វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Denmark
Denmark

dkk/usd

0.1456
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0.21%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 July 2024
ពេលវេលា 14:24:45
0 (1.46%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (0.07%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (3.89%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

18 Karat Gold

390
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
2 (0.51%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 July 2024
ពេលវេលា 06:02:30
3 (0.78%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
61 (18.54%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
77 (24.60%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

OMX Copenhagen Benchmark

3,730
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
18 June 2024
ពេលវេលា 17:25:21
199 (5.62%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
841 (29.11%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
998 (36.51%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

Denmark

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Nykredit Invest Danske Aktier Akk 518.4 518.4 518.4 518.4 2.07 0.40% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Nykredit Alpha Alternativer 141.18 141.18 141.18 141.18 0.07 0.05% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Nykredit Invest Bæredygtige Aktier 202.65 202.65 202.65 202.65 1.20 0.60% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Nykredit Invest Globale Fokusaktier 133.93 133.93 133.93 133.93 0.78 0.59% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Nykredit Invest Globale Aktier Basis 123.62 123.62 123.62 123.62 0.50 0.41% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Nykredit Invest Kreditobligationer Akk 106.23 106.23 106.23 106.23 0.06 0.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec Akk 117.64 117.64 117.64 117.64 0.27 0.23% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Nykredit Invest Almen Bolig Korte Obligationer 97.72 97.72 97.72 97.72 0.02 0.02% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Nykredit Invest Lange obligationer 161.5 161.5 161.5 161.5 0.09 0.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Nykredit Invest Taktisk Allokering 207.95 207.95 207.95 207.95 0.55 0.27% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Nykredit Invest Globale Fokusaktier Akk 428.88 428.88 428.88 428.88 2.48 0.58% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Nykredit Invest Engros Korte Obligationer 993.29 993.29 993.29 993.29 0.37 0.04% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Nykredit Invest Engros Lange Obligationer 795.18 795.18 795.18 795.18 0.14 0.02% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Nykredit Invest Engros Globale Aktier Basis ESG 176.411 176.411 176.411 176.411 1.99 1.14% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Nykredit Invest Lange Obligationer Long-Term Bonds 81.51 81.51 81.51 81.51 0.05 0.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Danske Invest Mix KL 176.32 176.32 176.32 176.32 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
PFA Invest Balance C 132.14 132.14 132.14 132.14 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Handelsinvest Danmark 438.41 438.41 438.41 438.41 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Nordea Invest Basis 4 147.76 147.76 147.76 147.76 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
LI Obligationer Europa 81.3 81.3 81.3 81.3 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
LI Aktier Globale Indeks 130.65 130.65 130.65 130.65 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Danske Invest Teknologi KL 184.02 184.02 184.02 184.02 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Nordea Invest Global Enhanced 185.77 185.77 185.77 185.77 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
BankInvest Danske Aktier Akk A 226.66 226.66 226.66 226.66 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Nordea Invest Emerging Markets 141.82 141.82 141.82 141.82 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Sparinvest Lange Obligationer KL 92.13 92.13 92.13 92.13 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Danske Invest Mix Obligationer KL 94.74 94.74 94.74 94.74 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL 268.83 268.83 268.83 268.83 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
BankInvest Højt Udbytte Aktier KL 152.05 152.05 152.05 152.05 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Sparinvest INDEX Globale Aktier KL 168.71 168.71 168.71 168.71 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Danske Invest Nye Markeder KL DKK d 192.66 192.66 192.66 192.66 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Danske Invest Danmark Indeks KL DKk d 168.4 168.4 168.4 168.4 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Danske Invest Engros Global Restricted 139.46 139.46 139.46 139.46 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL 136.78 136.78 136.78 136.78 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Danske Invest Global StockPicking KL DKk d 82.57 82.57 82.57 82.57 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Nordea Invest Engros Global High Yield Akk 278.81 278.81 278.81 278.81 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Sparinvest INDEX Stabile Obligationer KL A 135.3 135.3 135.3 135.3 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Danske Invest Horisont Rente Pluss KL NOK I 134.34 134.34 134.34 134.34 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Nordea Invest Engros Absolute Return Equities II 113.71 113.71 113.71 113.71 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer K 82.89 82.89 82.89 82.89 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Danske Invest Globale Mellemlange Indeksobligation 100.09 100.09 100.09 100.09 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
PFA Invest Balance A 109.47 109.47 109.47 109.47 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
LI Obligationer USA KL 80.32 80.32 80.32 80.32 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
PFA Invest Globale Aktier 195.52 195.52 195.52 195.52 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
BankInvest Danske Aktier A 118.19 118.19 118.19 118.19 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Nordea Invest Global Stars 164.57 164.57 164.57 164.57 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Sparinvest INDEX OMX C25 KL 286.99 286.99 286.99 286.99 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Sydinvest Konservativ Udb A 101.82 101.82 101.82 101.82 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
C WorldWide Globale Aktier KL 916.64 916.64 916.64 916.64 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Sparinvest INDEX DJSI World KL 211.24 211.24 211.24 211.24 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Sparinvest Mix Lav Risiko KL A 101.1 101.1 101.1 101.1 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
LI Obligationer Emerging Markets 105.08 105.08 105.08 105.08 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Handelsinvest Danske Obligationer 95.35 95.35 95.35 95.35 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A 106.44 106.44 106.44 106.44 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Sparinvest Korte Obligationer KL A 110.97 110.97 110.97 110.97 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Lån & Spar Invest - Obligationer Inc 83.66 83.66 83.66 83.66 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Nordea Invest Mellemlange Obligationer 151.6 151.6 151.6 151.6 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
ProCapture USA Index Fund, klass SEK W 383.01 383.01 383.01 383.01 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
LI Obligationer Emerging Markets Akk KL 130.63 130.63 130.63 130.63 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Nordea Invest Portefølje Aktier Strategi 127.39 127.39 127.39 127.39 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
MMI Globale Aktier Akk. – Harding Loevner 338.97 338.97 338.97 338.97 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Danske Invest Engros Danske Obligationer Allokerin 96.82 96.82 96.82 96.82 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
ProCapture Global AC Index Fund - Akkumulerende, k 266.99 266.99 266.99 266.99 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Formuepleje Safe 200.39 200.39 200.39 200.39 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Formuepleje Penta 266.96 266.96 266.96 266.96 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
PFA Invest Balance B 144.01 144.01 144.01 144.01 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Maj Invest Value Aktier 175.72 175.72 175.72 175.72 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Sydinvest Balanceret Udb A 108.35 108.35 108.35 108.35 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
BLS Invest Globale Aktier Akk 2766.44 2766.44 2766.44 2766.44 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Jyske Portefølje Stabil Akk KL 144.68 144.68 144.68 144.68 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Jyske Portefølje Vækst Akk KL 258.91 258.91 258.91 258.91 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Sparinvest Mellemlange Obligationer KL A 98.8 98.8 98.8 98.8 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Sparinvest INDEX Globale Akt Min Risiko KL 139.04 139.04 139.04 139.04 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Nordea Invest Portefølje Korte obligationer 98.37 98.37 98.37 98.37 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
ProCapture Global AC Index Fund, klass SEK W 320.95 320.95 320.95 320.95 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Danske Invest Engros Global Equity Solution KL 150.58 150.58 150.58 150.58 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Nordea Invest Engros Internationale Aktier Inc 265.81 265.81 265.81 265.81 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
ProCapture USA Index Fund - Akkumulerende, klasse 310.55 310.55 310.55 310.55 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Danske Invest Engros Danske Obligationer Absolut K 94.17 94.17 94.17 94.17 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Danske Invest Engros Flexinvest Korte Obligationer 98.48 98.48 98.48 98.48 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Danske Invest Engros Flexinvest Udenlandske Obliga 97.43 97.43 97.43 97.43 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Danske Invest Engros Global Equity Solution Akk KL 282.4 282.4 282.4 282.4 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
LD Vælger 395.97 395.97 395.97 395.97 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Formuepleje LimiTTellus 272.64 272.64 272.64 272.64 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
LD Aktier & Obligationer 259.37 259.37 259.37 259.37 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Nordea Invest Basis 2 Acc 155.54 155.54 155.54 155.54 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Nordea Invest Basis 3 Acc 167.43 167.43 167.43 167.43 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Sparinvest Value Aktier KL A 575.3 575.3 575.3 575.3 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Danske Invest Global Indeks KL 148.84 148.84 148.84 148.84 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Nordea Invest Portefølje Aktier 162.12 162.12 162.12 162.12 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Nordea Invest Portefølje Flexibel 160.19 160.19 160.19 160.19 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Jyske Portefølje Balanceret Akk KL 186.68 186.68 186.68 186.68 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Danske Invest Engros Flexinvest Aktier KL 151.2 151.2 151.2 151.2 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Danske Invest Engros Flexinvest Danske Obligatione 89.92 89.92 89.92 89.92 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarked 128.27 128.27 128.27 128.27 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
BLS Invest Globale Aktier KL 1841.8 1841.8 1841.8 1841.8 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 21:43
Danske Invest Danske Obligationer Varighed 3 KL 95.5 95.5 95.5 95.5 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Nordea Invest Portefølje Lange obligationer 95.88 95.88 95.88 95.88 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Danica Balance 100% Offensiv 39027.87 39027.87 39027.87 39027.87 0.00 0.00% 2024/07/02 ពេលវេលា 14:03
Handelsinvest Nordamerika 249.32 249.32 249.32 249.32 0.00 0.00% 2024/05/16 ពេលវេលា 22:47
Sydinvest Fjernøsten KL 148.71 148.71 148.71 148.71 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Danske Invest USA KL DKK d 63.98 63.98 63.98 63.98 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Danske Invest Europa Indeks KL 106.75 106.75 106.75 106.75 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Sydinvest HøjrenteLande A DKK 66.34 66.34 66.34 66.34 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
PFA Invest Mellemlange Obligationer 96.29 96.29 96.29 96.29 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Nordea Invest North America Enhanced 164.65 164.65 164.65 164.65 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Wealth Invest AKL SEB Obligationer I 96.81 96.81 96.81 96.81 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Wealth Invest AKL SEB Obligationer P 95.84 95.84 95.84 95.84 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Danske Invest Global StockPicking NOK 241.99 241.99 241.99 241.99 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL 100.53 100.53 100.53 100.53 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Danske Invest Global StockPicking KL DKK 282.41 282.41 282.41 282.41 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta KL 106.59 106.59 106.59 106.59 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Sydinvest Danish Bonds B DKK d 9.21 9.21 9.21 9.21 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Jyske Invest Lange Obligationer KL 92.51 92.51 92.51 92.51 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
BankInvest Europa Small Cap Aktier A 138.79 138.79 138.79 138.79 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
BankInvest Virksomhedsobligationer HY A 105.02 105.02 105.02 105.02 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
BankInvest Virksomhedsobligationer IG A 74.22 74.22 74.22 74.22 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Danske Invest Globala Realräntor SEK h 145.27 145.27 145.27 145.27 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Danske Invest Nye Markeder Obligationer 95.7 95.7 95.7 95.7 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK 93.41 93.41 93.41 93.41 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
BankInvest Emerging Markets Obligationer A 51.78 51.78 51.78 51.78 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Sydinvest Verden Ligevægt & Value A DKK Akk 160.32 160.32 160.32 160.32 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Danske Invest Global Realrente Obligasjon NOK h 142.74 142.74 142.74 142.74 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 DKK 107.37 107.37 107.37 107.37 0.00 0.00% 2022/11/12 ពេលវេលា 11:54
ValueInvest Global KL 182.59 182.59 182.59 182.59 0.00 0.00% 2022/11/12 ពេលវេលា 6:29
Danske Invest Danmark Fokus 294.03 294.03 294.03 294.03 0.00 0.00% 2022/11/12 ពេលវេលា 6:29
Danske Invest Engros Global KL 183.54 183.54 183.54 183.54 0.00 0.00% 2022/11/12 ពេលវេលា 6:29
Sparinvest SICAV Securus DKK R 1144.06 1144.06 1144.06 1144.06 0.00 0.00% 2022/11/12 ពេលវេលា 6:29
BankInvest Korte Danske Obligationer KL 84.4 84.4 84.4 84.4 0.00 0.00% 2022/11/12 ពេលវេលា 6:29
Sparinvest SICAV Procedo DKK R 1658.136 1658.136 1658.136 1658.136 0.00 0.00% 2022/11/12 ពេលវេលា 6:29
BankInvest Lange Danske Obligationer KL 80.56 80.56 80.56 80.56 0.00 0.00% 2022/11/12 ពេលវេលា 6:29
Sparinvest SICAV Balance DKK R 1261.159 1261.159 1261.159 1261.159 0.00 0.00% 2022/11/12 ពេលវេលា 6:29
Maj Invest Globale Obligationer 95.34 95.34 95.34 95.34 0.00 0.00% 2022/11/05 ពេលវេលា 6:47
Nykredit Invest Korte Obligationer 93.19 93.19 93.19 93.27 0.00 0.00% 2022/11/01 ពេលវេលា 16:47
SEBinvest Europa Small Cap 403.82 403.82 403.82 415.78 0.00 0.00% 2022/10/07 ពេលវេលា 22:47
Danske Invest Globale Lange Indeksobligationer DKK 139.28 139.28 139.28 140.19 0.00 0.00% 2022/10/07 ពេលវេលា 22:47
Nordea Invest Klima og Miljø Udb 161.94 161.94 161.94 161.94 0.00 0.00% 2022/10/06 ពេលវេលា 23:16
Nykredit Invest Balance Moderat 251.7 251.7 251.7 251.7 0.00 0.00% 2022/10/06 ពេលវេលា 13:50
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP DKK 1301.09 1301.09 1301.09 1301.09 0.00 0.00% 2022/10/01 ពេលវេលា 7:18
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI DKK 1232.36 1232.36 1232.36 1232.36 0.00 0.00% 2022/10/01 ពេលវេលា 7:18
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP 437.16 437.16 437.16 437.16 0.00 0.00% 2022/10/01 ពេលវេលា 7:18
ProCapture Global Emerging Markets Index Fund - Ak 146.32 146.32 146.32 146.32 0.00 0.00% 2022/09/24 ពេលវេលា 7:15
Handelsinvest Europa 311.4 311.4 311.4 311.4 0.00 0.00% 2022/09/20 ពេលវេលា 23:47
Nordea Invest Globale Aktier Indeks 194.23 194.23 194.23 194.23 0.00 0.00% 2022/09/14 ពេលវេលា 2:47
Nordea Invest Globale Obligationer 96.39 96.39 96.39 96.76 0.00 0.00% 2022/09/09 ពេលវេលា 23:45
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon NOK h 116.16 116.16 116.16 116.57 0.00 0.00% 2022/09/09 ពេលវេលា 23:45
Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer KL SEK 103.53 103.53 103.51 103.53 0.00 0.00% 2022/09/09 ពេលវេលា 23:45
Danske Invest Nordiske Virksomhedsobligationer KL 107.02 107.02 106.9 107.02 0.00 0.00% 2022/09/02 ពេលវេលា 23:42
Danske Invest Nordiska Företagsobligationer KL SEK 111 111 111 111.03 0.00 0.00% 2022/09/02 ពេលវេលា 23:42
HP Engros Korte Danske Obligationer KL 1082.41 1082.41 1082.41 1082.41 0.00 0.00% 2022/08/02 ពេលវេលា 14:42
Danske Invest Engros Danske Obligationer Allokerin 100.92 100.92 100.92 100.92 0.00 0.00% 2022/07/16 ពេលវេលា 8:14
  • -->
    101