វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Saudi Arabia
Saudi Arabia

sar/usd

0.2669
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
22 July 2024
ពេលវេលា 19:43:28
0 (0.00%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (0.04%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (0.00%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

18 Karat Gold

213
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
1 (0.47%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 July 2024
ពេលវេលា 05:01:35
6 (2.90%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
33 (18.33%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
42 (24.56%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

Tadawul All Share

1,438
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
13 June 2024
ពេលវេលា 16:50:53
171 (10.66%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
90 (6.71%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
90 (6.71%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

Saudi Arabia

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
SAMBA Al Razeen 32.64 32.64 32.64 32.64 0.01 0.03% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SAMBA Al Ataa Saudi Equity 22.19 22.19 22.19 22.19 0.03 0.14% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
AlAhli Saudi Mid Cap Equity 6.87 6.87 6.87 6.87 0.02 0.29% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
SAMBA Al Raed 85.85 85.85 85.85 85.85 0.04 0.05% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Bakheet IPO 3.8 3.8 3.8 3.8 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Bakheet Saudi Trading Equity 4.79 4.79 4.79 4.79 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
SAMBA Al Musahem 216.6 216.6 216.6 216.6 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 14:17
SAMBA Al Sunbullah 131.28 131.28 131.28 131.28 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 14:17
AlAhli GCC Trd Eqty 2.1 2.1 2.1 2.11 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 14:17
AlAhli Saudi Riyal Trade 2.11 2.11 2.109 2.11 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 14:17
Alahli GCC Growth and Income 2.49 2.49 2.49 2.5 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 14:17
AlAhli Saudi Trd Equity 18.55 18.55 18.55 18.55 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 11:08
Jadwa GCC Equity 807.01 807.01 807.01 807.01 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 22:59
Jadwa Murabaha SR 133.09 133.09 133.09 133.09 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 22:59
Jadwa Saudi Equity 1073.48 1073.48 1073.48 1073.48 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 22:59
Jadwa Arab Market Equity 717.87 717.87 717.87 717.87 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 22:59
AlAhli Div SR Trade Fd 1.51 1.51 1.51 1.51 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 14:09
Riyad Income 10.11 10.11 10.11 10.11 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
Riyad Al EMAR 17.96 17.96 17.96 17.96 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
Riyad Al Hadi 16.38 16.38 16.38 16.38 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
Riyad Money Fund USD 28.681 28.681 28.681 28.681 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
Riyad Small and Medium Cap 46.64 46.64 46.64 46.64 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
Riyad Al Mokdam 24.02 24.02 24.02 24.02 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
SAMBA Al Fareed 40.19 40.19 40.19 40.19 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
Riyad Al Shuja'a 26.73 26.73 26.73 26.73 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
Riyad Balanced Income 24.82 24.82 24.82 24.82 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
Riyad Al Hadi Sharia Compliant 16.24 16.24 16.24 16.24 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
Riyad Global Equity Sharia Fund 30.697 30.697 30.697 30.697 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
Riyad Al Mokdam Sharia Compliant 26.7 26.7 26.7 26.7 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
Riyad Al Shujaa Sharia Compliant 31.51 31.51 31.51 31.51 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
Riyad Commodity Trading Fund USD 6.257 6.257 6.257 6.257 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
Riyad Gulf 14.08 14.08 14.08 14.08 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
Riyad Equity 1 33.33 33.33 33.33 33.33 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
Riyad Al Shamekh 30.54 30.54 30.54 30.54 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
Riyad American Stock Fund 123.386 123.386 123.386 123.386 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
Riyad Al Shamekh Sharia Compliant 35.51 35.51 35.51 35.51 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
Riyad Money 1801.76 1801.76 1801.76 1801.76 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
Riyad Equity 2 15.45 15.45 15.45 15.45 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
Riyad Equity 3 94.16 94.16 94.16 94.16 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
Riyad Commodity Trading 2351.82 2351.82 2351.82 2351.82 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
ANB Al Mubarak Trade 21.89 21.89 21.89 21.89 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
HSBC Saudi EquitySEF 323.61 323.61 323.61 323.61 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
HSBC Amanah GCC Equity 25.01 25.01 25.01 25.01 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
HSBC GCC Equity Income 14.28 14.28 14.28 14.28 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
Riyad Japan Stock Fund 1767.938 1767.938 1767.938 1767.938 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
Riyad Asian Equity Fund 82.129 82.129 82.129 82.129 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
ANB Al Arabi Saudi Equity 186.45 186.45 186.45 186.45 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
HSBC Saudi Equity Trading 150.79 150.79 150.79 150.79 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
Riyad European Growth Fund 65.247 65.247 65.247 65.247 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
Riyad Global Property Fund 12.687 12.687 12.687 12.687 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
ANB Al Mubarak Saudi Equity 195.54 195.54 195.54 195.54 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
HSBC Financial Institutions 39.55 39.55 39.55 39.55 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
HSBC Saudi Freestyle Equity 41.53 41.53 41.53 41.53 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
Riyad International Bond Fund 14.903 14.903 14.903 14.903 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
HSBC Amanah Multi Assets Growth 28.73 28.73 28.73 28.73 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
HSBC Amanah Saudi Riyal Trading 16.63 16.63 16.63 16.63 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
ANB Al Mubarak Pure Saudi Equity 16.29 16.29 16.29 16.29 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
HSBC Amanah Multi Assets Balanced 23.98 23.98 23.98 23.98 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
HSBC Amanah Multi Assets Defensive 18.18 18.18 18.18 18.18 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
HSBC Amanah Saudi Indl Companies Eq 12.23 12.23 12.23 12.23 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
HSBC Saudi Construction and Cement Eq Fd 7.91 7.91 7.91 7.91 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
Morgan Stanley Saudi Equity 717.88 717.88 717.88 717.88 0.00 0.00% 2022/10/17 ពេលវេលា 16:48
HSBC Amanah Saudi Equity 50.43 50.43 50.43 50.43 0.00 0.00% 2022/06/14 ពេលវេលា 20:43
  • -->
    101