វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
South Africa
South Africa

zar/usd

0.0548
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
20 July 2024
ពេលវេលា 00:19:05
0 (4.38%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (4.18%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (17.10%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

18 Karat Gold

437
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 October 2023
ពេលវេលា 17:01:57
0 (0.00%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (0.00%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (0.00%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

FTSE South Africa

68,395
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
19 December 2023
ពេលវេលា 16:53:13
46 (0.07%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
46 (0.07%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
68,395 (inf%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

South Africa

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
STANLIB Income Fund R 1.367 1.367 1.367 1.367 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 7:47
STANLIB Income Fund B6 1.367 1.367 1.367 1.367 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 7:47
Discovery Balanced Fund 2.838 2.838 2.838 2.838 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:49
Investec Managed Fund A 15.176 15.176 15.176 15.176 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:49
Investec Managed Fund B 15.177 15.177 15.177 15.177 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:49
Investec Managed Fund C 15.243 15.243 15.243 15.243 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:49
Investec Managed Fund D 15.157 15.157 15.157 15.157 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:49
Investec Managed Fund H 15.207 15.207 15.207 15.207 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:49
Investec Managed Fund I 15.224 15.224 15.224 15.224 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:49
Investec Managed Fund R 15.181 15.181 15.181 15.181 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:49
Investec Managed Fund Z 15.257 15.257 15.257 15.257 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:49
Investec Opportunity Fund A 16.631 16.631 16.631 16.631 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:49
Investec Opportunity Fund B 16.631 16.631 16.631 16.631 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:49
Investec Opportunity Fund C 16.559 16.559 16.559 16.559 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:49
Investec Opportunity Fund D 16.507 16.507 16.507 16.507 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:49
Investec Opportunity Fund E 16.644 16.644 16.644 16.644 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:49
Investec Opportunity Fund F 16.695 16.695 16.695 16.695 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:49
Investec Opportunity Fund G 16.618 16.618 16.618 16.618 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:49
Investec Opportunity Fund H 16.659 16.659 16.659 16.659 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:49
Investec Opportunity Fund I 16.669 16.669 16.669 16.669 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:49
Investec Opportunity Fund J 16.656 16.656 16.656 16.656 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:49
Investec Opportunity Fund R 16.645 16.645 16.645 16.645 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:49
Investec Opportunity Fund Z 16.712 16.712 16.712 16.712 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:49
Investec Global Franchise Feeder Fund A 18.133 18.133 18.133 18.133 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:49
Investec Global Franchise Feeder Fund B 18.435 18.435 18.435 18.435 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:49
Allan Gray Equity Fund A 580.518 580.518 580.518 580.518 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Allan Gray Equity Fund C 581.354 581.354 581.354 581.354 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Allan Gray Equity Fund X 582.882 582.882 582.882 582.882 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Allan Gray Stable Fund A 45.212 45.212 45.212 45.212 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Allan Gray Stable Fund C 45.217 45.217 45.217 45.217 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Allan Gray Stable Fund X 45.246 45.246 45.246 45.246 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Allan Gray Balanced Fund A 152.293 152.293 152.293 152.293 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Allan Gray Balanced Fund C 152.307 152.307 152.307 152.307 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Allan Gray Balanced Fund X 152.377 152.377 152.377 152.377 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Prudential Core Value Fund B 9.892 9.892 9.892 9.892 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Coronation Balanced Plus Fund A 150.323 150.323 150.323 150.323 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Coronation Balanced Plus Fund D 150.597 150.597 150.597 150.597 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Coronation Balanced Plus Fund P 150.606 150.606 150.606 150.606 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Prescient Income Provider Fund A1 1.439 1.439 1.439 1.439 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Prescient Income Provider Fund A2 1.444 1.444 1.444 1.444 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Prescient Income Provider Fund B1 1.44 1.44 1.44 1.44 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Prescient Income Provider Fund B2 1.437 1.437 1.437 1.437 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Prescient Income Provider Fund B6 1.438 1.438 1.438 1.438 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Coronation Strategic Income Fund A 15.62 15.62 15.62 15.62 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Coronation Strategic Income Fund D 15.631 15.631 15.631 15.631 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Coronation Balanced Defensive Fund A 2.297 2.297 2.297 2.297 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Coronation Balanced Defensive Fund D 2.287 2.287 2.287 2.287 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Coronation Balanced Defensive Fund P 2.297 2.297 2.297 2.297 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
PSG Wealth Moderate Fund of Funds D 42.529 42.529 42.529 42.529 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 19:48
Coronation Strategic Income Fund P 15.62 15.62 15.62 15.62 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 22:59
Nedgroup Investments Core Income Fund A1 1.004 1.004 1.004 1.004 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 22:59
STANLIB Income Fund D 1.367 1.367 1.367 1.367 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 22:59
STANLIB Income Fund B2 1.367 1.367 1.367 1.367 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 22:59
Nedgroup Investments Core Income Fund B 1.004 1.004 1.004 1.004 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 22:59
Prescient Income Provider Fund A3 1.438 1.438 1.438 1.438 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 22:58
Prescient Income Provider Fund B3 1.438 1.438 1.438 1.438 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 22:58
Prescient Income Provider Fund B4 1.439 1.439 1.439 1.439 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 22:58
Prescient Income Provider Fund B7 1.439 1.439 1.439 1.439 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 22:58
Nedgroup Investments Core Income Fund C 1.004 1.004 1.004 1.004 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 22:58
Nedgroup Investments Core Income Fund C2 1.004 1.004 1.004 1.004 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 22:58
Nedgroup Investments Core Income Fund C3 1.004 1.004 1.004 1.004 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 22:58
Nedgroup Investments Core Income Fund C10 1.004 1.004 1.004 1.004 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 22:58
Nedgroup Investments Core Income Funds E 1.004 1.004 1.004 1.004 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 22:58
STANLIB Income Fund B5 1.367 1.367 1.367 1.367 0.00 0.00% 2024/07/16 ពេលវេលា 22:58
Nedgroup Investments Core Income Fund C4 1.004 1.004 1.004 1.004 0.00 0.00% 2024/07/16 ពេលវេលា 22:58
STANLIB Income Fund B1 1.367 1.367 1.367 1.367 0.00 0.00% 2024/07/15 ពេលវេលា 22:53
Investec Corporate Money Market Fund A 1 1 1 1 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
Investec Corporate Money Market Fund E 1 1 1 1 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
Investec Corporate Money Market Fund G 1 1 1 1 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
Prescient Income Provider Fund C 1.397 1.397 1.397 1.397 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
STANLIB Institutional Money Market Fund B1 1 1 1 1 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
STANLIB Institutional Money Market Fund B2 1 1 1 1 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
STANLIB Institutional Money Market Fund B3 1 1 1 1 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
STANLIB Institutional Money Market Fund B4 1 1 1 1 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
STANLIB Institutional Money Market Fund B5 1 1 1 1 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
STANLIB Institutional Money Market Fund B6 1 1 1 1 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
STANLIB Institutional Money Market Fund B7 1 1 1 1 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
STANLIB Institutional Money Market Fund B9 1 1 1 1 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
STANLIB Institutional Money Market Fund B13 1 1 1 1 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C 1 1 1 1 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C 1 1 1 1 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
Investec Money Market Fund A 1 1 1 1 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
Investec Money Market Fund B 1 1 1 1 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
Investec Money Market Fund C 1 1 1 1 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
Investec Money Market Fund D 1 1 1 1 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
Investec Money Market Fund E 1 1 1 1 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
Investec Money Market Fund F 1 1 1 1 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
Investec Money Market Fund G 1 1 1 1 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
Investec Money Market Fund H 1 1 1 1 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
Investec Money Market Fund R 1 1 1 1 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C 1 1 1 1 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C 1 1 1 1 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
STANLIB Corporate Money Market Fund B1 1 1 1 1 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
STANLIB Corporate Money Market Fund B2 1 1 1 1 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
STANLIB Corporate Money Market Fund B3 1 1 1 1 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
STANLIB Corporate Money Market Fund B4 1 1 1 1 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
STANLIB Corporate Money Market Fund B5 1 1 1 1 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
STANLIB Corporate Money Market Fund B6 1 1 1 1 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
STANLIB Corporate Money Market Fund B8 1 1 1 1 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
STANLIB Corporate Money Market Fund B13 1 1 1 1 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
Investec Global Franchise Feeder Fund C 11.175 11.175 11.175 11.175 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
Investec Global Franchise Feeder Fund H 14.848 14.848 14.848 14.848 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
PSG Wealth Moderate Fund of Funds C 36.458 36.458 36.458 36.458 0.00 0.00% 2022/11/14 ពេលវេលា 16:49
PSG Wealth Moderate Fund of Funds B 35.764 35.764 35.764 35.764 0.00 0.00% 2022/11/12 ពេលវេលា 0:17
PSG Wealth Moderate Fund of Funds A 35.995 35.995 35.995 35.995 0.00 0.00% 2022/11/10 ពេលវេលា 16:48
STANLIB Corporate Money Market Fund B7 1 1 1 1 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:52
  • -->
    101