វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
United Kingdom
United Kingdom

gbp/usd

1.2901
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0.22%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 July 2024
ពេលវេលា 15:19:12
0 (3.64%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (1.69%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (3.84%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

18 Karat Gold

44
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
20 July 2024
ពេលវេលា 06:02:29
1 (2.22%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
6 (15.79%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
8 (22.22%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

FTSE AIM 100

8,180
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
18 June 2024
ពេលវេលា 17:25:23
429 (5.54%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
675 (8.99%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
708 (9.48%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

UK

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A $ 43.95 43.95 43.95 43.95 0.33 0.76% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund I $ 54.87 54.87 54.87 54.87 0.41 0.75% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Vanguard LifeStrategy 40% Equity Fund A Acc 199.21 199.21 199.21 199.21 0.51 0.26% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Vanguard LifeStrategy 40% Equity Fund A Inc 164.05 164.05 164.05 164.05 0.42 0.26% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Vanguard LifeStrategy 80% Equity Fund A Acc 297.31 297.31 297.31 297.31 1.87 0.63% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Vanguard LifeStrategy 80% Equity Fund A Inc 239.42 239.42 239.42 239.42 1.50 0.63% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Vanguard FTSE Dev World ex UK Equity Index Acc 663.08 663.08 663.08 663.08 5.59 0.85% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Vanguard FTSE Dev World ex UK Equity Index Inc 515.47 515.47 515.47 515.47 4.35 0.85% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 14.28 14.28 14.28 14.28 0.02 0.14% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 22.55 22.55 22.55 22.55 0.01 0.04% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 12.68 12.68 12.68 12.68 0.01 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 21.1 21.1 21.1 21.1 0.01 0.05% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 20.69 20.69 20.69 20.69 0.01 0.05% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 11.24 11.24 11.24 11.24 0.01 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 8.52 8.52 8.52 8.52 0.01 0.12% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 11.18 11.18 11.18 11.18 0.01 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund GBP Acc 260.231 260.231 260.231 260.231 0.82 0.31% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Vanguard FTSE Developed World ex UK Equity Index I 277.15 277.15 277.15 277.15 2.34 0.85% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Vanguard FTSE Developed World ex UK Equity Index I 325.77 325.77 325.77 325.77 2.75 0.85% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Vanguard US Equity Index Acc 953.47 953.47 953.47 953.47 10.79 1.14% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Vanguard US Equity Index Inc 782.28 782.28 782.28 782.28 8.85 1.14% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Capital Group New Perspective Fund LUX B 18.16 18.16 18.16 18.16 0.16 0.89% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Capital Group New Perspective Fund LUX Z 19.45 19.45 19.45 19.45 0.17 0.88% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Capital Group New Perspective Fund LUX Bd 18.16 18.16 18.16 18.16 0.15 0.83% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Capital Group New Perspective Fund LUX Zd 18.73 18.73 18.73 18.73 0.17 0.92% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Capital Group New Perspective Fund LUX Bgd 16.15 16.15 16.15 16.15 0.14 0.87% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Capital Group New Perspective Fund LUX Zgd 17.32 17.32 17.32 17.32 0.15 0.87% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund A Acc 244.39 244.39 244.39 244.39 1.10 0.45% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund A Inc 199.35 199.35 199.35 199.35 0.89 0.45% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 9.15 9.15 9.15 9.15 0.01 0.11% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 9.51 9.51 9.51 9.51 0.01 0.11% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Vanguard Global Bond Index Fund Instl Pls GBP Hedg 92.372 92.372 92.372 92.372 0.04 0.05% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Vanguard US Equity Index Institutional Plus GBP Ac 389.09 389.09 389.09 389.09 4.40 1.14% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Vanguard US Equity Index Institutional Plus GBP In 342.22 342.22 342.22 342.22 3.87 1.14% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Fidelity Funds - Global Technology Fund W-Acc-GBP 8.303 8.303 8.303 8.303 0.03 0.39% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:55
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I- 1.765 1.765 1.765 1.765 0.00 0.23% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:55
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-GBP 1.476 1.476 1.476 1.476 0.01 0.41% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:55
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A di 52.05 52.05 52.05 52.05 0.26 0.50% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:55
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C di 108.15 108.15 108.15 108.15 0.55 0.51% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:55
Pictet-Water I dy GBP 493.45 493.45 493.45 493.45 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Pictet-Water P dy GBP 437.87 437.87 437.87 437.87 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
HSBC American Index Fund Income C 9.42 9.42 9.42 9.42 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
HSBC American Index Fund Retail Income 9.37 9.37 9.37 9.37 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
HSBC American Index Fund Accumulation C 12.09 12.09 12.09 12.09 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Pictet-Global Megatrend Selection I dy GBP 351.65 351.65 351.65 351.65 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Pictet-Global Megatrend Selection P dy GBP 310.69 310.69 310.69 310.69 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
HSBC American Index Fund Retail Accumulation 11.96 11.96 11.96 11.96 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2 75.96 75.96 75.96 75.96 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
HSBC American Index Fund Institutional Accumulatio 13.18 13.18 13.18 13.18 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity 108.99 108.99 108.99 108.99 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Pictet - Global Environmental Opportunities I dy G 329.69 329.69 329.69 329.69 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Pictet - Global Environmental Opportunities P dy G 298.84 298.84 298.84 298.84 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Accumu 275.3 275.3 275.3 275.3 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
PineBridge Global Funds - India Equity Fund Y3 5801.79 5801.79 5801.79 5801.79 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 64.46 64.46 64.46 64.46 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 85.17 85.17 85.17 85.17 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 112.22 112.22 112.22 112.22 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
PineBridge Global Funds - Japan Small Cap Equity F 9902.011 9902.011 9902.011 9902.011 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Income 125.15 125.15 125.15 125.15 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit 175.43 175.43 175.43 175.43 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit 125.21 125.21 125.21 125.21 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Troy Trojan O Inc 3.23 3.23 3.23 3.23 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:11
Troy Trojan S Inc 3.24 3.24 3.24 3.24 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:11
SSgA UK Equity Tracker Acc 3.29 3.29 3.29 3.29 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:11
Trojan Fund X Accumulation 1.35 1.35 1.35 1.35 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:11
Baillie Gifford Managed B Acc 14.39 14.39 14.39 14.39 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:11
Baillie Gifford Managed B Inc 8.86 8.86 8.86 8.86 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:11
Purisima Global Total Return A 5.23 5.23 5.23 5.23 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:11
Purisima Global Total Return B 5.15 5.15 5.15 5.15 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:11
Purisima Global Total Return Int 5.04 5.04 5.04 5.04 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:11
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc 3.07 3.07 3.07 3.07 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:11
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Acc 2.41 2.41 2.41 2.41 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:11
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Income 1.6 1.6 1.6 1.6 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:11
Royal London US Tracker Z Fund Accumulation 7.51 7.51 7.51 7.51 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:11
Royal London FTSE 350 Tracker Fund Class Z Inc 1.41 1.41 1.41 1.41 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:11
Royal London FTSE 350 Tracker Z Fund Accumulation 2.41 2.41 2.41 2.41 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:11
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 3.2 3.2 3.2 3.2 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:11
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 3.26 3.26 3.26 3.26 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:11
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 9.44 9.44 9.44 9.44 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:11
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 10.72 10.72 10.72 10.72 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:11
BlackRock North American Equity Tracker Fund D Acc 7.75 7.75 7.75 7.75 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:11
BlackRock North American Equity Tracker Fund X Acc 5.89 5.89 5.89 5.89 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:11
iShares North American Equity Index Fund (UK) H Ac 3.899 3.899 3.899 3.899 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:11
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D 13.84 13.84 13.84 13.84 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:11
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D 8.51 8.51 8.51 8.51 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:11
Fundsmith Equity I Acc 6.97 6.97 6.97 6.97 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:11
Fundsmith Equity I Inc 6.25 6.25 6.25 6.25 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:11
Fundsmith Equity R Acc 6.42 6.42 6.42 6.42 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:11
Fundsmith Equity R Inc 6.12 6.12 6.12 6.12 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:11
Fundsmith Equity T Acc 6.876 6.876 6.876 6.876 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:11
Fundsmith Equity T Inc 6.24 6.24 6.24 6.24 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:11
BlackRock UK Equity Tracker Fund D Acc 3.05 3.05 3.05 3.05 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:11
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 43.776 43.776 43.776 43.776 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:11
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 36.26 36.26 36.26 36.26 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:11
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 42.421 42.421 42.421 42.421 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:11
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 28.765 28.765 28.765 28.765 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:11
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 5.99 5.99 5.99 5.99 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 7:47
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 11.54 11.54 11.54 11.54 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 7:47
Troy Trojan O Acc 4.05 4.05 4.05 4.05 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Troy Trojan S Acc 4.23 4.23 4.23 4.23 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Baillie Gifford Managed A Acc 11.32 11.32 11.32 11.32 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
Baillie Gifford Managed A Inc 8.84 8.84 8.84 8.84 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
Polar Capital Global Technology Fund 65.92 65.92 65.92 65.92 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
Baillie Gifford American Fund B Income 12.4 12.4 12.4 12.4 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
Polar Capital Global Technology Fund I 61.45 61.45 61.45 61.45 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
Polar Capital Global Technology Fund R 57.99 57.99 57.99 57.99 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
Lindsell Train Global Equity Fund A Class 3.463 3.463 3.463 3.463 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
Lindsell Train Global Equity Fund B Class 3.908 3.908 3.908 3.908 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
Lindsell Train Global Equity Fund D Class 2.669 2.669 2.669 2.669 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
Baillie Gifford American Fund A Accumulation 11.25 11.25 11.25 11.25 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
Baillie Gifford American Fund B Accumulation 13.43 13.43 13.43 13.43 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
Edgewood L Select US Select Growth I GBP Cap 555.228 555.228 555.228 555.228 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
Edgewood L Select US Select Growth I GBP D Cap 423.809 423.809 423.809 423.809 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I 10.88 10.88 10.88 10.88 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:56
Legal & General UK Index Trust I Acc 3.38 3.38 3.38 3.38 0.00 0.00% 2022/10/31 ពេលវេលា 22:48
Legal & General UK Index Trust C Acc 3.39 3.39 3.39 3.39 0.00 0.00% 2022/10/27 ពេលវេលា 22:45
Legal & General UK Index Trust C Dist 1.53 1.53 1.53 1.53 0.00 0.00% 2022/10/27 ពេលវេលា 22:45
Legal & General UK Index Trust I Dist 1.53 1.53 1.53 1.53 0.00 0.00% 2022/10/27 ពេលវេលា 22:45
BlackRock Global Funds - New Energy Fund A4RF GBP 12.81 12.81 12.81 12.81 0.00 0.00% 2022/09/08 ពេលវេលា 23:46
  • -->
    101