វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Germany
Germany

Midcap

9,123
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
18 June 2024
ពេលវេលា 17:54:24
138 (1.53%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
188 (2.10%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
65 (0.72%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

شاخص‌های بورس Germany

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
DAX 18614.85 18620.85 18465.75 18622.85 207.78 1.13% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:20
Euro Stoxx 50 4943.55 4946.6 4896.75 4948.6 46.90 0.96% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:20
HDAX 9627.76 9627.76 9610.28 9649.05 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 17:54
SDAX 14531.61 14531.61 14502.49 14552.56 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 17:54
Midcap 25619.78 25619.78 25559.46 25654.09 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 17:54
TecDAX 3328.77 3328.77 3327.19 3340.63 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 17:54
Prime All Share 7120.37 7120.37 7106.63 7137.71 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 17:54
Classic All Share 9123.14 9123.14 9109.46 9136.44 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 17:54
Technology All Share 3717.84 3717.84 3712.39 3724.07 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 17:54
  • -->
    101