPX-Nikkei 400 21305 21305 21305 21305 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Daiwa FTSE Blossom Japan 1862 1862 1862 1862 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
MAXIS TOPIX Ex-Financials 1850 1850 1850 1850 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Nochu NZAM J-REIT Core Index 1137 1137 1137 1137 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT NOTES KOSPI 200 Leverage 12800 12800 12800 12800 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
MAXIS Carbon Efficient Japan Equity 30480 30480 30480 30480 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT NOTES Nomura Japan Equity High 19795 19795 19795 19795 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT NOTES Japan Equity Low Beta Select 50 Net Tot 15840 15840 15840 15840 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT NOTES Niche Top Mid Small Cap Japan Equity Ne 15615 15615 15615 15615 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iFreeETF S&P500 (JPY HEDGED) 36710 36710 36710 36710 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS 17165 17165 17165 17165 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
UBS MSCI United Kingdom UCITS 3375 3375 3375 3375 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Daiwa MSCI Japan Empowering Women 2734 2734 2734 2734 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
SMT Carbon Efficient Index Japan Equity 30320 30320 30320 30320 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS MSCI Japan Country ESG Leaders Index Ex 2341 2341 2341 2341 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Inde 23215 23215 23215 23215 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
AM-One ESG 17805 17805 17805 17805 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
UBS FTSE 100 UCITS 12400 12400 12400 12400 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Global X Japan Metal Business 1642 1642 1642 1642 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Global X MSCI Japan Climate Change 1791 1791 1791 1791 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT and Services 30680 30680 30680 30680 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Listed Fund MSCI Japan Equity High Dividend Low Vo 7563 7563 7563 7563 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT NOTES Japan Equity High Beta Select 30 Net To 17615 17615 17615 17615 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
UBS MSCI USA UCITS 57220 57220 57220 57220 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iFreeETF China GBA100 2495 2495 2495 2495 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
UBS MSCI Europe UCITS 11360 11360 11360 11360 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS FTSE Bursa Malaysia KLCI 4270 4270 4270 4270 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Global X Japan New Growth Infrastructure 1708 1708 1708 1708 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Listed Index Fund S&P500 Futures Inverse 8900 8900 8900 8900 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS TOPIX-17 Construct & Material 24875 24875 24875 24875 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Listed Index Fund France Government Bond (No Curre 5024 5024 5024 5024 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS Solactive Japan ESG Core Index Exchange 2345.5 2345.5 2345.5 2345.5 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
UBS MSCI EMU UCITS 21935 21935 21935 21935 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS TOPIX-17 Machinery 49040 49040 49040 49040 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS TOPIX-17 Real Estate 31500 31500 31500 31500 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS 5850 5850 5850 5850 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Global X Nikkei 225 Covered Call (option premium r 1107 1107 1107 1107 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Listed Index Fund International Bond (Citi WGBI) M 52050 52050 52050 52050 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Listed Index Fund Japanese Economy Contributor Sto 2380 2380 2380 2380 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT NOTES Stoxx Asean Five Select Dividend 50 Net 16905 16905 16905 16905 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Global X E-Commerce Japan 1400 1400 1400 1400 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS TOPIX-17 Foods 34210 34210 34210 34210 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Daiwa ETF TOPIX Ex-Financials 1779 1779 1779 1779 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Daiwa Tokyo Stock Exchange REIT Core Index 1111.5 1111.5 1111.5 1111.5 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS S&P 500 ESG Index Exchange Traded Fund 3000 3000 3000 3000 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Listed Index Fund US Equity (Dow Average) No Curre 2112.5 2112.5 2112.5 2112.5 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS Bloomberg Germany Treasury Bond (7-10 y 793 793 793 793 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS EURO STOXX 50 (Yen-Hedged) Exchange Tra 2391 2391 2391 2391 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Global X MSCI Governance-Quality Japan 2866 2866 2866 2866 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
One ETF Southern China A-Share CSI 500 1633 1633 1633 1633 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS TOPIX-17 Raw Mat & Chemicals 28255 28255 28255 28255 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS TOPIX-17 Tranport & Logistics 17580 17580 17580 17580 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
MAXIS US Treasury Bond 7-10 Year (Unhedged) 7966 7966 7966 7966 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT NOTES AI Companies 70 Net Total Return 15855 15855 15855 15855 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
MAXIS Japan Equity High Dividend 70 Market Neutral 8874 8874 8874 8874 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
One JPX-Nikkei Mid Small 16945 16945 16945 16945 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
UBS MSCI Switzerland 20 35 UCITS 3260 3260 3260 3260 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares Ginnie Mae MBS JPY Hedged 676.8 676.8 676.8 676.8 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS TOPIX-17 Pharmaceutical 28435 28435 28435 28435 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Leverage 21125 21125 21125 21125 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares JPX/S&P CAPEX & Human Capital 2365 2365 2365 2365 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
MUKAM MAXIS HuaAn China Equity SSE 180 13060 13060 13060 13060 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS TOPIX-17 ElecAppl & Precision 33290 33290 33290 33290 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
JASDAQ-Top20 4481 4481 4481 4481 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Nomura SSE50 39320 39320 39320 39320 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS Thai Stock SET50 3405 3405 3405 3405 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Nikko MSCI JP Eq High Div Low Vol 1842.5 1842.5 1842.5 1842.5 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
MAXIS JPX-Nikkei Mid and Small Cap 17145 17145 17145 17145 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS TOPIX-17 Auto & Transp Equip 27750 27750 27750 27750 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS TOPIX-17 Financials (ExBanks) 17435 17435 17435 17435 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond JPY H 2084 2084 2084 2084 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Listed Index Fund Australian Government Bond (No C 5117 5117 5117 5117 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Global X Logistics REIT 1179 1179 1179 1179 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Listed Index Fund Asian REIT 10690 10690 10690 10690 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS TOPIX-17 Energy Resources 14110 14110 14110 14110 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Listed Index Fund TOPIX Ex-Financials 1905 1905 1905 1905 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Listed Index Fund China A Share CSI300 7750 7750 7750 7750 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS TOPIX-17 Steel and Nonferrous 21230 21230 21230 21230 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
MAXIS NY Dow Industrial Average (JPY Hedged) 510.3 510.3 510.3 510.3 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Listed Index Fund Emerging Bond (Barclays Local EM 47010 47010 47010 47010 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Simplex TSE REIT 1909.5 1909.5 1909.5 1909.5 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
DIAM JPX Nikkei 400 21125 21125 21125 21125 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Global X Japan Fintech 2302 2302 2302 2302 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares JPX-Nikkei 400 21370 21370 21370 21370 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares MSCI Japan SRI 229.6 229.6 229.6 229.6 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT NOTES F-KOSPI 200 Inverse 7877 7877 7877 7877 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Global X Japan Mid & Small Cap Leaders ESG 2120 2120 2120 2120 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT NOTES Nifty Total Return Daily Inverse 4265 4265 4265 4265 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Global X Morningstar Japan High Dividend ESG 3690 3690 3690 3690 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iFreeChina STAR50 2110 2110 2110 2110 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Global X Green J-REIT 959 959 959 959 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iFreeETF S&P500 Leveraged (2x) 57740 57740 57740 57740 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Inverse Gold 3795 3795 3795 3795 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
MAXIS US Treasury Bond 7-10 Year (JPY Hedged) 5990 5990 5990 5990 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Listed Index Fund Australian Government Bond (Curr 4251 4251 4251 4251 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Listed Index Fund S&P500 Futures Leveraged Two Tim 12350 12350 12350 12350 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Nochu NZAM TOPIX 2345 2345 2345 2345 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
MAXIS JPX-Nikkei 400 21425 21425 21425 21425 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Mukam Maxis J-REIT Core 1118 1118 1118 1118 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Nochu NZAM JPX-Nikkei400 21165 21165 21165 21165 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
One High Dividend Japan Equity 23830 23830 23830 23830 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 20815 20815 20815 20815 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS TOPIX-17 Retail Trade 25405 25405 25405 25405 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS Bloomberg France Treasury Bond (7-10 ye 796.4 796.4 796.4 796.4 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS German Equity DAX (Yen-Hedged) Exchange 2393 2393 2393 2393 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
UBS EURO STOXX 50 UCITS 6590 6590 6590 6590 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares Japan Green REIT 186.7 186.7 186.7 186.7 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NZAM S&P/JPX Carbon Efficient Index 276.4 276.4 276.4 276.4 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares USD Emerging Markets Bond JPY Hedged 1811 1811 1811 1811 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
AMOne One JPX/S&P CAPEX & Human Capital Index 2344.5 2344.5 2344.5 2344.5 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares MSCI Japan Minimum Volatility ex-REITs 2185 2185 2185 2185 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT NOTES S&P 500 Dividend Aristocrats Net Total 24990 24990 24990 24990 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Listed Index Fund J-REIT (Tokyo Stock Exchange REI 1987 1987 1987 1987 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Daiwa Japan TOPIX Inverse 4000 4000 4000 4000 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares Core MSCI Kokusai 3910 3910 3910 3910 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Simple-X NY Dow Jones Index 41230 41230 41230 41230 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Listed Index Fund JPX-Nikkei 400 1927 1927 1927 1927 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iFreeETF S&P500 Double Inverse (-2x) 29115 29115 29115 29115 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Leveraged Gold 33130 33130 33130 33130 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 28590 28590 28590 28590 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT NOTES DJIA Price Return JPY Monthly Hedged Le 24830 24830 24830 24830 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
SMDS SMDAM NIKKEI225 33640 33640 33640 33640 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares Automation & Robot 4510 4510 4510 4510 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iFreeETF NASDAQ100 (NON HEDGED) 19985 19985 19985 19985 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares Core Japan Government Bond 2571 2571 2571 2571 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Listed Index Fund Nikkei 225 (Mini) 2680 2680 2680 2680 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Simplex JPX Nikkei 400 Bear Dbl Inv 1122 1122 1122 1122 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI 2401 2401 2401 2401 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Listed Index Fund International Developed Countrie 4433 4433 4433 4433 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Nochu NZAM Nikkei 225 33840 33840 33840 33840 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iFreeETF NASDAQ100 (JPY HEDGED) 10025 10025 10025 10025 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average 47760 47760 47760 47760 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS TOPIX-17 Electric Power & Gas 7238 7238 7238 7238 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT NOTES Nifty Price Return 2x Leverage 20690 20690 20690 20690 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS EM J.P.Morgan EMBI Plus (Unhedged) 946 946 946 946 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select 1255 1255 1255 1255 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS DJIA (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund 1925.5 1925.5 1925.5 1925.5 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Listed Index Fund International Emerging Countries 1818.5 1818.5 1818.5 1818.5 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
SPDR S&P 500 439.46 439.46 439.46 439.46 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
TOPIX Bear -1x 1673 1673 1673 1673 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
MUKAM MAXIS High Yield J-REIT 10500 10500 10500 10500 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Daiwa MSCI Japan ESG Select Leaders 2909 2909 2909 2909 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
MAXIS S&P500 US Equity (JPY Hedged) 10695 10695 10695 10695 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS JPX-Nikkei 400 Double Inverse Index 453 453 453 453 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI-EM (Unhedge 1265 1265 1265 1265 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS International Equity MSCI-KOKUSAI Yen-H 1411.5 1411.5 1411.5 1411.5 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Mitsubishi Japan Physical Silver 9782 9782 9782 9782 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
MAXIS Global Equity (MSCI Kokusai) 4300 4300 4300 4300 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares Germany Government Bond JPY Hedged 704.5 704.5 704.5 704.5 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS Nikkei-JPX Platinum Index Linked 236.1 236.1 236.1 236.1 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares 3-7 Year US Treasury Bond JPY Hedged 739.5 739.5 739.5 739.5 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Listed Index Fund World Equity (MSCI ACWI) ex Japa 3621 3621 3621 3621 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
DIAM Nikkei 225 33690 33690 33690 33690 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares US REIT 2700 2700 2700 2700 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Nomura Gold Price Linked 6874 6874 6874 6874 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Global X Logistics J-REIT 1002 1002 1002 1002 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
MAXIS NASDAQ100 (JPY Hedged) 10650 10650 10650 10650 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
MAXIS NY Dow Industrial Average 540.3 540.3 540.3 540.3 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iFreeETF NASDAQ100 Leveraged(2x) 30060 30060 30060 30060 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Nomura Nikkei 300 Listed 377.2 377.2 377.2 377.2 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Global X Japan Robotics & AI 2302 2302 2302 2302 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Global X Japan Games & Animation 2999 2999 2999 2999 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Dbl Inv 1145 1145 1145 1145 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Daiwa TOPIX High Dividend Yield 40 1535.5 1535.5 1535.5 1535.5 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares USD Investment Grade Corp Bond JPY Hedged 1951 1951 1951 1951 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividen 2469 2469 2469 2469 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Listed Index Fund US Equity (Dow Average) Currency 2800 2800 2800 2800 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Nikko Australia REIT 1780 1780 1780 1780 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iFreeETF S&P500 Inverse 8869 8869 8869 8869 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Global X CleanTech ESG Japan 1621 1621 1621 1621 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares MSCI Japan Climate Action 202 202 202 202 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Mitsubishi Japan Physical Platinum 4140 4140 4140 4140 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iFreeETF-Nikkei225(Quarterly Dividend Type) 3345 3345 3345 3345 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NZAM ETF J-REIT 1895.5 1895.5 1895.5 1895.5 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Global X Japan Tech Top 20 1231 1231 1231 1231 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
MAXIS World Equity (MSCI ACWI) 15995 15995 15995 15995 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Global X Digital Innovation Japan 2063 2063 2063 2063 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares USD High Yield Corporate Bond JPY Hedged 1915 1915 1915 1915 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT NOTES DJIA Total Return JPY Monthly Hedged In 2858 2858 2858 2858 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Nomura TOPIX Core30 Listed 1165 1165 1165 1165 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iFreeETF S&P500 (NON HEDGED) 11680 11680 11680 11680 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS Japan Bond NOMURA-BPI 958 958 958 958 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Nomura NF Nomura Shareholder Yield 70 1418 1418 1418 1418 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iFreeETF-TOPIX(Quarterly Dividend Type) 2282 2282 2282 2282 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT NOTES Tokyo Stock Exchange Mothers 9131 9131 9131 9131 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Listed Index Fund J-REIT 1881 1881 1881 1881 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Daiwa Japan Nikkei225 Inverse 3290 3290 3290 3290 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares MSCI Japan High Dividend 2895 2895 2895 2895 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Global X MSCI SuperDividend Japan 2227 2227 2227 2227 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS International REIT S&P Developed REIT I 1222 1222 1222 1222 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (Yen-Hedged) Exchange Tra 2096 2096 2096 2096 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 50520 50520 50520 50520 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
MAXIS Nikkei 225 34690 34690 34690 34690 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Nikko Nikkei 225 Listed 34920 34920 34920 34920 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Global X U.S. Preferred Security 908 908 908 908 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Daiwa ETF Japan TOPIX Leveraged (2x) 26235 26235 26235 26235 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Global X S&P 500 Dividend Aristocrats 1080 1080 1080 1080 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Nikko Listed Index Fund Nikkei Leveraged 39020 39020 39020 39020 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Daiwa ETF Tokyo Stock Exchange REIT Index 1910 1910 1910 1910 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
DIAM TOPIX 2339.5 2339.5 2339.5 2339.5 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
MAXIS NASDAQ100 ETF 15345 15345 15345 15345 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS NASDAQ-100 21735 21735 21735 21735 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
MAXIS S&P500 US Equity 17925 17925 17925 17925 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Mitsubishi Japan Physical Gold 8433 8433 8433 8433 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Listed Index Fund US Bond (Currency Hedge) 14400 14400 14400 14400 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded 2885 2885 2885 2885 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Nikko Listed IDX Fund US Equity S&P500 Hedged 1448.5 1448.5 1448.5 1448.5 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Listed Index Fund US Equity (NASDAQ100) Currency H 2541 2541 2541 2541 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
SMDAM TOPIX 2291 2291 2291 2291 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Global X Semiconductor 1246 1246 1246 1246 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Global X US Tech Top 20 1310 1310 1310 1310 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares Core Nikkei 225 34760 34760 34760 34760 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS Ibovespa Linked 229.2 229.2 229.2 229.2 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Global X Japan Bio & Med Tech 1709 1709 1709 1709 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Global X Japan Global Leaders ESG 2590 2590 2590 2590 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Daiwa ETF Japan Nikkei 225 Leveraged 32450 32450 32450 32450 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS International Equity MSCI-KOKUSAI Unhed 1914 1914 1914 1914 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
MAXIS J-REIT 1900 1900 1900 1900 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
TOPIX Bull 2x 33720 33720 33720 33720 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iFreeETF NASDAQ100 Inverse 24165 24165 24165 24165 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Daiwa ETF Nikkei 225 Listed 34800 34800 34800 34800 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Listed Index Fund US Equity (S&P500) 6810 6810 6810 6810 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Daiwa ETF Japan TOPIX Double Inverse (-2x) 902 902 902 902 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares Core US Treasury Bond 7-10 Year JPY Hedged 1867 1867 1867 1867 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS Bloomberg Barclays US Intermediate Corp 827.6 827.6 827.6 827.6 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Governmen 1025 1025 1025 1025 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
NEXT FUNDS REIT Index 1996 1996 1996 1996 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
SMDS SMDAM REIT Index 1895.5 1895.5 1895.5 1895.5 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Global X Japan Semiconductor 3240 3240 3240 3240 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
AM-One One ETF Tokyo Stock Exchange REIT 1902.5 1902.5 1902.5 1902.5 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Inverse Crude Oil 1348 1348 1348 1348 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Listed Index Fund US Bond (No Currency Hedge) 22855 22855 22855 22855 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Listed Index Fund US Equity (NASDAQ100) No Currenc 3677 3677 3677 3677 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fu 2107 2107 2107 2107 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
MAXIS TOPIX 2386 2386 2386 2386 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Simplex WTI 2462 2462 2462 2462 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Nikko TOPIX Listed 2386 2386 2386 2386 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Daiwa ETF TOPIX Listed 2441.5 2441.5 2441.5 2441.5 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Nomura TSE Bank Listed 222.4 222.4 222.4 222.4 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Nomura Nikkei 225 Listed 34860 34860 34860 34860 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Simplex Nikkei 225 Bear -1x 2039.5 2039.5 2039.5 2039.5 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Rakuten Nikkei 225 Leveraged 24680 24680 24680 24680 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
TOPIX Bear -2x 620.5 620.5 620.5 620.5 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
iShares S&P 500 441.63 441.63 441.63 441.63 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Nikkei225 Bull 2x 22440 22440 22440 22440 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
iShares Core TOPIX 2360 2360 2360 2360 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Nomura TOPIX Listed 2414 2414 2414 2414 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
iShares S&P 500 JPY Hedged 270.6 270.6 270.6 270.6 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
NEXT FUNDS Nifty 50 Linked 291 291 291 291 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Daiwa ETF Japan Nikkei 225 Double Inverse 587 587 587 587 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
iShares 20+ Year US Treasury Bond JPY Hedged 1443 1443 1443 1443 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
NEXT FUNDS NOMURA Crude Oil Long Index Linked 327.2 327.2 327.2 327.2 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
TSE Mothers 669 669 669 669 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
Nikkei225 Bear -2x 552.2 552.2 552.2 552.2 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
NEXT FUNDS Nikkei 225 Inverse Index 769 769 769 769 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
NEXT FUNDS Nikkei 225 Leveraged Index 21035 21035 21035 21035 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
NEXT FUNDS Nikkei 225 Double Inverse Index 225 225 225 225 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
WisdomTree Grains 4.924 4.924 4.924 4.924 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
WisdomTree Gasoline 49.06 49.06 49.06 49.06 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
WisdomTree Aluminium 3.017 3.017 3.017 3.017 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
WisdomTree Nickel 20.59 20.59 20.59 20.59 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
WisdomTree Soybeans 32.4 32.4 32.4 32.4 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
WisdomTree Industrial Metals 14.51 14.51 14.51 14.51 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
WisdomTree Physical Platinum 90.78 90.78 90.78 90.78 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
WisdomTree Corn 1.429 1.429 1.429 1.429 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
ABF Pan Asia Bond 15220 15220 15220 15220 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:54
SPDR Gold Shares 181.63 181.63 181.63 181.63 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:53
WisdomTree Energy 3.57 3.57 3.57 3.57 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:53
WisdomTree Wheat 0.664 0.664 0.664 0.664 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:52
WisdomTree WTI Crude Oil 8.41 8.41 8.41 8.41 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:52
WisdomTree Natural Gas 0.0088 0.0088 0.0088 0.0088 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:52
WisdomTree Copper 34.42 34.42 34.42 34.42 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:52
WisdomTree Broad Commodities 11.02 11.02 11.02 11.02 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:51
Global X Nasdaq 100 Covered Call 1087 1087 1087 1087 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:48
Global X S&P 500 Covered Call 41.05 41.05 41.05 41.05 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:48
Global X Japan Leisure & Entertainment 1961 1961 1961 1961 0.00 0.00% 2023/05/23 ពេលវេលា 11:46
NEXT FUNDS TOPIX-17 Comm & Wholesale Trd 60960 60960 60960 60960 0.00 0.00% 2023/05/23 ពេលវេលា 11:46
iFreeETF NASDAQ100 Double Inverse(-2x) 40670 40670 40670 40670 0.00 0.00% 2023/05/23 ពេលវេលា 11:46
Simplex TSE Mothers Core 2503 2503 2503 2503 0.00 0.00% 2023/05/23 ពេលវេលា 11:46
iShares Core Japan REIT 1913 1913 1913 1913 0.00 0.00% 2023/05/23 ពេលវេលា 11:46
Rakuten Nikkei 225 Double Inverse 1064 1064 1064 1064 0.00 0.00% 2023/05/23 ពេលវេលា 11:46
WisdomTree Physical Silver 1733 1733 1733 1733 0.00 0.00% 2023/05/23 ពេលវេលា 11:45
NEXT FUNDS Bloomberg US Treasury Bond (7-10 year) 5213 5213 5213 5213 0.00 0.00% 2023/05/14 ពេលវេលា 11:45
Listed Index Fund Nikkei ESG REIT 1041 1041 1041 1041 0.00 0.00% 2023/05/14 ពេលវេលា 11:45
WisdomTree Agriculture 526.75 526.75 526.75 526.75 0.00 0.00% 2023/05/14 ពេលវេលា 11:44
Russell/Nomura Small Cap Core 20300 20300 20300 20300 0.00 0.00% 2023/02/08 ពេលវេលា 14:40
NEXT FUNDS TOPIX-17 Banks 8885 8885 8804 8885 0.00 0.00% 2022/11/16 ពេលវេលា 10:34
Mitsubishi Japan Physical Palladium 86050 86050 85390 86050 0.00 0.00% 2022/11/16 ពេលវេលា 10:34
KOKUSAI S&P500 VIX Short-Term Futures 1897 1897 1897 1921 0.00 0.00% 2022/11/16 ពេលវេលា 10:34
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Leveraged Crude Oil 1587 1587 1583 1590 0.00 0.00% 2022/11/16 ពេលវេលា 10:34
ChinaAMC CSI 300 748 748 748 748 0.00 0.00% 2022/11/16 ពេលវេលា 7:34
NEXT NOTES HSI Short 10465 10465 10450 10465 0.00 0.00% 2022/11/10 ពេលវេលា 11:44
China H-share Bear -1x 14245 14245 14240 14245 0.00 0.00% 2022/11/10 ពេលវេលា 11:44
China H-share Bull 2x 3509 3509 3509 3540 0.00 0.00% 2022/11/10 ពេលវេលា 11:44
NEXT NOTES HSI Leveraged 4225 4225 4225 4250 0.00 0.00% 2022/11/10 ពេលវេលា 11:44
Samsung KODEX200 3199 3199 3199 3199 0.00 0.00% 2022/10/27 ពេលវេលា 3:43
Samsung KODEX Samsung Group 919.8 919.8 919.8 919.8 0.00 0.00% 2022/10/27 ពេលវេលា 3:43
NEXT FUNDS Russia RTS Linked 88.6 88.6 88.6 88.6 0.00 0.00% 2022/10/04 ពេលវេលា 13:19
iShares 1-3 Year US Treasury Bond 3225 3225 3225 3225 0.00 0.00% 2022/10/04 ពេលវេលា 13:19
iShares Core 7-10 US Treasury Bond 2910 2910 2910 2910 0.00 0.00% 2022/10/04 ពេលវេលា 13:19
S&P GSCI Energy&Metals THEAM Easy UCITS C 4475 4475 4475 4500 0.00 0.00% 2021/11/04 ពេលវេលា 10:07
MAXIS TOPIX Risk Control (5%) 1315 1315 1315 1315 0.00 0.00% 2021/10/08 ពេលវេលា 7:34
MAXIS TOPIX Core 30 928 928 928 929 0.00 0.00% 2021/10/07 ពេលវេលា 4:35
Mizuho Gold 6000 6000 6000 6000 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
CSOP FTSE China A50 818 818 818 818 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
Daiwa ETF TOPIX-17 Banks 10000 10000 10000 10000 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
Daiwa ETF TOPIX-17 Foods 30450 30450 30450 30450 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
Daiwa ETF TSE Bank Listed 144 144 144 144 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
MAXIS S&P Mitsubishi Group 143 143 143 143 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
Nomura TSE Electric Listed 2500 2500 2500 2500 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
Daiwa TOPIX 17 Raw Mat Chem 26470 26470 26470 26470 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
Daiwa ETF TOPIX-17 Machinery 37800 37800 37800 37800 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
Daiwa ETF TSE Electric Listed 2677 2677 2677 2677 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
Daiwa ETF TOPIX-17 Real Estate 31300 31300 31300 31300 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
Daiwa ETF TOPIX-17 Retail Trade 21660 21660 21660 21660 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
Daiwa TOPIX 17 Steel NonFerrous 18540 18540 18540 18540 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
Daiwa ETF TOPIX-17 Pharmaceutical 25090 25090 25090 25090 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
Daiwa ETF TOPIX-17 Energy Resources 12710 12710 12710 12710 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
Daiwa ETF TOPIX-17 Financials Ex Banks 13510 13510 13510 13510 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
Daiwa ETF TOPIX-17 IT & Services Others 24350 24350 24350 24350 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
NEXT FUNDS JPX-Nikkei 400 Leveraged Index 29620 29620 29620 29620 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
Daiwa ETF TOPIX-17 Construction & Materials 25230 25230 25230 25230 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index 21580 21580 21580 21580 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
Daiwa ETF TOPIX-17 Transportation & Logistics 18910 18910 18910 18910 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
Daiwa ETF TOPIX-17 Commercial & Wholesale Trade 38800 38800 38800 38800 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
Daiwa ETF TOPIX-17 Automobiles & Transportation Eq 21480 21480 21480 21480 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
Daiwa ETF TOPIX-17 Electric Appliances & Precision 21300 21300 21300 21300 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
  • -->
    101