វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
United Arab Emirates
United Arab Emirates

aed/usd

0.2723
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
6 December 2023
ពេលវេលា 01:47:02
0 (0.00%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (0.00%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (0.00%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

18 Karat Gold

181
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
6 February 2024
ពេលវេលា 15:02:29
0 (0.00%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (0.00%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
9 (5.23%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

United Arab Emirates

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Emirates Global Sukuk Fund USD Institutional Share 16.73 16.73 16.73 16.73 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fu 94.664 94.664 94.664 94.664 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:50
  • -->
    101