វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Switzerland
Switzerland

chf/usd

1.1219
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0.2%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 July 2024
ពេលវេលា 14:43:29
0 (2.31%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (2.28%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (3.78%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

18 Karat Gold

51
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
19 July 2024
ពេលវេលា 06:02:27
1 (2.00%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
9 (21.43%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
10 (24.39%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

Swiss All Share Cumulative Dividend

625
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
19 June 2024
ពេលវេលា 06:11:03
11 (1.78%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
46 (8.02%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
32 (5.45%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

Switzerland

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B CHF 135.88 135.88 135.88 135.88 0.31 0.23% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F CHF 147.05 147.05 147.05 147.05 0.33 0.22% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
UBS CH Vitainvest - 50 World U 273.71 273.71 273.71 273.71 1.27 0.47% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
UBS CH Institutional Fund - Equities Emerging Mark 1393.67 1393.67 1393.67 1393.67 4.52 0.32% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
UBS CH Institutional Fund - Equities Emerging Mark 1400.37 1400.37 1400.37 1400.37 4.54 0.32% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
UBS CH Institutional Fund - Global Aggregate Bonds 835.6 835.6 835.6 835.6 0.23 0.03% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
UBS CH Institutional Fund - Global Aggregate Bonds 829.08 829.08 829.08 829.08 0.23 0.03% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities Global Smal 2319.07 2319.07 2319.07 2319.07 22.63 0.99% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities Global Smal 2104.03 2104.03 2104.03 2104.03 20.53 0.99% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities Global Smal 2309.97 2309.97 2309.97 2309.97 22.54 0.99% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Robeco High Yield Bonds DH CHF 148.19 148.19 148.19 148.19 0.67 0.45% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Robeco High Yield Bonds 0IH CHF 126.07 126.07 126.07 126.07 0.58 0.46% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1108.55 1108.55 1108.55 1108.55 0.46 0.04% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1089.37 1089.37 1089.37 1089.37 0.45 0.04% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1045.05 1045.05 1045.05 1045.05 0.42 0.04% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi 1135.35 1135.35 1135.35 1135.35 0.55 0.05% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi 1115.59 1115.59 1115.59 1115.59 0.53 0.05% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities Global Pass 2521.39 2521.39 2521.39 2521.39 24.29 0.97% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 5351.96 5351.96 5351.96 5351.96 63.21 1.20% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged CHF In 76.3 76.3 76.3 76.3 0.05 0.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 12.76 12.76 12.76 12.76 0.01 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi 17.53 17.53 17.53 17.53 0.02 0.11% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 9.87 9.87 9.87 9.87 0.01 0.10% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Capital Group New Perspective Fund LUX B 20.89 20.89 20.89 20.89 0.23 1.11% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Capital Group New Perspective Fund LUX Z 22.37 22.37 22.37 22.37 0.24 1.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Capital Group New Perspective Fund LUX A4 22.75 22.75 22.75 22.75 0.25 1.11% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Capital Group New Perspective Fund LUX Zd 21.54 21.54 21.54 21.54 0.23 1.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 17.28 17.28 17.28 17.28 0.01 0.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 30.89 30.89 30.89 30.89 0.01 0.03% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 15.44 15.44 15.44 15.44 0.01 0.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 11.25 11.25 11.25 11.25 0.01 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible A1 146.02 146.02 146.02 146.02 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible B1 157.98 157.98 157.98 157.98 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible B2 152.83 152.83 152.83 152.83 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Pictet - Global Environmental Opportunities P CHF 343.74 343.74 343.74 343.74 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Pictet CH Precious Metals Fund - Physical Gold R d 222.39 222.39 222.39 222.39 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq 136.134 136.134 136.134 136.134 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Piguet Fund Actions Japon 22782 22782 22782 22782 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
CSIF CH Bond JPY Index Blue DA 98482 98482 98482 98482 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
CSIF CH Bond JPY Index Blue ZA 97548 97548 97548 97548 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
CSIF CH Bond USD Index Blue DA 1108.37 1108.37 1108.37 1108.37 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
CSIF CH Bond USD Index Blue ZA 1099.82 1099.82 1099.82 1099.82 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA 1123.29 1123.29 1123.29 1123.29 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA 1127.29 1127.29 1127.29 1127.29 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Klasse 1413.819 1413.819 1413.819 1413.819 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Klasse 1059.047 1059.047 1059.047 1059.047 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
CSIF (CH) Emerging Markets Index Blue ZA 893.76 893.76 893.76 893.76 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced A 137.69 137.69 137.69 137.69 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced I 153.7 153.7 153.7 153.7 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Pictet CH - Short-Term Money Market USD P dy 1106.38 1106.38 1106.38 1106.38 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
UBAM - Global High Yield Solution AH CHF Acc 169.46 169.46 169.46 169.46 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
UBAM - Global High Yield Solution AH CHF Inc 94.12 94.12 94.12 94.12 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
UBAM - Global High Yield Solution IH CHF Acc 173.95 173.95 173.95 173.95 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue DA 1060.23 1060.23 1060.23 1060.23 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA 1061.73 1061.73 1061.73 1061.73 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA 1027.38 1027.38 1027.38 1027.38 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue ZA 1059.62 1059.62 1059.62 1059.62 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Swisscanto CH Pension Bond Fund Domestic CHF DA 101.786 101.786 101.786 101.786 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Swisscanto CH Pension Bond Fund Domestic CHF AST 121.239 121.239 121.239 121.239 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Iah 76.383 76.383 76.383 76.383 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global 752.07 752.07 752.07 752.07 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global 710.41 710.41 710.41 710.41 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global 811.96 811.96 811.96 811.96 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Swisscanto CH IPF I Index Equity Fund World ex CH 279.032 279.032 279.032 279.032 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Ah C 13.657 13.657 13.657 13.657 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Mh C 127.73 127.73 127.73 127.73 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1913.16 1913.16 1913.16 1913.16 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1792.43 1792.43 1792.43 1792.43 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 2907.23 2907.23 2907.23 2907.23 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 2074.15 2074.15 2074.15 2074.15 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1961.38 1961.38 1961.38 1961.38 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 2258.75 2258.75 2258.75 2258.75 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 2007.05 2007.05 2007.05 2007.05 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1897.93 1897.93 1897.93 1897.93 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Credit Suisse Institutional Master Fund Swiss Bond 1032.65 1032.65 1032.65 1032.65 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Credit Suisse Institutional Master Fund Swiss Bond 1094.3 1094.3 1094.3 1094.3 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
CSIF CH Bond Global Corporate ex CHF Index Blue ZA 963.82 963.82 963.82 963.82 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
CSIF CH Bond Global Corporate ex CHF Index Blue ZA 996.04 996.04 996.04 996.04 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L 7.34 7.34 7.34 7.34 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L 10.4 10.4 10.4 10.4 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigkeit CHF N Klass 1230.907 1230.907 1230.907 1230.907 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 112.16 112.16 112.16 112.16 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Swisscanto CH IPF I Index Equity Fund USA N Klasse 513.931 513.931 513.931 513.931 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation 1096.232 1096.232 1096.232 1096.232 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation 1057.285 1057.285 1057.285 1057.285 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation 1087.134 1087.134 1087.134 1087.134 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 167.15 167.15 167.15 167.15 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 14:17
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 193.66 193.66 193.66 193.66 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 14:17
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 161.61 161.61 161.61 161.61 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 14:17
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 131.37 131.37 131.37 131.37 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 14:17
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 7.09 7.09 7.09 7.09 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 7:47
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 11.82 11.82 11.82 11.82 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 7:47
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 9.12 9.12 9.12 9.12 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 7:47
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 11.02 11.02 11.02 11.02 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 7:47
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 6.75 6.75 6.75 6.75 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 7:47
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi 7.54 7.54 7.54 7.54 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 7:52
UBS CH Institutional Fund - JPY Bonds Passive U-X 10021143 10021143 10021143 10021143 0.00 0.00% 2024/04/09 ពេលវេលា 14:27
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible A2 143.6 143.6 143.6 143.6 0.00 0.00% 2024/02/14 ពេលវេលា 23:12
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 927.88 927.88 927.88 927.88 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi 960.7 960.7 960.7 960.7 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 18:00
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MA 11.607 11.607 11.607 11.607 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MD 28.049 28.049 28.049 28.049 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF SA 33.492 33.492 33.492 33.492 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
LO Funds - Convertible Bond, Syst. Hdg, CHF ND 30.454 30.454 30.454 30.454 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund 112.31 112.31 112.31 112.31 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A2 CHF 14.82 14.82 14.82 14.82 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 2442.25 2442.25 2442.25 2442.25 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 2717.51 2717.51 2717.51 2717.51 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1787.13 1787.13 1787.13 1787.13 0.00 0.00% 2022/11/12 ពេលវេលា 1:13
Lombard Odier Funds - Generation Global CHF M A 24.158 24.158 24.158 24.158 0.00 0.00% 2022/11/05 ពេលវេលា 6:47
Lombard Odier Funds - Generation Global CHF M D 24.144 24.144 24.144 24.144 0.00 0.00% 2022/11/05 ពេលវេលា 6:47
Swisscanto CH IPF III Index Equity Fund MSCI World 242.59 242.59 242.59 245.608 0.00 0.00% 2022/11/04 ពេលវេលា 19:46
Invesco Funds - Invesco Global Total Return EUR Bo 11.057 11.057 11.057 11.057 0.00 0.00% 2022/10/01 ពេលវេលា 7:18
  • -->
    101