វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Poland
Poland

pln/usd

0.254
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0.2%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 July 2024
ពេលវេលា 14:43:49
0 (2.25%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (2.75%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (4.18%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

18 Karat Gold

224
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
1 (0.45%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 July 2024
ពេលវេលា 06:02:30
0 (0.00%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
32 (16.67%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
38 (20.43%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

mWIG40

3,099
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
18 June 2024
ពេលវេលា 17:25:22
96 (3.19%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
237 (8.27%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
571 (22.61%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

Poland

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Lyxor DAX (DR) UCITS - Acc 730 727.5 727.5 730 5.20 0.72% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
BETA S&P 500 PLN-Hedged 96.65 96.36 96.36 96.65 0.49 0.51% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
Beta sWIG80TR Portfelowy FIZ 373.7 372.2 372.05 375.65 1.30 0.35% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ 45.55 45.59 45.4 45.76 0.50 1.10% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ 96.63 96.46 96.45 97.15 0.94 0.97% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
BETA ETF WIG20LEV Portfelowy FIZ 46.22 46.31 46 46.48 1.03 2.23% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
BETA ETF WIG20short Portfelowy FIZ 273.7 273.7 272.4 274.6 3.20 1.18% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
BETA NASDAQ-100 PLN Hedged Portfelowy FIZ 189.78 189.58 189.56 189.78 0.86 0.45% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
Lyxor S&P 500 D-EUR 228.15 227.95 227.55 228.15 0.15 0.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:40
BETA TBSP Portfelowy FIZ 205.5 205.85 205.5 205.9 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:40
BETA WIGtech Portfelowy FIZ 128.14 128.14 128.14 128.24 0.00 0.00% 2024/01/02 ពេលវេលា 17:53
BETA TBSP Portfelowy FIZ 191.24 191.24 191.24 191.24 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
BETA WIGtech Portfelowy FIZ 139.94 139.94 139.94 139.94 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
Beta sWIG80TR Portfelowy FIZ 314.5 314.5 314.5 314.5 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ 69.95 69.95 69.95 69.95 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
BETA ETF WIG20short Portfelowy FIZ 305.8 305.8 305.8 305.8 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
BETA NASDAQ-100 PLN Hedged Portfelowy FIZ 146.48 146.48 146.48 146.48 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
BETA S&P 500 PLN-Hedged 76.61 76.61 76.61 76.61 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ 36.76 36.76 36.76 36.76 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
BETA ETF WIG20LEV Portfelowy FIZ 35.67 35.67 35.67 35.67 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
Lyxor S&P 500 D-EUR 184.1 184.1 184.1 184.1 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:52
Lyxor DAX (DR) UCITS - Acc 12771 12771 12771 12771 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:48
  • -->
    101