វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Singapore
Singapore

sgd/usd

0.7431
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0.01%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 July 2024
ពេលវេលា 14:08:42
0 (1.16%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (0.35%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (0.55%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

18 Karat Gold

77
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
20 July 2024
ពេលវេលា 05:01:47
2 (2.67%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
13 (20.31%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
15 (24.19%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

MSCI Singapore

349
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
15 June 2024
ពេលវេលា 02:49:34
17 (5.02%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
21 (6.42%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
10 (2.81%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

Singapore

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
SPDR Gold Shares 222.2 221.77 221 222.74 0.20 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:40
SPDR Gold Shares 299.2 297.66 297.63 299.2 0.60 0.20% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:40
iShares MSCI India SG 14.67 14.62 14.5 14.78 0.09 0.61% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:40
ABF Singapore Bond 1.051 1.05 1.047 1.051 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:40
Lion-Phillip S-REIT 0.832 0.828 0.826 0.832 0.00 0.24% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:40
iShares Barclays Asia High Yld Bnd 6.67 6.67 6.64 6.72 0.03 0.45% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:40
NikkoAM-StraitsTrading Asia ex Japan REIT 0.772 0.772 0.772 0.774 0.00 0.13% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:40
Lion-OCBC Securities Hang Seng Tech ETF SGD 0.598 0.596 0.596 0.61 0.01 0.84% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:40
SPDR S&P 500 556 555.5 555 556.92 2.21 0.40% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:11
UOB APAC Green REIT SGD Class Units 0.696 0.696 0.696 0.696 0.00 0.29% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:11
Lion-OCBC Securities Singapore Low Carbon SGD 1.04 1.049 1.04 1.049 0.01 0.77% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:36
CIMB FTSE ASEAN 40 USD 12.15 12.15 12.15 12.15 0.76 6.67% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:10
CSOP iEdge S-REIT Leaders Index 0.738 0.736 0.735 0.738 0.00 0.14% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:10
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 25.25 25.57 25.25 25.57 0.17 0.67% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:10
Phillip-China Unvsl MSCI CHN A50CnnctETF 1 1.01 1 1.01 0.02 2.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:32
Nikko AM SGD Investment Grade Corporate Bond 0.959 0.959 0.957 0.96 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:32
United SSE 50 China 1.95 1.95 1.95 1.95 0.01 0.51% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:00
iShares MSCI India SG 19.84 19.89 19.84 19.97 0.03 0.15% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:00
Nikko AM Singapore STI 3.5 3.5 3.49 3.51 0.01 0.29% 2024/07/23 ពេលវេលា 10:38
CSOP CSI STAR and CHINEXT 50 Index 0.684 0.684 0.684 0.684 0.02 2.19% 2024/07/23 ពេលវេលា 10:38
CIMB FTSE ASEAN 40 USD 8.39 8.38 8.38 8.39 0.02 0.24% 2024/07/23 ពេលវេលា 9:58
Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1 147.75 147.75 147.75 147.75 0.25 0.17% 2024/07/23 ពេលវេលា 9:29
db x-trackers MSCI Indonesia UCITS 1C 15.3 15.3 15.3 15.3 0.03 0.20% 2024/07/23 ពេលវេលា 8:26
Lion-Nomura Japan Active 1.02 1.02 1.02 1.02 0.01 0.99% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Lion-OCBC Securities China Leaders 1.45 1.46 1.45 1.46 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
iShares MSCI Asia ex Japan Climate Action 1.11 1.11 1.11 1.11 0.01 0.91% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Lion-OCBC Securities APAC Financials Dividend Plus 1.06 1.06 1.06 1.07 0.01 0.95% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Phillip SGX APAC Dividend Leaders REIT 1.09 1.09 1.09 1.09 0.01 0.93% 2024/07/23 ពេលវេលា 6:53
iShares Barclays Asia High Yld Bnd 8.96 8.96 8.96 8.96 0.01 0.11% 2024/07/23 ពេលវេលា 6:53
iShares MSCI Asia ex Japan Climate Action 1.49 1.49 1.49 1.49 0.01 0.68% 2024/07/23 ពេលវេលា 6:53
NikkoAM-StraitsTrading MSCI China Electric Vehicle 0.374 0.374 0.374 0.374 0.00 0.27% 2024/07/23 ពេលវេលា 6:53
CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap 0.92 0.92 0.92 0.92 0.01 1.10% 2024/07/23 ពេលវេលា 6:16
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 18.22 18.22 18.22 18.22 0.04 0.22% 2024/07/23 ពេលវេលា 6:16
CSOP iEdge Southeast Asia+ TECH Index 0.78 0.78 0.78 0.78 0.01 1.30% 2024/07/23 ពេលវេលា 6:16
SPDR DJIA 406.07 406.07 406.07 406.07 1.66 0.41% 2024/07/23 ពេលវេលា 5:25
SPDR Straits Times 3.53 3.53 3.53 3.53 0.01 0.28% 2024/07/23 ពេលវេលា 5:25
CSOP CGS-CIMB FTSE Asia Pacific Low Carbon Index 1.39 1.39 1.39 1.39 0.01 0.72% 2024/07/23 ពេលវេលា 5:25
UOBAM Ping An ChiNext 0.489 0.489 0.489 0.489 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 17:43
UOBAM Ping An ChiNext 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 17:43
Phillip SGD Money Market 77.47 77.47 77.47 77.47 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 17:43
NikkoAM-ICBCSG China Bond 5.81 5.81 5.81 5.81 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 17:43
CSOP iEdge S-REIT Leaders Index 0.548 0.548 0.548 0.548 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 17:43
CIMB SP Ethical Asia Pacif Div USD 0.687 0.687 0.687 0.687 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 17:43
CIMB SP Ethical Asia Pacif Div USD 0.927 0.927 0.927 0.927 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 17:43
iShares JP Morgan Asia Credit Bond 9.53 9.53 9.53 9.53 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 17:43
UOB APAC Green REIT SGD Class Units 0.516 0.516 0.516 0.516 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 17:43
CSOP iEdge Southeast Asia+ TECH Index 1.03 1.03 1.03 1.03 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 17:43
Phillip SGX APAC Dividend Leaders REIT 0.805 0.805 0.805 0.805 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 17:43
db x-trackers MSCI Singapore IM UCITS 1C DR 1.537 1.537 1.537 1.537 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 17:43
Lion-OCBC Securities Hang Seng Tech ETF SGD 0.45 0.45 0.45 0.45 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 17:43
ICBC CSOP FTSE Chinese Government Bond Index 9.78 9.78 9.78 9.78 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 17:43
NikkoAM-StraitsTrading MSCI China Electric Vehicle 0.278 0.278 0.278 0.278 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 17:43
Phillip MSCI Singapore Daily (-1X) Inverse Product 1.35 1.35 1.35 1.35 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 17:43
Phillip SING Income 1.07 1.07 1.061 1.079 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 17:43
Phillip SGD Money Market 104.14 104.14 104.13 104.14 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 17:43
Lyxor MSCI India UCITS SG 34.44 34.44 34.34 34.44 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 17:43
NikkoAM-ICBCSG China Bond SGD 0.947 0.947 0.947 0.949 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 17:43
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 13.58 13.58 13.4 13.58 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 17:43
ICBC CSOP FTSE Chinese Government Bond IndexAcc 10.43 10.43 10.43 10.43 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 17:43
CSOP CGS-CIMB FTSE Asia Pacific Low Carbon Index 1.86 1.86 1.85 1.86 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 17:43
Phillip MSCI Singapore Daily (2X) Leveraged Produc 1.07 1.07 1.07 1.07 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 17:43
Phillip MSCI Singapore Daily (2X) Leveraged Produc 1.44 1.44 1.44 1.44 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 9:28
CGS Fullgoal CSI 1000 0.79 0.79 0.79 0.79 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 17:29
Lion-Nomura Japan Active 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 17:29
NikkoAM-ICBCSG China Bond 0.8 0.8 0.8 0.8 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 17:29
iShares JP Morgan Asia Credit Bond 12.86 12.86 12.86 12.86 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 17:29
NikkoAM-StraitsTrading Asia ex Japan REIT 0.57 0.57 0.57 0.57 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 17:29
Lion-OCBC Securities Singapore Low Carbon SGD 0.78 0.78 0.78 0.78 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 17:29
Lion-OCBC Securities APAC Financials Dividend Plus 0.78 0.78 0.78 0.78 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 17:29
Phillip MSCI Singapore Daily (-1X) Inverse Product 1.82 1.82 1.82 1.82 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 17:29
Lyxor MSCI Emerging Markets SG 13.42 13.42 13.41 13.57 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 17:29
Phillip-China Unvsl MSCI CHN A50CnnctETF 0.76 0.76 0.76 0.76 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 17:29
ICBC CSOP FTSE Chinese Government Bond Index 13.15 13.15 13.13 13.15 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 17:29
NikkoAM-StraitsTrading MSCI China Electric Vehicle 0.77 0.77 0.77 0.77 0.00 0.00% 2024/06/13 ពេលវេលា 9:52
Lion-OCBC Securities APAC Financials Dividend Plus 0.77 0.77 0.77 0.77 0.00 0.00% 2024/06/10 ពេលវេលា 5:20
Phillip-China Unvsl MSCI CHN A50CnnctETF 0.74 0.74 0.74 0.74 0.00 0.00% 2024/05/30 ពេលវេលា 17:38
iShares MSCI Asia ex Japan Climate Action 0.98 0.98 0.98 0.98 0.00 0.00% 2023/12/05 ពេលវេលា 7:19
Lyxor MSCI India UCITS SG 26.12 26.12 26.12 26.12 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:48
Lyxor MSCI Emerging Markets SG 11.38 11.38 11.38 11.38 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:48
Lyxor China Enterprise UCITS SG 11.82 11.82 11.82 11.82 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:54
Lyxor MSCI AC Asia Pacific ex JP 7.37 7.37 7.37 7.37 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:54
CSOP iEdge Southeast Asia+ TECH Index 0.7 0.7 0.7 0.7 0.00 0.00% 2023/06/26 ពេលវេលា 10:22
CIMB FTSE ASEAN 40 USD 10.89 10.89 10.89 10.89 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
Lyxor MSCI India UCITS SG 25.36 25.36 25.36 25.36 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
NikkoAM-ICBCSG China Bond SGD 0.96 0.96 0.96 0.96 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
CIMB SP Ethical Asia Pacif Div USD 0.652 0.652 0.652 0.652 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
db x-trackers MSCI Singapore IM UCITS 1C DR 1.387 1.387 1.387 1.387 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1 146.29 146.29 146.29 146.29 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
Lyxor MSCI Emerging Markets SG 12.1 12.1 12.1 12.1 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
Lion-OCBC Securities Singapore Low Carbon SGD 1 1 1 1 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
CSOP CGS-CIMB FTSE Asia Pacific Low Carbon Index 1.63 1.63 1.63 1.63 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
Phillip MSCI Singapore Daily (2X) Leveraged Produc 1.37 1.37 1.37 1.37 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
Phillip SING Income 1.006 1.006 1.006 1.006 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
United SSE 50 China 2.02 2.02 2.02 2.02 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
iShares MSCI India SG 11.45 11.45 11.45 11.45 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
Phillip SGD Money Market 76.79 76.79 76.79 76.79 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
iShares Barclays Asia High Yld Bnd 8.54 8.54 8.54 8.54 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
NikkoAM-StraitsTrading MSCI China Electric Vehicle 0.42 0.42 0.42 0.42 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
UOBAM Ping An ChiNext 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
iShares JP Morgan Asia Credit Bond 12.28 12.28 12.28 12.28 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
Lion-OCBC Securities China Leaders 1.57 1.57 1.57 1.57 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
ICBC CSOP FTSE Chinese Government Bond Index 9.72 9.72 9.72 9.72 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
CSOP iEdge S-REIT Leaders Index 0.636 0.636 0.636 0.636 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
CSOP CSI STAR and CHINEXT 50 Index 0.92 0.92 0.92 0.92 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
UOB APAC Green REIT SGD Class Units 0.58 0.58 0.58 0.58 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
Phillip SGX APAC Dividend Leaders REIT 0.859 0.859 0.859 0.859 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
ABF Singapore Bond 1.058 1.058 1.058 1.058 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
Lion-Phillip S-REIT 0.915 0.915 0.915 0.915 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
Nikko AM Singapore STI 3.33 3.33 3.33 3.33 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
NikkoAM-StraitsTrading Asia ex Japan REIT 0.66 0.66 0.66 0.66 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
Lion-OCBC Securities Hang Seng Tech ETF SGD 0.52 0.52 0.52 0.52 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
Nikko AM SGD Investment Grade Corporate Bond 0.942 0.942 0.942 0.942 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57
SPDR Dow Jones Industrial Average 342.95 342.95 342.95 342.95 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:56
SPDR S&P 500 439.46 439.46 439.46 439.46 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:55
SPDR Gold Shares 181.63 181.63 181.63 181.63 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:53
db x-trackers MSCI Indonesia UCITS 1C 1296.75 1296.75 1296.75 1296.75 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:53
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 2187.8 2187.8 2187.8 2187.8 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:52
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 1129 1129 1129 1129 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:52
Phillip MSCI Singapore Daily (-1X) Inverse Product 2.12 2.12 2.12 2.12 0.00 0.00% 2023/05/23 ពេលវេលា 11:47
SPDR Straits Times 3.29 3.29 3.29 3.29 0.00 0.00% 2023/05/23 ពេលវេលា 11:47
Lyxor China Enterprise UCITS SG 9.78 9.78 9.78 9.78 0.00 0.00% 2023/04/30 ពេលវេលា 2:42
Lyxor MSCI AC Asia Pacific ex JP 6.37 6.37 6.37 6.37 0.00 0.00% 2023/04/24 ពេលវេលា 13:49
UOBAM Ping An ChiNext 1 1 1 1 0.00 0.00% 2023/04/03 ពេលវេលា 17:48
NikkoAM-ICBCSG China Bond 0.8 0.8 0.8 0.8 0.00 0.00% 2023/04/03 ពេលវេលា 16:20
CSOP CGS-CIMB FTSE Asia Pacific Low Carbon Index 1 1 1 1 0.00 0.00% 2022/10/05 ពេលវេលា 5:49
db x-trackers S&P 500 Inverse Daily UCITS 1C 11.41 11.41 11.41 11.41 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
db x-trackers Nifty 50 145.58 145.58 145.58 145.58 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
db x-trackers MSCI Brazil 4.05 4.05 4.05 4.05 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
db x trackers CSI300 UCITS 12.41 12.41 12.41 12.41 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
ONE STOXX ASEAN Select Dividend 2.678 2.678 2.678 2.678 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
db x trackers MSCI World UCITS SG 6.66 6.66 6.66 6.66 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
db x-trackers MSCI India UCITS 1C 11.1 11.1 11.1 11.1 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C 66.87 66.87 66.87 66.87 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 58.29 58.29 58.29 58.29 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 39.16 39.16 39.16 39.16 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 60.1 60.1 60.1 60.1 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
db x-trackers MSCI Malaysia UCITS DR 1C 11.5 11.5 11.5 11.5 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
db x-trackers MSCI Pakistan IM UCITS 1C 0.982 0.982 0.982 0.982 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
db x-trackers MSCI Thailand UCITS DR 1C 21.35 21.35 21.35 21.35 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 48.38 48.38 48.38 48.38 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
db x-trackers MSCI Philippines IM UCITS 1C DR 1.491 1.491 1.491 1.491 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:51
  • -->
    101