វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត

World Funds

South Africa

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
PSG Wealth Moderate Fund of Funds D 42.338 42.338 42.338 42.338 0.04 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
STANLIB Income Fund D 1.368 1.368 1.368 1.368 0.00 0.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:55
STANLIB Income Fund R 1.368 1.368 1.368 1.368 0.00 0.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:55
STANLIB Income Fund B1 1.369 1.369 1.369 1.369 0.00 0.15% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:55
STANLIB Income Fund B2 1.368 1.368 1.368 1.368 0.00 0.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:55
ច្រើនទៀត

Germany

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Comgest Growth Europe EUR I Acc 47.6 47.6 47.6 47.6 0.27 0.57% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Comgest Growth Europe EUR Z Acc 46.43 46.43 46.43 46.43 0.26 0.56% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Mediolanum BB MS Glbl Sel S EUR Acc 23.674 23.674 23.674 23.674 0.15 0.61% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Mediolanum BB MS Glb Sel L Hdg EUR Acc 9.963 9.963 9.963 9.963 0.07 0.69% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Mediolanum BB MS Glb Sel S EUR Hdg Acc 18.668 18.668 18.668 18.668 0.13 0.70% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
ច្រើនទៀត

USA

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
American Funds AMCAP A 42.67 42.67 42.67 42.67 0.50 1.19% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:19
DFA US Core Equity 2 I 37.17 37.17 37.17 37.17 0.41 1.12% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:19
Vanguard Value Index Adm 64.7 64.7 64.7 64.7 0.31 0.48% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:19
Fidelity Blue Chip Growth 219.07 219.07 219.07 219.07 3.57 1.66% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:19
Fidelity Advisor Total Bond Z 9.47 9.47 9.47 9.47 0.01 0.11% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:19
ច្រើនទៀត

Andorra

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Mora Physical Gold Fund 1Kg FI 76698.87 76698.87 76698.87 76698.87 621.09 0.81% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Mora Physical Gold Fund 100 Grams 7669.89 7669.89 7669.89 7669.89 62.11 0.81% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Olymp Fund Atlant 444.028 444.028 444.028 444.028 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:55
Mak Fund Russian Combined 129.975 129.975 129.975 129.975 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:55
ច្រើនទៀត

Austria

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Bond Strategy Euro All Term A 10.39 10.39 10.39 10.4 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Bond Strategy Euro All Term T 12.78 12.78 12.78 12.78 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds A 6.02 6.02 6.02 6.05 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds T 11.06 11.06 11.06 11.1 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds VI 11.5 11.5 11.5 11.54 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
ច្រើនទៀត

Spain

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Caixabank Ahorro Plus FI 30.21 30.21 30.21 30.21 0.02 0.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Estrategia Acumulacion FI 9.781 9.781 9.781 9.781 0.01 0.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Bankia Soy Asi Flexible FI 136.91 136.91 136.91 136.91 0.25 0.18% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Caixabank Ahorro Premium FI 30.61 30.61 30.61 30.61 0.03 0.10% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Caixabank Ahorro Estandar FI 29.88 29.88 29.88 29.88 0.02 0.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
ច្រើនទៀត

Australia

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
North Index High Growth 0.747 0.747 0.747 0.747 0.00 0.54% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Dimensional Global Bond Trust 9.636 9.636 9.636 9.636 0.01 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Ipac Select Index High Growth 0.747 0.747 0.747 0.747 0.00 0.54% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
MultiMix Balanced Growth Trust 0.941 0.941 0.941 0.941 0.00 0.21% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Antipodes Global Fund - Class P 1.674 1.674 1.674 1.674 0.02 1.03% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
ច្រើនទៀត

Estonia

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Trigon Baltic Fund C 30.459 30.459 30.459 30.459 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Baltic Horizon Fund 0.252 0.252 0.252 0.252 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 20:23
Swedbank Russian Equity Fund 13.88 13.88 13.88 13.88 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:57
Trigon Russia Top Picks Fund A 8.748 8.748 8.748 8.748 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:57
Trigon Russia Top Picks Fund C 22.996 22.996 22.996 22.996 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:57
ច្រើនទៀត

Slovenia

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Infond Global 12.4 12.4 12.4 12.4 0.00 0.00% 2023/11/08 ពេលវេលា 20:32
Infond Consumer 1.27 1.27 1.27 1.27 0.00 0.00% 2023/11/08 ពេលវេលា 20:32
KD Latinska Amerika 1.595 1.595 1.595 1.595 0.00 0.00% 2023/11/08 ពេលវេលា 20:32
NLB Skladi - Zahodni Balkan 2.232 2.232 2.232 2.232 0.00 0.00% 2023/11/08 ពេលវេលា 20:32
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 27.441 27.441 27.441 27.441 0.00 0.00% 2023/11/08 ពេលវេលា 20:32
ច្រើនទៀត

United Arab Emirates

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fu 94.687 94.687 94.687 94.687 0.06 0.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Emirates Global Sukuk Fund USD Institutional Share 16.717 16.717 16.717 16.717 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:11
ច្រើនទៀត

Indonesia

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Schroder Dana Prestasi Acc 42395.35 42395.35 42395.35 42395.35 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Schroder 90 Plus Equity Fund 2042.87 2042.87 2042.87 2042.87 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
NIKKO TRON DUA 2775.001 2775.001 2775.001 2775.001 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Prospera Bijak 900.666 900.666 900.666 900.666 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Reksa Dana Prima 1754.18 1754.18 1754.18 1754.18 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
ច្រើនទៀត

UK

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A $ 43.95 43.95 43.95 43.95 0.33 0.76% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund I $ 54.87 54.87 54.87 54.87 0.41 0.75% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Vanguard LifeStrategy 40% Equity Fund A Acc 199.21 199.21 199.21 199.21 0.51 0.26% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Vanguard LifeStrategy 40% Equity Fund A Inc 164.05 164.05 164.05 164.05 0.42 0.26% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Vanguard LifeStrategy 80% Equity Fund A Acc 297.31 297.31 297.31 297.31 1.87 0.63% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
ច្រើនទៀត

Italy

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
First Eagle Amundi International Fund Class AE-QD 144.4 144.4 144.4 144.4 0.64 0.45% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
First Eagle Amundi International Fund Class FHE-C 158.26 158.26 158.26 158.26 0.61 0.39% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class 171.55 171.55 171.55 171.55 2.09 1.23% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Mediolanum BB Dynamic International Value Opportun 7.643 7.643 7.643 7.643 0.03 0.43% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F 8.263 8.263 8.263 8.263 0.07 0.88% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
ច្រើនទៀត

Ireland

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Findlay Park American USD 223.27 223.27 223.27 223.27 2.61 1.18% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liqu 168.617 168.617 168.617 168.617 0.03 0.01% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD 99.58 99.58 99.58 99.58 0.02 0.02% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro 149.22 149.22 149.22 149.22 0.02 0.01% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 12.15 12.15 12.15 12.15 0.01 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
ច្រើនទៀត

Iceland

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Schroder Special Situations Fund QEP Japanese Core 11714.82 11714.82 11714.82 11714.82 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:57
Schroder Special Situations Fund QEP Japanese Core 205.64 205.64 205.64 205.64 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:57
Schroder Special Situations Fund QEP Japanese Core 174.28 174.28 174.28 174.28 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:57
Schroder Special Situations Fund QEP Japanese Core 13794.76 13794.76 13794.76 13794.76 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:57
ច្រើនទៀត

Bahrain

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Al Mal MENA Equity 12.919 12.919 12.919 12.919 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 7:52
NBK Gulf Equity 2.508 2.508 2.508 2.508 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 1:51
NBK Qatar Equity 1.867 1.867 1.867 1.867 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 1:51
SICO Gulf Equity 164.31 164.31 164.31 164.31 0.00 0.00% 2024/07/02 ពេលវេលា 17:30
SICO Khaleej Equity 630.654 630.654 630.654 630.654 0.00 0.00% 2024/07/02 ពេលវេលា 17:30
ច្រើនទៀត

Brazil

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
ATMOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES 1364.303 1364.303 1364.303 1364.303 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FGEDUC MULTIMERCADO 3.773 3.773 3.773 3.773 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BB AMPLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 16.045 16.045 16.045 16.045 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP PRIVATE FUNDO DE 12.962 12.962 12.962 12.962 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BB RENDA FIXA LP CORPORATIVO 3 MILHOES FUNDO DE IN 4.734 4.734 4.734 4.734 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
ច្រើនទៀត

Bermuda

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Global Voyager Small Cap Growth 36.205 36.205 36.205 36.205 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Global Voyager Global Fixed Income 24.381 24.381 24.381 24.381 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Butterfield USD Bond 10.358 10.358 10.358 10.358 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Butterfield Bermuda A 47.28 47.28 47.28 47.28 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Butterfield US Bond B 10.571 10.571 10.571 10.571 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
ច្រើនទៀត

Belgium

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps A Distrib 218.49 218.49 218.49 218.49 2.27 1.05% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps B Capital 300.28 300.28 300.28 300.28 3.12 1.05% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps F Capital 339.71 339.71 339.71 339.71 3.56 1.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
DPAM INVEST B Bonds Eur A Distribution 45.46 45.46 45.46 45.46 0.06 0.13% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
DPAM INVEST B Bonds Eur E Distribution 48.05 48.05 48.05 48.05 0.07 0.15% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
ច្រើនទៀត

Pakistan

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Golden Arrow Selected Stocks Fund 14.46 14.46 14.46 14.46 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:59
ច្រើនទៀត

Portugal

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
SGF Stoik Acções PPR FP 6.852 6.852 6.852 6.852 0.03 0.36% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Caixa Ações Emergentes FIMAA 9.75 9.75 9.75 9.75 0.03 0.28% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Caixagest Acções Portugal - Fundo de Investimento 16.014 16.014 16.014 16.014 0.04 0.27% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Abert 6.766 6.766 6.766 6.766 0.00 0.04% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Bankinter PPR Obrigações - Fundo de Investimento A 13.149 13.149 13.149 13.149 0.01 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
ច្រើនទៀត

Thailand

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
TMB China Opportunity Fund 11.06 11.06 11.06 11.06 0.00 0.00% 2024/07/21 ពេលវេលា 16:56
TMB EASTSPRING China A Active Fund 6.483 6.483 6.483 6.483 0.00 0.00% 2024/07/21 ពេលវេលា 16:56
TMB SET50 87.26 87.26 87.26 87.26 0.00 0.00% 2024/07/21 ពេលវេលា 16:56
TMB Money Fund 22.74 22.74 22.74 22.74 0.00 0.00% 2024/07/21 ពេលវេលា 16:56
TMB Global Income Fund 11.715 11.715 11.715 11.715 0.00 0.00% 2024/07/21 ពេលវេលា 16:56
ច្រើនទៀត

Taiwan

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
ABITL Da Li Fund 90.51 90.51 90.51 90.51 2.53 2.88% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Franklin Growth Fd 141.59 141.59 141.59 141.59 2.09 1.50% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:19
FSSA Asian Growth Fund Class IV (Accumulation) USD 16.418 16.418 16.418 16.418 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
FSITC Global Trends 47.4 47.4 47.4 47.4 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:11
Taishin Mainstream Fund 56.11 56.11 56.11 56.11 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:11
ច្រើនទៀត

Gibraltar

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.698 1.698 1.698 1.698 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.591 2.591 2.591 2.591 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.182 2.182 2.182 2.182 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.821 2.821 2.821 2.821 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.56 1.56 1.56 1.56 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
ច្រើនទៀត

Czech Republic

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Conseq Invest Equity Fund A 295.6 295.6 295.6 295.6 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:56
Conseq Invest Equity Fund B 320.614 320.614 320.614 320.614 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:56
Conseq Invest Equity Fund D 27.188 27.188 27.188 27.188 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:56
ច្រើនទៀត

China

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Fullgoal Tianhui Selected Growth Mixed A 2.329 2.329 2.329 2.329 0.02 0.74% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Industrial Trend Investment Hybrid Securities Inve 0.573 0.573 0.573 0.573 0.00 0.53% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Lion Growth Fund 1.142 1.142 1.142 1.142 0.00 0.35% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
AEGON-Industrial WenTai Bd A 1.18 1.18 1.18 1.18 0.00 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
E Fund CSI China Oversea Net 50 1.055 1.055 1.055 1.055 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
ច្រើនទៀត

Denmark

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Nykredit Invest Danske Aktier Akk 518.4 518.4 518.4 518.4 2.07 0.40% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Nykredit Alpha Alternativer 141.18 141.18 141.18 141.18 0.07 0.05% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Nykredit Invest Bæredygtige Aktier 202.65 202.65 202.65 202.65 1.20 0.60% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Nykredit Invest Globale Fokusaktier 133.93 133.93 133.93 133.93 0.78 0.59% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Nykredit Invest Globale Aktier Basis 123.62 123.62 123.62 123.62 0.50 0.41% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
ច្រើនទៀត

Russia

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Sberbank Balanced 117822 117822 117822 117822 0.00 0.00% 2023/10/27 ពេលវេលា 23:22
Sberbank Natural Resources 2537.9 2537.9 2537.9 2537.9 0.00 0.00% 2023/10/27 ពេលវេលា 23:22
Raiffeisen Europe 19025.97 19025.97 19025.97 19025.97 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
Arsagera - Mixed Fund 8139.51 8139.51 8139.51 8139.51 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
Raiffeisen Industrial 15217.96 15217.96 15217.96 15217.96 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
ច្រើនទៀត

Japan

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Daiwa Nikkei225 Listed 40670 40670 40670 40670 20.00 0.05% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Listed Index Fund JPX-Nikkei Index 400 2388 2388 2388 2388 7.00 0.29% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Nomura Fund Wrap Foreign Equity A 16684 16684 16684 16684 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
SMTAM DC Foreign Equity Index Fund L 89974 89974 89974 89974 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Nomura My Story Dividend Dividend 6 Year B 12539 12539 12539 12539 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
ច្រើនទៀត

Singapore

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Schroder Asia More+ SGD A Dis 0.898 0.898 0.898 0.898 0.00 0.22% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Schroder Singapore Trust A Acc 1.537 1.537 1.537 1.537 0.00 0.26% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Schroder Singapore Trust I Acc 3.828 3.828 3.828 3.828 0.01 0.26% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Schroder Singapore Fixed Income Fund Class A 1.305 1.305 1.305 1.305 0.00 0.15% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Nikko AM Shenton Singapore Dividend Equity Fund - 1.389 1.389 1.389 1.389 0.01 0.43% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
ច្រើនទៀត

Sweden

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
SPP Aktiefond Global 271.692 271.692 271.692 271.692 3.38 1.26% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SPP Aktiefond Global B 195.969 195.969 195.969 195.969 2.44 1.26% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SPP Aktiefond Sverige A 544.247 544.247 544.247 544.247 6.42 1.19% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SPP Generation 70-tal Inc 438.309 438.309 438.309 438.309 4.88 1.13% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Länsförsäkringar USA Indexnära 975.187 975.187 975.187 975.187 17.92 1.87% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
ច្រើនទៀត

Switzerland

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B CHF 135.88 135.88 135.88 135.88 0.31 0.23% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F CHF 147.05 147.05 147.05 147.05 0.33 0.22% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
UBS CH Vitainvest - 50 World U 273.71 273.71 273.71 273.71 1.27 0.47% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
UBS CH Institutional Fund - Equities Emerging Mark 1393.67 1393.67 1393.67 1393.67 4.52 0.32% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
UBS CH Institutional Fund - Equities Emerging Mark 1400.37 1400.37 1400.37 1400.37 4.54 0.32% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
ច្រើនទៀត

Chile

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Fondo Mutuo Santander C APV 2604.087 2604.087 2604.087 2604.087 6.49 0.25% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Mutuo Santander E APV 2602.7 2602.7 2602.7 2602.7 3.30 0.13% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Mutuo Santander E EJECU 2437.317 2437.317 2437.317 2437.317 2.93 0.12% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Mutuo Santander E INVER 1975.417 1975.417 1975.417 1975.417 2.35 0.12% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global C 4440.269 4440.269 4440.269 4440.269 19.72 0.44% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
ច្រើនទៀត

Saudi Arabia

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
SAMBA Al Razeen 32.64 32.64 32.64 32.64 0.01 0.03% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SAMBA Al Ataa Saudi Equity 22.19 22.19 22.19 22.19 0.03 0.14% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
AlAhli Saudi Mid Cap Equity 6.87 6.87 6.87 6.87 0.02 0.29% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SAMBA Al Raed 85.85 85.85 85.85 85.85 0.04 0.05% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Bakheet IPO 3.8 3.8 3.8 3.8 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
ច្រើនទៀត

Oman

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
BankMuscat Oryx 3.252 3.252 3.252 3.252 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
BankMuscat Money Market OMR 1.376 1.376 1.376 1.376 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
United GCC 1.537 1.537 1.537 1.537 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:59
Vision Emerging GCC 1.044 1.044 1.044 1.044 0.00 0.00% 2022/01/07 ពេលវេលា 14:39
Vision Real Economy GCC 1.173 1.173 1.173 1.173 0.00 0.00% 2022/01/07 ពេលវេលា 14:39
ច្រើនទៀត

France

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Renaissance Europe C 274.32 274.32 274.32 274.32 1.79 0.66% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SG Oblig Etat Euro R 125.33 125.33 125.33 125.33 0.02 0.02% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Carmignac Investissement A EUR Acc 2079.55 2079.55 2079.55 2079.55 6.29 0.30% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Carmignac Investissement E EUR Acc 289.34 289.34 289.34 289.34 0.86 0.30% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Amundi Resa Actions Internationales C 337.39 337.39 337.39 337.39 1.83 0.54% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
ច្រើនទៀត

Finland

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Nordea Innovation Stars Fund AG-SEK 161.498 161.498 161.498 161.498 0.70 0.43% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 557.076 557.076 557.076 557.076 4.55 0.82% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Placeringsfond Nordea Defensiv I vekst (NOK) 1272.92 1272.92 1272.92 1272.92 1.05 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Nordea Defensiv A 1229.442 1229.442 1229.442 1229.442 0.98 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Nordea Maailma Kasvu 9.213 9.213 9.213 9.213 0.03 0.34% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
ច្រើនទៀត

Qatar

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Masraf Al Rayan GCC 2.644 2.644 2.644 2.644 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 1:53
QInvest JOHCM Sharia’a Fund 1384.35 1384.35 1384.35 1384.35 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
ច្រើនទៀត

Canada

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Fidelity Canadian Bond Sr F 12.952 12.952 12.952 12.952 0.02 0.16% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Fidelity Global Balanced Portfolio B 17.616 17.616 17.616 17.616 0.12 0.69% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Fidelity Global Balanced Portfolio F 17.649 17.649 17.649 17.649 0.12 0.70% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Fidelity Canadian Growth Company Sr A 104.63 104.63 104.63 104.63 1.24 1.20% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Fidelity Canadian Growth Company Sr B 106.188 106.188 106.188 106.188 1.27 1.21% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
ច្រើនទៀត

South Korea

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Daishin KOSPI200 Index Feeder Equity-Derivatives A 1674.9 1674.9 1674.9 1674.9 17.79 1.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Daishin KOSPI200 Index Feeder Equity-Derivatives C 1672.43 1672.43 1672.43 1672.43 17.77 1.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
MiraeAsset Retirement Annuity Best Fund Collection 1030.04 1030.04 1030.04 1030.04 4.50 0.44% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
KIM Navigator Equity 1 A 1436.97 1436.97 1436.97 1436.97 16.92 1.18% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
KIM Navigator Equity 1 C1 1374.25 1374.25 1374.25 1374.25 16.22 1.18% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
ច្រើនទៀត

Cayman Islands

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Value Partners China Convergence Fund 157.96 157.96 157.96 157.96 1.95 1.25% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Value Partners Chinese Mainland Focus 50.46 50.46 50.46 50.46 0.61 1.22% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla 12.18 12.18 12.18 12.18 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Invesco SR Global Bond GP 272.36 272.36 272.36 272.36 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Invesco SR Global Bond SA 237.24 237.24 237.24 237.24 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
ច្រើនទៀត

Latvia

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
INVL Baltic Fund 54.587 54.587 54.587 54.587 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
INVL Emerging Europe Bond 42.738 42.738 42.738 42.738 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
ABLV Emerging Markets EUR Bond 15.71 15.71 15.71 15.71 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
ABLV Emerging Markets USD Bond 18.202 18.202 18.202 18.202 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
ច្រើនទៀត

Poland

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D acc - PLN 576.55 576.55 576.55 576.55 0.69 0.12% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:55
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 325.752 325.752 325.752 325.752 2.00 0.61% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:55
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 340.894 340.894 340.894 340.894 3.45 1.02% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:55
HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth Cla 104.089 104.089 104.089 104.089 1.38 1.34% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:55
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund E PLN 172.045 172.045 172.045 172.045 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
ច្រើនទៀត

Luxembourg

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
BL-Equities Japan A JPY Inc 33262 33262 33262 33262 95.00 0.29% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
BL-Equities Japan B JPY Acc 29470 29470 29470 29470 83.00 0.28% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan A 289.78 289.78 289.78 289.78 3.06 1.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan R 230.56 230.56 230.56 230.56 2.43 1.05% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Capital 112.93 112.93 112.93 112.93 0.53 0.47% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:01
ច្រើនទៀត

Lithuania

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
CBL Eastern European Bond R Acc USD 26.69 26.69 26.69 26.69 0.13 0.49% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Prudentis Global Value 240.23 240.23 240.23 240.23 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:58
ABLV European Corporate EUR Bond 11.219 11.219 11.219 11.219 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:58
ច្រើនទៀត

Liechtenstein

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
VanEck Vectors Bitcoin A 33.012 33.012 33.012 33.012 0.77 2.38% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Pro Strategy Fund EUR 183.02 183.02 183.02 183.02 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Solitaire Global Bond Fund USD 175.83 175.83 175.83 175.83 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
VP Bank Best Manager World Equities B 2030.47 2030.47 2030.47 2030.47 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
VP Bank Best Manager European Equities B 2490.32 2490.32 2490.32 2490.32 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
ច្រើនទៀត

Malta

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Eiger MUST Class A 120.808 120.808 120.808 120.808 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Eiger Absolute Income A EUR Acc 55.403 55.403 55.403 55.403 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Eiger Megatrends Brands B USD Acc 103.972 103.972 103.972 103.972 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Eiger Megatrend Brands Fund A EUR Acc 134.525 134.525 134.525 134.525 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Eiger Megatrend Brands Fund I EUR Inc 142.886 142.886 142.886 142.886 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
ច្រើនទៀត

Malaysia

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Manulife Investment Pacific Fund 0.402 0.402 0.402 0.402 0.00 1.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
AIA PAM-Growth Fund 1.518 1.518 1.518 1.518 0.01 0.40% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Singular Value Fund 7.355 7.355 7.355 7.355 0.04 0.58% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Affin Hwang PRS Growth Fund 0.738 0.738 0.738 0.738 0.01 0.68% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Affin Hwang Select Dividend Fund 0.878 0.878 0.878 0.878 0.01 1.03% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
ច្រើនទៀត

Hungary

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
NN L Greater China Equity - X Cap HUF 118393 118393 118393 118393 751.00 0.63% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
NN L Information Technology - X Cap HUF 268873 268873 268873 268873 2018.00 0.76% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap H 118957 118957 118957 118957 243.00 0.20% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
ESPA Stock Techno VT HUF 81716.16 81716.16 81716.16 81716.16 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
ESPA Bond International VT 21.82 21.82 21.82 21.82 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
ច្រើនទៀត

Mexico

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. A1 13.449 13.449 13.449 13.449 0.03 0.24% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. A2 13.449 13.449 13.449 13.449 0.03 0.24% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. B2 13.449 13.449 13.449 13.449 0.03 0.24% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. A 4.757 4.757 4.757 4.757 0.00 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E1 4.268 4.268 4.268 4.268 0.00 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
ច្រើនទៀត

Mauritius

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
JPMorgan India (acc) - USD 381.03 381.03 381.03 381.03 0.68 0.18% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
JPMorgan India Smaller Companies (acc) - USD 39.55 39.55 39.55 39.55 0.47 1.20% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Indian Entrepreneur Fund Retail A 4.939 4.939 4.939 4.939 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Indian Entrepreneur Fund Retail B 5.068 5.068 5.068 5.068 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Indian Entrepreneur Fund Retail C 5.508 5.508 5.508 5.508 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
ច្រើនទៀត

Monaco

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Monaction Europe 1924.3 1924.3 1924.3 1924.3 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Monaco Court Terme Euro 5577.08 5577.08 5577.08 5577.08 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Monaction Emerging Markets 2003.95 2003.95 2003.95 2003.95 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Monaco Convertible Bond Europe 1097.06 1097.06 1097.06 1097.06 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
ច្រើនទៀត

Namibia

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Sanlam Namibia Global Fund 3.482 3.482 3.482 3.482 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Sanlam Namibia Value Fund A 2.272 2.272 2.272 2.272 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Sanlam Namibia Value Fund B 2.273 2.273 2.273 2.273 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Sanlam Namibia Value Fund D 2.278 2.278 2.278 2.278 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Sanlam Namibia Global Trust B 3.627 3.627 3.627 3.627 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
ច្រើនទៀត

Norway

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
SKAGEN Kon-Tiki A 100.106 100.106 100.106 100.106 0.19 0.19% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SKAGEN Kon-Tiki A 87.165 87.165 87.165 87.165 0.11 0.13% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SKAGEN Kon-Tiki A 1235.784 1235.784 1235.784 1235.784 11.97 0.98% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SKAGEN Kon-Tiki A 771.587 771.587 771.587 771.587 1.18 0.15% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SKAGEN Kon-Tiki B 108.222 108.222 108.222 108.222 0.16 0.15% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
ច្រើនទៀត

New Zealand

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Pie Global Growth 2 Fund 1.397 1.397 1.397 1.397 0.01 0.72% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
AMP Capital NZ Shares Index Fund 1.253 1.253 1.253 1.253 0.00 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
AMP Capital Core Global Shares Fund 3.168 3.168 3.168 3.168 0.01 0.25% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Pie Australasian Emerging Companies Fund 6.804 6.804 6.804 6.804 0.02 0.26% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Mint Australia New Zealand Active Equity Trust 4.142 4.142 4.142 4.142 0.03 0.65% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
ច្រើនទៀត

Netherlands

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
SNS Optimaal Rood 26.56 26.56 26.56 26.56 0.10 0.38% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Kempen Profielfonds 4 47.505 47.505 47.505 47.505 0.22 0.47% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
NN First Class Return Fund - N 234.99 234.99 234.99 234.99 1.62 0.69% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief 49.607 49.607 49.607 49.607 0.01 0.02% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
AEAM Core Eurozone Government Bond Fund 13.328 13.328 13.328 13.328 0.01 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
ច្រើនទៀត

India

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
SBI Emerging Businesses Fund Direct Plan Growth 365.555 365.555 365.555 365.555 0.19 0.05% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SBI Emerging Businesses Fund Direct Plan Dividend 89.083 89.083 89.083 89.083 0.05 0.05% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SBI Emerging Businesses Fund Growth 328.224 328.224 328.224 328.224 0.15 0.04% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SBI Emerging Businesses Fund Dividend Payout 60.035 60.035 60.035 60.035 0.03 0.04% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SBI Life - Equity Fund 201.22 201.22 201.22 201.22 0.56 0.28% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:01
ច្រើនទៀត

Hong Kong

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income 8.356 8.356 8.356 8.356 0.04 0.43% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Hang Seng Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus 11.75 11.75 11.75 11.75 0.13 1.12% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Euro 17.6 17.6 17.6 17.6 0.18 1.03% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
JPMorgan Pacific Securities Fund (PRC) (acc) - RMB 20.57 20.57 20.57 20.57 0.22 1.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio 16.386 16.386 16.386 16.386 0.07 0.43% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
ច្រើនទៀត

Greece

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
European Reliance Growth Domestic Equity Fund 14.717 14.717 14.717 14.717 0.00 0.00% 2024/04/01 ពេលវេលា 18:24
3K Greek Value Domestic Equity Fund (Retail Share 16.845 16.845 16.845 16.845 0.00 0.00% 2024/04/01 ពេលវេលា 18:24
DELOS USDBond - Foreign Bond Fund A 7.468 7.468 7.468 7.468 0.00 0.00% 2024/03/29 ពេលវេលា 20:11
3K Domestic Equity Fund Retail Share 14.027 14.027 14.027 14.027 0.00 0.00% 2024/03/29 ពេលវេលា 20:11
3K Balanced Fund (Retail Share Class) 6.276 6.276 6.276 6.276 0.00 0.00% 2024/03/29 ពេលវេលា 20:11
ច្រើនទៀត
  • -->
    101