វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Mexico
Mexico

mxn/usd

0.0557
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0.18%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 July 2024
ពេលវេលា 14:58:51
0 (5.59%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (3.63%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (13.21%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

18 Karat Gold

1,021
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
9 (0.88%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 July 2024
ពេលវេលា 06:02:31
74 (7.81%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
196 (23.76%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
242 (31.07%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

S&P/BMV INMEX

737
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
31 August 2019
ពេលវេលា 00:00:00
0 (0.00%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (0.00%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (0.00%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

Mexico

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. A1 13.449 13.449 13.449 13.449 0.03 0.24% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. A2 13.449 13.449 13.449 13.449 0.03 0.24% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. B2 13.449 13.449 13.449 13.449 0.03 0.24% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. A 4.757 4.757 4.757 4.757 0.00 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E1 4.268 4.268 4.268 4.268 0.00 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E2 4.08 4.08 4.08 4.08 0.00 0.10% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E4 3.984 3.984 3.984 3.984 0.00 0.10% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E5 3.895 3.895 3.895 3.895 0.00 0.10% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E6 3.688 3.688 3.688 3.688 0.00 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E7 3.733 3.733 3.733 3.733 0.00 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F1 3.379 3.379 3.379 3.379 0.00 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F2 3.247 3.247 3.247 3.247 0.00 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F3 3.142 3.142 3.142 3.142 0.00 0.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F4 2.902 2.902 2.902 2.902 0.00 0.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F5 3.053 3.053 3.053 3.053 0.00 0.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F6 2.793 2.793 2.793 2.793 0.00 0.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F7 3.297 3.297 3.297 3.297 0.00 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF 3.778 3.778 3.778 3.778 0.00 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M1 3.58 3.58 3.58 3.58 0.00 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M2 3.562 3.562 3.562 3.562 0.00 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M4 3.604 3.604 3.604 3.604 0.00 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M5 3.682 3.682 3.682 3.682 0.00 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M6 3.336 3.336 3.336 3.336 0.00 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M7 3.57 3.57 3.57 3.57 0.00 0.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. EMP 3.809 3.809 3.809 3.809 0.00 0.11% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. APIM 3.443 3.443 3.443 3.443 0.00 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 31.71 31.71 31.71 31.71 0.03 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 46.386 46.386 46.386 46.386 0.04 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 38.439 38.439 38.439 38.439 0.03 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 36.642 36.642 36.642 36.642 0.03 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 35.329 35.329 35.329 35.329 0.03 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 38.357 38.357 38.357 38.357 0.03 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 33.339 33.339 33.339 33.339 0.03 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 42.996 42.996 42.996 42.996 0.04 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 41.014 41.014 41.014 41.014 0.04 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 38.884 38.884 38.884 38.884 0.03 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 33.841 33.841 33.841 33.841 0.03 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
SIEFORE XXI Banorte Crece SA de CV (SB4) S.I.E.F.R 13.815 13.815 13.815 13.815 0.04 0.32% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. TNC 19.671 19.671 19.671 19.671 0.02 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
SIEFORE SURA Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. 1 15.106 15.106 15.106 15.106 0.04 0.25% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
SIEFORE SURA Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. A1 15.106 15.106 15.106 15.106 0.04 0.25% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
SIEFORE SURA Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. B2 15.106 15.106 15.106 15.106 0.04 0.25% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E3 4.046 4.046 4.046 4.046 0.00 0.10% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M3 3.79 3.79 3.79 3.79 0.00 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
SIEFORE Banamex Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. A 13.718 13.718 13.718 13.718 0.04 0.31% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
SIEFORE Banamex Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. B 13.718 13.718 13.718 13.718 0.04 0.31% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
SIEFORE Banamex Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. A 14.75 14.75 14.75 14.75 0.05 0.35% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
SIEFORE Banamex Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. B 14.75 14.75 14.75 14.75 0.05 0.35% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. A 62.547 62.547 62.547 62.547 0.06 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. E 55.258 55.258 55.258 55.258 0.04 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. E 61.02 61.02 61.02 61.02 0.05 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. E 62.698 62.698 62.698 62.698 0.05 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. I 58.027 58.027 58.027 58.027 0.05 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. N 67.702 67.702 67.702 67.702 0.06 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. N 69.934 69.934 69.934 69.934 0.06 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. N 71.266 71.266 71.266 71.266 0.06 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. N 59.834 59.834 59.834 59.834 0.06 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. T 61.378 61.378 61.378 61.378 0.05 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. T 59.943 59.943 59.943 59.943 0.06 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV S.I.I.D. B 57.426 57.426 57.426 57.426 0.05 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV S.I.I.D. G 54.162 54.162 54.162 54.162 0.05 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 12.53 12.53 12.53 12.53 0.03 0.27% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 12.53 12.53 12.53 12.53 0.03 0.27% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 12.53 12.53 12.53 12.53 0.03 0.27% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. A 23.294 23.294 23.294 23.294 0.02 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. B 19.159 19.159 19.159 19.159 0.01 0.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. C 19.529 19.529 19.529 19.529 0.01 0.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. F 17.094 17.094 17.094 17.094 0.02 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. PV 20.752 20.752 20.752 20.752 0.02 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. UHN 22.265 22.265 22.265 22.265 0.02 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Profuturo SB3 SA de CV S.I.E.F.R. A1 14.927 14.927 14.927 14.927 0.04 0.26% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Profuturo SB3 SA de CV S.I.E.F.R. A2 14.927 14.927 14.927 14.927 0.04 0.26% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Profuturo SB3 SA de CV S.I.E.F.R. B2 14.927 14.927 14.927 14.927 0.04 0.26% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
SIEFORE XXI Banorte Desarrolla SA de CV (SB3) S.I. 13.254 13.254 13.254 13.254 0.04 0.30% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
SIEFORE XXI Banorte Desarrolla SA de CV (SB3) S.I. 13.254 13.254 13.254 13.254 0.04 0.30% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
SIEFORE XXI Banorte Desarrolla SA de CV (SB3) S.I. 13.254 13.254 13.254 13.254 0.04 0.30% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. P 20.089 20.089 20.089 20.089 0.02 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. GB 15.384 15.384 15.384 15.384 0.01 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. IF 15.734 15.734 15.734 15.734 0.01 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Inversion Horizonte SA de CV S.I.I.D. B0-A 3.143 3.143 3.143 3.143 0.00 0.10% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Inversion Horizonte SA de CV S.I.I.D. B0-B 3.003 3.003 3.003 3.003 0.00 0.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Inversion Horizonte SA de CV S.I.I.D. B0-C 2.837 2.837 2.837 2.837 0.00 0.11% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 3.075 3.075 3.075 3.075 0.00 0.10% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 3.197 3.197 3.197 3.197 0.00 0.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 3.036 3.036 3.036 3.036 0.00 0.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 3.075 3.075 3.075 3.075 0.00 0.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 3.19 3.19 3.19 3.19 0.00 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.978 2.978 2.978 2.978 0.00 0.10% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 3.264 3.264 3.264 3.264 0.00 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 3.198 3.198 3.198 3.198 0.00 0.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 3.582 3.582 3.582 3.582 0.00 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 3.362 3.362 3.362 3.362 0.00 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 3.213 3.213 3.213 3.213 0.00 0.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 3.396 3.396 3.396 3.396 0.00 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
HSBC-D2 SA de CV F.I.I.D. A 8.673 8.673 8.673 8.673 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
HSBC-D2 SA de CV F.I.I.D. BFA 8.915 8.915 8.915 8.915 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
HSBC-D2 SA de CV F.I.I.D. BFP 7.576 7.576 7.576 7.576 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
HSBC-D2 SA de CV F.I.I.D. BFS 6.803 6.803 6.803 6.803 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
HSBC-D2 SA de CV F.I.I.D. BFV 8.715 8.715 8.715 8.715 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
HSBC-D2 SA de CV F.I.I.D. BNF 10.992 10.992 10.992 10.992 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
SIEFORE SURA Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. 1 12.767 12.767 12.767 12.767 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
SIEFORE SURA Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. 1 14.762 14.762 14.762 14.762 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
SIEFORE SURA Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. A1 12.767 12.767 12.767 12.767 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
SIEFORE SURA Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. B2 12.767 12.767 12.767 12.767 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
SIEFORE XXI Banorte Crece SA de CV (SB4) S.I.E.F.R 12.402 12.402 12.402 12.402 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
SIEFORE XXI Banorte Crece SA de CV (SB4) S.I.E.F.R 12.402 12.402 12.402 12.402 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
Ibuplus A 58.538 58.538 58.538 58.538 0.00 0.00% 2022/07/21 ពេលវេលា 8:43
Ibuplus B 58.538 58.538 58.538 58.538 0.00 0.00% 2022/07/21 ពេលវេលា 8:43
  • -->
    101