វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Mexico
Mexico

mxn/usd

0.0557
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0.18%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 July 2024
ពេលវេលា 14:58:51
0 (5.59%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (3.63%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (13.21%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

18 Karat Gold

1,021
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
9 (0.88%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 July 2024
ពេលវេលា 06:02:31
74 (7.81%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
196 (23.76%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
242 (31.07%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

S&P/BMV INMEX

737
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
31 August 2019
ពេលវេលា 00:00:00
0 (0.00%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (0.00%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (0.00%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

Mexico

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
SPDR Gold Shares 3980.5 3980.5 3980.5 3980.5 11.50 0.29% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:02
Invesco NASDAQ 100 3562.27 3562.27 3562.27 3562.27 22.27 0.63% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:02
ProShares Short QQQ 722 722 722 722 19.70 2.73% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:02
iShares Russell 2000 3953.83 3953 3953 3953.83 3.83 0.10% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:02
iShares ESG Aware MSCI EM 607.58 607.58 607.58 607.58 1.60 0.26% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:02
Global X Robotics & AI USD 559.97 559.97 559.97 559.97 4.96 0.89% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:02
iShares Core S&P Small-Cap 2017.21 2017.21 2017.21 2017.21 82.79 4.10% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:02
Health Care Select Sector SPDR 2661.06 2661 2661 2661.06 6.90 0.26% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:02
iShares 20+ Year Treasury Bond 1660 1660 1660 1660 1.00 0.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:02
Direxion Daily S P Oil Gas Exp Bull 635.5 635.5 635.5 635.5 3.50 0.55% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:02
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares 2071 2071 2071 2071 8.50 0.41% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:02
iShares Virtual Work and Life Multisector 269.72 269.72 269.72 269.72 3.13 1.16% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:02
iShares Genomics Immunology and Healthcare 437.97 437.97 437.97 437.97 1.33 0.30% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:02
MEXTRAC 09 50.65 50.65 50.65 50.65 0.18 0.36% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:02
ESGMEX ISHRS 48 47.9 47.9 48 0.19 0.40% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:02
iShares NAFTRAC 54.16 54.2 54.16 54.2 0.03 0.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:02
Smartshares - DIABLOI 11.63 11.63 11.63 11.63 0.12 1.03% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:02
ProShares UltraPro QQQ 1330.33 1329.5 1329.5 1330.33 0.18 0.01% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:02
iShares Short Treasury Bond 1979.13 1979 1979 1979.13 0.98 0.05% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:02
ProShares UltraPro Short QQQ 144.74 144.5 144.5 144.74 0.63 0.44% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:02
Actinver Casa de Bolsa Dlr Trac 17.57 17.57 17.57 17.57 0.01 0.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:02
iShares Self-Driving EV and Tech 543.15 543.15 543.15 543.15 1.62 0.30% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:02
iShares Treasury Floating Rate Bond 910.65 910.65 910.65 910.65 5.92 0.65% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:02
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U 141.95 141.95 141.95 141.95 1.95 1.39% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:02
QVGMEX 18 28.02 28.02 28.02 28.02 0.35 1.26% 2024/07/23 ពេលវេលា 0:32
iShares Core S&P 500 UCITS 10535.64 10535.64 10535.64 10535.64 34.80 0.33% 2024/07/23 ពេលវេលា 0:32
Vanguard S&P 500 UCITS Acc 1890.89 1890.89 1890.89 1890.89 1.06 0.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 0:32
iShares Expanded Tech-Software 1600 1600 1600 1600 50.00 3.23% 2024/07/23 ពេលវេលា 0:32
KraneShares CSI China Internet 494 494 494 494 1.30 0.26% 2024/07/23 ពេលវេលា 0:32
iShares 0-3 Month Treasury Bond 1803.82 1803.82 1803.82 1803.82 15.94 0.88% 2024/07/23 ពេលវេលា 0:32
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares 162 162 162 162 0.75 0.47% 2024/07/23 ពេលវេលា 0:32
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares 599.75 599.75 599.75 599.75 0.01 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 0:32
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS MXN Hedg 7843.22 7843.22 7843.22 7843.22 0.24 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 0:32
Smartshares - ANGELD 18.24 18.24 18.24 18.24 0.17 0.94% 2024/07/23 ពេលវេលា 0:32
iShares Sust MSCI USA SRI 276.81 276.81 276.81 276.81 1.15 0.42% 2024/07/23 ពេលវេលា 0:32
Technology Select Sector SPDR 4050.28 4050.28 4050.28 4050.28 1.59 0.04% 2024/07/23 ពេលវេលា 0:32
iShares $ Treasury Bond 1-3 Acc 98.76 98.76 98.76 98.76 0.43 0.44% 2024/07/23 ពេលវេលា 0:32
JPMorgan BetaBuilders US Equity 1795.63 1795.63 1795.63 1795.63 2.22 0.12% 2024/07/23 ពេលវេលា 0:32
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 2745 2745 2745 2745 5.00 0.18% 2024/07/23 ពេលវេលា 0:32
iShares MSCI Japan SRI Acc Share Class 130.63 130.63 130.63 130.63 0.03 0.02% 2024/07/23 ពេលវេលា 0:32
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc 1997.89 1997.89 1997.89 1997.89 8.08 0.41% 2024/07/23 ពេលវេលា 0:32
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Acc 86.96 86.96 86.96 86.96 0.20 0.23% 2024/07/23 ពេលវេលា 0:32
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc 180.53 180.53 180.53 180.53 0.96 0.53% 2024/07/23 ពេលវេលា 0:32
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS MXN Hedged (Ac 7896.17 7896.17 7896.17 7896.17 1.17 0.01% 2024/07/23 ពេលវេលា 0:32
iShares SP 500 Peso Hedged TRAC 106.12 106.12 106.12 106.12 0.12 0.11% 2024/07/23 ពេលវេលា 0:32
Consumer Discretionary Select Sector SPDR 3410.76 3410.76 3410.76 3410.76 17.24 0.51% 2024/07/23 ពេលវេលា 0:32
Vanguard REIT 1600.94 1600.94 1597.35 1605 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
Global X Uranium 506 506 506 506 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
iShares Global 100 1760 1760 1760 1760 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
iShares MSCI China 768.99 768.99 764 770 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
ProShares Ultra QQQ 1808 1808 1793.53 1808 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
iShares MSCI Australia 450 450 450 450 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
iShares MSCI Brazil Capped 507.5 507.5 507.5 507.5 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
Utilities Select Sector SPDR 1302.53 1302.53 1302.53 1302.53 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
Industrial Select Sector SPDR 2256.01 2256.01 2256.01 2256.01 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
Vanguard Information Technology 10450 10450 10308 10589.58 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy 660 660 660 660 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS MXN Hedged (Acc) 7810 7810 7810 7810 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
iShares Developed Markets Property Yield UCITS USD 101.69 101.69 101.69 101.69 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Sha 763.11 763.11 763.11 763.11 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
iShares Gold 812.77 812.77 811.41 821.91 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
SPDR S&P 500 9942 9942 9900.38 9945 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
iShares US Financials 1790 1790 1783 1790 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
iShares S&P 500 Growth 1679.88 1679.88 1660 1679.88 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
Vanguard Mega Cap Growth 5661.28 5661.28 5661.28 5661.28 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
iShares PHLX Semiconductor 4500.97 4500.97 4358.5 4500.97 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
iShares S&P 500 USD Info Tech 581.78 581.78 575.24 581.78 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
Vanguard FTSE Developed Markets 910 910 907 913.99 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc 2567.61 2567.61 2567.61 2567.61 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
iShares Global Aggregate Bond UCITS Hedged Acc 99 99 99 99 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX 1273.4 1273.4 1273.4 1273.4 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS MXN Hed 2707.09 2707.09 2704.3 2707.09 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
iShares Silver 477.33 477.33 473.36 477.33 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
ishares S&P 500 10000.96 10000.96 10000.96 9991.52 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
Vanguard S&P 500 9144.75 9144.75 9090 9144.75 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
Invesco QQQ Trust 8627.22 8627.22 8580 8656.47 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
VanEck Vectors Gold Miners 675 675 675 675 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
iShares Global Clean Energy 247.99 247.99 246.33 249 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
Financial Select Sector SPDR 772.66 772.66 772.5 772.66 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
iShares 1-3 Year Treasury Bond 1468 1468 1468 1468 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS MXN Hedged (Ac 7548 7548 7513 7551.89 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS 10855.65 10855.65 10855.65 10870.32 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc 104.51 104.51 104.51 104.51 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF MXN (Acc) 818 818 817.58 819 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS 1C 1048.19 1048.19 1048.19 1048.19 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc 977.27 977.27 977.27 977.29 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:58
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat 1623.47 1623.47 1623.47 1623.47 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:32
Global X Copper Miners 764 764 764 764 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:32
iShares Blockchain and Tech 665.81 665.81 665.81 665.81 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:32
iShares Core High Dividend 2030 2030 2030 2030 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:04
iShares JPMorgan USD EM Bond 1609 1609 1609 1609 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:04
VanEck Vectors Semiconductor 4600 4600 4537 4600 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:04
SPDR Portfolio S&P 500 1167.99 1167.99 1167.01 1168 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:04
Vanguard FTSE Emerging Markets 796.8 796.8 795 800.99 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:04
GENIUS21 83.65 83.65 83.49 83.65 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:04
iShares J.P. Morgan $ EM Bond Acc 99.99 99.99 99.56 99.99 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:04
Vanguard Total World Stock 2060.42 2060.42 2060.42 2060.42 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 22:36
Vanguard Intermediate-Term Bond 1354 1354 1354 1354 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 22:36
iShares $ High Yield Corp Bond Acc Share Class 117 117 116.89 117 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 22:36
iShares MSCI India 1036.95 1036.95 1036.95 1036.95 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 22:08
Global X Blockchain 1096.49 1096.49 1096.49 1096.49 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 22:08
iShares S&P Midcap 400 1087.07 1087.07 1087.07 1087.07 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 22:08
Energy Select Sector SPDR 1648 1648 1648 1648.85 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 22:08
iShares Floating Rate Bond 914 914 914 914 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 22:08
iShares U.S. Medical Devices 1014.33 1014.33 1014.33 1014.33 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 22:08
Vanguard Dividend Appreciation 3370.8 3370.8 3370.8 3370.8 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 22:08
Global X NASDAQ 100 Covered Call 321.42 321.42 321.42 321.42 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 22:08
ProShares UltraShort Russell2000 177.43 177.43 177.43 177.43 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 22:08
iShares Currency Hedged MSCI Japan 781.24 781.24 781.24 781.24 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 22:08
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS MXN 11186.25 11186.25 11186.25 11186.25 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 22:08
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares 167.5 167.5 167 176.3 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 22:08
iShares MSCI All Country Asia ex Japan 1294.9 1294.9 1293 1294.9 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 21:42
Global X Thematic Growth 416 416 416 416 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 21:12
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS MXN Hedge 789.64 789.64 789.64 789.64 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 21:12
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS MXN H 1241.12 1241.12 1241.12 1241.12 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 21:12
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Shar 1422.39 1422.39 1422.39 1422.39 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 21:12
iShares US Technology 2686 2686 2686 2686 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 21:12
Global X SuperDividend U.S. 300 300 300 300 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 21:12
iShares MSCI United Kingdom 640 640 640 640 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 21:12
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Global High Yield Cor 1999.53 1999.53 1999.53 1999.53 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 21:12
iShares MSCI Mexico Capped 1071 1071 1071 1071 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 21:12
Global X Genomics & Biotechnology 190 190 190 190 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 21:12
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF U 86.04 86.04 86.04 86.04 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 21:12
FIBRATC 21.35 21.35 21.17 21.38 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 21:12
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) 705.11 705.11 705.11 705.99 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 21:12
iShares MSCI Eurozone 893.6 893.6 893.6 893.6 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:34
Vanguard Total Stock Market 4882.7 4882.7 4882.7 4882.7 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:07
iShares S&P 500 USD Cons Discr 235 235 235 235 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:07
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond 764 764 764 764 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:07
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT 8271 8271 8271 8271 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:07
iShares Digitalisation Acc 157.47 157.47 157.47 157.47 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:07
iShares $ TIPS UCITS ETF USD 4274.41 4274.41 4274.41 4274.41 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:07
iShares 3-7 Year Treasury Bond 2085.83 2085.83 2085.83 2085.83 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:07
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill 1642.29 1642.29 1642.29 1642.29 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:07
Actinver Casa de Bolsa Pso Trac 13.22 13.22 13.18 13.22 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:07
iShares MSCI Japan Hedged UCITS 1385.61 1385.61 1385.61 1385.61 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:07
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C 1763.89 1763.89 1763.89 1763.89 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:07
iShares $ Corp Bond Acc Share Class 103.81 103.81 103.81 103.81 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:07
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 273 273 273 273 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 19:38
Direxion Daily Junior Gold Miners Bull 2X Shares 764.02 764.02 764.02 764.02 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 19:38
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD 259.79 259.79 259.79 259.79 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 19:38
iShares MSCI EAFE 1437.2 1437.2 1437.2 1437.2 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 19:04
iShares Nasdaq 100 UCITS 20271.25 20271.25 20271.25 20271.25 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 19:04
iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc 105.3 105.3 105.3 105.3 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 19:04
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares 1562.01 1562.01 1562.01 1562.01 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 19:04
iShares MSCI Spain Capped 590 590 590 590 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 18:41
iShares 7-10 Year Treasury Bond 1702 1702 1699.95 1702 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 18:41
Vanguard Short-Term Government Bond 1046.7 1046.7 1046.7 1046.7 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 18:41
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 637.69 637.69 637.69 637.69 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 18:41
iShares Automation & Robotics UCITS USD (Acc) 238 238 238 238 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 18:03
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS USD Acc 730.66 730.66 730.66 730.66 0.00 0.00% 2024/07/21 ពេលវេលា 22:35
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS USD Acc 733.7 733.7 733.7 733.7 0.00 0.00% 2024/07/21 ពេលវេលា 22:35
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS USD Acc 735.84 735.84 735.84 735.84 0.00 0.00% 2024/07/21 ពេលវេលា 22:35
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc 241.01 241.01 241.01 241.01 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 23:51
iShares MSCI EM ex China UCITS USD Acc 97.84 97.84 97.84 97.84 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 23:51
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2025 Term $ Cor 1887.11 1887.11 1887.11 1887.11 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 23:51
iShares MSCI KLD 400 Social 1896.72 1896.72 1896.72 1896.72 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 0:51
iShares Cybersecurity and Tech 822.52 822.52 822.52 822.52 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 0:51
Amundi CAC 40 UCITS 2723.69 2723.69 2723.69 2723.69 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 0:19
iShares $ Corp Bond UCITS MXN Hedged (Acc) 6403.52 6403.52 6403.52 6403.52 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 0:19
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C 1284.01 1284.01 1284.01 1284.01 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 0:19
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS MXN Hedged (A 5251.35 5251.35 5251.35 5251.35 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 0:19
iShares J. P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF MXN Hedge 732.62 732.62 732.62 732.62 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 0:19
ProShares Short Dow30 505 505 505 505 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 23:44
Global X Cybersecurity 527 527 527 527 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 23:44
Invesco Solar 747 747 722.2 747 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 23:44
Global X Lithium 725 725 720 725 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 23:44
iShares MSCI ACWI 2054.25 2054.25 2050.77 2055.7 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 23:44
SPDR S&P Homebuilders 2033 2033 2022.46 2033 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 23:44
Global X U.S. Preferred 359.85 359.85 359.85 359.85 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 23:44
Vanguard Total Bond Market 1316 1316 1316 1316 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 23:44
iShares Commodities Select Strategy 482.56 482.56 482.56 482.56 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 23:44
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD 3125.66 3125.66 3125.66 3125.66 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 23:44
SPDR Euro Stoxx 50 904.2 904.2 904.2 904.2 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 23:19
Vanguard High Dividend Yield 2210 2210 2210 2210 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 23:19
iShares Core US Aggregate Bond 1773.21 1773.21 1773.21 1773.21 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 23:19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond 1960.76 1960.76 1940.61 1961.2 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 23:19
Vanguard Value 3033.1 3033.1 3033.1 3033.1 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
iShares MSCI Japan 1264 1264 1264 1264 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond 1408.5 1408.5 1403 1408.5 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
SPDR S&P Regional Banking 1017.05 1017.05 1017.05 1017.05 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
iShares Core MSCI Europe UCITS MXN Hedged (Acc) 1044.17 1044.17 1044.17 1048.8 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
SPDR BloomBarclays 1-3 Month T-Bill USD Unhedged 2004 2004 2004 2004 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT 114 114 114 114 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Invesco Water Resources 1215 1215 1215 1215 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 21:48
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill MXN Hedge 2615 2615 2615 2615 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 21:48
Vanguard Materials 3543.5 3543.5 3543.5 3543.5 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 21:18
iShares S&P 500 Value 3355.12 3355.12 3355.12 3355.12 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 21:18
JPMorgan BetaBuilders Japan 1048 1048 1048 1048 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 21:18
iShares Core MSCI Europe 1035.86 1035.86 1035.86 1035.86 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 20:48
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD 107.3 107.3 107.3 107.3 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 20:48
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD 2371 2371 2371 2371 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 20:48
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS MXN Hedged (A 817 817 817 817 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 20:48
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS MXN Hed 2314.66 2314.66 2314.66 2314.66 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 20:48
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS - 1009.96 1009.96 1009.96 1009.96 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 20:48
WisdomTree India Earnings 876.48 876.48 876.48 876.48 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 20:17
JPMorgan U.S. Quality Factor 958.71 958.71 958.71 958.71 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 20:17
Global X Video Games & Esports 396 396 396 396 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 20:17
Consumer Staples Select Sector SPDR 1406.2 1406.2 1406.2 1406.2 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 20:17
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS MXN Hedged (Acc) 1370 1370 1370 1374 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 19:47
Invesco S&P 500 Equal Weight 3024 3024 3024 3024 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 18:46
iShares MSCI Netherlands 885.5 885.5 885.5 885.5 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 18:17
iShares U.S. Pharmaceuticals 1215 1215 1215 1215 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 18:17
iShares MSCI Switzerland Capped 881 881 881 881 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 18:17
iShares Edge MSCI USA Quality Factor 3045 3045 3045 3045 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 18:17
Vanguard FTSE BIVA Mexico Equity 42.34 42.34 42.34 42.34 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 0:53
AXA IM NASDAQ 100 UCITS - USD Acc 305.51 305.51 305.51 305.51 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 0:53
SPDR DJIA 7297.51 7297.51 7297.51 7297.51 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 0:25
iShares MSCI BRIC 650.5 650.5 650.5 650.5 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 0:25
ProShares UltraShort Dow30 537 537 537 537 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 0:25
SPDR S&P Biotech 1747.5 1747.5 1747.5 1747.5 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 23:56
iShares MSCI EAFE Growth 1848.55 1848.55 1846 1848.55 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 23:56
iShares Global Healthcare 1688 1688 1660 1688 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 23:56
First Trust Dow Jones Internet 3569 3569 3569 3569 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 23:56
iShares US Aerospace & Defense 2400 2400 2400 2400 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 23:56
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc 174.38 174.38 174.38 174.38 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 23:56
iShares MSCI South Korea Capped 1188 1188 1188 1188.33 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 23:28
iShares US Home Construction 2070.9 2070.9 2070.9 2078.9 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 23:28
iShares MSCI Germany 563.5 563.5 563.5 563.5 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 22:59
WisdomTree High Dividend 1545 1545 1545 1545 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 22:59
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCIT 978.87 978.87 978.87 978.87 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 22:59
iShares Select Dividend 2308 2308 2300.2 2308 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 22:30
SPDR S&P Emerging Asia Pacific 2023 2023 1997.86 2023 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 22:30
Vanguard Telecommunication Services 2475 2475 2459 2475 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 22:30
ProShares Ultra Oil & Gas 794 794 794 794 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 21:22
SPDR Portfolio S&P 500 Growth 1485 1485 1485 1485 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 21:22
Global X S&P 500 Quality Dividend 624.18 624.18 624.18 624.18 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 21:22
iShares S&P Small-Cap 600 Value 1909 1909 1909 1909 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 20:49
iShares MSCI USA Momentum Factor 3425 3425 3425 3425 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 20:49
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production 2661.92 2661.92 2661.92 2661.92 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 20:49
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS MXN Hedged (Ac 5757 5757 5757 5757 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 20:49
Vanguard Financials 1900 1900 1900 1900 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 20:21
iShares $ Corp Bond USD 1834.78 1834.78 1834.78 1834.78 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 20:21
iShares U.S. Healthcare 1116 1116 1116 1116 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 20:21
iShares MSCI EMU USD Hdg 183.98 183.98 183.98 183.98 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 20:21
iShares US Preferred Stock 567 567 567 567 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 20:21
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS 1664.75 1664.75 1664.75 1664.75 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 20:21
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 1562.68 1562.68 1562.68 1562.68 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 20:21
Global X SuperDividend 405 405 405 405 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:56
iShares Dow Jones U.S. 2450 2450 2450 2450 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 17:58
iShares Healthcare Innovation Acc 143 143 143 143 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 17:58
Global X FinTech 450 450 450 450 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 0:28
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc) 107.92 107.92 107.92 107.92 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 0:28
Vanguard FTSE Europe 1217 1217 1216 1218 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 23:59
ProShares Ultra Dow30 1625 1625 1606 1625 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 23:59
iShares US Real Estate 1663.58 1663.58 1663.58 1663.58 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 23:59
iShares China Large-Cap 466 466 465.82 470.51 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 23:59
iShares MSCI Emerging Markets 773.4 773.4 772 782.47 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 23:59
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 8678.04 8678.04 8678.04 8678.04 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 23:59
Global X Clean Water 323.5 323.5 323.5 323.5 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 23:30
iShares US Aggregate Bond Acc 95.14 95.14 94.67 95.14 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 22:57
Vanguard Small-Cap Value 3535.99 3535.99 3400 3535.99 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 21:57
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy 1480 1480 1480 1480 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 21:57
iShares Exponential Technologies 1066.4 1066.4 1066.4 1066.4 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 21:57
iShares Micro-Cap 2292 2292 2292 2292 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 21:57
iShares MSCI Canada 681.9 681.9 681.9 681.9 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 21:57
Vanguard Growth 6675 6675 6675 6675 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 21:25
iShares Europe 1000 1000 1000 1000 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 20:51
iShares Global Tech 1532.12 1532.12 1532.12 1532.12 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 20:51
Vanguard Consumer Staples 3691 3691 3691 3691 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 20:51
iShares MSCI China A UCITS USD 72.61 72.61 72.61 72.61 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 20:51
Global X CleanTech 153 153 153 153 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 20:23
iShares Core MSCI Emerging Markets 973 973 973 981 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 20:23
iShares Edge MSCI USA Value Factor 178.6 178.6 178.6 178.6 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 20:23
First Trust Value Line Dividend 738.01 738.01 738.01 738.01 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 19:53
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE 61.72 61.72 61.72 61.72 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 19:53
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD 1150.94 1150.94 1150.94 1150.94 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 19:53
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCI 2341.49 2341.49 2341.49 2341.49 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 19:53
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 1791 1791 1791 1791 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 19:34
iShares $ Short Duration Corp Bond Acc 103.41 103.41 103.41 103.41 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 19:07
iShares Asia 50 1221 1221 1221 1221 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 19:07
iShares MSCI Emerging Markets ex China 1050 1050 1050 1050 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 19:07
iShares MSCI ACWI ex U.S. 975.27 975.27 975.27 975.27 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 19:07
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD 1004.98 1004.98 1004.98 996 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 19:07
iShares MSCI Indonesia 361 361 361 361 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 18:31
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS MXN Hedg 7946 7946 7946 7946 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 18:31
iShares MSCI ACWI UCITS 1534.26 1534.26 1534.26 1534.26 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 18:31
iShares Global Water UCITS 1212.67 1212.67 1212.67 1212.67 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 2:23
iShares GBP-Linked Gilts UCITS 589.8 589.8 589.8 589.8 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 2:23
Global X AgTech & Food Innovation 175 175 175 175 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 2:23
First Trust Emerging Markets AlphaDEX 427.8 427.8 427.8 427.8 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 2:23
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate 436.88 436.88 436.88 436.88 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 2:23
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS USD 81.25 81.25 81.25 81.25 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 2:23
iShares 20+ Year Treasury Bond Buywrite Strategy 433.06 433.06 433.06 433.06 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 2:23
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS MXN Hedged (Ac 3989.52 3989.52 3989.52 3989.52 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 2:23
iShares Core MSCI Pacific 1140 1140 1140 1140 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 1:27
ProShares Ultra Financials 1255 1255 1255 1255 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 1:27
WisdomTree Brent Crude Oil 948.46 948.46 948.46 948.46 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 1:27
iShares ESG Aware MSCI EAFE 1436.7 1436.7 1436.7 1436.7 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 1:27
VanEck Vectors Agribusiness 1436.7 1436.7 1436.7 1436.7 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 1:27
Vanguard Consumer Discretionary 5854 5854 5854 5854 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 1:27
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market 2184 2184 2184 2184 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 1:27
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) 82.03 82.03 82.03 82.03 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 1:27
Vanguard Health Care 4860 4860 4860 4860 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 0:28
Global X Millennials Thematic 690 690 690 690 0.00 0.00% 2024/07/16 ពេលវេលា 23:30
iShares Core MSCI World UCITS 1854 1854 1854 1854 0.00 0.00% 2024/07/16 ពេលវេលា 23:30
iShares ESG Aware MSCI USA 2185 2185 2185 2185 0.00 0.00% 2024/07/16 ពេលវេលា 22:58
iShares Global Consumer Discretionary 2952 2952 2952 2952 0.00 0.00% 2024/07/16 ពេលវេលា 22:58
iShares U.S. Consumer Services 1498 1498 1498 1498 0.00 0.00% 2024/07/16 ពេលវេលា 22:24
WisdomTree US Quality Dividend Growth 1425.5 1425.5 1425.5 1425.5 0.00 0.00% 2024/07/16 ពេលវេលា 22:24
Vanguard Russell 2000 1626.89 1626.89 1626.89 1626.89 0.00 0.00% 2024/07/16 ពេលវេលា 21:59
iShares US Mortgage Backed Securities Acc 91.5 91.5 91.5 91.5 0.00 0.00% 2024/07/16 ពេលវេលា 20:31
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS USD 115.5 115.5 115.5 115.5 0.00 0.00% 2024/07/16 ពេលវេលា 20:31
iShares MSCI Hong Kong 280.48 280.48 280 280.48 0.00 0.00% 2024/07/16 ពេលវេលា 20:01
iShares S&P 500 USD Health Care 210.39 210.39 210.39 210.39 0.00 0.00% 2024/07/16 ពេលវេលា 20:01
iShares Edge MSCI Europe Min Vol 1141.15 1141.15 1141.15 1141.15 0.00 0.00% 2024/07/16 ពេលវេលា 20:01
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C 1408.03 1408.03 1408.03 1408.03 0.00 0.00% 2024/07/16 ពេលវេលា 20:01
Global X Autonomous & Electric Vehicles 443.66 443.66 443.66 443.66 0.00 0.00% 2024/07/16 ពេលវេលា 20:01
iShares MSCI Europe Value Factor 167.16 167.16 167.16 167.16 0.00 0.00% 2024/07/16 ពេលវេលា 20:01
iShares S&P 500 UCITS Dist 997.42 997.42 997.42 997.42 0.00 0.00% 2024/07/16 ពេលវេលា 18:55
iShares Ageing Population Acc 140 140 140 140 0.00 0.00% 2024/07/16 ពេលវេលា 18:25
Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Securities 854.31 854.31 854.31 854.31 0.00 0.00% 2024/07/16 ពេលវេលា 18:25
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust 1032 1032 1032 1032 0.00 0.00% 2024/07/16 ពេលវេលា 17:57
SPDR S&P Retail 1355.8 1355.8 1355.8 1355.8 0.00 0.00% 2024/07/16 ពេលវេលា 0:20
iShares Core MSCI EAFE 1335.44 1335.44 1335.44 1335.44 0.00 0.00% 2024/07/16 ពេលវេលា 0:20
Global X AI & Tech 657 657 657 657 0.00 0.00% 2024/07/16 ពេលវេលា 0:20
iShares MSCI Taiwan Capped 1000 1000 1000 1000 0.00 0.00% 2024/07/15 ពេលវេលា 23:22
iShares Short-Term Corporate Bond 910.9 910.9 910.9 910.9 0.00 0.00% 2024/07/15 ពេលវេលា 23:22
VanEck Vectors Pharmaceutical 1644.47 1644.47 1644.47 1644.47 0.00 0.00% 2024/07/15 ពេលវេលា 22:52
First Trust Financial AlphaDEX 861.66 861.66 861.66 861.66 0.00 0.00% 2024/07/15 ពេលវេលា 22:52
Vanguard Mid-Cap Value 2756 2756 2756 2756 0.00 0.00% 2024/07/15 ពេលវេលា 22:52
iShares Emerging Markets Local Currency Bond 647.33 647.33 647.33 647.33 0.00 0.00% 2024/07/15 ពេលវេលា 22:52
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS MXN He 5596.88 5596.88 5596.88 5596.88 0.00 0.00% 2024/07/15 ពេលវេលា 22:52
Vanguard Small-Cap 4100 4100 4100 4100 0.00 0.00% 2024/07/15 ពេលវេលា 21:52
iShares Russell 1000 Growth 6738 6738 6738 6738 0.00 0.00% 2024/07/15 ពេលវេលា 21:52
iShares MSCI Chile Capped 486.5 486.5 486.5 486.5 0.00 0.00% 2024/07/15 ពេលវេលា 21:23
iShares MSCI Singapore Capped 359 359 359 359 0.00 0.00% 2024/07/15 ពេលវេលា 21:23
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust 1764 1764 1764 1764 0.00 0.00% 2024/07/15 ពេលវេលា 21:23
iShares MSCI Canada ETF USD 3469.93 3469.93 3469.93 3469.93 0.00 0.00% 2024/07/15 ពេលវេលា 19:54
Global X U.S. Infrastructure Development 690 690 690 690 0.00 0.00% 2024/07/15 ពេលវេលា 19:54
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - 828.65 828.65 828.65 828.65 0.00 0.00% 2024/07/15 ពេលវេលា 19:54
iShares Edge MSCI USA MF GBp 223.27 223.27 223.27 223.27 0.00 0.00% 2024/07/15 ពេលវេលា 19:26
iShares Edge MSCI Europe MF GBp 187.11 187.11 187.11 187.11 0.00 0.00% 2024/07/15 ពេលវេលា 19:26
Vanguard Energy 2235.98 2235.98 2235.98 2235.98 0.00 0.00% 2024/07/15 ពេលវេលា 18:56
Materials Select Sector SPDR 1618 1618 1618 1618 0.00 0.00% 2024/07/15 ពេលវេលា 18:56
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS USD Acc 155.09 155.09 155.09 155.09 0.00 0.00% 2024/07/15 ពេលវេលា 18:32
iShares Russell 1000 Growth UCITS USD Acc 452.25 452.25 452.25 452.25 0.00 0.00% 2024/07/14 ពេលវេលា 21:59
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS Acc 8405.32 8405.32 8405.32 8405.32 0.00 0.00% 2024/07/14 ពេលវេលា 21:10
Invesco China Technology 629.02 629.02 629.02 629.02 0.00 0.00% 2024/07/13 ពេលវេលា 15:50
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor 7634 7634 7634 7634 0.00 0.00% 2024/07/13 ពេលវេលា 15:50
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc) 105.35 105.35 105.35 105.35 0.00 0.00% 2024/07/13 ពេលវេលា 15:50
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PA 1879.94 1879.94 1879.94 1879.94 0.00 0.00% 2024/07/13 ពេលវេលា 15:50
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor 1894.36 1894.36 1894.36 1894.36 0.00 0.00% 2024/07/13 ពេលវេលា 15:50
HSBC Developed World Sustainable Equity 421.74 421.74 421.74 421.74 0.00 0.00% 2024/07/13 ពេលវេលា 1:06
Ishares Environmentally Aware Real Estate 456.88 456.88 456.88 456.88 0.00 0.00% 2024/07/13 ពេលវេលា 1:06
iShares® ESG MSCI EM Leaders 836.26 836.26 836.26 836.26 0.00 0.00% 2024/07/13 ពេលវេលា 1:06
iShares MSCI Global Silver Miners 239.31 239.31 239.31 239.31 0.00 0.00% 2024/07/13 ពេលវេលា 1:06
Oppenheimer Russell 1000 Dynamic Multifactor 912.52 912.52 912.52 912.52 0.00 0.00% 2024/07/13 ពេលវេលា 1:06
iShares Transportation Average 1161.2 1161.2 1161.2 1161.2 0.00 0.00% 2024/07/13 ពេលវេលា 1:06
iShares U.S. Insurance 2091.79 2091.79 2091.79 2091.79 0.00 0.00% 2024/07/13 ពេលវេលា 0:38
iShares Russell 2000 Value 2813 2813 2798 2813 0.00 0.00% 2024/07/12 ពេលវេលា 22:07
Fidelity US Quality Income Acc 219.47 219.47 219.47 219.47 0.00 0.00% 2024/07/12 ពេលវេលា 22:07
VanEck Rare Earth/Strategic Metals 792.71 792.71 792.71 792.71 0.00 0.00% 2024/07/12 ពេលវេលា 21:07
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers 748 748 748 748 0.00 0.00% 2024/07/12 ពេលវេលា 21:07
iShares Diverisified Commodity SWAP UCITS USD 121 121 121 121 0.00 0.00% 2024/07/12 ពេលវេលា 20:15
iShares MSCI France 704.3 704.3 704.3 704.3 0.00 0.00% 2024/07/12 ពេលវេលា 20:15
iShares MSCI World Quality Factor UCITS 1230.5 1230.5 1230.5 1230.5 0.00 0.00% 2024/07/12 ពេលវេលា 20:15
First Trust Morningstar Dividend Leaders 689.49 689.49 689.49 689.49 0.00 0.00% 2024/07/12 ពេលវេលា 19:45
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 3254.47 3254.47 3254.47 3254.47 0.00 0.00% 2024/07/12 ពេលវេលា 0:59
JPMorgan BetaBuilders Canada 1195.11 1195.11 1195.11 1195.11 0.00 0.00% 2024/07/12 ពេលវេលា 0:59
KraneShares Bosera MSCI China A 395.03 395.03 395.03 395.03 0.00 0.00% 2024/07/12 ពេលវេលា 0:36
Vanguard Industrials 4242.01 4242.01 4179 4242.01 0.00 0.00% 2024/07/11 ពេលវេលា 23:52
Global X Silver Miners 631 631 631 631 0.00 0.00% 2024/07/11 ពេលវេលា 23:52
iShares Intermediate Credit Bond 920.66 920.66 920.66 920.66 0.00 0.00% 2024/07/11 ពេលវេលា 22:51
iShares Core US Treasury Bond 406.7 406.7 406.7 406.7 0.00 0.00% 2024/07/11 ពេលវេលា 21:54
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity 748.49 748.49 748.49 748.49 0.00 0.00% 2024/07/11 ពេលវេលា 21:28
iShares S&P 500 Utilities Sector Acc 148.78 148.78 148.78 148.78 0.00 0.00% 2024/07/11 ពេលវេលា 20:57
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares 426 426 426 426 0.00 0.00% 2024/07/11 ពេលវេលា 20:57
iShares S&P 500 USD Energy 156.99 156.99 156.99 156.99 0.00 0.00% 2024/07/11 ពេលវេលា 20:29
iShares S&P 500 USD Financials 216.42 216.42 216.42 216.42 0.00 0.00% 2024/07/11 ពេលវេលា 20:29
iShares S&P 500 Industrials Sector Acc 182.25 182.25 182.25 182.25 0.00 0.00% 2024/07/11 ពេលវេលា 20:29
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector Acc 152.84 152.84 152.84 152.84 0.00 0.00% 2024/07/11 ពេលវេលា 20:29
iShares Latin America 40 460 460 460 460 0.00 0.00% 2024/07/11 ពេលវេលា 19:57
iShares U.S. Financial Services 1190.8 1190.8 1190.8 1190.8 0.00 0.00% 2024/07/11 ពេលវេលា 19:57
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fu 1153 1153 1153 1153 0.00 0.00% 2024/07/11 ពេលវេលា 19:57
iShares 0-5 Year Invest Grade Corporate Bond 881.9 881.9 881.9 881.9 0.00 0.00% 2024/07/11 ពេលវេលា 19:30
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc) 102.67 102.67 102.67 102.67 0.00 0.00% 2024/07/11 ពេលវេលា 1:03
iShares US Basic Materials 2498.73 2498.73 2498.73 2498.73 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 23:52
iShares Nasdaq Biotechnology 2493 2493 2493 2493 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 23:52
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS Acc 1973.2 1973.2 1973.2 1974.95 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 23:28
Vanguard FTSE All World ex US 1077 1077 1077 1077 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 22:00
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc 61.72 61.72 61.72 61.72 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 19:52
JPMorgan U.S. Value Factor 731.1 731.1 731.1 731.1 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 0:43
Xtrackers Future Mobility UCITS 1737.16 1737.16 1737.16 1737.16 0.00 0.00% 2024/07/09 ពេលវេលា 23:54
iShares Global Infrastructure 874.75 874.75 874.75 874.75 0.00 0.00% 2024/07/09 ពេលវេលា 23:54
VanEck Vectors Junior Gold Miners 808 808 808 808 0.00 0.00% 2024/07/09 ពេលវេលា 21:13
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust 1788 1788 1788 1788 0.00 0.00% 2024/07/09 ពេលវេលា 20:52
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS E 116.75 116.75 116.75 116.75 0.00 0.00% 2024/07/09 ពេលវេលា 20:21
iShares MSCI Japan UCITS Acc 3618.18 3618.18 3618.18 3618.18 0.00 0.00% 2024/07/09 ពេលវេលា 20:21
iShares US Oil & Gas Exploration & Production 1768.5 1768.5 1768.5 1768.5 0.00 0.00% 2024/07/09 ពេលវេលា 1:04
Global X Social Media 765 765 765 765 0.00 0.00% 2024/07/08 ពេលវេលា 23:59
Vanguard Total International Stock 1106.27 1106.27 1106.27 1120.93 0.00 0.00% 2024/07/08 ពេលវេលា 23:59
Global X Internet of Things Thematic USD 660.85 660.85 660.85 660.85 0.00 0.00% 2024/07/08 ពេលវេលា 20:41
Global X E-commerce 420 420 420 420 0.00 0.00% 2024/07/08 ពេលវេលា 20:10
iShares MSCI Europe UCITS Acc 1559.48 1559.48 1559.48 1559.48 0.00 0.00% 2024/07/08 ពេលវេលា 19:08
iShares Edge MSCI World Min Vol 1136.2 1136.2 1136.2 1136.2 0.00 0.00% 2024/07/08 ពេលវេលា 19:08
Xtrackers MSCI China UCITS 1C 243.46 243.46 243.46 243.46 0.00 0.00% 2024/07/08 ពេលវេលា 19:08
SPDR S&P China 1246.09 1246.09 1246.09 1246.09 0.00 0.00% 2024/07/06 ពេលវេលា 1:05
iShares India 50 981 981 981 981 0.00 0.00% 2024/07/05 ពេលវេលា 23:40
First Trust Europe AlphaDEX 695 695 695 695 0.00 0.00% 2024/07/05 ពេលវេលា 22:54
iShares MSCI EM Consumer Growth 558.25 558.25 558.25 558.25 0.00 0.00% 2024/07/05 ពេលវេលា 20:47
iShares S&P 100 4885 4885 4885 4885 0.00 0.00% 2024/07/05 ពេលវេលា 20:47
iShares U.S. Consumer Goods 1175 1175 1171.26 1175 0.00 0.00% 2024/07/05 ពេលវេលា 20:47
iShares Agribusiness UCITS 788 788 788 788 0.00 0.00% 2024/07/05 ពេលវេលា 20:47
iShares Global Timber & Forestry UCITS USD Acc 524 524 524 524 0.00 0.00% 2024/07/05 ពេលវេលា 20:47
iShares Metaverse UCITS USD (Acc) 156.04 156.04 156.04 156.04 0.00 0.00% 2024/07/05 ពេលវេលា 20:47
iShares Global Infrastructure UCITS 553.52 553.52 553.52 553.52 0.00 0.00% 2024/07/05 ពេលវេលា 20:47
iShares Thomson Reuters Inclusion and Diversity UC 140.7 140.7 140.7 140.7 0.00 0.00% 2024/07/05 ពេលវេលា 20:47
iShares Digital Security UCITS Acc 144.66 144.66 144.66 144.66 0.00 0.00% 2024/07/05 ពេលវេលា 20:47
SPDR Barclays High Yield Bond 1713.86 1713.86 1713.86 1713.86 0.00 0.00% 2024/07/05 ពេលវេលា 20:16
iShares S&P 500 Materials Sector Acc 172.5 172.5 172.5 172.5 0.00 0.00% 2024/07/05 ពេលវេលា 20:16
iShares Global Clean Energy UCITS 141.69 141.69 141.69 141.69 0.00 0.00% 2024/07/05 ពេលវេលា 19:45
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares 1707 1707 1707 1707 0.00 0.00% 2024/07/05 ពេលវេលា 19:10
Invesco PHLX Semiconductor 797.09 797.09 797.09 797.09 0.00 0.00% 2024/07/04 ពេលវេលា 1:05
SPDR S&P World ex-US 612.65 612.65 612.65 646.95 0.00 0.00% 2024/07/03 ពេលវេលា 20:59
JPMorgan BetaBuilders Europe 1082.03 1082.03 1082.03 1082.03 0.00 0.00% 2024/07/03 ពេលវេលា 20:59
Amundi Physical Gold C 1698.97 1698.97 1698.97 1698.97 0.00 0.00% 2024/07/03 ពេលវេលា 19:59
iShares MSCI EAFE Value 974.6 974.6 974.6 974.6 0.00 0.00% 2024/07/03 ពេលវេលា 0:20
iShares U.S. Infrastructure 761.84 761.84 761.84 761.84 0.00 0.00% 2024/07/03 ពេលវេលា 0:20
iShares Currency Hedged MSCI EAFE 640.99 640.99 640.99 640.99 0.00 0.00% 2024/07/03 ពេលវេលា 0:20
iShares MSCI Norway Capped 420 420 420 444.64 0.00 0.00% 2024/07/02 ពេលវេលា 23:57
Global X Hydrogen 460 460 460 460 0.00 0.00% 2024/07/02 ពេលវេលា 23:26
Vanguard Utilities 2680 2680 2680 2680 0.00 0.00% 2024/07/02 ពេលវេលា 23:02
iShares Core Dividend Growth 1046.19 1046.19 1043.67 1046.19 0.00 0.00% 2024/07/02 ពេលវេលា 22:24
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index 1723.99 1723.99 1723.99 1723.99 0.00 0.00% 2024/07/02 ពេលវេលា 22:24
iShares Edge MSCI Min Vol Global 1900.96 1900.96 1900.96 1902.07 0.00 0.00% 2024/07/02 ពេលវេលា 21:52
iShares MSCI Sweden Capped 730.87 730.87 730.87 730.87 0.00 0.00% 2024/07/02 ពេលវេលា 21:02
Invesco WilderHill Clean Energy 355.53 355.53 355.53 355.53 0.00 0.00% 2024/07/02 ពេលវេលា 21:02
Invesco Golden Dragon China Port 409.1 409.1 409.1 409.1 0.00 0.00% 2024/07/02 ពេលវេលា 21:02
Vanguard Mid-Cap 4394 4394 4394 4394 0.00 0.00% 2024/07/02 ពេលវេលា 20:28
Vanguard FTSE Pacific 1351.7 1351.7 1345 1351.7 0.00 0.00% 2024/07/02 ពេលវេលា 20:03
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C 1614.83 1614.83 1614.83 1614.83 0.00 0.00% 2024/07/02 ពេលវេលា 20:03
Vanguard USD Corporate 1-3 year Bond UCITS 892.7 892.7 892.7 892.7 0.00 0.00% 2024/07/02 ពេលវេលា 20:03
CHNTRAC 11 35.27 35.27 35.27 35.27 0.00 0.00% 2024/07/02 ពេលវេលា 19:03
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR 3513.27 3513.27 3458.7 3513.27 0.00 0.00% 2024/07/01 ពេលវេលា 22:48
Vanguard Mega Cap Value 2172 2172 2172 2175 0.00 0.00% 2024/07/01 ពេលវេលា 22:48
iShares TIPS Bond 1945 1945 1945 1945 0.00 0.00% 2024/07/01 ពេលវេលា 21:47
Vanguard Intl High Div Yld 1320 1320 1320 1320 0.00 0.00% 2024/07/01 ពេលវេលា 20:49
iShares Edge MSCI Min Vol 1538.2 1538.2 1538.2 1538.2 0.00 0.00% 2024/07/01 ពេលវេលា 20:23
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR 3536.68 3536.68 3536.68 3536.68 0.00 0.00% 2024/07/01 ពេលវេលា 20:05
iShares Edge S&P 500 Min Vol 1700 1700 1700 1700 0.00 0.00% 2024/07/01 ពេលវេលា 19:38
iShares Edge MSCI USA Value Factor 1888 1888 1888 1888 0.00 0.00% 2024/06/29 ពេលវេលា 1:01
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) 162.62 162.62 162.62 162.62 0.00 0.00% 2024/06/29 ពេលវេលា 1:01
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS 3C - 6349.77 6349.77 6349.77 6349.77 0.00 0.00% 2024/06/28 ពេលវេលា 23:25
iShares MSCI World 2698.45 2698.45 2698.45 2698.45 0.00 0.00% 2024/06/28 ពេលវេលា 22:13
SPDR S&P Metals & Mining 1067.14 1067.14 1067.14 1067.14 0.00 0.00% 2024/06/28 ពេលវេលា 21:44
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges 2120 2120 2120 2120 0.00 0.00% 2024/06/28 ពេលវេលា 21:44
SPDR S&P Semiconductor 4538.84 4538.84 4538.84 4538.84 0.00 0.00% 2024/06/28 ពេលវេលា 20:50
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond 673.81 673.81 673.81 673.81 0.00 0.00% 2024/06/28 ពេលវេលា 20:50
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS USD (Acc) 116.2 116.2 116.2 116.2 0.00 0.00% 2024/06/28 ពេលវេលា 19:57
iShares MSCI UK UCITS 3344.13 3344.13 3344.13 3344.13 0.00 0.00% 2024/06/28 ពេលវេលា 18:48
Global X Cloud Computing 340 340 340 340 0.00 0.00% 2024/06/28 ពេលវេលា 17:54
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index 1703.07 1703.07 1703.07 1703.07 0.00 0.00% 2024/06/27 ពេលវេលា 23:55
First Trust Health Care AlphaDEX 1931.85 1931.85 1931.85 1931.85 0.00 0.00% 2024/06/27 ពេលវេលា 22:36
SPDR S&P Dividend 2340 2340 2340 2340 0.00 0.00% 2024/06/27 ពេលវេលា 22:03
VanEck Vectors Oil Services 5763.5 5763.5 5763.5 5763.5 0.00 0.00% 2024/06/27 ពេលវេលា 22:03
iShares U.S. Energy 870.8 870.8 870.8 870.8 0.00 0.00% 2024/06/27 ពេលវេលា 21:26
iShares Listed Private Equity UCITS USD (Acc) 646.47 646.47 646.47 646.47 0.00 0.00% 2024/06/27 ពេលវេលា 20:03
BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc 937.66 937.66 937.66 937.66 0.00 0.00% 2024/06/27 ពេលវេលា 20:03
HSBC Europe Sustainable Equity 313.35 313.35 313.35 313.35 0.00 0.00% 2024/06/27 ពេលវេលា 18:59
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 2312.6 2312.6 2312.6 2312.6 0.00 0.00% 2024/06/27 ពេលវេលា 18:23
WisdomTree WTI Crude Oil 190 190 190 190 0.00 0.00% 2024/06/27 ពេលវេលា 17:55
Aberdeen Standard Gold ETF Trust 400 400 400 400 0.00 0.00% 2024/06/27 ពេលវេលា 17:55
iShares MSCI South Africa 794.92 794.92 794.92 794.92 0.00 0.00% 2024/06/27 ពេលវេលា 0:53
iShares Digital Entertainment and Education UCITS 147.55 147.55 147.55 147.55 0.00 0.00% 2024/06/27 ពេលវេលា 0:53
Global X MSCI Colombia 450.8 450.8 450.8 450.8 0.00 0.00% 2024/06/26 ពេលវេលា 23:57
Amundi Floating Rate USD Corporate 2276.04 2276.04 2253.73 2276.04 0.00 0.00% 2024/06/26 ពេលវេលា 22:59
iShares MSCI USA UCITS 10101.36 10101.36 10079.71 10101.36 0.00 0.00% 2024/06/26 ពេលវេលា 22:24
iShares Core FTSE 100 USD Hedged Acc 135.7 135.7 135.44 135.7 0.00 0.00% 2024/06/26 ពេលវេលា 22:24
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD ( 108.57 108.57 108.57 108.57 0.00 0.00% 2024/06/26 ពេលវេលា 22:24
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS Acc 2094.41 2094.41 2094.41 2094.41 0.00 0.00% 2024/06/26 ពេលវេលា 21:58
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc 200.94 200.94 200.94 200.94 0.00 0.00% 2024/06/26 ពេលវេលា 21:58
iShares Core MSCI EMU UCITS USD Hdg Acc 157.15 157.15 157.15 157.15 0.00 0.00% 2024/06/26 ពេលវេលា 21:58
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - JPY Acc 510.48 510.48 510.48 510.48 0.00 0.00% 2024/06/26 ពេលវេលា 21:05
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - Acc 479.85 479.85 479.85 479.85 0.00 0.00% 2024/06/26 ពេលវេលា 21:05
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS 1989.99 1989.99 1989.99 1989.99 0.00 0.00% 2024/06/26 ពេលវេលា 18:47
iShares MSCI Europe SRI UCITS USD (Acc) 2395.32 2395.32 2395.32 2395.32 0.00 0.00% 2024/06/26 ពេលវេលា 13:00
WisdomTree LargeCap Dividend 1318.62 1318.62 1318.62 1318.62 0.00 0.00% 2024/06/26 ពេលវេលា 13:00
Amundi S&P Global Luxury 3910.41 3910.41 3910.41 3910.41 0.00 0.00% 2024/06/25 ពេលវេលា 1:28
iShares 10-20 Year Treasury Bond 1895 1895 1895 1895 0.00 0.00% 2024/06/24 ពេលវេលា 20:07
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS 259.45 259.45 259.45 259.45 0.00 0.00% 2024/06/24 ពេលវេលា 20:06
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS USD Acc 1935.78 1935.78 1935.78 1935.78 0.00 0.00% 2024/06/22 ពេលវេលា 0:55
iShares MSCI Poland Capped 431.73 431.73 431.73 431.73 0.00 0.00% 2024/06/21 ពេលវេលា 23:53
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS MXN 8538.44 8538.44 8532.73 8576 0.00 0.00% 2024/06/21 ពេលវេលា 22:32
VanEck Vectors Vietnam 226.6 226.6 226.6 226.6 0.00 0.00% 2024/06/21 ពេលវេលា 19:58
iShares Core UK Gilts UCITS 233.52 233.52 233.52 233.52 0.00 0.00% 2024/06/21 ពេលវេលា 19:58
iShares MSCI Thailand Capped 993 993 993 993 0.00 0.00% 2024/06/21 ពេលវេលា 0:35
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 2448.69 2448.69 2448.69 2448.69 0.00 0.00% 2024/06/19 ពេលវេលា 21:37
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury 518.53 518.53 518.53 518.53 0.00 0.00% 2024/06/19 ពេលវេលា 0:58
Global X MSCI Argentina 1072.66 1072.66 1072.66 1072.66 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 20:58
HSBC EURO STOXX 50 UCITS EUR (Acc) 1164.4 1164.4 1164.4 1164.4 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 20:58
iShares UK Gilts 0-5Yr UCITS 2967.92 2967.92 2967.92 2967.92 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 20:22
WisdomTree Japan Hedged Equity 1986 1986 1986 1986 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 20:22
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc 78.25 78.25 78.25 78.25 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 19:51
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD 1576.99 1576.99 1576.99 1576.99 0.00 0.00% 2024/06/16 ពេលវេលា 18:48
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS MXN H 1049.6 1049.6 1049.6 1049.6 0.00 0.00% 2024/06/15 ពេលវេលា 0:47
Vanguard S&P Small Cap 600 1778.89 1778.89 1778.89 1778.89 0.00 0.00% 2024/06/15 ពេលវេលា 0:21
Vanguard Mid-Cap Growth 4100 4100 4100 4100 0.00 0.00% 2024/06/14 ពេលវេលា 23:50
First Trust Cloud Computing 1680 1680 1680 1680 0.00 0.00% 2024/06/14 ពេលវេលា 21:56
Vanguard Short-Term Bond 1416.71 1416.71 1416.71 1416.71 0.00 0.00% 2024/06/14 ពេលវេលា 19:53
iShares Long-Term Corporate Bond 944.51 944.51 944.51 944.51 0.00 0.00% 2024/06/14 ពេលវេលា 19:53
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trus 2254.93 2254.93 2254.93 2254.93 0.00 0.00% 2024/06/14 ពេលវេលា 19:53
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc 119.74 119.74 119.74 119.74 0.00 0.00% 2024/06/14 ពេលវេលា 19:53
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 976.1 976.1 976.1 976.1 0.00 0.00% 2024/06/14 ពេលវេលា 19:18
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc 574.41 574.41 574.41 574.41 0.00 0.00% 2024/06/14 ពេលវេលា 0:28
iShares MSCI Frontier 100 501 501 501 507 0.00 0.00% 2024/06/13 ពេលវេលា 23:56
iShares MBS 1703.48 1703.48 1703.48 1703.48 0.00 0.00% 2024/06/13 ពេលវេលា 23:30
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS 1426 1426 1426 1426 0.00 0.00% 2024/06/13 ពេលវេលា 23:30
Invesco Global Listed Private Equity 1191 1191 1191 1191 0.00 0.00% 2024/06/13 ពេលវេលា 19:53
iShares MSCI All Peru Capped 774.74 774.74 774.74 774.74 0.00 0.00% 2024/06/13 ពេលវេលា 0:21
PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index 963.69 963.69 963.69 963.69 0.00 0.00% 2024/06/13 ពេលវេលា 0:21
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 1545 1545 1545 1545 0.00 0.00% 2024/06/12 ពេលវេលា 23:52
iShares Global Corp Bond UCITS USD (Acc) 101.11 101.11 101.11 101.11 0.00 0.00% 2024/06/12 ពេលវេលា 21:21
First Trust NASDAQ-100 Tech Sector 3503.81 3503.81 3503.81 3503.81 0.00 0.00% 2024/06/12 ពេលវេលា 18:27
iShares® ESG Screened S&P 500 757.64 757.64 757.64 757.64 0.00 0.00% 2024/06/12 ពេលវេលា 0:57
iShares MSCI Intl Quality Factor 740.17 740.17 740.17 740.17 0.00 0.00% 2024/06/12 ពេលវេលា 0:57
iShares MSCI Saudi Arabia Capped 763.52 763.52 763.52 763.52 0.00 0.00% 2024/06/12 ពេលវេលា 0:57
iShares MSCI Taiwan UCITS USD Acc 2080.49 2080.49 2080.49 2080.49 0.00 0.00% 2024/06/12 ពេលវេលា 0:23
iShares Global Financials 1568 1568 1568 1568 0.00 0.00% 2024/06/11 ពេលវេលា 22:51
WisdomTree Europe Hedged Equity 875 875 875 875 0.00 0.00% 2024/06/11 ពេលវេលា 19:44
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr - USD 2006 2006 2006 2006 0.00 0.00% 2024/06/11 ពេលវេលា 19:15
iShares MSCI Italy Capped 670.4 670.4 670.4 670.4 0.00 0.00% 2024/06/11 ពេលវេលា 18:51
Ishares Copper And Metals Mining 547.87 547.87 547.87 547.87 0.00 0.00% 2024/06/11 ពេលវេលា 1:08
iShares International Treasury Bond 707 707 707 707 0.00 0.00% 2024/06/11 ពេលវេលា 1:08
iShares Bloomberg Roll Select Broad Commodity 910.5 910.5 910.5 910.5 0.00 0.00% 2024/06/11 ពេលវេលា 0:49
iShares Sust MSCI EM SRI 127 127 127 128.12 0.00 0.00% 2024/06/10 ពេលវេលា 21:10
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 2797.7 2797.7 2797.7 2797.7 0.00 0.00% 2024/06/10 ពេលវេលា 20:22
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc 98.49 98.49 98.49 98.49 0.00 0.00% 2024/06/08 ពេលវេលា 0:18
iShares Global Energy 770 770 755.4 770 0.00 0.00% 2024/06/07 ពេលវេលា 23:49
JPMorgan Diversified Return Emergin 1009.73 1009.73 1009.73 1009.73 0.00 0.00% 2024/06/07 ពេលវេលា 22:50
Aberdeen Standard Physical Silver Shares 509.26 509.26 509.26 509.26 0.00 0.00% 2024/06/07 ពេលវេលា 21:38
SPDR S&P Pharmaceuticals 720 720 712.04 720 0.00 0.00% 2024/06/07 ពេលវេលា 19:46
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD 3186.92 3186.92 3186.92 3186.92 0.00 0.00% 2024/06/07 ពេលវេលា 19:46
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR 1377.18 1377.18 1377.18 1377.18 0.00 0.00% 2024/06/07 ពេលវេលា 0:52
iShares Mortgage Real Estate Capped 396 396 396 396 0.00 0.00% 2024/06/06 ពេលវេលា 22:18
WisdomTree Europe SmallCap Dividend 1115.8 1115.8 1115.8 1115.8 0.00 0.00% 2024/06/06 ពេលវេលា 0:25
iShares MSCI Malaysia 405.92 405.92 405.92 405.92 0.00 0.00% 2024/06/06 ពេលវេលា 0:25
Global X Conscious Companies 641 641 641 641 0.00 0.00% 2024/06/06 ពេលវេលា 0:25
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth 1550.55 1550.55 1550.55 1550.55 0.00 0.00% 2024/06/05 ពេលវេលា 21:05
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C 3343.03 3343.03 3343.03 3343.03 0.00 0.00% 2024/06/05 ពេលវេលា 18:50
iShares China Large Cap UCITS 1372.2 1372.2 1372.2 1372.2 0.00 0.00% 2024/06/05 ពេលវេលា 18:50
Vanguard S&P 500 Value 3180 3180 3180 3180 0.00 0.00% 2024/06/04 ពេលវេលា 21:47
iShares MSCI Philippines 429.44 429.44 429.44 429.44 0.00 0.00% 2024/06/04 ពេលវេលា 21:47
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 635.45 635.45 635.45 635.45 0.00 0.00% 2024/06/04 ពេលវេលា 20:45
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc 161.74 161.74 161.74 161.74 0.00 0.00% 2024/06/04 ពេលវេលា 20:45
VanEck Vectors Low Carbon Energy 1847.6 1847.6 1847.6 1847.6 0.00 0.00% 2024/06/04 ពេលវេលា 19:46
iShares Global Clean Energy UCITS USD (Acc) 380.75 380.75 380.75 380.75 0.00 0.00% 2024/06/04 ពេលវេលា 19:22
Invesco S&P 500 Pure Value 1506 1506 1506 1506 0.00 0.00% 2024/06/04 ពេលវេលា 18:20
iShares Lithium & Battery Producers UCITS USD Acc 80.93 80.93 80.93 80.93 0.00 0.00% 2024/06/04 ពេលវេលា 17:28
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2025 Term $ Cor 7455 7455 7455 7455 0.00 0.00% 2024/06/04 ពេលវេលា 17:28
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2025 Term $ Tre 7405.5 7405.5 7405.5 7405.5 0.00 0.00% 2024/06/04 ពេលវេលា 17:28
iShares Physical Silver 452.9 452.9 452.9 452.9 0.00 0.00% 2024/06/04 ពេលវេលា 17:28
iShares MSCI France UCITS 996.49 996.49 996.49 996.49 0.00 0.00% 2024/06/04 ពេលវេលា 17:28
iShares MSCI Turkey 715.56 715.56 715.56 715.56 0.00 0.00% 2024/06/01 ពេលវេលា 1:10
iShares MSCI Pacific ex Japan 731.9 731.9 731.9 731.9 0.00 0.00% 2024/05/31 ពេលវេលា 23:15
Lyxor STOXX Europe 600 DR C 4421.87 4421.87 4421.87 4455.29 0.00 0.00% 2024/05/31 ពេលវេលា 21:30
iShares MSCI New Zealand Capped 785 785 785 785 0.00 0.00% 2024/05/31 ពេលវេលា 20:09
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 1128.8 1128.8 1128.8 1128.8 0.00 0.00% 2024/05/31 ពេលវេលា 20:09
iShares S&P Gold Producers UCITS 267.73 267.73 267.73 267.73 0.00 0.00% 2024/05/31 ពេលវេលា 19:08
First Trust NYSE Arca Biotechnology 2541 2541 2541 2541 0.00 0.00% 2024/05/31 ពេលវេលា 18:44
Vanguard S&P 500 Growth 5400 5400 5400 5400 0.00 0.00% 2024/05/30 ពេលវេលា 23:27
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond 478.3 478.3 478.3 478.3 0.00 0.00% 2024/05/30 ពេលវេលា 19:59
UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc 309.79 309.79 309.79 309.79 0.00 0.00% 2024/05/29 ពេលវេលា 21:56
iShares MSCI Europe Financials 398 398 398 398 0.00 0.00% 2024/05/29 ពេលវេលា 20:50
iShares $ Ultrashort Bond UCITS MXN Hedged (Acc) 6685.1 6685.1 6685.1 6685.1 0.00 0.00% 2024/05/29 ពេលវេលា 19:52
db x-trackers MSCI World Consumer Discretionary 1C 913.07 913.07 913.07 913.07 0.00 0.00% 2024/05/29 ពេលវេលា 19:52
Lyxor MSCI Semiconductors ESG Filtered UCITS - Acc 883.04 883.04 883.04 883.04 0.00 0.00% 2024/05/28 ពេលវេលា 23:52
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor EM Equity 345.04 345.04 345.04 345.04 0.00 0.00% 2024/05/28 ពេលវេលា 18:03
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity 776.98 776.98 776.98 776.98 0.00 0.00% 2024/05/28 ពេលវេលា 18:03
iShares MSCI Europe Quality DE 189.14 189.14 189.14 189.14 0.00 0.00% 2024/05/24 ពេលវេលា 1:16
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C 1041.36 1041.36 1041.36 1041.36 0.00 0.00% 2024/05/23 ពេលវេលា 0:26
UBS Gold USD 1280.04 1280.04 1280.04 1280.04 0.00 0.00% 2024/05/22 ពេលវេលា 19:50
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond 318.64 318.64 318.64 318.64 0.00 0.00% 2024/05/22 ពេលវេលា 18:17
db x-trackers CAC 40 UCITS 1D DR 1496.25 1496.25 1496.25 1496.25 0.00 0.00% 2024/05/21 ពេលវេលា 19:21
First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted 2030 2030 2030 2030 0.00 0.00% 2024/05/21 ពេលវេលា 0:29
iShares MSCI World Value Factor UCITS 702.9 702.9 702.9 702.9 0.00 0.00% 2024/05/20 ពេលវេលា 23:54
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 8100 8100 8100 8100 0.00 0.00% 2024/05/20 ពេលវេលា 19:59
Invesco India 455 455 455 455 0.00 0.00% 2024/05/19 ពេលវេលា 18:03
Amundi MSCI World UCITS DR USD Acc 1941.8 1941.8 1941.8 1941.8 0.00 0.00% 2024/05/19 ពេលវេលា 18:03
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UC 240.92 240.92 240.92 240.92 0.00 0.00% 2024/05/17 ពេលវេលា 18:48
iShares Intermediate Govt/Credit Bond 1724.61 1724.61 1724.61 1724.61 0.00 0.00% 2024/05/16 ពេលវេលា 23:48
iShares MSCI Europe UCITS Dist 592.87 592.87 592.87 592.87 0.00 0.00% 2024/05/16 ពេលវេលា 18:16
Global X Gold Explorers 456.9 456.9 456.9 456.9 0.00 0.00% 2024/05/16 ពេលវេលា 15:51
Global X Alternative Income 191.4 191.4 191.4 191.4 0.00 0.00% 2024/05/16 ពេលវេលា 15:51
iShares S&P/TSX 60 413.36 413.36 413.36 413.36 0.00 0.00% 2024/05/15 ពេលវេលា 19:53
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C 665.5 665.5 665.5 665.5 0.00 0.00% 2024/05/15 ពេលវេលា 19:53
S&P/Valmer Mexico M10TRAC 80.75 80.75 80.5 80.75 0.00 0.00% 2024/05/14 ពេលវេលា 22:51
iShares S&P/VALMER Mexico UDITRAC 127.83 127.83 127.83 127.83 0.00 0.00% 2024/05/14 ពេលវេលា 21:00
S&P/Valmer Mexico CETETRC 108.72 108.72 108.72 110.04 0.00 0.00% 2024/05/14 ពេលវេលា 20:32
Smartshares SMARTRC 14 12.77 12.77 12.77 12.77 0.00 0.00% 2024/05/14 ពេលវេលា 19:23
iShares S&P/Valmer Mexico M5TRAC 77.49 77.49 77.49 77.49 0.00 0.00% 2024/05/14 ពេលវេលា 0:23
KraneShares MSCI All China Health Care 258.47 258.47 258.47 258.47 0.00 0.00% 2024/05/12 ពេលវេលា 18:59
iShares Edge MSCI Min Vol EM 961 961 961 961 0.00 0.00% 2024/05/08 ពេលវេលា 23:50
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS 5141.69 5141.69 5141.69 5141.69 0.00 0.00% 2024/05/08 ពេលវេលា 19:58
iShares U.S. Utilities 1500.33 1500.33 1500.33 1500.33 0.00 0.00% 2024/05/08 ពេលវេលា 0:23
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets 445.75 445.75 445.75 445.75 0.00 0.00% 2024/05/08 ពេលវេលា 0:23
iShares Global Materials 1507 1507 1507 1507 0.00 0.00% 2024/05/07 ពេលវេលា 20:51
ProShares Ultra Russell2000 640 640 640 640 0.00 0.00% 2024/05/06 ពេលវេលា 21:36
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond 846 846 846 846 0.00 0.00% 2024/05/04 ពេលវេលា 0:23
Amundi Index Solutions - Amundi EUR Floating Rate 6313.87 6313.87 6313.87 6347.42 0.00 0.00% 2024/05/03 ពេលវេលា 22:31
ProShares Ultra Real Estate 890 890 890 890 0.00 0.00% 2024/05/03 ពេលវេលា 19:48
SPDR Portfolio S&P 500 Value 816.6 816.6 816.6 816.6 0.00 0.00% 2024/05/03 ពេលវេលា 18:24
iShares Russell 1000 Value 2944.3 2944.3 2944.3 2944.3 0.00 0.00% 2024/04/30 ពេលវេលា 22:10
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc 138.94 138.94 138.94 138.94 0.00 0.00% 2024/04/30 ពេលវេលា 22:10
U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners 254.68 254.68 254.68 254.68 0.00 0.00% 2024/04/30 ពេលវេលា 16:45
Vanguard Extended Duration 1086.49 1086.49 1086.49 1086.49 0.00 0.00% 2024/04/29 ពេលវេលា 22:08
iShares Currency Hedged MSCI Germany 592.36 592.36 592.36 592.36 0.00 0.00% 2024/04/29 ពេលវេលា 22:08
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone 618.56 618.56 618.56 618.56 0.00 0.00% 2024/04/29 ពេលវេលា 22:08
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Ac 121.58 121.58 121.58 121.58 0.00 0.00% 2024/04/25 ពេលវេលា 20:09
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS 565.4 565.4 565.4 565.4 0.00 0.00% 2024/04/25 ពេលវេលា 16:43
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Acc 430.83 430.83 430.83 430.83 0.00 0.00% 2024/04/24 ពេលវេលា 21:38
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2025 Term $ Tre 1764.49 1764.49 1764.49 1764.49 0.00 0.00% 2024/04/24 ពេលវេលា 13:50
Amundi MSCI World UCITS DR USD Acc 1941.8 1941.8 1941.8 1941.8 0.00 0.00% 2024/04/24 ពេលវេលា 13:50
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS USD A-dis 1610.12 1610.12 1610.12 1610.12 0.00 0.00% 2024/04/24 ពេលវេលា 13:50
WisdomTree International Hedged Quality Dividend G 763.3 763.3 763.3 763.3 0.00 0.00% 2024/04/23 ពេលវេលា 21:30
Invesco S&P MidCap Momentum 1865.6 1865.6 1865.6 1865.6 0.00 0.00% 2024/04/23 ពេលវេលា 19:52
iShares MSCI EM Minimum Volatility 534.45 534.45 534.45 534.45 0.00 0.00% 2024/04/22 ពេលវេលា 21:04
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C 2225.9 2225.9 2225.9 2225.9 0.00 0.00% 2024/04/22 ពេលវេលា 21:04
Vanguard FTSE Japan USD 604.85 604.85 604.85 604.85 0.00 0.00% 2024/04/19 ពេលវេលា 1:29
iShares MSCI Global Gold Miners 463 463 463 463 0.00 0.00% 2024/04/18 ពេលវេលា 23:27
Lyxor MSCI India UCITS SG 526.21 526.21 526.21 526.21 0.00 0.00% 2024/04/18 ពេលវេលា 18:34
Lyxor Core MSCI Japan (DR) 296 296 296 296 0.00 0.00% 2024/04/18 ពេលវេលា 18:34
AMUNDI MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB 1844.94 1844.94 1844.94 1844.94 0.00 0.00% 2024/04/18 ពេលវេលា 18:33
iShares Russell 2000 Growth 4230.5 4230.5 4230.5 4230.5 0.00 0.00% 2024/04/18 ពេលវេលា 18:33
iShares MSCI Austria Capped 358.78 358.78 358.78 358.78 0.00 0.00% 2024/04/17 ពេលវេលា 1:06
iShares MSCI Finland Capped 579.02 579.02 579.02 579.02 0.00 0.00% 2024/04/17 ពេលវេលា 1:06
iShares MSCI Israel Capped 985.11 985.11 985.11 985.11 0.00 0.00% 2024/04/12 ពេលវេលា 0:59
Global X China Consumer 280 280 280 280 0.00 0.00% 2024/04/11 ពេលវេលា 22:15
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS 889.17 889.17 889.17 889.17 0.00 0.00% 2024/04/11 ពេលវេលា 22:15
iShares International Select Dividend 456.95 456.95 456.95 456.95 0.00 0.00% 2024/04/08 ពេលវេលា 21:39
VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd 403.3 403.3 403.3 403.3 0.00 0.00% 2024/04/03 ពេលវេលា 19:43
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS CHF A-acc 486.32 486.32 486.32 486.32 0.00 0.00% 2024/03/26 ពេលវេលា 19:00
Invesco Global Clean Energy 233.14 233.14 233.14 233.14 0.00 0.00% 2024/03/26 ពេលវេលា 17:06
iShares S&P 500 Communication Sector USD Acc 154.95 154.95 154.95 154.95 0.00 0.00% 2024/03/22 ពេលវេលា 22:15
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc 119.45 119.45 119.45 119.45 0.00 0.00% 2024/03/22 ពេលវេលា 22:15
Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Inc 728.25 728.25 728.25 728.25 0.00 0.00% 2024/03/22 ពេលវេលា 22:15
iShares Russell 1000 4783 4783 4783 4783 0.00 0.00% 2024/03/21 ពេលវេលា 1:54
First Trust US Equity Opportunities 1740 1740 1740 1740 0.00 0.00% 2024/03/20 ពេលវេលា 19:27
iShares Listed Private Equity UCITS 475.5 475.5 475.5 475.5 0.00 0.00% 2024/03/18 ពេលវេលា 18:40
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR 1793.47 1793.47 1793.47 1793.47 0.00 0.00% 2024/03/18 ពេលវេលា 18:40
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS MXN Hedge 5764 5764 5764 5764 0.00 0.00% 2024/03/18 ពេលវេលា 18:40
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS MXN Hedged 5162.5 5162.5 5162.5 5162.5 0.00 0.00% 2024/03/18 ពេលវេលា 18:40
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS - USD Acc 371.67 371.67 371.67 371.67 0.00 0.00% 2024/03/18 ពេលវេលា 18:40
iShares S&P 500 ESG UCITS USD (Acc) 89.06 89.06 89.06 89.06 0.00 0.00% 2024/03/18 ពេលវេលា 18:40
WisdomTree Blockchain UCITS - USD Acc 274.06 274.06 274.06 274.06 0.00 0.00% 2024/03/18 ពេលវេលា 18:40
iShares Global Timber & Forestry UCITS 467.54 467.54 467.54 467.54 0.00 0.00% 2024/03/18 ពេលវេលា 18:40
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 821.6 821.6 821.6 821.6 0.00 0.00% 2024/03/18 ពេលវេលា 18:40
iShares Blockchain Technology UCITS USD Cap 66.46 66.46 66.46 66.46 0.00 0.00% 2024/03/18 ពេលវេលា 18:40
L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS 260.39 260.39 260.39 260.39 0.00 0.00% 2024/03/18 ពេលវេលា 18:40
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 495.79 495.79 495.79 495.79 0.00 0.00% 2024/03/18 ពេលវេលា 18:40
iShares S&P SmallCap 600 UCITS 1450.29 1450.29 1450.29 1450.29 0.00 0.00% 2024/03/18 ពេលវេលា 18:40
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT 1530.03 1530.03 1530.03 1530.03 0.00 0.00% 2024/03/18 ពេលវេលា 18:40
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC 2954.01 2954.01 2954.01 2954.01 0.00 0.00% 2024/03/18 ពេលវេលា 18:40
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS E 449.24 449.24 449.24 449.24 0.00 0.00% 2024/03/18 ពេលវេលា 18:40
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 948.44 948.44 948.44 948.44 0.00 0.00% 2024/03/18 ពេលវេលា 18:40
iShares Global Government Bond UCITS 1531.19 1531.19 1531.19 1531.19 0.00 0.00% 2024/03/18 ពេលវេលា 18:40
iShares MSCI Taiwan UCITS 1231.63 1231.63 1231.63 1231.63 0.00 0.00% 2024/03/18 ពេលវេលា 18:40
iShares MSCI World Size Factor UCITS 761.81 761.81 761.81 761.81 0.00 0.00% 2024/03/18 ពេលវេលា 18:40
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened U 1031.95 1031.95 1031.95 1031.95 0.00 0.00% 2024/03/18 ពេលវេលា 18:40
iShares US Property Yield UCITS 661.15 661.15 661.15 661.15 0.00 0.00% 2024/03/18 ពេលវេលា 18:40
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS USD Acc 116.58 116.58 116.58 116.58 0.00 0.00% 2024/03/18 ពេលវេលា 18:40
iShares MSCI Turkey UCITS 254.88 254.88 254.88 254.88 0.00 0.00% 2024/03/18 ពេលវេលា 18:40
iShares EURO Dividend UCITS 449.33 449.33 449.33 449.33 0.00 0.00% 2024/03/18 ពេលវេលា 18:40
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C 2046.86 2046.86 2046.86 2046.86 0.00 0.00% 2024/03/14 ពេលវេលា 5:59
iShares S&P 500 Swap UCITS USD (Acc) 120.09 120.09 120.09 120.09 0.00 0.00% 2024/03/10 ពេលវេលា 20:41
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS USD Acc 86.97 86.97 86.97 86.97 0.00 0.00% 2024/03/10 ពេលវេលា 20:41
iShares Global Infrastructure UCITS USD (Acc) 87.71 87.71 87.71 87.71 0.00 0.00% 2024/03/10 ពេលវេលា 20:41
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS USD Acc 92.43 92.43 92.43 92.43 0.00 0.00% 2024/03/10 ពេលវេលា 20:41
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS USD Acc 1749.47 1749.47 1749.47 1749.47 0.00 0.00% 2024/03/10 ពេលវេលា 20:41
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged 84.25 84.25 84.25 84.25 0.00 0.00% 2024/03/10 ពេលវេលា 20:41
iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCI 74.27 74.27 74.27 74.27 0.00 0.00% 2024/03/10 ពេលវេលា 20:41
iShares TecDAX UCITS 540.99 540.99 540.99 540.99 0.00 0.00% 2024/03/10 ពេលវេលា 20:41
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) 163.26 163.26 163.26 163.26 0.00 0.00% 2024/03/10 ពេលវេលា 20:41
iShares $ Corp Bond ESG UCITS MXN Hedged (Acc) 5280.5 5280.5 5280.5 5280.5 0.00 0.00% 2024/03/10 ពេលវេលា 20:41
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Servic 1878.85 1878.85 1878.85 1878.85 0.00 0.00% 2024/03/10 ពេលវេលា 20:41
Amundi MSCI EMU UCITS 5335.73 5335.73 5335.73 5335.73 0.00 0.00% 2024/03/10 ពេលវេលា 20:41
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS 406.36 406.36 406.36 406.36 0.00 0.00% 2024/03/10 ពេលវេលា 20:41
iShares MSCI USA Dividend IQ 804.53 804.53 804.53 804.53 0.00 0.00% 2024/03/10 ពេលវេលា 20:15
iShares Global Govt Bond UCITS USD Hedged (Acc) 81.02 81.02 81.02 81.02 0.00 0.00% 2024/03/10 ពេលវេលា 20:15
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCI 115.55 115.55 115.55 115.55 0.00 0.00% 2024/03/10 ពេលវេលា 20:15
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS MXN Hedged (Acc) 6922.5 6922.5 6922.5 6922.5 0.00 0.00% 2024/03/10 ពេលវេលា 20:15
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS MXN Hedged (Acc) 7269.5 7269.5 7269.5 7269.5 0.00 0.00% 2024/03/10 ពេលវេលា 20:15
iShares AEX UCITS EUR (Acc) 151.82 151.82 151.82 151.82 0.00 0.00% 2024/03/10 ពេលវេលា 20:15
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc 95.43 95.43 95.43 95.43 0.00 0.00% 2024/03/10 ពេលវេលា 20:15
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS 127.03 127.03 127.03 127.03 0.00 0.00% 2024/03/10 ពេលវេលា 20:15
iShares U.S. Healthcare Providers 895.55 895.55 895.55 895.55 0.00 0.00% 2024/03/09 ពេលវេលា 1:27
VanEck Vectors Steel 1194.93 1194.93 1194.93 1194.93 0.00 0.00% 2024/03/08 ពេលវេលា 22:07
iShares MSCI South Africa UCITS 498.92 498.92 498.92 498.92 0.00 0.00% 2024/03/08 ពេលវេលា 1:30
First Trust STOXX European Select Dividend 185 185 185 185 0.00 0.00% 2024/03/06 ពេលវេលា 21:41
iShares U.S. Regional Banks 705 705 705 705 0.00 0.00% 2024/03/06 ពេលវេលា 1:27
SPDR Portfolio Emerging Markets 602.18 602.18 602.18 602.18 0.00 0.00% 2024/03/06 ពេលវេលា 1:27
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth 1440 1440 1440 1440 0.00 0.00% 2024/03/05 ពេលវេលា 11:09
iShares US Telecommunications 340 340 340 340 0.00 0.00% 2024/03/05 ពេលវេលា 11:09
WisdomTree BioRevolution UCITS - USD Acc 365.91 365.91 365.91 365.91 0.00 0.00% 2024/03/03 ពេលវេលា 21:05
iShares Spain Govt Bond UCITS USD Hedged (Acc) 89.57 89.57 89.57 89.57 0.00 0.00% 2024/03/03 ពេលវេលា 21:05
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD 1672.6 1672.6 1672.6 1672.6 0.00 0.00% 2024/03/03 ពេលវេលា 21:05
WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS USD 487.69 487.69 487.69 487.69 0.00 0.00% 2024/03/03 ពេលវេលា 21:05
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS USD 1813.29 1813.29 1813.29 1813.29 0.00 0.00% 2024/03/03 ពេលវេលា 21:05
WisdomTree Recycling Decarbonisation UCITS USD Acc 408.68 408.68 408.68 408.68 0.00 0.00% 2024/03/03 ពេលវេលា 21:05
Amundi DAX UCITS 5280.67 5280.67 5280.67 5280.67 0.00 0.00% 2024/03/03 ពេលវេលា 21:05
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 2011.52 2011.52 2011.52 2011.52 0.00 0.00% 2024/03/03 ពេលវេលា 21:05
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS 1756.61 1756.61 1756.61 1756.61 0.00 0.00% 2024/03/03 ពេលវេលា 21:05
iShares US Mortgage Backed Sec 73.08 73.08 73.08 73.08 0.00 0.00% 2024/03/03 ពេលវេលា 21:05
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc 375.79 375.79 375.79 375.79 0.00 0.00% 2024/03/03 ពេលវេលា 21:05
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS 1889.9 1889.9 1889.9 1889.9 0.00 0.00% 2024/03/03 ពេលវេលា 21:05
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Ac 148.56 148.56 148.56 148.56 0.00 0.00% 2024/03/03 ពេលវេលា 21:05
iShares MSCI World Small Cap UCITS USD Acc 118.1 118.1 118.1 118.1 0.00 0.00% 2024/03/03 ពេលវេលា 21:05
iShares $ TIPS 0-5 Dist Share Class 93.66 93.66 93.66 93.66 0.00 0.00% 2024/03/03 ពេលវេលា 21:05
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD Acc 248.79 248.79 248.79 248.79 0.00 0.00% 2024/03/03 ពេលវេលា 21:05
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF USD (A 185.47 185.47 185.47 185.47 0.00 0.00% 2024/03/03 ពេលវេលា 21:05
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc) 94.84 94.84 94.84 94.84 0.00 0.00% 2024/03/03 ពេលវេលា 20:37
iShares US Industrials 2069 2069 2069 2069 0.00 0.00% 2024/03/02 ពេលវេលា 0:43
PowerShares Dynamic Biotechnology & Genome 1113.1 1113.1 1113.1 1113.1 0.00 0.00% 2024/03/01 ពេលវេលា 23:08
Invesco Aerospace & Defense 1669 1669 1669 1669 0.00 0.00% 2024/03/01 ពេលវេលា 23:08
Lyxor UCITS EuroMTS All-Maturity Investment Grade 3022.67 3022.67 3022.67 3022.67 0.00 0.00% 2024/02/28 ពេលវេលា 1:05
L&G Clean Water 262.97 262.97 262.97 262.97 0.00 0.00% 2024/02/25 ពេលវេលា 20:59
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS USD 3481.56 3481.56 3481.56 3481.56 0.00 0.00% 2024/02/25 ពេលវេលា 20:59
Amundi MSCI Europe Momentum Factor 1789.16 1789.16 1789.16 1789.16 0.00 0.00% 2024/02/25 ពេលវេលា 20:59
Amundi ETF MSCI Emerging Asia UCITS 618.27 618.27 618.27 618.27 0.00 0.00% 2024/02/25 ពេលវេលា 20:59
Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS Dis 294.8 294.8 294.8 294.8 0.00 0.00% 2024/02/25 ពេលវេលា 20:59
Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence 1722.38 1722.38 1722.38 1722.38 0.00 0.00% 2024/02/25 ពេលវេលា 20:59
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS USD Acc 4282.65 4282.65 4282.65 4282.65 0.00 0.00% 2024/02/25 ពេលវេលា 20:59
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI UCITS 876.39 876.39 876.39 876.39 0.00 0.00% 2024/02/25 ពេលវេលា 20:59
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe SRI UC 1503.33 1503.33 1503.33 1503.33 0.00 0.00% 2024/02/25 ពេលវេលា 20:59
Amundi Index Solutions - Amundi US Treasury Bond 0 4956.25 4956.25 4956.25 4956.25 0.00 0.00% 2024/02/25 ពេលវេលា 20:59
Global X S&P 500® Quarterly Buffer UCITS A USD Acc 280.23 280.23 280.23 280.23 0.00 0.00% 2024/02/25 ពេលវេលា 20:59
Global X FinTech UCITS USD Acc 116.46 116.46 116.46 116.46 0.00 0.00% 2024/02/25 ពេលវេលា 20:59
Amundi Index Solutions MSCI Europe DR 1510.32 1510.32 1510.32 1510.32 0.00 0.00% 2024/02/25 ពេលវេលា 20:59
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS 1630.23 1630.23 1630.23 1630.23 0.00 0.00% 2024/02/25 ពេលវេលា 20:59
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS USD 513.18 513.18 513.18 513.18 0.00 0.00% 2024/02/25 ពេលវេលា 20:59
iShares MSCI Korea UCITS Acc 2684.92 2684.92 2684.92 2684.92 0.00 0.00% 2024/02/25 ពេលវេលា 20:59
iShares US Aggregate Bond UCITS 2250.34 2250.34 2250.34 2250.34 0.00 0.00% 2024/02/25 ពេលវេលា 20:59
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS Acc 412.09 412.09 412.09 412.09 0.00 0.00% 2024/02/25 ពេលវេលា 20:59
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 748.62 748.62 748.62 748.62 0.00 0.00% 2024/02/25 ពេលវេលា 20:59
Amundi Index Solutions - Amundi Prime US Treasury 364.17 364.17 364.17 364.17 0.00 0.00% 2024/02/25 ពេលវេលា 20:30
HSBC World ESG Biodiversity Screened Equity UCITS 632.41 632.41 632.41 632.41 0.00 0.00% 2024/02/25 ពេលវេលា 20:30
iShares FTSE MIB GBP 2491.05 2491.05 2491.05 2491.05 0.00 0.00% 2024/02/25 ពេលវេលា 20:30
iShares MSCI Poland UCITS 342.34 342.34 342.34 342.34 0.00 0.00% 2024/02/25 ពេលវេលា 20:30
iShares MSCI Australia UCITS 828.01 828.01 828.01 828.01 0.00 0.00% 2024/02/25 ពេលវេលា 20:30
L&G Ecommerce Logistics UCITS 277.35 277.35 277.35 277.35 0.00 0.00% 2024/02/25 ពេលវេលា 20:30
Global X Disruptive Materials UCITS USD Acc 328.73 328.73 328.73 328.73 0.00 0.00% 2024/02/25 ពេលវេលា 20:30
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR 2987.7 2987.7 2987.7 2987.7 0.00 0.00% 2024/02/25 ពេលវេលា 20:30
Amundi Index Solutions - Amundi Floating Rate USD 1380.1 1380.1 1380.1 1380.1 0.00 0.00% 2024/02/25 ពេលវេលា 20:30
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS 1809.65 1809.65 1809.65 1809.65 0.00 0.00% 2024/02/25 ពេលវេលា 20:30
Lyxor DAX (DR) UCITS - Acc 2876.54 2876.54 2876.54 2876.54 0.00 0.00% 2024/02/25 ពេលវេលា 20:30
iShares MSCI Mexico Capped USD 2965.36 2965.36 2965.36 2965.36 0.00 0.00% 2024/02/25 ពេលវេលា 20:30
Amundi MSCI Europe Quality Factor 2021.62 2021.62 2021.62 2021.62 0.00 0.00% 2024/02/25 ពេលវេលា 20:30
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 255.7 255.7 255.7 255.7 0.00 0.00% 2024/02/25 ពេលវេលា 20:30
Amundi Index Solutions - Amundi Index US Corp SRI 958.83 958.83 958.83 958.83 0.00 0.00% 2024/02/25 ពេលវេលា 20:30
Amundi Index Solutions - Amundi Prime US Corporate 331.31 331.31 331.31 331.31 0.00 0.00% 2024/02/25 ពេលវេលា 20:30
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend 857.22 857.22 857.22 857.22 0.00 0.00% 2024/02/23 ពេលវេលា 22:46
iShares MSCI Brazil Small-Cap 239 239 239 239 0.00 0.00% 2024/02/22 ពេលវេលា 20:28
L&G India INR Government Bond UCITS USD Distributi 148.85 148.85 148.85 148.85 0.00 0.00% 2024/02/18 ពេលវេលា 20:43
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 1937.32 1937.32 1937.32 1937.32 0.00 0.00% 2024/02/18 ពេលវេលា 20:43
L&G Artificial Intelligence UCITS 259.89 259.89 259.89 259.89 0.00 0.00% 2024/02/18 ពេលវេលា 20:43
JPM BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF - 1926 1926 1926 1926 0.00 0.00% 2024/02/18 ពេលវេលា 20:43
HSBC MSCI China UCITS 90.81 90.81 90.81 90.81 0.00 0.00% 2024/02/16 ពេលវេលា 20:42
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE 1168.72 1168.72 1168.72 1168.72 0.00 0.00% 2024/02/16 ពេលវេលា 20:09
First Trust Materials AlphaDEX 1119.72 1119.72 1119.72 1119.72 0.00 0.00% 2024/02/15 ពេលវេលា 23:30
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond 807.99 807.99 807.99 807.99 0.00 0.00% 2024/02/13 ពេលវេលា 22:16
First Trust NASDAQ Technology Dividend 1166 1166 1166 1166 0.00 0.00% 2024/02/12 ពេលវេលា 23:10
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV BetaBuilders EUR Govt 1661.64 1661.64 1661.64 1661.64 0.00 0.00% 2024/02/09 ពេលវេលា 20:35
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV BetaBuilders US Treas 1689.64 1689.64 1689.64 1689.64 0.00 0.00% 2024/02/09 ពេលវេលា 20:35
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX 1020 1020 1020 1020 0.00 0.00% 2024/02/03 ពេលវេលា 1:43
Vanguard Long-Term Bond 1300 1300 1300 1300 0.00 0.00% 2024/01/26 ពេលវេលា 20:05
db x-trackers MSCI Wd Health Care 876.58 876.58 876.58 876.58 0.00 0.00% 2024/01/25 ពេលវេលា 21:32
United States Natural Gas 1711.4 1711.4 1711.4 1711.4 0.00 0.00% 2024/01/25 ពេលវេលា 10:25
WisdomTree Emerging Markets High Dividend 678.72 678.72 678.72 678.72 0.00 0.00% 2024/01/24 ពេលវេលា 22:42
ETFMG Prime Cyber Security 1098 1098 1098 1098 0.00 0.00% 2024/01/24 ពេលវេលា 21:49
UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corpo 293.87 293.87 293.87 293.87 0.00 0.00% 2024/01/23 ពេលវេលា 20:54
iShares Core DAX UCITS 2611.35 2611.35 2611.35 2611.35 0.00 0.00% 2024/01/23 ពេលវេលា 1:23
Vanguard Large-Cap 3797.7 3797.7 3797.7 3797.7 0.00 0.00% 2024/01/22 ពេលវេលា 22:08
Invesco S&P 500 High Quality 940 940 940 940 0.00 0.00% 2024/01/19 ពេលវេលា 23:16
WisdomTree SmallCap Earnings 795.39 795.39 795.39 795.39 0.00 0.00% 2024/01/19 ពេលវេលា 2:25
WisdomTree Japan SmallCap Dividend 1274.26 1274.26 1274.26 1274.26 0.00 0.00% 2024/01/16 ពេលវេលា 23:13
Xtrackers MSCI World UCITS 1C 1687.89 1687.89 1687.89 1687.89 0.00 0.00% 2023/12/30 ពេលវេលា 2:15
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 228.65 228.65 228.65 228.65 0.00 0.00% 2023/12/30 ពេលវេលា 2:15
ProShares UltraShort Oil and Gas 195.5 195.5 195.5 195.5 0.00 0.00% 2023/12/19 ពេលវេលា 22:09
First Trust Large Cap Value AlphaDEX 1210 1210 1210 1210 0.00 0.00% 2023/12/19 ពេលវេលា 1:46
UBS Irl plc MSCI USA A-acc 462.98 462.98 462.98 462.98 0.00 0.00% 2023/12/16 ពេលវេលា 1:10
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD 567.23 567.23 567.23 567.23 0.00 0.00% 2023/12/10 ពេលវេលា 19:49
HSBC Hang Seng Tech 89.17 89.17 89.17 89.17 0.00 0.00% 2023/12/08 ពេលវេលា 1:57
JPMorgans (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets So 10180.1 10180.1 10180.1 10180.1 0.00 0.00% 2023/12/04 ពេលវេលា 22:06
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS USD A-dis 1264.55 1264.55 1264.55 1264.55 0.00 0.00% 2023/12/03 ពេលវេលា 19:05
UBS Factor MSCI USA Prime Value UCITS USD Ad 517.66 517.66 517.66 517.66 0.00 0.00% 2023/12/03 ពេលវេលា 19:05
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-a 457.4 457.4 457.4 457.4 0.00 0.00% 2023/12/03 ពេលវេលា 19:05
UBS - MSCI World Socially Responsible UCITS 449.4 449.4 449.4 449.4 0.00 0.00% 2023/12/03 ពេលវេលា 19:05
UBS JPMorgan USD EM Diversified Bond 1-5 A-dis 179.31 179.31 179.31 179.31 0.00 0.00% 2023/12/03 ពេលវេលា 19:05
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible 269.5 269.5 269.5 269.5 0.00 0.00% 2023/12/03 ពេលវេលា 19:05
UBS ETF - J.P. Morgan USD Emerging Markets IG ESG 209.36 209.36 209.36 209.36 0.00 0.00% 2023/12/03 ពេលវេលា 19:05
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible 300.6 300.6 300.6 300.6 0.00 0.00% 2023/12/03 ពេលវេលា 19:05
UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsib 262.93 262.93 262.93 262.93 0.00 0.00% 2023/12/03 ពេលវេលា 19:05
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y 236.01 236.01 236.01 236.01 0.00 0.00% 2023/12/03 ពេលវេលា 19:05
UBS (Irl) plc – MSCI World Socially Responsible UC 310.62 310.62 310.62 310.62 0.00 0.00% 2023/12/03 ពេលវេលា 19:05
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 2266 2266 2266 2266 0.00 0.00% 2023/11/30 ពេលវេលា 20:00
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate 433.51 433.51 433.51 433.51 0.00 0.00% 2023/11/29 ពេលវេលា 22:28
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket 1564.79 1564.79 1564.79 1564.79 0.00 0.00% 2023/11/29 ពេលវេលា 1:20
UBS Barclays EUR Treasury 1-10 EUR 212.27 212.27 212.27 212.27 0.00 0.00% 2023/11/26 ពេលវេលា 16:32
ProShares UltraShort Consumer Services 310.03 310.03 310.03 310.03 0.00 0.00% 2023/11/16 ពេលវេលា 20:47
MSCI Japan UCITS(JPY)A-acc 353.78 353.78 353.78 353.78 0.00 0.00% 2023/11/16 ពេលវេលា 20:17
SPDR S&P Bank 641 641 641 641 0.00 0.00% 2023/11/13 ពេលវេលា 20:57
iShares Global Industrials 1979.27 1979.27 1979.27 1979.27 0.00 0.00% 2023/11/12 ពេលវេលា 18:11
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services 1655 1655 1655 1655 0.00 0.00% 2023/10/24 ពេលវេលា 13:58
iShares Emerging Markets Dividend 418 418 418 418 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity 632.79 632.79 632.79 632.79 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX 640 640 640 640 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
UBS MSCI Canada UCITS USD 481.43 481.43 481.43 481.43 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
iShares MSCI EAFE Small-Cap 1064 1064 1064 1064 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
iShares MSCI World UCITS Dist 1102.2 1102.2 1102.2 1102.2 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed 403 403 403 403 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
iShares U.S. Oil Equipment & Services 337 337 337 337 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
UBS Irl plc MSCI Australia hedged USD A-acc 341.42 341.42 341.42 341.42 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX 911.67 911.67 911.67 911.67 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust 1455 1455 1455 1455 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
PowerShares Emerging Markets Sovereign Debt 556.25 556.25 556.25 556.25 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
PowerShares DB US Dollar Bullish 550 550 550 550 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
First Trust Large Cap Core AlphaDEX 1974 1974 1974 1974 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
VanEck Vectors Brazil Small-Cap 399 399 399 399 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
United States Oil 1350 1350 1350 1350 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
iShares MSCI Belgium Capped 306.53 306.53 306.53 306.53 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
iShares Canadian Short Term Bond 330.39 330.39 330.39 330.39 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
iShares Global Corporate Bond UCITS 2329.15 2329.15 2329.15 2329.15 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
db x-trackers II Fed Funds Effective Rate UCITS 1C 3573.64 3573.64 3573.64 3573.64 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 5490 5490 5490 5490 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
Invesco Preferred 193 193 193 193 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
UBS MSCI EMU A-acc 476.72 476.72 476.72 476.72 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
VanEck Vectors Retail 3535.19 3535.19 3535.19 3535.19 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
db x-trackers Russell Midcap 677.91 677.91 677.91 677.91 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
iShares S&P Small-Cap 600 Growth 2000 2000 2000 2000 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 1474.37 1474.37 1474.37 1474.37 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
UBS Irl plc MSCI Australia A-acc CHF 563.56 563.56 563.56 563.56 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
db x-trackers MSCI Brazil UCITS DR 1C 758.33 758.33 758.33 758.33 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
WisdomTree International Al Enhanced Value 770 770 770 770 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
JPM BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS - USD 1966.43 1966.43 1966.43 1966.43 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
Invesco MSCI Sustainable Future 790 790 790 790 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS 107.92 107.92 107.92 107.92 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora 2086.75 2086.75 2086.75 2086.75 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG EUR Corporate Bo 100.23 100.23 100.23 100.23 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
Xtrackers Spain UCITS 1C 474.53 474.53 474.53 474.53 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C 1199.81 1199.81 1199.81 1199.81 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 920.51 920.51 920.51 920.51 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
Xtrackers Russell 2000 UCITS 1C 5157.95 5157.95 5157.95 5157.95 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C 1338.76 1338.76 1338.76 1338.76 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 1173.29 1173.29 1173.29 1173.29 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
JPMorgans (Ireland) ICAV - JPM Carbon Transition C 454.99 454.99 454.99 454.99 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS USD Ac 102.7 102.7 102.7 102.7 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
iShares Russell 3000 4276.76 4276.76 4276.76 4276.76 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
VanEck Vectors Long Muni 332 332 332 332 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
Vanguard Small-Cap Growth 3750 3750 3750 3750 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
WisdomTree Industrial Metals 241.94 241.94 241.94 241.94 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 1750 1750 1750 1750 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
First Trust United Kingdom AlphaDEX 644.11 644.11 644.11 644.11 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
iShares Core MSCI Total International Stock 1082.69 1082.69 1082.69 1082.69 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
Vanguard ESG North America All Cap UCITS USD Accum 89.54 89.54 89.54 89.54 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
UBS plc CMCI Composite SF USD 1111.75 1111.75 1111.75 1111.75 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
iShares STOXX Europe 600 UCITS 880 880 880 880 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value 1097.07 1097.07 1097.07 1097.07 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
First Trust Consumer Staples AlphaDEX 1110 1110 1110 1110 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
db x-trackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS 616.5 616.5 616.5 616.5 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C 957.85 957.85 957.85 957.85 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS EUR Ac 101.67 101.67 101.67 101.67 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG USD Corporate Bo 94.52 94.52 94.52 94.52 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
UBS MSCI Emerging Markets UCITS USD A-acc 199.73 199.73 199.73 199.73 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
First Trust Dow Jones Global Select Dividend 370 370 370 370 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
UBS MSCI UK A-acc 656.73 656.73 656.73 656.73 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
Vanguard USD EM Government Bond 707.7 707.7 707.7 707.7 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc 519.47 519.47 519.47 519.47 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Tre 267.35 267.35 267.35 267.35 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Tr 237.35 237.35 237.35 237.35 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Ma 239.62 239.62 239.62 239.62 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
PIMCO Broad U.S. TIPS Index 926 926 926 926 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 A-acc 239.54 239.54 239.54 239.54 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond 1258 1258 1258 1258 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
UBS Irl MSCI USA Select Factor Mix UCITS USD A-dis 382 382 382 382 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
HSBC UK Sustainable Equity UCITS 404.54 404.54 404.54 404.54 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
db x-trackers MSCI Europe Value UCITS 1C 520.02 520.02 520.02 520.02 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C 785.62 785.62 785.62 785.62 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:47
iShares MSCI Mexico Risk TRAC 23.35 23.35 23.35 23.35 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:54
iShares MSCI Mexico Momentum TRAC 52.31 52.31 52.31 52.31 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:54
iShares IRT LargeCap Total Return TRAC 58.05 58.05 58.05 58.05 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:54
PowerShares DB Agriculture 420.01 420.01 420.01 420.01 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:54
PowerShares DB Base Metals 500.5 500.5 500.5 500.5 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:54
PowerShares DB Oil 318.65 318.65 318.65 318.65 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:54
iShares MSCI Russia 520 520 520 520 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:54
VanEck Vectors Russia 319.5 319.5 319.5 319.5 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:54
iShares Mexico Corporate Bond TRAC 8.31 8.31 8.31 8.31 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:54
PowerShares DB Commodity Tracking 477 477 477 477 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:54
iShares S&P 500 UCITS Dist 39.72 39.72 39.72 39.72 0.00 0.00% 2023/06/22 ពេលវេលា 10:21
iShares STOXX Europe 600 UCITS 45.39 45.39 45.39 45.39 0.00 0.00% 2023/06/22 ពេលវេលា 10:21
iShares MSCI EAFE 108.2 108.2 108.2 108.2 0.00 0.00% 2023/06/22 ពេលវេលា 10:21
iShares MSCI Emerging Markets 29.25 29.25 29.25 29.25 0.00 0.00% 2023/06/22 ពេលវេលា 10:21
iShares Global Healthcare 125.2 125.2 125.2 125.2 0.00 0.00% 2023/06/22 ពេលវេលា 10:21
iShares MSCI Japan 93.51 93.51 93.51 93.51 0.00 0.00% 2023/06/22 ពេលវេលា 10:21
Invesco DB Oil 14.24 14.24 14.24 14.24 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 13:03
Invesco DB Agriculture 21.99 21.99 21.99 21.99 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 13:03
Invesco DB Base Metals 18.58 18.58 18.58 18.58 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 13:03
Invesco DB Commodity 23.47 23.47 23.47 23.47 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 13:03
L&G Clean Energy UCITS ETF USD Acc 10.57 10.57 10.57 10.57 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS - Acc 9.92 9.92 9.92 9.92 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
L&G Hydrogen Economy UCITS 4.78 4.78 4.78 4.78 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
ProShares UltraShort Dow30 40.62 40.62 40.62 40.62 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
SPDR Barclays High Yield Bond 91.91 91.91 91.91 91.91 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill 91.65 91.65 91.65 91.65 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
ProShares UltraShort Oil and Gas 13.53 13.53 13.53 13.53 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG Global Corporate 4.25 4.25 4.25 4.25 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
SPDR S&P Biotech 87.67 87.67 87.67 87.67 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
ProShares Ultra Oil & Gas 34.68 34.68 34.68 34.68 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
ProShares Ultra Russell2000 34.03 34.03 34.03 34.03 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
Health Care Select Sector SPDR 132.21 132.21 132.21 132.21 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
Consumer Discretionary Select Sector SPDR 166.38 166.38 166.38 166.38 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
SPDR S&P Retail 62.66 62.66 62.66 62.66 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
United States Oil 64.35 64.35 64.35 64.35 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
Utilities Select Sector SPDR 67.3 67.3 67.3 67.3 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
Vanguard Consumer Discretionary 277.3 277.3 277.3 277.3 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production 127.74 127.74 127.74 127.74 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
Vanguard Health Care 244.53 244.53 244.53 244.53 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
Vanguard Mid-Cap Value 137.56 137.56 137.56 137.56 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
Vanguard Consumer Staples 195.57 195.57 195.57 195.57 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
ProShares Ultra Financials 45.11 45.11 45.11 45.11 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
Materials Select Sector SPDR 81.75 81.75 81.75 81.75 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
Vanguard Information Technology 439.56 439.56 439.56 439.56 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Shar 1303 1303 1303 1303 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
ProShares Short QQQ 10.75 10.75 10.75 10.75 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares Edge MSCI Min Vol 73.9 73.9 73.9 73.9 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares MSCI Thailand Capped 68.92 68.92 68.92 68.92 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares Nasdaq Biotechnology 2261 2261 2261 2261 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares MSCI Switzerland Capped 46.47 46.47 46.47 46.47 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares MSCI USA Momentum Factor 142.54 142.54 142.54 142.54 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares Edge MSCI USA Quality Factor 133.5 133.5 133.5 133.5 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares S&P 100 205.66 205.66 205.66 205.66 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares Russell 1000 Growth 272.28 272.28 272.28 272.28 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares Russell 2000 Growth 240.01 240.01 240.01 240.01 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth 73.47 73.47 73.47 73.47 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
Vanguard Utilities 146.24 146.24 146.24 146.24 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares US Financials 74.45 74.45 74.45 74.45 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares U.S. Healthcare 278.36 278.36 278.36 278.36 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares Transportation Average 242.44 242.44 242.44 242.44 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares U.S. Financial Services 156.99 156.99 156.99 156.99 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares U.S. Healthcare Providers 248.06 248.06 248.06 248.06 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares US Real Estate 85.81 85.81 85.81 85.81 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares U.S. Pharmaceuticals 178.97 178.97 178.97 178.97 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares US Home Construction 80.73 80.73 80.73 80.73 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares Preferred and Income Securities 523.5 523.5 523.5 523.5 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index 90.95 90.95 90.95 90.95 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
Vanguard Value 142.38 142.38 142.38 142.38 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares U.S. Energy 42.38 42.38 42.38 42.38 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
First Trust Financial AlphaDEX 38.29 38.29 38.29 38.29 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
WisdomTree Japan Hedged Equity 83.56 83.56 83.56 83.56 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome 62.94 62.94 62.94 62.94 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fu 1056.28 1056.28 1056.28 1056.28 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
Global X Silver Miners 27.06 27.06 27.06 27.06 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares Core Dividend Growth 51.38 51.38 51.38 51.38 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
First Trust Value Line Dividend 40.54 40.54 40.54 40.54 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
First Trust Morningstar Dividend Leaders 34.87 34.87 34.87 34.87 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX 58.26 58.26 58.26 58.26 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trus 123.31 123.31 123.31 123.31 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares Global Tech 61.93 61.93 61.93 61.93 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares Global Financials 71.33 71.33 71.33 71.33 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE 68.28 68.28 68.28 68.28 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares Edge MSCI Min Vol Global 98.31 98.31 98.31 98.31 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket 90.5 90.5 90.5 90.5 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares MSCI BRIC 35.3 35.3 35.3 35.3 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares TIPS Bond 107.77 107.77 107.77 107.77 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares Russell 2000 Value 140.56 140.56 140.56 140.56 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed 20.03 20.03 20.03 20.03 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares International Treasury Bond 679 679 679 679 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares US Industrials 103.79 103.79 103.79 103.79 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares U.S. Consumer Goods 199.91 199.91 199.91 199.91 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares US Aerospace & Defense 115.88 115.88 115.88 115.88 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
WisdomTree Europe SmallCap Dividend 58.94 58.94 58.94 58.94 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares 90.85 90.85 90.85 90.85 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares Emerging Markets Local Currency Bond 37.23 37.23 37.23 37.23 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
Vanguard Energy 112.24 112.24 112.24 112.24 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
Vanguard Financials 81.2 81.2 81.2 81.2 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares MSCI Sweden Capped 35.93 35.93 35.93 35.93 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
WisdomTree Japan SmallCap Dividend 67.44 67.44 67.44 67.44 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond 47.1 47.1 47.1 47.1 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares MBS 1593.86 1593.86 1593.86 1593.86 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares U.S. Consumer Services 69.61 69.61 69.61 69.61 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
Vanguard Intermediate-Term Bond 75.33 75.33 75.33 75.33 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
Vanguard Telecommunication Services 106.2 106.2 106.2 106.2 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares U.S. Medical Devices 55.98 55.98 55.98 55.98 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares Global Infrastructure 809.82 809.82 809.82 809.82 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares 7-10 Year Treasury Bond 1658.83 1658.83 1658.83 1658.83 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity 37.13 37.13 37.13 37.13 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market 96.98 96.98 96.98 96.98 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares US Telecommunications 22.15 22.15 22.15 22.15 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares 3-7 Year Treasury Bond 1974.6 1974.6 1974.6 1974.6 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares Mortgage Real Estate Capped 23.17 23.17 23.17 23.17 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares U.S. Oil Equipment & Services 19.24 19.24 19.24 19.24 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares US Oil & Gas Exploration & Production 84.29 84.29 84.29 84.29 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
Vanguard FTSE Pacific 72.05 72.05 72.05 72.05 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares MSCI Netherlands 43.07 43.07 43.07 43.07 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares MSCI Philippines 25.68 25.68 25.68 25.68 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares MSCI South Africa 42.25 42.25 42.25 42.25 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares Global Clean Energy 319.56 319.56 319.56 319.56 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares Emerging Markets Dividend 24.91 24.91 24.91 24.91 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares MSCI Canada 34.73 34.73 34.73 34.73 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares US Technology 108.48 108.48 108.48 108.48 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares Dow Jones U.S. 107.35 107.35 107.35 107.35 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares 1-3 Year Treasury Bond 1384.01 1384.01 1384.01 1384.01 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
ProShares UltraShort Consumer Services 18.413 18.413 18.413 18.413 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
SPDR S&P Bank 37.36 37.36 37.36 37.36 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
SPDR S&P China 78.89 78.89 78.89 78.89 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
SPDR Euro Stoxx 50 46.71 46.71 46.71 46.71 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
VanEck Vectors Gold Miners 31.39 31.39 31.39 31.39 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares MSCI All Country Asia ex Japan 1176.75 1176.75 1176.75 1176.75 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
Vanguard REIT 83.92 83.92 83.92 83.92 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares MSCI Germany 28.91 28.91 28.91 28.91 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
ProShares Short Dow30 32.65 32.65 32.65 32.65 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares Select Dividend 1948 1948 1948 1948 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares MSCI Italy Capped 31.44 31.44 31.44 31.44 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares MSCI Spain Capped 28.4 28.4 28.4 28.4 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
VanEck Vectors Junior Gold Miners 37.18 37.18 37.18 37.18 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
Vanguard FTSE Europe 63.28 63.28 63.28 63.28 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares MSCI Eurozone 45.8 45.8 45.8 45.8 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares S&P 500 Value 160.14 160.14 160.14 160.14 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares MSCI United Kingdom 32.97 32.97 32.97 32.97 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
VanEck Vectors Brazil Small-Cap 17.96 17.96 17.96 17.96 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Sha 704 704 704 704 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares MSCI Poland Capped 19.33 19.33 19.33 19.33 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
Vanguard FTSE All World ex US 55.86 55.86 55.86 55.86 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
SPDR Dow Jones Industrial Average 342.95 342.95 342.95 342.95 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
Invesco DB US Dollar Index Bullish 28.15 28.15 28.15 28.15 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
MEXTRAC 09 49.3 49.3 49.3 49.3 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares China Large-Cap 28.91 28.91 28.91 28.91 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares MSCI Brazil Capped 32.32 32.32 32.32 32.32 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares MSCI Taiwan Capped 48.45 48.45 48.45 48.45 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares MSCI Pacific ex Japan 43.6 43.6 43.6 43.6 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares MSCI South Korea Capped 66.48 66.48 66.48 66.48 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares Europe 50.82 50.82 50.82 50.82 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares Silver 22.18 22.18 22.18 22.18 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
ProShares Ultra Dow30 67.37 67.37 67.37 67.37 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares Core S&P Small-Cap 98.64 98.64 98.64 98.64 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
Vanguard Total Stock Market 219.26 219.26 219.26 219.26 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares Russell 2000 185.94 185.94 185.94 185.94 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares MSCI Australia 23.33 23.33 23.33 23.33 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
iShares S&P Midcap 400 257.09 257.09 257.09 257.09 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares 19.46 19.46 19.46 19.46 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares 34.26 34.26 34.26 34.26 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
Energy Select Sector SPDR 80.86 80.86 80.86 80.86 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
ProShares Ultra Real Estate 57.26 57.26 57.26 57.26 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares Edge MSCI Min Vol EM 55.81 55.81 55.81 55.81 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Industrial Select Sector SPDR 105.45 105.45 105.45 105.45 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares MSCI Singapore Capped 19.13 19.13 19.13 19.13 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
ProShares UltraShort Russell2000 14.23 14.23 14.23 14.23 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares India 50 763 763 763 763 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares Global Energy 37.07 37.07 37.07 37.07 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares Floating Rate Bond 50.71 50.71 50.71 50.71 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares Intermediate Credit Bond 878.18 878.18 878.18 878.18 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares Global Consumer Discretionary 156.12 156.12 156.12 156.12 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares International Select Dividend 26.81 26.81 26.81 26.81 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond 34.97 34.97 34.97 34.97 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond 107.69 107.69 107.69 107.69 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares MSCI France 38.29 38.29 38.29 38.29 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares Latin America 40 27.4 27.4 27.4 27.4 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares MSCI Chile Capped 29.34 29.34 29.34 29.34 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares MSCI Frontier 100 25.7 25.7 25.7 25.7 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares MSCI Belgium Capped 18.25 18.25 18.25 18.25 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares JPMorgan USD EM Bond 1462.18 1462.18 1462.18 1462.18 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares MSCI All Peru Capped 31.44 31.44 31.44 31.44 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares Currency Hedged MSCI Japan 33.72 33.72 33.72 33.72 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares MSCI India 43.13 43.13 43.13 43.13 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares MSCI Malaysia 20.35 20.35 20.35 20.35 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares MSCI Hong Kong 19.96 19.96 19.96 19.96 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares MSCI Indonesia 23.21 23.21 23.21 23.21 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares MSCI ACWI ex U.S. 859.3 859.3 859.3 859.3 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Financial Select Sector SPDR 33.58 33.58 33.58 33.58 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
ETFMG Prime Cyber Security 51.07 51.07 51.07 51.07 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares Core High Dividend 101.48 101.48 101.48 101.48 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Technology Select Sector SPDR 173.19 173.19 173.19 173.19 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares Core US Aggregate Bond 98.14 98.14 98.14 98.14 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Vanguard Dividend Appreciation 161.25 161.25 161.25 161.25 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Consumer Staples Select Sector SPDR 74.67 74.67 74.67 74.67 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone 32.6 32.6 32.6 32.6 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Global X MSCI Colombia 22.02 22.02 22.02 22.02 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
First Trust Europe AlphaDEX 603 603 603 603 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
Invesco S&P 500 Equal Weight 148.83 148.83 148.83 148.83 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
First Trust Health Care AlphaDEX 107.86 107.86 107.86 107.86 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
iShares Core MSCI Emerging Markets 50.7 50.7