វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Italy
Italy

FTSE IT Mid Cap

35,475
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
18 June 2024
ពេលវេលា 16:56:29
622 (1.72%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
3,182 (9.85%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
6,316 (21.66%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

Italy

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Mediolanum Flessibile Italia I 36.278 36.278 36.278 36.278 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 7:47
Mediolanum Flessibile Futuro Italia LA 33.865 33.865 33.865 33.865 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 7:47
Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH B 7.362 7.362 7.362 7.362 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 7:47
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale I 9.362 9.362 9.362 9.362 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 7:47
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale L 7.039 7.039 7.039 7.039 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 7:47
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale LA 8.424 8.424 8.424 8.424 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 7:47
Mediolanum BB Dynamic International Value Opportun 7.676 7.676 7.676 7.676 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 7:47
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F 8.336 8.336 8.336 8.336 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 7:47
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F 7.75 7.75 7.75 7.75 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 7:47
Mediolanum BB MS Glb Sel L EUR Acc 12.647 12.647 12.647 12.647 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 7:47
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia I 12.949 12.949 12.949 12.949 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 7:47
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia LA 11.833 11.833 11.833 11.833 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 7:47
Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH A 11.821 11.821 11.821 11.821 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 7:47
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia Class L 10.959 10.959 10.959 10.959 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 7:47
Amundi Funds - Bond Global Emerging Blended SE-C 107.7 107.7 107.7 107.7 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 7:47
Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund 38.37 38.37 38.37 38.37 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 7:47
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Sho 195.38 195.38 195.38 195.38 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 7:47
Fidelity Funds China Consumer Fund D Acc EUR 9.445 9.445 9.445 9.445 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:49
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund D Acc E 10.005 10.005 10.005 10.005 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:49
Fidelity Funds Global Demographics Fund D Acc EU 20.72 20.72 20.72 20.72 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:49
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse Lux Global Robotics 207.29 207.29 207.29 207.29 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:49
Arca BB 53.412 53.412 53.412 53.412 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Arca Risparmio 4.969 4.969 4.969 4.969 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Anima America A 47.409 47.409 47.409 47.409 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Anima America B 46.051 46.051 46.051 46.29 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Anima America F 53.047 53.047 53.047 53.321 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Anima Pianeta A 10.001 10.001 10.001 10.001 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Anima Pianeta F 10.701 10.701 10.701 10.71 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Anima Magellano A 5.972 5.972 5.972 6.017 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Anima Risparmio A 7.48 7.48 7.48 7.48 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Anima Risparmio F 7.775 7.775 7.775 7.775 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Anima Risparmio H 7.645 7.645 7.645 7.645 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Anima Geo Europa A 27.092 27.092 27.092 27.24 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Anima Geo Europa Y 34.243 34.243 34.243 34.429 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Anima Risparmio AD 6.567 6.567 6.567 6.567 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
BancoPosta Mix 1 A 7.101 7.101 7.101 7.101 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
BancoPosta Mix 2 A 8.259 8.259 8.259 8.259 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
BancoPosta Mix 2 D 4.677 4.677 4.677 4.677 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
BancoPosta Mix 3 A 5.883 5.883 5.883 5.883 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
BancoPosta Mix 3 D 4.808 4.808 4.808 4.808 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Etica Bilanciato I 16.742 16.742 16.742 16.742 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Etica Bilanciato R 14.979 14.979 14.979 14.979 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Arca Bond Corporate 9.149 9.149 9.149 9.149 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Etica Impatto Clima R 5.821 5.821 5.821 5.821 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Fondo Alto Bilanciato 17.648 17.648 17.648 17.648 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Anima Valore Globale A 62.542 62.542 62.542 62.542 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Anima Valore Globale B 61.303 61.303 61.303 61.683 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Anima Valore Globale F 69.519 69.519 69.519 69.948 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Arca TE - Titoli Esteri 24.592 24.592 24.592 24.592 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Anima Crescita Italia AP 6.683 6.683 6.68 6.683 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Arca Obbligazioni Europa 12.487 12.487 12.487 12.487 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Etica Rendita Bilanciata I 6.233 6.233 6.233 6.233 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Etica Rendita Bilanciata R 5.843 5.843 5.843 5.843 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Arca Bond Paesi Emergenti P 17.198 17.198 17.198 17.198 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Etica Rendita Bilanciata RD 4.772 4.772 4.772 4.772 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Euromobiliare Cedola 2018 A 4.784 4.784 4.784 4.784 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Anima Bilanciato Megatrend A 6.082 6.082 6.082 6.104 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Arca Azioni Internazionali P 36.465 36.465 36.465 36.465 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Fondaco Multi Asset Income B 109.073 109.073 109.073 109.073 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Etica Obbligazionario Misto I 8.231 8.231 8.231 8.231 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Etica Obbligazionario Misto R 7.64 7.64 7.64 7.64 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Eurizon Azioni Internazionali 27.017 27.017 27.017 27.017 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Eurizon Progetto Italia 40 PIR 6.629 6.629 6.629 6.629 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Anima Fix Obbligazionario MLT A 6.575 6.575 6.575 6.575 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Anima Fix Obbligazionario MLT Y 7.143 7.143 7.143 7.146 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Anima Obbligazionario Corporate A 9.612 9.612 9.612 9.612 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Anima Obbligazionario Corporate F 10.209 10.209 10.208 10.209 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Anima Obbligazionario Corporate AD 8.349 8.349 8.348 8.349 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Amundi Elite Multi Asset Flexible B 5.391 5.391 5.391 5.391 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Amundi Elite Thematic Multi Asset B 4.961 4.961 4.961 4.961 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Anima Star Europa Alto Potenziale A 3.512 3.512 3.512 3.522 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Anima Star Europa Alto Potenziale Y 3.995 3.995 3.995 4.007 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Pioneer Obbl Più a distribuzione A 9.849 9.849 9.849 9.849 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term A 16.433 16.433 16.433 16.433 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D 14.185 14.185 14.185 14.185 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund B EUR Acc 10.496 10.496 10.496 10.496 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 PIR 5.896 5.896 5.896 5.896 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Pioneer Obbligazionario Più a distribuzione B 5.962 5.962 5.962 5.962 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Anima Sforzesco A 12.583 12.583 12.583 12.588 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Anima Sforzesco F 13.526 13.526 13.526 13.531 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Anima Visconteo A 49.795 49.795 49.795 49.795 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Anima Visconteo F 53.418 53.418 53.418 53.453 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Anima Sforzesco AD 11.318 11.318 11.318 11.322 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Anima Visconteo AD 43.23 43.23 43.23 43.259 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Arca RR Diversified Bond 11.798 11.798 11.798 11.798 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Alleanza Obbligazionario A 4.86 4.86 4.86 4.86 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Anima ESaloGo Bilanciato A 5.8 5.8 5.8 5.816 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Anima Esalogo Bilanciato Z 5.693 5.693 5.693 5.709 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Anima Liquiditֳ  Euro AM 50.436 50.436 50.425 50.436 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Eurizon Diversificato Etico 10.764 10.764 10.764 10.764 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Arca Strategia Globale Crescita P 6.562 6.562 6.562 6.562 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equ 341.39 341.39 341.39 341.39 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U 181.78 181.78 181.78 181.78 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.41 11.41 11.41 11.41 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 19:48
First Eagle Amundi International Fund Class AE-QD 144.79 144.79 144.79 144.79 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 14:03
First Eagle Amundi International Fund Class FHE-C 159.16 159.16 159.16 159.16 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 14:03
Mediolanum BB Euro Fixed Income L A 5.996 5.996 5.996 5.996 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 7:52
Mediolanum Best Brands Global High Yield SH-B Inc 6.848 6.848 6.848 6.848 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 7:52
Amundi Elite Income Bond B 4.605 4.605 4.605 4.605 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 22:59
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class 171.82 171.82 171.82 171.82 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 14:09
Anima Vespucci AD 4.968 4.968 4.968 4.968 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
BancoPosta Mix 1 D 4.845 4.845 4.845 4.845 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
Anima Sforzesco Plus A 5.255 5.255 5.255 5.255 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
Anima Sforzesco Plus F 5.471 5.471 5.471 5.471 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
Anima Sforzesco Plus AD 4.92 4.92 4.92 4.92 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
Amundi Sviluppo Italia A 6.592 6.592 6.592 6.592 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
AcomeA Breve Termine A1 15.313 15.313 15.313 15.313 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
AcomeA Breve Termine A2 15.919 15.919 15.919 15.919 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
AcomeA Breve Termine Q2 15.684 15.684 15.684 15.684 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
Arca Previdenza - Rendita 21.778 21.778 21.778 21.778 0.00 0.00% 2022/11/02 ពេលវេលា 6:46
Arca Previdenza - Crescita 22.723 22.723 22.723 22.723 0.00 0.00% 2022/11/02 ពេលវេលា 6:46
Arca Previdenza - Rendita C 22.433 22.433 22.433 22.433 0.00 0.00% 2022/11/02 ពេលវេលា 6:46
Arca Previdenza - Rendita R 23.722 23.722 23.722 23.722 0.00 0.00% 2022/11/02 ពេលវេលា 6:46
Arca Previdenza - Crescita C 23.406 23.406 23.406 23.406 0.00 0.00% 2022/11/02 ពេលវេលា 6:46
Arca Previdenza - Crescita R 24.755 24.755 24.755 24.755 0.00 0.00% 2022/11/02 ពេលវេលា 6:46
Arca Previdenza - Alta Crescita 28.685 28.685 28.685 28.685 0.00 0.00% 2022/11/02 ពេលវេលា 6:46
Arca Previdenza - Obiettivo TFR 11.956 11.956 11.956 11.956 0.00 0.00% 2022/11/02 ពេលវេលា 6:46
Arca Previdenza - Alta Crescita C 29.848 29.848 29.848 29.848 0.00 0.00% 2022/11/02 ពេលវេលា 6:46
Arca Previdenza - Alta Crescita R 31.579 31.579 31.579 31.579 0.00 0.00% 2022/11/02 ពេលវេលា 6:46
Arca Previdenza - Obiettivo TFR C 12.31 12.31 12.31 12.31 0.00 0.00% 2022/11/02 ពេលវេលា 6:46
Arca Previdenza - Obiettivo TFR R 13.015 13.015 13.015 13.015 0.00 0.00% 2022/11/02 ពេលវេលា 6:46
Nordfondo Liquidit  Classe A 6.298 6.298 6.298 6.298 0.00 0.00% 2022/10/03 ពេលវេលា 22:47
Nordfondo Liquidit  Classe C 6.446 6.446 6.446 6.446 0.00 0.00% 2022/10/03 ពេលវេលា 22:47
  • -->
    101