វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Netherlands
Netherlands

AEX Volatility

1,247
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
17 June 2024
ពេលវេលា 22:57:48
79 (6.75%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
199 (18.97%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
234 (23.10%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

Netherlands

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
SNS Optimaal Rood 26.56 26.56 26.56 26.56 0.10 0.38% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Kempen Profielfonds 4 47.505 47.505 47.505 47.505 0.22 0.47% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
NN First Class Return Fund - N 234.99 234.99 234.99 234.99 1.62 0.69% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief 49.607 49.607 49.607 49.607 0.01 0.02% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
AEAM Core Eurozone Government Bond Fund 13.328 13.328 13.328 13.328 0.01 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
DPAM INVEST B Bonds Eur IG W Capitalisation 66.28 66.28 66.28 66.28 0.09 0.14% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
BNP Paribas Fund III N.V. - BNP Paribas Global Pro 57.71 57.71 57.71 57.71 0.49 0.86% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Robeco US Conservative High Dividend Equities N.V. 55.78 55.78 55.78 55.78 0.28 0.50% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Optimix Mix Fund 37.42 37.42 37.42 37.42 0.01 0.03% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Add Value Fund N.V. 106.56 106.56 106.56 106.56 1.75 1.67% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Optimix Income Fund 31.09 31.09 31.09 31.09 0.09 0.29% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SNS Optimaal Oranje 29.56 29.56 29.56 29.56 0.20 0.68% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Kempen Profielfonds 2 39.128 39.128 39.128 39.128 0.14 0.36% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Kempen Profielfonds 3 43.75 43.75 43.75 43.75 0.18 0.42% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds 50.957 50.957 50.957 50.957 0.47 0.93% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund 1558.73 1558.73 1558.73 1558.73 1.20 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Kempen Profielfonds 5 52.255 52.255 52.255 52.255 0.29 0.55% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
NN Dynamic Mix Fund V - P 50.72 50.72 50.72 50.72 0.40 0.79% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
NN Dynamic Mix Fund II - P 35.02 35.02 35.02 35.02 0.08 0.23% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
NN Europe Small Caps Fund - P 118.5 118.5 118.5 118.5 1.15 0.97% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Optimix Wereld Aandelen Fonds 60.12 60.12 60.12 60.12 0.32 0.54% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief 55.108 55.108 55.108 55.108 0.07 0.13% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
DPAM INVEST B Equities Agrivalue W Capitalisation 183.93 183.93 183.93 183.93 0.30 0.16% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
NN Europe Fund - P 39.77 39.77 39.77 39.77 0.40 1.02% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
DD Equity Fund A EUR 273.918 273.918 273.918 273.918 3.32 1.23% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Robeco ONE Defensief 145.88 145.88 145.88 145.88 0.24 0.16% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Kempen Orange Fund N.V. 124.261 124.261 124.261 124.261 1.67 1.36% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds 48.03 48.03 48.03 48.03 0.26 0.54% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - Pacific 150677 150677 150677 150677 1350.00 0.90% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Robeco Global Conservative Equities Fund G EUR 132.83 132.83 132.83 132.83 0.83 0.63% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
DPAM INVEST B Equities Agrivalue V Distribution 151.83 151.83 151.83 151.83 0.25 0.16% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
NN Dynamic Mix Fund IV - P 46 46 46 46 0.28 0.61% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
NN Dynamic Mix Fund III - P 40.36 40.36 40.36 40.36 0.17 0.42% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
NN Global Real Estate Fund - P 79.66 79.66 79.66 79.66 0.94 1.19% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief 74.033 74.033 74.033 74.033 0.36 0.48% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
AEAM Global High Yield Fund EUR Inc 13.67 13.67 13.67 13.67 0.15 1.10% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief 83.059 83.059 83.059 83.059 0.53 0.64% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Robeco Institutional Core Euro Government Bonds 104.15 104.15 104.15 104.15 0.12 0.12% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Robeco ONE Neutraal 181.91 181.91 181.91 181.91 0.59 0.33% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Robeco ONE Offensief 226.95 226.95 226.95 226.95 0.74 0.33% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Delta Lloyd Investment Fund 20.25 20.25 20.25 20.25 0.20 1.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
NN Global Obligatie Fonds - P 14.17 14.17 14.17 14.17 0.02 0.14% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund 1355.53 1355.53 1355.53 1355.53 0.86 0.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
ACTIAM Duurzaam Idx. Aand. Pacific EUR 33.7 33.7 33.7 33.7 0.15 0.45% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
DPAM INVEST B Real Estate Europe V Distribution 296.16 296.16 296.16 296.16 1.26 0.43% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
DPAM INVEST B Real Estate Europe W Capitalisation 473.09 473.09 473.09 473.09 2.00 0.42% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
NN Global Fund - P 145.36 145.36 145.36 145.36 1.36 0.94% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
ASN Duurzaam Obligatiefonds 24.477 24.477 24.477 24.477 0.02 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
NN Hoog Dividend Aandelen Fonds - P 41.24 41.24 41.24 41.24 0.16 0.39% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
DPAM INVEST B Bonds Eur V Distribution 45.73 45.73 45.73 45.73 0.07 0.15% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
DPAM INVEST B Bonds Eur W Capitalisation 80.18 80.18 80.18 80.18 0.12 0.15% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld 55.09 55.09 55.09 55.09 0.57 1.05% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps V Distrib 232.86 232.86 232.86 232.86 2.44 1.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps W Capital 327.2 327.2 327.2 327.2 3.43 1.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Delta Lloyd Rente Fonds A 12.44 12.44 12.44 12.44 0.01 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
ASN Milieu & Waterfonds Inc 50.654 50.654 50.654 50.654 0.47 0.94% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
NN Euro Obligatie Fonds - P 29.52 29.52 29.52 29.52 0.04 0.14% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal 62.499 62.499 62.499 62.499 0.18 0.29% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
NN Duurzaam Aandelen Fonds - P 71.95 71.95 71.95 71.95 0.72 1.01% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - North Ameri 496396 496396 496396 496396 5572.00 1.14% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Northern Trust World Small Cap ESG Low Carbon Inde 14.701 14.701 14.701 14.701 0.15 1.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Delta Lloyd Mix Fonds 14.07 14.07 14.07 14.07 0.05 0.36% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Triodos Groenfonds Inc 54.38 54.38 54.38 54.38 0.02 0.04% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 13.83 13.83 13.83 13.83 0.01 0.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
ASN Duurzaam Aandelenfonds Inc 170.858 170.858 170.858 170.858 1.14 0.67% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
BNP Paribas Obam N.V. Classic Inc 128.91 128.91 128.91 128.91 1.60 1.26% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund 4407.5 4407.5 4407.5 4407.5 40.70 0.93% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - Europe 27.57 27.57 27.57 27.57 0.31 1.14% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Northern Trust Developed Real Estate Index UCITS F 9.439 9.439 9.439 9.439 0.06 0.64% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Robeco Customized Quant Emerging Market 190.95 190.95 190.95 190.95 0.76 0.40% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity 14.431 14.431 14.431 14.431 0.05 0.36% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund EUR 84.67 84.67 84.67 84.67 0.75 0.89% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - North Ameri 117.21 117.21 117.21 117.21 1.31 1.13% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Quest Cleantech Fund B Acc 341.14 341.14 341.14 341.14 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Werknemers Pensioen Mixfonds 106.911 106.911 106.911 106.911 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief 99.242 99.242 99.242 99.242 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Henderson Horizon European Growth Fund H1 EUR Inc 21.27 21.27 21.27 21.27 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Henderson Horizon Pan European Property Equities F 50.94 50.94 50.94 50.94 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
SNS Euro Obligatiefonds 18.39 18.39 18.39 18.39 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Sustainable Europe Index Fund 164.32 164.32 164.32 164.32 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd 209.934 209.934 209.934 209.934 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
1895 Wereld Multifactor Aandelen Fonds D 170.416 170.416 170.416 170.416 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
1895 Aandelen Thematic Opportunities Fonds D 104.391 104.391 104.391 104.391 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Meesman Indexfonds Aandelen Opkomende Landen 90.421 90.421 90.421 90.421 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal 81.26 81.26 81.26 81.26 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds Class D 144.629 144.629 144.629 144.629 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
1895 FONDS FGR - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fo 81.241 81.241 81.241 81.241 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Northern Trust Europe Custom ESG Equity Index UCIT 14.59 14.59 14.59 14.59 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS 24.027 24.027 24.027 24.027 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
SNS Optimaal Geel 27.89 27.89 27.89 27.89 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 14:17
NN First Class Obligatie Fonds - P 18.17 18.17 18.17 18.17 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 14:17
DPAM INVEST B Equities Euroland V Distribution 230.84 230.84 230.84 230.84 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 14:17
DPAM INVEST B Equities Euroland W Capitalisation 333.21 333.21 333.21 333.21 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 14:17
Perlas Dynamisch 23.547 23.547 23.547 23.547 0.00 0.00% 2024/07/16 ពេលវេលា 16:58
Hof Hoorneman Phoenix Fund 0.993 0.993 0.993 0.993 0.00 0.00% 2024/07/16 ពេលវេលា 13:59
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A 23.67 23.67 23.67 23.67 0.00 0.00% 2024/07/08 ពេលវេលា 13:59
Insinger de Beaufort European Mid Cap 73.34 73.34 73.34 73.34 0.00 0.00% 2024/04/02 ពេលវេលា 19:27
Meesman Indexfonds Aandelen Europa 102.45 102.45 102.45 102.45 0.00 0.00% 2024/02/19 ពេលវេលា 23:33
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - Europe - A 56.777 56.777 56.777 56.777 0.00 0.00% 2024/01/31 ពេលវេលា 18:44
Kempen European Property Fund N.V. 13.317 13.317 13.317 13.317 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:59
SKAGEN Tellus A 11.394 11.394 11.394 11.394 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
SKAGEN Tellus B 10.511 10.511 10.511 10.511 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
Juno Selection Fund 414.17 414.17 414.17 414.17 0.00 0.00% 2022/11/03 ពេលវេលា 6:47
Beleggingsfonds Hoofbosch 226.373 226.373 226.373 226.373 0.00 0.00% 2022/11/03 ពេលវេលា 6:47
  • -->
    101