វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Singapore
Singapore

sgd/usd

0.7434
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0.05%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 July 2024
ពេលវេលា 14:29:55
0 (1.20%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (0.31%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (0.60%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

18 Karat Gold

77
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
20 July 2024
ពេលវេលា 05:01:47
2 (2.67%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
13 (20.31%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
15 (24.19%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

MSCI Singapore

349
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
15 June 2024
ពេលវេលា 02:49:34
17 (5.02%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
21 (6.42%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
10 (2.81%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

Singapore

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Schroder Asia More+ SGD A Dis 0.898 0.898 0.898 0.898 0.00 0.22% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Schroder Singapore Trust A Acc 1.537 1.537 1.537 1.537 0.00 0.26% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Schroder Singapore Trust I Acc 3.828 3.828 3.828 3.828 0.01 0.26% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Schroder Singapore Fixed Income Fund Class A 1.305 1.305 1.305 1.305 0.00 0.15% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Nikko AM Shenton Singapore Dividend Equity Fund - 1.389 1.389 1.389 1.389 0.01 0.43% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Schroder Singapore Trust M 2.13 2.13 2.13 2.13 0.01 0.23% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Schroder Asian Growth Fund - SGD 3.222 3.222 3.222 3.222 0.02 0.65% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Schroder Asian Growth Fund - USD 3.324 3.324 3.324 3.324 0.03 0.75% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Sel 1.478 1.478 1.478 1.478 0.00 0.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR (SGD hedge 83.2 83.2 83.2 83.2 0.06 0.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
UOB United Global Healthcare Fund 6.927 6.927 6.927 6.927 0.06 0.83% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:01
UOB United Global Healthcare Fund 5.146 5.146 5.146 5.146 0.04 0.72% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:01
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD 315.245 315.245 315.245 315.245 1.24 0.39% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:01
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D 71.92 71.92 71.92 71.92 0.24 0.33% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:01
Schroder Asian Income SGD A Dis 0.874 0.874 0.874 0.874 0.00 0.46% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:01
Fidelity Funds - Asian Equity Fund S-Acc-SGD 1.866 1.866 1.866 1.866 0.00 0.21% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:01
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR 28.343 28.343 28.343 28.343 0.16 0.57% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:01
Fidelity Funds - Greater China Fund II I-Acc-SGD 1.979 1.979 1.979 1.979 0.01 0.25% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:01
United China A-Shares Innovation Fund - Class JPY 13859.594 13859.594 13859.594 13859.594 144.54 1.04% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:01
Templeton Global Balanced Fund AS(acc)SGD 13.85 13.85 13.85 13.85 0.07 0.51% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Templeton Global Total Return Fund A Mdis SGD 5.14 5.14 5.14 5.14 0.01 0.19% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I Acc 416.8 416.8 416.8 416.8 6.30 1.53% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S1X Acc 231.3 231.3 231.3 231.3 3.70 1.63% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Templeton Asian Smaller Companies Fund A acc SGD 58.11 58.11 58.11 58.11 0.15 0.26% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Capital Group Investment Company of America (LUX) 21.35 21.35 21.35 21.35 0.22 1.04% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
AB SICAV I - International Health Care Portfolio A 822.86 822.86 822.86 822.86 5.78 0.71% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund SGD P 135.89 135.89 135.89 135.89 1.27 0.93% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Templeton Global Bond Fund A Mdis SGD 6.27 6.27 6.27 6.27 0.02 0.32% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Capital Group New Perspective Fund LUX Z 33.85 33.85 33.85 33.85 0.36 1.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Capital Group New Perspective Fund LUX Zd 32.59 32.59 32.59 32.59 0.34 1.05% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
AB FCP I - American Growth Portfolio A Acc 284.79 284.79 284.79 284.79 4.47 1.59% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
AB FCP I - American Income Portfolio A2 Acc 41.67 41.67 41.67 41.67 0.01 0.02% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
AB FCP I - American Income Portfolio AT Inc 8.74 8.74 8.74 8.74 0.01 0.11% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Deutsche Invest I Top Dividend SGD LDQ 15.31 15.31 15.31 15.31 0.01 0.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:55
HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC 23.189 23.189 23.189 23.189 0.00 0.02% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:55
HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC 27.187 27.187 27.187 27.187 0.01 0.04% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:55
Fidelity Funds European Growth Fund SR Acc SGD 1.816 1.816 1.816 1.816 0.01 0.44% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:55
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A acc - SGD 24.88 24.88 24.88 24.88 0.01 0.04% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:55
Fidelity Funds America Fund SR Acc SGD (hedged) 2.947 2.947 2.947 2.947 0.00 0.03% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:55
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A mth - 12.22 12.22 12.22 12.22 0.03 0.25% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:55
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 107.142 107.142 107.142 107.142 0.48 0.45% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:55
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 100.204 100.204 100.204 100.204 0.23 0.22% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:55
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 87.711 87.711 87.711 87.711 0.20 0.22% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:55
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 128.511 128.511 128.511 128.511 1.51 1.19% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:55
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 116.415 116.415 116.415 116.415 1.37 1.19% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:55
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A ac 20.21 20.21 20.21 20.21 0.09 0.45% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:55
PineBridge Global Funds - India Equity Fund A5CP 48.452 48.452 48.452 48.452 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class 19.45 19.45 19.45 19.45 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Schroder International Selection Fund Asian Total 19.273 19.273 19.273 19.273 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
UBS Lux Equity Fund - Greater China USD SGD P-acc 176.97 176.97 176.97 176.97 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq 403.524 403.524 403.524 403.524 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD SGD P- 182.73 182.73 182.73 182.73 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
AIA Growth Fund 2.781 2.781 2.781 2.781 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
AXA Asian Balanced 1.849 1.849 1.849 1.849 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
AIA Acorns of Asia Fund 3.467 3.467 3.467 3.467 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
AIA Regional Equity Fund 6.823 6.823 6.823 6.823 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
AIA Global Technology Fund 4.428 4.428 4.428 4.428 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
AIA Greater China Equity Fund 3.464 3.464 3.464 3.464 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
AIA Regional Fixed Income Fund 2.41 2.41 2.41 2.41 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
AIA Greater China Balanced Fund 2.739 2.739 2.739 2.739 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
First State Regional China Fund 4.132 4.132 4.132 4.132 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 11.787 11.787 11.787 11.787 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
First State Global Growth Funds - First State Brid 1.514 1.514 1.514 1.514 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
First State Global Growth Funds - First State Divi 1.297 1.297 1.297 1.297 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
First State Global Growth Funds - First State Divi 1.745 1.745 1.745 1.745 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
First State Global Growth Funds - First State Regi 3.073 3.073 3.073 3.073 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Prulink Asian Eqty 2.351 2.351 2.351 2.351 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 14:17
Prulink China-India Fd 3.992 3.992 3.992 3.992 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 14:17
Prulink Emerging Markets 1.821 1.821 1.821 1.821 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 14:17
Prulink Singapore Managed 4.385 4.385 4.385 4.385 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 14:17
Prulink Singapore Growth Fund 1.713 1.713 1.713 1.713 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 14:17
Prulink Asian American Managed Fund 2.209 2.209 2.209 2.209 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 14:17
PruLink Singapore Dynamic Bond Fund 1.408 1.408 1.408 1.408 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 14:17
Fullerton USD Income Fund - Class B USD 0.792 0.792 0.792 0.792 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 14:17
Fullerton USD Income Fund - Class E GBP Hedged 0.774 0.774 0.774 0.774 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 14:17
Fullerton SGD Cash Fund A Acc 1.179 1.179 1.179 1.179 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 11:08
Deutsche Invest I Top Dividend SGD LC 20.6 20.6 20.6 20.6 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:49
Fullerton SGD Income Fund - Class A 0.865 0.865 0.865 0.865 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 14:03
UOB United SGD Fund Class A SGD Acc 2.076 2.076 2.076 2.076 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 10:56
LionGlobal SGD Money Market Fund 1.433 1.433 1.433 1.433 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 14:19
Manulife SGD Income Fund C-QDis SGD 0.786 0.786 0.786 0.786 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 14:19
Fullerton SGD Income Fund - Class B 0.812 0.812 0.812 0.812 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 14:19
Fullerton SGD Income Fund - Class C 0.87 0.87 0.87 0.87 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 14:19
Nikko AM Shenton Short Term Bond Fund (S$) - SGD C 1.687 1.687 1.687 1.687 0.00 0.00% 2024/07/16 ពេលវេលា 13:59
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2 SGD Acc 26.34 26.34 26.34 26.34 0.00 0.00% 2023/11/22 ពេលវេលា 8:41
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT SGD Inc 15.15 15.15 15.15 15.15 0.00 0.00% 2023/11/22 ពេលវេលា 8:41
AB FCP I - European Equity Portfolio A Acc 30.86 30.86 30.86 30.86 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio C Acc 64.33 64.33 64.33 64.33 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio I Acc 94.83 94.83 94.83 94.83 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
AB FCP I - European Equity Portfolio I Acc 39.02 39.02 39.02 39.02 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio A SGD Acc 49.85 49.85 49.85 49.85 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio I SGD Acc 54.3 54.3 54.3 54.3 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio A2 SGD 46.84 46.84 46.84 46.84 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio I2 SGD 50.89 50.89 50.89 50.89 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
AB FCP I - European Income Portfolio AT Inc 11.01 11.01 11.01 11.01 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2 SGD Acc 25.03 25.03 25.03 25.03 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio SX Acc 241.81 241.81 241.81 241.81 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
AB FCP I - American Growth Portfolio C Acc 185.41 185.41 185.41 185.41 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S SGD Acc 72.9 72.9 72.9 72.9 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
Nikko AM Shenton Singapore Dividend Equity Fund - 1.332 1.332 1.332 1.332 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
United China A-Shares Innovation Fund - Class A US 1.009 1.009 1.009 1.009 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
United China A-Shares Innovation Fund - Class T US 78.246 78.246 78.246 78.246 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
United Income Focus Trust Fund SGD Inc 0.852 0.852 0.852 0.852 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
Eastspring Investments Funds - Monthly Income Plan 0.735 0.735 0.735 0.735 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
United China A-Shares Innovation Fund - Class A SG 1.108 1.108 1.108 1.108 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
NTUC Income Asia Managed 3.194 3.194 3.194 3.194 0.00 0.00% 2022/11/12 ពេលវេលា 11:54
Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Sel 0.914 0.914 0.911 0.914 0.00 0.00% 2022/11/11 ពេលវេលា 13:47
Infinity U.S. 500 Stock Index Fund SGD 2.364 2.364 2.364 2.364 0.00 0.00% 2022/11/10 ពេលវេលា 10:48
Eastspring Investments Unit Trusts - Global Techno 1.985 1.985 1.965 1.985 0.00 0.00% 2022/10/07 ពេលវេលា 13:48
HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC 19.206 19.206 19.206 19.206 0.00 0.00% 2022/10/04 ពេលវេលា 1:46
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-SGD 2.065 2.065 2.065 2.065 0.00 0.00% 2022/09/24 ពេលវេលា 1:47
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-SGD 1.158 1.158 1.158 1.158 0.00 0.00% 2022/09/24 ពេលវេលា 1:47
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME G 1.62 1.62 1.62 1.62 0.00 0.00% 2022/09/24 ពេលវេលា 1:47
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A- 0.878 0.878 0.878 0.878 0.00 0.00% 2022/09/24 ពេលវេលា 1:47
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-USD 117.957 117.957 117.957 120.727 0.00 0.00% 2022/09/23 ពេលវេលា 7:46
Fidelity Funds America Fund SR Acc SGD 2.516 2.516 2.516 2.516 0.00 0.00% 2022/09/17 ពេលវេលា 8:17
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-SGD 0.462 0.462 0.462 0.462 0.00 0.00% 2022/09/10 ពេលវេលា 2:45
United Income Focus Trust Fund USD Acc 1.138 1.138 1.135 1.138 0.00 0.00% 2022/09/09 ពេលវេលា 11:44
United Income Focus Trust Fund USD Inc 0.803 0.803 0.803 0.803 0.00 0.00% 2022/09/09 ពេលវេលា 11:44
Greatlink Global Bond 1.623 1.623 1.623 1.623 0.00 0.00% 2022/08/02 ពេលវេលា 17:46
PruLink Asian Income & Growth Inc 1.067 1.067 1.067 1.067 0.00 0.00% 2022/07/19 ពេលវេលា 11:45
  • -->
    101