វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Belgium
Belgium

BEL 20 Net Return

12,364
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
17 June 2024
ពេលវេលា 23:29:57
548 (4.64%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
854 (7.42%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
1,326 (12.02%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

Belgium

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps A Distrib 218.49 218.49 218.49 218.49 2.27 1.05% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps B Capital 300.28 300.28 300.28 300.28 3.12 1.05% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps F Capital 339.71 339.71 339.71 339.71 3.56 1.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
DPAM INVEST B Bonds Eur A Distribution 45.46 45.46 45.46 45.46 0.06 0.13% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
DPAM INVEST B Bonds Eur E Distribution 48.05 48.05 48.05 48.05 0.07 0.15% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
DPAM INVEST B Bonds Eur B Capitalisation 78.51 78.51 78.51 78.51 0.11 0.14% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
DPAM INVEST B Bonds Eur F Capitalisation 81.48 81.48 81.48 81.48 0.11 0.14% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
DPAM INVEST B Real Estate Europe A Distribution 282.94 282.94 282.94 282.94 1.18 0.42% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
DPAM INVEST B Real Estate Europe E Distribution 316.24 316.24 316.24 316.24 1.34 0.43% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
DPAM INVEST B Real Estate Europe B Capitalisation 435.23 435.23 435.23 435.23 1.82 0.42% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
DPAM INVEST B Real Estate Europe F Capitalisation 492.25 492.25 492.25 492.25 2.09 0.43% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
DPAM HORIZON B Balanced Strategy A 168.43 168.43 168.43 168.43 0.66 0.39% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
DPAM HORIZON B Balanced Strategy B 191.98 191.98 191.98 191.98 0.75 0.39% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
DPAM INVEST B - Equities World Sustainable B Cap 373.23 373.23 373.23 373.23 5.13 1.39% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
DPAM INVEST B - Equities Europe Sustainable B Cap 442.61 442.61 442.61 442.61 4.11 0.94% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable A Dis 239.21 239.21 239.21 239.21 3.55 1.51% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable B Cap 308.28 308.28 308.28 308.28 4.58 1.51% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable F Cap 349.4 349.4 349.4 349.4 5.21 1.51% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable W Cap 335.92 335.92 335.92 335.92 5.01 1.51% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Sivek - Global High Cap 549.62 549.62 549.62 549.62 3.21 0.58% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
IN.Focus Private Banking Active Income Selection D 920.97 920.97 920.97 920.97 2.75 0.30% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Plato Institutional Index Fund - World Classic Sha 636.66 636.66 636.66 636.66 3.21 0.50% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Pricos Cap 531.58 531.58 531.58 531.58 3.27 0.62% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
KBC Eco Fund - Water Cap 2396.81 2396.81 2396.81 2396.81 17.75 0.74% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Sivek - Global Medium Cap 466.82 466.82 466.82 466.82 2.30 0.49% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
KBC-Life Comfort SRI Dynamic 1210.89 1210.89 1210.89 1210.89 2.83 0.23% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Horizon - Comfort Dynamic Cap 1545.51 1545.51 1545.51 1545.51 7.64 0.49% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Horizon - Comfort SRI Dynamic Cap 1202.73 1202.73 1202.73 1202.73 5.34 0.44% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Managed Portfolio - Core Satellite Dynamic Dis 1197.63 1197.63 1197.63 1197.63 5.92 0.49% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Horizon - KBC ExpertEase Dynamic Balanced Classic 1145.45 1145.45 1145.45 1145.45 5.99 0.52% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
AG Life Equity World Aqua 302.9 302.9 302.9 302.9 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
AG Life Sustainable Neutral 121.2 121.2 121.2 121.2 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
AG Life Equities Human Future 156.94 156.94 156.94 156.94 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
AG Life Sustainable Defensive 107.1 107.1 107.1 107.1 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
C+F Euro Equities Acc 784.17 784.17 784.17 784.17 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
C+F Euro Equities Inc 172.4 172.4 172.4 172.4 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
C+F Euro Equities D Acc 666.49 666.49 666.49 666.49 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
C+F Euro Equities D Inc 161.25 161.25 161.25 161.25 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Argenta Pensioenspaarfonds Defensive 76.61 76.61 76.61 76.61 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Belfius Equities Leading Brands C Cap 194.44 194.44 194.44 194.44 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Belfius Equities Leading Brands C Dis 128.98 128.98 128.98 128.98 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Belfius Equities Leading Brands L Cap 191.99 191.99 191.99 191.99 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Belfius Equities Bope Small & Mid Caps C Cap 1096.28 1096.28 1096.28 1096.28 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Belfius Equities Bope Small & Mid Caps C Dis 680.37 680.37 680.37 680.37 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
AG Life Climate Change 100.3 100.3 100.3 100.3 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Belfius Pension Fund Low Equities 127.31 127.31 127.31 127.31 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BNP Paribas B Pension Stability O 1358.2 1358.2 1358.2 1358.2 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BNP Paribas B Pension Stability Fintro 156.68 156.68 156.68 156.68 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BNP Paribas B Pension Stability Classic 156.68 156.68 156.68 156.68 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Belfius Multi Manager Smart Future C Acc 217.89 217.89 217.89 217.89 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Belfius Multi Manager Smart Future C Inc 202.61 202.61 202.61 202.61 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Belfius Equities Global Health Care C Dis 3939.46 3939.46 3939.46 3939.46 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
DPAM INVEST B Balanced Defensive Growth B Capitali 75.2 75.2 75.2 75.2 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White 57.2 57.2 57.2 57.2 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White 19.52 19.52 19.52 19.52 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-Capitalis 1833.94 1833.94 1833.94 1833.94 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-Distribut 1252.85 1252.85 1252.85 1252.85 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Van Lanschot Bevek Equities DBI-RDT B Distribution 1563.6 1563.6 1563.6 1563.6 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
AG Life Balanced 119.98 119.98 119.98 119.98 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
AG Life Stability 81.7 81.7 81.7 81.7 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Belfius Plan Medium 423.92 423.92 423.92 423.92 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BNP Paribas B Pension Growth 198.75 198.75 198.75 198.75 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Belfius Equities Climate C Cap 226.71 226.71 226.71 226.71 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Belfius Pension Fund Balanced Plus 121.47 121.47 121.47 121.47 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Metropolitan Rentastro Growth Classic 307.58 307.58 307.58 307.58 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Belfius Portfolio Global Allocation 50 P 1257.27 1257.27 1257.27 1257.27 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Belfius Equities Global Health Care C Cap 5715.67 5715.67 5715.67 5715.67 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Belfius Equities Global Health Care L Cap 5636.38 5636.38 5636.38 5636.38 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Van Lanschot Bevek Balanced Portfolio A Acc 1264.38 1264.38 1264.38 1264.38 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Van Lanschot Bevek Balanced Portfolio B Acc 1331.06 1331.06 1331.06 1331.06 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Van Lanschot Bevek Balanced Portfolio C Acc 1453.95 1453.95 1453.95 1453.95 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 518.27 518.27 518.27 518.27 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 612.37 612.37 612.37 612.37 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 467.57 467.57 467.57 467.57 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 620.69 620.69 620.69 620.69 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
DPAM Capital B - Equities US Dividend B Capitalisa 535.19 535.19 535.19 535.19 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
DPAM Capital B - Equities US Dividend B USD Capita 585.13 585.13 585.13 585.13 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
DPAM Capital B - Equities US Dividend F Capitalisa 565.34 565.34 565.34 565.34 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth A Distributi 74.2 74.2 74.2 74.2 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth B Capitalisa 94.55 94.55 94.55 94.55 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello 66.6 66.6 66.6 66.6 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello 23.78 23.78 23.78 23.78 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Van Lanschot Bevek Balanced Portfolio A ג‚¬ Income 1380.82 1380.82 1380.82 1380.82 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Van Lanschot Bevek Balanced Portfolio B ג‚¬ Income 1403.12 1403.12 1403.12 1403.12 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Van Lanschot Bevek Balanced Portfolio C ג‚¬ Income 1443.17 1443.17 1443.17 1443.17 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Argenta Pensioenspaarfonds 163.9 163.9 163.9 163.9 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Star Fund - capitalisation 228.33 228.33 228.33 228.33 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Belfius Pension Fund High Equities 175.93 175.93 175.93 175.93 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Candriam Sustainable - Medium C Cap 8.344 8.344 8.344 8.344 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BNP Paribas B Pension Balanced Fintro EUR Acc 212.66 212.66 212.66 212.66 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BNP Paribas B Pension Balanced Classic EUR Acc 212.66 212.66 212.66 212.66 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BNP Paribas B Strategy - Global Sustainable Neutra 78.26 78.26 78.26 78.26 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BNPPF Private Balanced SRI Classic Select 1 Distri 110.44 110.44 110.44 110.44 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BNPPF Private Balanced SRI Classic Solidarity Dist 123.04 123.04 123.04 123.04 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
DPAM INVEST B - Equities Euroland B Cap 306.59 306.59 306.59 306.59 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 14:17
DPAM INVEST B Equities Euroland F Capitalisation 345.8 345.8 345.8 345.8 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 14:17
DPAM INVEST B - Equities Euroland F Cap USD Hedged 429.72 429.72 429.72 429.72 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 14:17
Perspective - Global 100 Timing NOK 2 NOK Acc Reta 1247.72 1247.72 1247.72 1247.72 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 7:47
ING B Collect Portfolio - ING Core Fund Balanced - 1346.39 1346.39 1346.39 1346.39 0.00 0.00% 2024/06/21 ពេលវេលា 16:55
ING B Collect Portfolio - ING Core Fund Balanced - 408.58 408.58 408.58 408.58 0.00 0.00% 2024/06/21 ពេលវេលា 16:55
Transparant Balanced Acc 2312.17 2312.17 2312.17 2312.17 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Belfius Fullinvest - High C Acc 1017.57 1017.57 1017.57 1017.57 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
C+F Balanced Dynamic Classic Acc 8241.74 8241.74 8241.74 8241.74 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
C+F Balanced Dynamic Classic Inc 7912.28 7912.28 7912.28 7912.28 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
DPAM INVEST B - Real Estate Europe Dividend W Cap 243.35 243.35 243.35 243.35 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
DPAM INVEST B - Equities DRAGONS Sustainable B Cap 89.79 89.79 89.79 89.79 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Sivek - Global Medium Dis 242.84 242.84 242.84 242.84 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Plato Institutional Index Fund - North American Eq 256.91 256.91 256.91 256.91 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Horizon - Private Banking Active Stock Selection C 1723.64 1723.64 1723.64 1742.13 0.00 0.00% 2022/11/11 ពេលវេលា 7:44
DPAM DBI-RDT B US Diversified S EUR Distribution 1495.95 1495.95 1495.95 1495.95 0.00 0.00% 2022/11/11 ពេលវេលា 7:16
  • -->
    101