វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Brazil
Brazil

brl/usd

0.1792
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0.22%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 July 2024
ពេលវេលា 16:09:07
0 (8.06%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (11.24%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (7.53%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

18 Karat Gold

317
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
22 July 2024
ពេលវេលា 05:02:33
31 (10.84%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
78 (32.64%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
96 (43.44%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

Tag Along

20,121
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
19 June 2024
ពេលវេលា 03:59:15
1,093 (5.15%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
628 (3.03%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
251 (1.26%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

Brazil

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
ATMOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES 1364.303 1364.303 1364.303 1364.303 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FGEDUC MULTIMERCADO 3.773 3.773 3.773 3.773 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BB AMPLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 16.045 16.045 16.045 16.045 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP PRIVATE FUNDO DE 12.962 12.962 12.962 12.962 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BB RENDA FIXA LP CORPORATIVO 3 MILHOES FUNDO DE IN 4.734 4.734 4.734 4.734 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BRASILPREV RT FIX C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 8.161 8.161 8.161 8.161 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RE 4.332 4.332 4.332 4.332 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 2.286 2.286 2.286 2.286 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 3.76 3.76 3.76 3.76 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
KONA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PR 93.122 93.122 93.122 93.122 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I 2.655 2.655 2.655 2.655 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BRASILPREV TOP DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO REND 1.841 1.841 1.841 1.841 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 5.203 5.203 5.203 5.203 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
SANTANDER FI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCI 51.875 51.875 51.875 51.875 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
FRG PLANO BD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 30.321 30.321 30.321 30.321 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 8.376 8.376 8.376 8.376 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP VIP ESTILO FUNDO 13.422 13.422 13.422 13.422 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BB CURTO PRAZO CORPORATIVO 10 MILHOES FUNDO DE INV 3.557 3.557 3.557 3.557 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BB CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVE 4.873 4.873 4.873 4.873 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO HIGH FUNDO DE INVESTIMEN 1.615 1.615 1.615 1.615 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BB TOP RENDA FIXA INSTITUICOES FINANCEIRAS FUNDO D 6.716 6.716 6.716 6.716 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BB TOP RF MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX 33.66 33.66 33.66 33.66 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO 13.608 13.608 13.608 13.608 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND 6.69 6.69 6.69 6.69 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BRASILPREV TOP CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO R 1.87 1.87 1.87 1.87 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BRASILPREV TOP INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO REND 3.107 3.107 3.107 3.107 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMEN 2.276 2.276 2.276 2.276 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
FENIX - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CREDITO 246.094 246.094 246.094 246.094 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE 5.293 5.293 5.293 5.293 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA CRED 3.225 3.225 3.225 3.225 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RENDA FIXA REFERE 4.013 4.013 4.013 4.013 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 2.604 2.604 2.604 2.604 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC 9.435 9.435 9.435 9.435 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 26.936 26.936 26.936 26.936 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO 3.243 3.243 3.243 3.243 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER P 6.408 6.408 6.408 6.408 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 643.594 643.594 643.594 643.594 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
ITAÚ FLEXPREV PREVIDÊNCIA RENDA FIXA - FUNDO DE IN 47.665 47.665 47.665 47.665 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 3.088 3.088 3.088 3.088 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 17.753 17.753 17.753 17.753 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS ESTILO FUNDO DE 5.045 5.045 5.045 5.045 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FEDERAL 3.822 3.822 3.822 3.822 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BB RENDA FIXA MASTER SETOR PUBLICO FUNDO DE INVEST 18.001 18.001 18.001 18.001 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BRADESCO PRIVATE PB FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE 2.124 2.124 2.124 2.124 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO 2.903 2.903 2.903 2.903 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BRASILPREV RT FIX VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT 4.405 4.405 4.405 4.405 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 6.75 6.75 6.75 6.75 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN 8.389 8.389 8.389 8.389 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES DINÂMICA ENERGIA 162722.479 162722.479 162722.479 162722.479 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 3.526 3.526 3.526 3.526 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 4.488 4.488 4.488 4.488 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
IBIUNA HEDGE ST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI 617.042 617.042 617.042 617.042 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO DIFERE 37.44 37.44 37.44 37.44 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA 5.899 5.899 5.899 5.899 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I 3.116 3.116 3.116 3.116 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO MASTER ACTIVE FIX 8.828 8.828 8.828 8.828 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTI 268.36 268.36 268.36 268.36 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO 5.667 5.667 5.667 5.667 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD 15.86 15.86 15.86 15.86 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BB MILENIO 32 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 12.289 12.289 12.289 12.289 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PREV RENDA FIXA 651.452 651.452 651.452 651.452 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO II RENDA FIXA 404.588 404.588 404.588 404.588 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN 2.747 2.747 2.747 2.747 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS ESTILO FUNDO DE 6.745 6.745 6.745 6.745 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN 3.569 3.569 3.569 3.569 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE I 28.838 28.838 28.838 28.838 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BRASILPREV RT FIX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA 11.649 11.649 11.649 11.649 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BRASILPREV RT FIX VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA 4.68 4.68 4.68 4.68 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PLUS 50 RENDA F 4.397 4.397 4.397 4.397 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 7.725 7.725 7.725 7.725 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO 6.752 6.752 6.752 6.752 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUIDEZ CURTO PRA 5.3 5.3 5.3 5.3 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BB CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FUNDO DE 6.128 6.128 6.128 6.128 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BB RENDA FIXA PREMIUM SETOR PÚBLICO LONGO PRAZO FU 2.265 2.265 2.265 2.265 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 R 2.693 2.693 2.693 2.693 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FD 373.793 373.793 373.793 373.793 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO 68.358 68.358 68.358 68.358 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE 18.099 18.099 18.099 18.099 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA FIXA 24.168 24.168 24.168 24.168 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO 20.951 20.951 20.951 20.951 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER LIQUIDEZ RENDA 10.693 10.693 10.693 10.693 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO 6.531 6.531 6.531 6.531 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENT 29.236 29.236 29.236 29.236 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PR 56.168 56.168 56.168 56.168 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE IN 28.35 28.35 28.35 28.35 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX 18.114 18.114 18.114 18.114 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO 4.115 4.115 4.115 4.115 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX 6.394 6.394 6.394 6.394 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN 243.708 243.708 243.708 243.708 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVE 354.506 354.506 354.506 354.506 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO CAIXA PREVINV 6.539 6.539 6.539 6.539 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZ 34.093 34.093 34.093 34.093 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR 484.981 484.981 484.981 484.981 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 6.216 6.216 6.216 6.216 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 16:48
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 1.492 1.492 1.492 1.492 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 16:48
BB TOP TRADE PLUS LP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME 3.843 3.843 3.843 3.843 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 16:48
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I 6.477 6.477 6.477 6.477 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 16:48
SANTANDER FI DIAMANTINA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA 2.513 2.513 2.513 2.513 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 16:48
SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIO 10.698 10.698 10.698 10.698 0.00 0.00% 2024/07/02 ពេលវេលា 20:05
RT VOYAGER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE I 1.116 1.116 1.116 1.116 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:56
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PETROS LIQUIDEZ 1001.513 1001.513 1001.513 1001.513 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO OVIEDO RENDA FIXA 57.772 57.772 57.772 57.772 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV PREVIDENCIÁRIO 3.208 3.208 3.208 3.208 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TI 2.535 2.535 2.535 2.535 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 2.237 2.237 2.237 2.237 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 2.333 2.333 2.333 2.333 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 1.945 1.945 1.945 1.945 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV PREVIDENCIÁ 6.009 6.009 6.009 6.009 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM III FUNDO DE INVESTIMENTO E 21.44 21.44 21.44 21.44 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ALVORADA 1185.846 1185.846 1185.846 1185.846 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO 1.422 1.422 1.422 1.422 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO ESTILO FUNDO 5.097 5.097 5.097 5.097 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA 2.192 2.192 2.192 2.192 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUN 12.341 12.341 12.341 12.341 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC 33.812 33.812 33.812 33.812 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
BRADESCO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 1.706 1.706 1.706 1.706 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
CARTEIRA ITAֳ DE PREVIDֳNCIA FUNDO DE INVESTIMEN 10.806 10.806 10.806 10.806 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM 21.771 21.771 21.771 21.771 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS 3.403 3.403 3.403 3.403 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION FUNDO DE INVESTIME 13.13 13.13 13.13 13.13 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO MAIS FUNDO DE 4.824 4.824 4.824 4.824 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO EMPRESA FUNDO 10.409 10.409 10.409 10.409 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
CSHG DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RE 3.715 3.715 3.715 3.715 0.00 0.00% 2022/11/11 ពេលវេលា 1:47
BB SBB RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENT 2.341 2.341 2.341 2.341 0.00 0.00% 2022/11/01 ពេលវេលា 1:46
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RE 2.837 2.837 2.837 2.837 0.00 0.00% 2022/10/08 ពេលវេលា 1:44
TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA F 1.173 1.173 1.173 1.173 0.00 0.00% 2022/09/07 ពេលវេលា 17:47
BB TESOURO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU 3.162 3.162 3.162 3.162 0.00 0.00% 2022/08/11 ពេលវេលា 8:43
  • -->
    101