វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Norway
Norway

nok/usd

0.0908
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0.44%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 July 2024
ពេលវេលា 14:28:00
0 (0.98%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (4.52%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (19.86%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

18 Karat Gold

624
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
1 (0.16%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 July 2024
ពេលវេលា 06:02:30
17 (2.80%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
120 (23.81%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
137 (28.13%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

Oslo OBX

1,397
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
18 June 2024
ពេលវេលា 19:21:55
115 (8.95%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
106 (8.25%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
186 (15.33%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

Norway

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
SKAGEN Kon-Tiki A 100.106 100.106 100.106 100.106 0.19 0.19% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SKAGEN Kon-Tiki A 87.165 87.165 87.165 87.165 0.11 0.13% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SKAGEN Kon-Tiki A 1235.784 1235.784 1235.784 1235.784 11.97 0.98% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SKAGEN Kon-Tiki A 771.587 771.587 771.587 771.587 1.18 0.15% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SKAGEN Kon-Tiki B 108.222 108.222 108.222 108.222 0.16 0.15% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SKAGEN Kon-Tiki B 1293.359 1293.359 1293.359 1293.359 12.58 0.98% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SKAGEN Kon-Tiki C 88.965 88.965 88.965 88.965 0.12 0.13% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SKAGEN Kon-Tiki C 105.54 105.54 105.54 105.54 0.16 0.15% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SKAGEN Kon-Tiki C 1232.21 1232.21 1232.21 1232.21 7.69 0.63% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SKAGEN Kon-Tiki B 91.226 91.226 91.226 91.226 0.12 0.13% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SKAGEN Kon-Tiki C 102.174 102.174 102.174 102.174 0.20 0.19% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SKAGEN Kon-Tiki C 787.526 787.526 787.526 787.526 1.22 0.16% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SKAGEN Kon-Tiki C 1261.313 1261.313 1261.313 1261.313 12.24 0.98% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Storebrand Likviditet B 10369.149 10369.149 10369.149 10369.149 4.33 0.04% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Storebrand Global Indeks I 6617.835 6617.835 6617.835 6617.835 139.33 2.15% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Storebrand Global Kreditt IG 965.48 965.48 965.48 965.48 0.14 0.01% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Storebrand Balansert Pensjon P 2085.733 2085.733 2085.733 2085.733 11.68 0.56% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
DNB Global IV 887.888 887.888 887.888 887.888 13.96 1.60% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SKAGEN Global D 4037.891 4037.891 4037.891 4037.891 76.36 1.93% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SKAGEN Global D 2521.14 2521.14 2521.14 2521.14 27.31 1.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
DNB Obligasjon III 10222.722 10222.722 10222.722 10222.722 13.61 0.13% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Storebrand Offensiv Pensjon 475.639 475.639 475.639 475.639 4.00 0.85% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Storebrand Balansert Pensjon 359.355 359.355 359.355 359.355 2.04 0.57% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Storebrand Global Multifaktor 4799.676 4799.676 4799.676 4799.676 86.33 1.83% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Storebrand Norsk Kreditt IG B 1046.42 1046.42 1046.42 1046.42 1.24 0.12% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SKAGEN Global A 271.585 271.585 271.585 271.585 2.86 1.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SKAGEN Global B 3917.88 3917.88 3917.88 3917.88 74.01 1.93% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SKAGEN Global B 327.829 327.829 327.829 327.829 3.52 1.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SKAGEN Global B 276.343 276.343 276.343 276.343 2.92 1.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SKAGEN Global D 337.871 337.871 337.871 337.871 3.64 1.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SKAGEN Global D 3944.724 3944.724 3944.724 3944.724 61.07 1.57% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SKAGEN Global D 284.808 284.808 284.808 284.808 3.01 1.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SKAGEN Global D 327.093 327.093 327.093 327.093 3.67 1.13% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
DNB Teknologi 4881.704 4881.704 4881.704 4881.704 111.80 2.34% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SKAGEN Global A 322.184 322.184 322.184 322.184 3.45 1.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SKAGEN Global A 3761.579 3761.579 3761.579 3761.579 58.10 1.57% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SKAGEN Global A 2404.089 2404.089 2404.089 2404.089 25.95 1.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SKAGEN Global A 3850.422 3850.422 3850.422 3850.422 72.68 1.92% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SKAGEN Global A 350.698 350.698 350.698 350.698 3.60 1.04% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SKAGEN Global A 311.906 311.906 311.906 311.906 3.49 1.13% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
DNB Global Indeks 712.757 712.757 712.757 712.757 12.35 1.76% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Aktiva Bedrift 80 299.938 299.938 299.938 299.938 2.37 0.79% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Nordea Stabile Aksjer Global 3903.858 3903.858 3903.858 3903.858 12.66 0.32% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 6113.935 6113.935 6113.935 6113.935 24.91 0.41% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 220.37 220.37 220.37 220.37 0.07 0.03% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 206.82 206.82 206.82 206.82 0.07 0.03% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
ODIN Norden A 259.892 259.892 259.892 259.892 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
ODIN Norden B 254.91 254.91 254.91 254.91 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
ODIN Norden C 5367.642 5367.642 5367.642 5367.642 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
ODIN Norden D 257.004 257.004 257.004 257.004 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
ODIN Sverige A 314.577 314.577 314.577 314.577 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
ODIN Sverige B 307.873 307.873 307.873 307.873 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
ODIN Sverige C 10498.228 10498.228 10498.228 10498.228 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
ODIN Sverige D 314.152 314.152 314.152 314.152 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Pensjonsprofil 30 211.62 211.62 211.62 211.62 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Pensjonsprofil 50 266.201 266.201 266.201 266.201 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Pensjonsprofil 80 364.533 364.533 364.533 364.533 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
KLP AksjeNorge Indeks 4450.84 4450.84 4450.84 4450.84 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
DNB AM Lang Obligasjon 1016.587 1016.587 1016.587 1016.587 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
KLP AksjeUSA Indeks III 3700.622 3700.622 3700.622 3700.622 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
KLP Obligasjon Global I 974.969 974.969 974.969 974.969 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
KLP AksjeNorge Indeks II 3830.532 3830.532 3830.532 3830.532 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
KLP Obligasjon Global II 960.647 960.647 960.647 960.647 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
KLP AksjeGlobal Indeks II 4285.452 4285.452 4285.452 4285.452 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
KLP AksjeGlobal LavBeta I 3750.571 3750.571 3750.571 3750.571 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
KLP AksjeGlobal Indeks III 4214.687 4214.687 4214.687 4214.687 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
KLP AksjeGlobal Indeks IV A 3810.296 3810.296 3810.296 3810.296 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
SpareBank 1 PKB 100% aksjer 67596.769 67596.769 67596.769 67596.769 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Kombinert Forvaltning Aksjer 4754.897 4754.897 4754.897 4754.897 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Kombinert Pensjonsprofil Aksjer 4837.609 4837.609 4837.609 4837.609 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks I 2940.312 2940.312 2940.312 2940.312 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II 2858.263 2858.263 2858.263 2858.263 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
KLP AksjeGlobal Indeks V 3190.64 3190.64 3190.64 3190.64 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
KLP AksjeGlobal indeks 1 A 7827.528 7827.528 7827.528 7827.528 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
DNB AM Kort Obligasjon 1034.22 1034.22 1034.22 1034.22 0.00 0.00% 2023/10/26 ពេលវេលា 19:55
ODIN Sverige A 33.496 33.496 33.496 33.496 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:59
ODIN Sverige A 332.22 332.22 332.22 332.22 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:59
ODIN Sverige B 33.011 33.011 33.011 33.011 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:59
ODIN Sverige B 327.39 327.39 327.39 327.39 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:59
ODIN Sverige C 11301.05 11301.05 11301.05 11301.05 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:59
ODIN Sverige C 1132.183 1132.183 1132.183 1132.183 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:59
ODIN Sverige D 331.7 331.7 331.7 331.7 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:59
ODIN Sverige D 33.442 33.442 33.442 33.442 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:59
ODIN Norden A 22.234 22.234 22.234 22.234 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:59
ODIN Norden A 219.91 219.91 219.91 219.91 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:59
ODIN Norden B 21.961 21.961 21.961 21.961 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:59
ODIN Norden B 217.19 217.19 217.19 217.19 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:59
ODIN Norden C 469.081 469.081 469.081 469.081 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:59
ODIN Norden C 4668.97 4668.97 4668.97 4668.97 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:59
ODIN Norden D 21.987 21.987 21.987 21.987 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:59
ODIN Norden D 217.47 217.47 217.47 217.47 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:59
ODIN Norden UL. 10.275 10.275 10.275 10.275 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:59
Nordea Global II 3088.102 3088.102 3088.102 3088.102 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:59
DNB Global Credit 7942.191 7942.191 7942.191 7942.191 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:59
SKAGEN Global C 3055.538 3055.538 3055.538 3055.538 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:59
SKAGEN Global C 277.419 277.419 277.419 277.419 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:59
SKAGEN Global C 243.283 243.283 243.283 243.283 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:59
SKAGEN Global C 2063.362 2063.362 2063.362 2063.362 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:59
SKAGEN Global C 2914.567 2914.567 2914.567 2914.567 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:59
SKAGEN Global C 273.619 273.619 273.619 273.619 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:59
ODIN Aksje A 197.78 197.78 197.78 197.78 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
ODIN Aksje B 194.35 194.35 194.35 194.35 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
ODIN Aksje C 242.29 242.29 242.29 242.29 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
DNB High Yield 1009.35 1009.35 1009.35 1009.35 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
DNB High Yield 1070.739 1070.739 1070.739 1070.739 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
SKAGEN Kon-Tiki A 105.607 105.607 105.607 105.607 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
SKAGEN Kon-Tiki A 1017.585 1017.585 1017.585 1017.585 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
SKAGEN Kon-Tiki A 95.022 95.022 95.022 95.022 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
SKAGEN Kon-Tiki D 97.607 97.607 97.607 97.607 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
SKAGEN Kon-Tiki D 1045.273 1045.273 1045.273 1045.273 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
DNB AM Kort Obligasjon 2 998.69 998.69 998.69 998.69 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
Alfred Berg Nordic Investment Grade Inst 100.889 100.889 100.889 100.889 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic 99.897 99.897 99.897 99.897 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
Alfred Berg Likviditet Pluss 103.294 103.294 103.294 103.294 0.00 0.00% 2022/11/12 ពេលវេលា 11:54
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks II 1514.374 1514.374 1514.374 1514.374 0.00 0.00% 2022/11/12 ពេលវេលា 1:12
SKAGEN Kon-Tiki E 91.402 91.402 91.402 91.402 0.00 0.00% 2022/11/11 ពេលវេលា 7:16
KLP AksjeUSA Indeks USD A 4175.558 4175.558 4175.558 4175.558 0.00 0.00% 2022/11/10 ពេលវេលា 19:47
SKAGEN Kon-Tiki D 83.43 83.43 83.43 83.43 0.00 0.00% 2022/10/31 ពេលវេលា 13:51
SKAGEN Kon-Tiki D 79.13 79.13 79.13 79.13 0.00 0.00% 2022/10/08 ពេលវេលា 7:15
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP NOK 290.01 290.01 290.01 290.01 0.00 0.00% 2022/10/01 ពេលវេលា 7:18
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP NOK 1233.86 1233.86 1233.86 1233.86 0.00 0.00% 2022/10/01 ពេលវេលា 7:18
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP NOK 123.64 123.64 123.64 123.64 0.00 0.00% 2022/10/01 ពេលវេលា 7:18
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BP NOK 321.24 321.24 321.24 321.24 0.00 0.00% 2022/10/01 ពេលវេលា 7:18
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP 297.4 297.4 297.4 297.4 0.00 0.00% 2022/10/01 ពេលវេលា 7:18
Schroder International Selection Fund Asian Opport 191.087 191.087 191.087 191.087 0.00 0.00% 2022/10/01 ពេលវេលា 7:18
SKAGEN Kon-Tiki D 636.61 636.61 636.61 649.257 0.00 0.00% 2022/09/30 ពេលវេលា 13:47
SKAGEN Kon-Tiki D 898.917 898.917 898.917 908.443 0.00 0.00% 2022/09/30 ពេលវេលា 13:47
SKAGEN Kon-Tiki E 949.266 949.266 949.266 963.078 0.00 0.00% 2022/09/30 ពេលវេលា 13:47
SKAGEN Kon-Tiki E 83.025 83.025 83.025 83.545 0.00 0.00% 2022/09/30 ពេលវេលា 13:47
Storebrand Norge I 53051.539 53051.539 53051.539 53051.539 0.00 0.00% 2022/09/16 ពេលវេលា 14:46
Pensjonsprofil 100 331.156 331.156 331.156 331.156 0.00 0.00% 2022/09/14 ពេលវេលា 20:47
SKAGEN Kon-Tiki E 80.07 80.07 80.07 80.07 0.00 0.00% 2022/07/12 ពេលវេលា 14:47
  • -->
    101