វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Australia
Australia

aud/usd

0.6785
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0.03%)
ផ្លាស់ប្តូរ
13 July 2024
ពេលវេលា 00:31:17
0 (4.97%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (1.47%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (6.22%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

18 Karat Gold

85
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
12 July 2024
ពេលវេលា 06:02:24
1 (1.16%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
12 (16.44%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
17 (25.00%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

ASX Small Ordinaries

8,016
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
18 June 2024
ពេលវេលា 10:58:34
26 (0.33%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
631 (8.55%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
635 (8.60%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

شاخص‌های بورس Australia

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
S&P/ASX 20 4420.1 4420.1 4412 4423.1 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 11:39
S&P/ASX 50 7661.8 7661.8 7651.5 7665.4 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 11:39
S&P/ASX 100 6540.9 6540.9 6532.6 6542.9 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 11:39
S&P/ASX 300 7719 7719 7709 7720.7 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 11:39
S&P/ASX Midcap 50 9501.8 9501.8 9487.8 9501.8 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 11:39
S&P/ASX All Australian 50 7715.5 7715.5 7705.1 7718.4 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 11:39
S&P/ASX All Australian 200 7789.1 7789.1 7779.1 7791.1 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 11:39
ASX All Ordinaries 8015.8 8015.8 8005.5 8017.9 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 10:58
S&P/ASX 200 7778.1 7778.1 7705 7779.9 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 10:58
ASX Small Ordinaries 2963.4 2963.4 2957.9 2963.4 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 10:58
  • -->
    101